itretisektor | TS: Vyhlásenie APSS SR k rokovaniu o novele zákona o sociálnych službách, ktorá má byť prerokovávaná v NR SR v roku 2013
 • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

  vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Žiadne udalosti.

TS: Vyhlásenie APSS SR k rokovaniu o novele zákona o sociálnych službách, ktorá má byť prerokovávaná v NR SR v roku 2013

Po skončení medzirezortného pripomienkového konania o novele zákona o sociálnych službách, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR:

Vníma pozitívne, že MPSVR SR prizvalo aj zástupcov APSS SR do pracovnej komisie na prípravu legislatívnych zmien a že boli niektoré naše pripomienky zo strany ministerstva akceptované.

Novela zákona č. 448/2008 o sociálnych službách však nerieši základný problém rovnoprávneho financovania sociálnych služieb, čím ešte viac prehlbuje diskrimináciu:

 • klientov – prijímateľov sociálnych služieb, vytvára dve skupiny občanov s nerovnakým prístupom k verejným zdrojom (do ktorých prispievajú všetci), tým, že obmedzenému počtu klientov verejných poskytovateľov umožňuje získať sociálne služby za zlomkové ceny dotované z rozpočtu samosprávy, ale klientom neverejných poskytovateľov túto možnosť upiera, pretože jej zákon umožňuje nedávať príspevok (dotáciu) neverejnému poskytovateľovi na klientov. Pričom všetci klienti sú občania tej istej samosprávy a mali by mať rovnaký prístup k verejným financiám. Vznikajú tak skupiny rovných a rovnejších, a vytvára sa podhubie pre korupciu.
 • neverejných poskytovateľov, pretože im upiera právo podieľať sa v rovnakej miere na verejných zdrojoch a vykonávať tak predmet svojej činnosti – poskytovanie sociálnych služieb. Neverejní poskytovatelia nemajú rovnaké podmienky na vykonávanie svojho predmetu činnosti ako verejní poskytovatelia, ktorí hospodária z rozpočtom samosprávy, tvoreným z verejných zdrojov -(podielových a iných daní), do ktorých prispievajú všetci. Jedni poskytovatelia tak vykonávajú predmet svojej činnosti za výrazne zvýhodnených a iní za nepriaznivých podmienok.
 • na viac koncentruje moc do rúk samosprávy bez vonkajšej kontroly a možnosti uplatniť opravný prostriedok, nakoľko samospráva:
  • registruje -poskytovanie sociálnych služieb registruje, rozhoduje o tom, kto bude zaregistrovaný ako poskytovateľ
  • posudzuje odkázanosť občanov, ktorá má vplyv na výšku finančného príspevku, pričom často tendenčne bez možnosti opravného prostriedku
  • rozdeľuje financie z verejných zdrojov,
  • kontroluje poskytovanie sociálnych služieb a sankcionuje poskytovateľov
  • sama aj sociálne služby poskytuje
  • ruší registráciu bez možnosti opravného prostriedku

V dôsledku diskriminačne nastaveného systému financovania a koncentrácie právomocí, reálne berie klientovi právo na slobodnú voľbu výberu poskytovateľa sociálnych služieb a priamo vytvára nerovnaké podmienky na poskytovanie sociálnych služieb.

K paragrafovému zneniu novely zákona o sociálnych službách máme pripomienky:

§ 78 a, odsek 1

Doplniť:

- písmeno i) Opatrovateľská služba

Navrhujeme do textu doplniť aj finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby aj pre opatrovateľskú službu.

Odôvodnenie: Ak štát presadzuje myšlienku čo najdlhšieho zotrvania občana v jeho domácom prirodzenom prostredí, je potrebné, aby poskytol tomuto občanovi príspevok v odkázanosti. Rodina nedokáže dlhodobo uhrádzať ceny za služby v domácej opatere vo výške nákladov. Už dnes je hodina opatrovateľskej služby v rozmedzí od 6,00 do 8,50 €. Pritom cena za hodinu opatrovateľskej služby v pôsobnosti obce je stanovená všeobecne záväzným nariadením danej obce a je od 0,50 do cca 1,50 za hodinu. Obec hradí rozdiel medzi nákladmi a účtovanou cenou vo svojom rozpočte. Sme toho názoru, že občan má právo vybrať si poskytovateľa (verejného, alebo neverejného) a príspevok z verejných zdrojov má byť pre poskytovateľa rovnaký. Teda každý občan (či sa vojde do rozpočtu obce, alebo nie) má mať právo na príspevok v odkázanosti. Sme toho názoru, že tento príspevok v odkázanosti má byť štátnou dávkou, lebo štát sa nemôže zbaviť zodpovednosti za svojich občanov tým, že kompetencia poskytovania opatrovateľskej služby je originálnou kompetenciou miestnej samosprávy a že obec už na tieto kompetencie dostala peniaze z podielových daní. Podielové dane nestačia na financovanie kompetencií obcí a samosprávy všeobecne.

§ 75, odsek 1

Zmeniť slovo obec na slová budúci prijímateľ na konci vety nasledovne:

Obec je povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk ak o poskytovanie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadal a obec budúci prijímateľ a poskytuje...

Odôvodnenie: Prijímateľ sociálnej služby má právo vybrať si poskytovateľa sociálnej služby a obec má byť povinná poskytnúť finančný príspevok na prevádzku tomu poskytovateľovi, ktorého si vybral prijímateľ sociálnej služby. Ak by v zákone zostala pôvodná formulácia, prijímatelia sociálnych služieb umiestnení u neverejných poskytovateľov v pôsobnosti obci by nedostali príspevok na prevádzku, lebo obec by "nepožiadala". Toto nám hovorí viacročná prax, keď obce odôvodňujú neposkytovanie príspevku na prevádzku rozpočtovými možnosťami. Pritom v zariadeniach, ktoré sú v ich rozpočtovej alebo príspevkovej pôsobnosti, prekrývajú všetky náklady súvisiace s prevádzkou zariadenia.

Znovu upozorňujeme na úskalia problémov, alebo neriešených problémov novele:

 1. Zrušenie príspevku neverejným poskytovateľov pobytových zariadení v kompetencii VÚC je pre neverejných poskytovateľov veľkým sklamaním. S obavou očakávajú financovanie týchto služieb, kde samospráva v ostatnom období dokázala, že nemá dostatok zdrojov a vôle na spravodlivé financovanie svojich občanov u neverejných poskytovateľov. Táto situácia môže viesť k rušeniu pobytových zariadení sociálnych služieb neverejných poskytovateľov, ktorí už nemajú nádej na zlepšenie situácie.
 2. Zmena koncepcie podmienok prijímania prijímateľov sociálnych služieb do DSS, bude znamenať likvidáciu veľkého podielu lôžkovej kapacity. V DSS je v súčasnosti umiestnených najviac klientov v porovnaní s ostatnými pobytovými službami. Táto zmena ovplyvní celý systém poskytovania sociálnych služieb.

  soc_sluz_prehlad

 3. Neriešenie povinnosti obecnej samosprávy poskytovať príspevok na prevádzku neverejným poskytovateľom prehlbuje rozdiely vo financovaní klientov a poskytovateľov sociálnych služieb.
 4. Zníženie príspevkov, prakticky vo všetkých druhoch služieb oproti minulosti, bude pre mnohých poskytovateľov likvidačné a negatívne ovplyvní kvalitu a dostupnosť sociálnych služieb.
 5. Regulácia položiek, ktoré možno započítať do ekonomicky oprávnených nákladov, bez ekonomického zdôvodnenia, trvalo negatívne ovplyvňuje ekonomickú stabilitu neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.
 6. Stanovenie kapacity Zariadení pre seniorov na 22 lôžok je ekonomicky a prevádzkovo nerealizovateľné a trvalo neudržateľné. A to i napriek tomu, že si vážime postoj MPSVR SR, ktoré zmenilo stanovenie kapacity Zariadení pre seniorov z 12 lôžok na 22.
 7. Podpora čo najdlhšieho zotrvania občana v domácom, prirodzenom prostredí, zostane iba deklaráciou, ak sa nebude riešiť príspevkom v odkázanosti. Príspevok v odkázanosti, má poskytovať štát bez rozdielu veku. Poukazuje na to, že štát sa nemôže zbaviť zodpovednosti za svojich občanov tým, že posunul kompetenciu na samosprávu. Obecné samosprávy na túto úlohu finančne nestačia, svedčia o tom znižujúce sa počty opatrovaných občanov a katastrofálne sa znižujúce stavy kapacít domácej opatrovateľskej starostlivosti. Obecné samosprávy neposkytujú príspevky klientom neverejných poskytovateľov a prehlbujú tak rozdiely vo financovaní klientov a poskytovateľov sociálnych služieb.

  poskytovatelia_pocet
 8. Posudková činnosť musí byť odňatá z pôsobnosti samosprávy, ktorá v dokázateľných prípadoch umelo znižuje stupeň odkázanosti prijímateľov sociálnych služieb umiestnených u neverejných poskytovateľov v snahe znížiť príspevky poskytovateľom.
 9. Ošetrovateľské výkony poskytované v zariadeniach sociálnych služieb musia byť hradené zo zdravotného poistenia tých, ktorým sú poskytované, t.j. prijímateľom sociálnych služieb.

Systém poskytovania sociálnych služieb je trvalo nedofinancovaný. Platný zákon 448/2008 spôsobuje diskrimináciu klientov a poskytovateľov sociálnych služieb, vytvára nerovnaké podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb v Slovenskej republike. Predkladaná novela nerieši tieto zásadné problémy a preto je otázne čomu táto novela poslúži.

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike
v zastúpení predsedníčky
Ing. Milady Dobrotkovej, MPH
dobrotkova@stonline.sk , 0902-144-492


< Späť