itretisektor | TANS: Rozhovor k problematike diváckeho násilia a s ním spojeným návrhom zákona o organizovaní verejných športových podujatí
 • Máme k dispozícii aktuálne tlačivá k 2%

  nájdete na rozhodni.sk alebo v sekcii Dane /2% z dane
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Žiadne udalosti.

TANS: Rozhovor k problematike diváckeho násilia a s ním spojeným návrhom zákona o organizovaní verejných športových podujatí

Tlačová agentúra neziskového sektora Vám prináša rozhovor k problematike diváckeho násilia na športových podujatiach. Oslovili sme pána JUDr. Petra Sepešiho, ako člena medzirezortnej pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Generálnej prokuratúry SR, Slovenského futbalového zväzu, Slovenského zväzu ľadového hokeja, Združenia miest a obcí Slovenskej republiky a ďalších subjektov z verejnej sféry, športovej sféry i akademickej sféry k návrhu zákona o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

JUDr. Peter Sepeši nám svoj názor priblížil odpoveďami na nasledujúce otázky: 

 1. Ktorými zmenami v oblasti organizovania verejných športových podujatí sa má oproti predošlej právnej úprave dosiahnuť ochrana verejného poriadku, bezpečnosti a pohodlia účastníkov verejných športových podujatí?
  "Prvou a najdôležitejšou zmenou, ktorá sa v súvislosti s novou právnou úpravou očakáva je zmena v prístupe a myslení väčšinovej časti futbalovej komunity. Je nevyhnutné, aby sa všetky subjekty zapojené do organizovania verejného športového podujatia spojili s cieľom naplniť spoločný záujem na zorganizovaní príjemného a bezpečného zážitku prinášajúceho emóciu pre všetkých účastníkov. Aby sa tak mohlo stať futbalové hnutie - kluby, usporiadatelia, bezpečnostní manažéri, delegáti zväzu, rozhodcovia ako aj obce, obecná polícia a štátna polícia, orgány činné v trestnom konaní budú musieť preukázať občiansku statočnosť a nekompromisný prístup, z ktorého bude všetkým potencionálnym delikventom zrejmé, ako bude systém reagovať na ich protiprávne konanie. Každá zložka systému musí vedieť, aká je jej úloha a musí ju dôsledne zvládnuť. Je potrebné obrátiť pozornosť na starostlivosť o bezpečnosť a pohodlie slušných ľudí a nie venovať energiu, čas a peniaze niekoľkým desiatkám problémových divákov. Peniaze uhradené klubmi na pokutách nech sú radšej využité na kultiváciu prostredia fanúšikov, náklady fanúšikov alebo iné obdobné účely prospešné pre fanúšikov. To by malo byť obsahom "spoločenskej zmluvy" medzi klubmi a ich fanklubmi o pravidlách vzájomného spolužitia a podpory."

 2. Aké prostriedky obsahuje návrh zákona, ktorými sa má dosiahnuť prevencia a eliminácia výskytu diváckeho násilia na týchto podujatiach?
  "Preventívne by mal pôsobiť zákon ako celok, proces jeho prípravy, vypracovania, prijatia a samozrejme aj jeho obsah, ktorý musí byť verejnosti odprezentovaný zrozumiteľným spôsobom. Navrhovaná právna úprava predstavuje logicky prepracovaný systém práv a povinností jednotlivých subjektov zainteresovaných do organizovania športových podujatí vrátane zodpovednosti za ich porušenie, ktorého riadne fungovanie by malo pôsobiť preventívne. Rovnako preventívne by mali pôsobiť aj sankcie, ktoré zákon ustanovuje za priestupky spáchané na verejnom športovom podujatí a osobitne za priestupky diváckeho násilia."
  "Z hľadiska prevencie a eliminácie diváckeho násilia by mali byť dôležitými právnymi inštitútmi, ktorých efektivita by mala byť okamžitá, najmä "predbežný zákaz účasti na verejných športových podujatiach", ktorý bude možné v priestupkovom konaní uložiť osobe ihneď po obvinení z priestupku. Ďalším dôležitým inštitútom je nový alternatívny druh trestu - "trest zákazu účasti na verejných podujatiach", s ktorým bude spojené ukladanie povinnosti dostaviť sa v určenom čase (v čase stretnutia družstva klubu) na určený útvar Policajného zboru, spravidla podľa miesta obvyklého bydliska odsúdeného. Ďalším opatrením je, že rovnorodú priestupkovú recidívu (spáchanie ďalšieho priestupku po postihu za obdobný priestupok) bude možné posúdiť ako trestný čin. Do trestného činu výtržníctva sa ako ďalšie formy dopĺňajú konania spočívajúce v násilnom poškodzovaní sedačiek alebo častí športového zariadenia slúžiacich na oddelenie sektorov fanúšikov."

 3. Domnievate sa, že návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na účasť divákov na verejných športových podujatiach?
  "Asi by bolo prehnane optimistické myslieť si, že na slovenských štadiónoch sa po nadobudnutí účinností zákona o organizovaní verejných športových podujatí zo dňa na deň skultivuje prostredie a že sa na štadióny ihneď vrátia tí, ktorí tam prestali chodiť. Títo ľudia budú pozorne sledovať, čo sa bude diať, ako sa bude nový zákon uplatňovať. Ak sa bude určitý čas, niekoľko mesiacov, vyžadovať na štadióne dodržiavanie zákona a prostredie na štadióne bude slušnejšie, je možné očakávať zmenu zloženia priaznivcov na tribúnach. Rovnako aj výstavba 22 nových štadiónov bude významným kultivujúcim činiteľom. Je možné predpokladať, že kluby, obce i samotní fanúšikovia sa budú skutočne snažiť o to, aby nové štadióny boli miestom, kde sa budú cítiť bezpečne a pohodlne. Obdobne ako to prebehlo na hokejových štadiónoch. Veríme, že v časovom horizonte niekoľkých mesiacov sa na štadiónoch objaví viac detí a mládeže so svojimi rodičmi, ktorých bude športový zážitok a výkony ich vzorov motivovať k vlastnej pohybovej aktivite. To je nevyhnutné pre reprodukciu športu ako súčasti životného štýlu ďalších generácií slovenskej spoločnosti, ktorý je spojenou nádobou so stavom národného zdravia a nábehovou krivkou civilizačných chorôb slovenského obyvateľstva."

Ako vyplýva z dôvodovej správy k návrhu zákona, cieľom návrhu zákona je na jednej strane ochrana verejného poriadku, bezpečnosti a pohodlia účastníkov verejných športových podujatí a na strane druhej, prevencia a eliminácia výskytu diváckeho násilia na týchto podujatiach. V najbližšej dobe sa návrhom zákona budú zaoberať na rokovaní NR SR. V prípade, ak zákon podpíše prezident, bude prijatý k 1. januáru 2014. 


Spracovala: Dagmara Kubíčková, Tlačová agentúra neziskového sektora, 08.10.2013


< Späť