itretisektor |
 • *Riešenie sporov v športe a právna ochrana členov občianskych združení (so zameraním na športové zväzy)*

  Prečítajte si odborný článok, v ktorom autor rozoberá problematiku riešenia sporov v športe v komparácií s právnou ochranou členov občianskych združení.
 • ***Návrh nového zákona o registri MNO - neziskový sektor pozor***

  Prinášame Vám odborný článok, v obsahu ktorého sa môžete dozvedieť všetko o plánovaných zmenách, ktoré má priniesť tento nový, mimoriadne dôležitý zákon pre neziskový sektor.
 • *Okamžité skončenie zmluvného vzťahu medzi športovou organizáciou a profesionálnym športovcom*

  Viac k tejto problematike v odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Všeobecne prospešné spoločnosti: Vstupné a povinnosť použitia registračnej pokladne

Právny stav k: 19.12.2013

Majú neziskové organizácie pri výbere vstupného na svoje akcie povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu?

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len „zákon o registračných pokladniach) sa v zmysle § 1 ods. 2 vzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje službu. Tento zákon sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, v prípade ak predáva tovar alebo poskytuje službu na území Slovenskej republiky.

Podnikaním sa podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

Účelom zriadenia neziskovej organizácie však nie je vykonávanie podnikateľskej činnosti.

V zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby (ďalej len „zákon o neziskových organizáciách“) je nezisková organizácia právnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Zákon o registračných pokladniach ustanovuje, že registračnú pokladňu je potrebné používať v nasledovných prípadoch:

1.    Ak osoba podniká v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného ako

 1. osoba zapísaná v obchodnom registri,
 2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 3. osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 4. fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

2.    osoba predáva tovar alebo poskytuje službu podľa prílohy č. 1 zákona o registračných pokladniach,

3.  osoba prijíma hotovostné tržby, pričom tržbou je v zmysle § 2 písm. h zákona o registračných pokladniach platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby. Tržbou je aj platba prijatá ako preddavok.

Ak je akcia organizovaná v rámci hlavnej činnosti neziskovej organizácie, nie na základe živnostenského oprávnenia ako podnikateľská činnosť, podmienka povinnosti použitia registračnej pokladne nie je splnená.

Taktiež organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí nie je ako služba uvedená v prílohe č.1 k zákonu o registračných pokladniach. Z tohto titulu nie je nezisková organizácia povinná používať elektronickú registračnú pokladnicu.

Michaela Uhrinová


< Späť