itretisektor | TS: Novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch upravuje udeľovanie kreditov

TS: Novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch upravuje udeľovanie kreditov

Návrh novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch vymedzuje podmienky dopĺňania kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov na výkon pedagogickej činnosti.

Zmena zákona bola podmienená podnetmi z praxe a výsledkov vykonaných kontrol. Poskytovatelia kontinuálneho vzdelávania zneužívali systém tým, že vydávali osvedčenia za poplatok a skutočné kompetencie neoverovali pred skúšobnou komisiou. Na základe tohto osvedčenia potom zamestnanci získavali kreditový príplatok a neskôr vykonávali atestáciu. 

Novela zákona vypúšťa ustanovenie umožňujúce zamestnancovi po troch rokoch praxe prihlásiť sa na overenie profesijných kompetencií získaných dlhoročnou praxou alebo samoštúdiom. Po novom budú môcť učitelia zrejme nadobudnúť kredity už len na vysokých školách, organizáciách ministerstva školstva či iných štátnych orgánov. Doplňujúce pedagogické vzdelávanie budú môcť poskytovať aj vysoké školy technických, poľnohospodárskych či umeleckých smerov, ktoré na to majú zázemie a kvalifikovaný pedagogický personál.

Akreditačnej rade sa rozširuje kompetencia schvaľovať okrem programov kontinuálneho vzdelávania aj programy doplňujúceho pedagogického štúdia, ktoré budú po akreditovaní zabezpečovať vysoké školy. Súčasne by akreditačná rada mala vykonávať aj verejnú kontrolu. 


Spracovala: Dagmara Kubíčková, 22.08.2013
Zdroj: TASR

< Späť