itretisektor | Flexipráca - Viete čo je to Delené pracovné miesto alebo Job Sharing? Alebo 2 v 1?

Flexipráca - Viete čo je to Delené pracovné miesto alebo Job Sharing? Alebo 2 v 1?

Podľa výsledkov výskumu realizovaného pracovno-informačným portálom www.flexipraca.sk na otázku „Ak by to bolo možné, ktorý typ pracovnej flexibility by ste uprednostňovali?“ si alternatívu Deleného pracovného miesta alebo Zdieľania pracovného miesta vybralo 0% opýtaných (ostatné formy na výber boli Kĺzavá pracovná doba, Práca z domu, Skrátená pracovná doba a ich kombinácia). Príčin môže byť niekoľko, no za hlavnú možno považovať nedostatočnú informovanosť o tejto forme flexibilného pracovného úväzku.

Skúsme preto spomenúť čo to je, aké sú výhody tak pre zamestnávateľa ako aj pre zamestnanca a čo na to vraví slovenský Zákonník práce.

Čo je to Delené pracovné miesto alebo Job Sharing?

Na Slovensku je tento pojem relatívne nový a i napriek svojim výhodám málo používaný. A nielen u nás. Na túto formu si zvykajú i v západoeurópskych krajinách, kde sa rôzne ostatné formy flexibilných pracovných úväzkov využívajú v oveľa väčšej miere než v strednej a východnej Európe.

Delené pracovné miesto je typ pracovného úväzku, keď sa o jedno pracovné miesto delí viac zamestnancov (prevažne dvaja) pracujúcich na čiastočný úväzok, resp. jedno pracovné miesto na plný pracovný čas sa rozdelí medzi (zvyčajne dve) osoby.

Kto využíva túto formu pracovnej flexibility?

Využívajú ju najmä matky vracajúce sa s rodičovskej dovolenky, osoby ktoré ich nahrádzajú, osoby čerpajúce dovolenku za účelom vzdelávania, zamestnanci postupne odchádzajúci do dôchodku, zdravotne postihnutí, osoby kombinujúce viac pracovných úväzkov a pod.

Využíva sa v čase pracovnej špičky, v prípade dlhšej pracovnej doby než je obvyklá alebo pri striedaní pracovných týždňov. Jedná sa častejšie o nižšie pracovné pozície.

Výhody

Napriek tomu, že pre zamestnávateľa môžu byť náklady na vytvorenie deleného pracovného miesta vyššie (napr. zaúčanie zamestnancov, potreba zladenia 2 zamestnancov, zložitejší manažment), stále má tento model preňho výhody.

Pre zamestnávateľa:

•    zamestnávateľ získa dvoch kvalitných zamestnancov, ktorí sa v prípade prekážok v práci vedia navzájom zastúpiť,

•    práca je vykonaná bez ohľadu na prekážky v práci u niektorého zo zamestnancov,

•    zamestnávateľ získa podnety a myšlienky od dvoch osôb, dve osoby za mzdu jednej (2 v 1),

•    firma môže pritiahnuť osoby, ktoré by nemali záujem o plný úväzok, napr. si udrží ženu, ktorá by inak išla na rodičovskú dovolenku,

•    udržanie už zaučeného alebo zaškoleného zamestnanca,

•    prostriedok riešenia nezamestnanosti (neprepustíme ale rozdelíme prácu medzi 2 zamestnancov)

•    postupný odchod zamestnancov na dôchodok (počas posledných rokov pred dôchodkom môže starším ľuďom vyhovovať kratšia pracovná doba) postupné zaučenie nových zamestnancov = prichádzajúci a odchádzajúci na jednom mieste,

•    zlepšenie obrazu spoločnosti ako spoločensky zodpovedného zamestnávateľa (zároveň ústretového k rodine).

Pre zamestnanca:

•    rodič si zachováva a prehlbuje zručnosti aj počas starostlivosti o dieťa,

•    práca sa mu započítava do odpracovaných rokov v spoločnosti,

•    zamestnanec si udržiava pracovné návyky,

•    umožňuje sa zamestnancovi napr. študovať popri práci, vykonávať dobrovoľnícku činnosť, sledovať iné osobné záujmy.


< Späť