itretisektor | Dedenie

Dedenie

Dedenie predstavuje všeobecný prechod práv a povinností po zosnulej osobe na dediča. Ide o prechod majetkových práv a povinností, a to buď na základe závetu alebo zo zákona. Ak dedičstvo po poručiteľovi nenadobudne dedič na základe závetu alebo nadobudne len časť dedičstva, zvyšná časť sa nadobúda zo zákona. Dedičské právo je pevne spojené s vlastníctvom, ktoré slúži nielen poručiteľovi, ale aj jeho rodine, pričom slúži aj ako prostriedok medzigeneračného spojenia a zabezpečenia rodiny. Dedičstvo sa nadobúda okamihom poručiteľovej smrti. Okamih poručiteľovej smrti je rozhodujúci pre zistenie okruhu dedičov. Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič, pripadne štátu.

Právne formy neziskového sektora, ktorými sú občianske združenie, neziskové organizácie, nadácie a neinvestičný fond môžu byť taktiež dedičmi. Dediť však môžu výlučne na základe závetu, pričom podmienkou je, aby právnická osoba ako dedič mala právnu subjektivitu v dobe zriadenia závetu a v čase medzi zriadením závetu a smrťou poručiteľa nezanikla.

Právne predpisy:

Dôvodové správy (1)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (4)
Dedenie: Priebeh dedičského konania a MNO
Vytvorené:14. 08. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zmyslom tohto odborného článku je oboznámiť mimovládne neziskové organizácie s celkovým priebehom dedičského konania, súčasťou ktorého môžu byť za určitých okolností aj ony. 

Dedenie: Poplatky spojené s dedičským konaním
Vytvorené: 3. 06. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
V obsahu tohto odborného článku rozoberáme poplatkovú povinnosť dediča v súvislosti s prejednaním dedičského konania.
Možnosti dedenia MVO
Vytvorené:25. 06. 2012
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text
Právnická osoba, ktorou je v zmysle osobitných zákonov občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia a neinvestičný fond, môže byť dedičom.
D Dedičstvo a daň
Vytvorené:16. 06. 2011
Autor:Ing. Katarína Ludányiová
Zobraz celý text
Súčasťou daňovej reformy 2004 a následnej fiškálnej decentralizácie bolo aj zrušenie daní z prevodu a prechodu nehnuteľností, z darovania a z dedičstva, ktoré boli upravené zákonom č. 318/1992 Z.z. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov.
Odborné stanoviská (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Príklady z praxe (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Súdne rozhodnutia (1)
Krajský súd Prešov z 19.02.2018 - K pojmu domácnosť v kontexte dedenia
Vytvorené: 6. 06. 2019
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Krajský súd v spore žalobcu Slovenská republika proti žalovanej rozhodoval o vydanie dedičstva s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku okresného súdu. Žalovaná na základe dedičských rozhodnutí bola pojatá ako dedička po poručiteľoch ako osoba, ktorá mala žiť s poručiteľkou najmenej po dobu 1 roka pred smrťou v spoločnej domácnosti, a ktorá sa z toho dôvodu starala o spoločnú domácnosť alebo bola odkázaná výživou na poručiteľa. Proti tomuto rozsudku podala včas odvolanie žalobkyňa, ktorá navrhla, aby odvolací súd rozsudok zmenil a žalobe v celom rozsahu vyhovel. Mala za to, že súd prvej inštancie v konaní nesprávne právne posúdil vec a dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam. Skutočnosť, že žalovaná je prihlásená na trvalý pobyt na inej adrese je irelevantná, ide len o evidenčný úkon, ktorý bez ďalšieho nie je spôsobilý preukázať existenciu domácnosti.

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Register pojmov (16)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť