itretisektor | Dar
  • Máme k dispozícii aktuálne tlačivá k 2%

    nájdete na rozhodni.sk alebo v sekcii Dane /2% z dane
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Dar

Darovacia zmluva je dvojstranný právny úkon. Na svoj vznik potrebuje ponuku daru zo strany darcu a jej prijatie obdarovaným.

Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.

Pre vznik darovacej zmluvy sa vyžaduje predovšetkým dostatočné určenie predmetu darovania. Darovacou zmluvou darca niečo bezodplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Z uvedeného vyplýva, že funkciou darovacej zmluvy je bezodplatné rozmnoženie majetku obdarovaného na úkor majetku darcu.

Jedným z pojmových znakov darovacej zmluvy teda bude dostatočne špecifikovaný predmet darovania.

Dôvodové správy (4)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (5)
Dary/Verejná zbierka: Dary prostredníctvom QR kódu
Vytvorené:15. 08. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text
Skratka QR kód pochádza z anglického označenia quick response tzv. rýchla reakcia, keďže jeho nasnímaním dochádza k okamžitému dekódovaniu informácie obsiahnutej v tomto čiarovom kóde. V súčasnosti už každý smartfón s fotoaparátom dokáže nasnímať vybraný QR kód a v priebehu pár sekúnd dekódovať jeho obsah. Potenciál pre využitie QR kódov je aj v oblasti neziskového sektora. Odborný článok sa zaoberá prijímaním darov neziskovou organizáciou prostredníctvom QR kódu.
Dary/ Verejné zbierky: Crowdfunding ako forma financovania pre obce a mestá
Vytvorené:15. 05. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Crowdfunding predstavuje alternatívny spôsob získavania finančných prostriedkov od neurčitého okruhu osôb na realizáciu konkrétneho projektu. Európska komisia používa pracovnú verziu definície crowdfundingu, v zmysle ktorej pod týmto pojmom rozumie „otvorenú výzvu verejnosti, typicky uskutočnenú prostredníctvom internetu, financovať špecifický projekt.“

U Dary: Formy darov v neziskovom sektore
Vytvorené:30. 05. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Ktorýkoľvek subjekt môže získať na podporu svojej činnosti finančné prostriedky formou daru či sponzorského príspevku, pokiaľ využije niektorý z dostupných zdrojov. Tento odborný článok je zameraný na bližšie objasnenie a špecifikáciu daru poskytnutého na činnosť neziskového sektora.  

§ Dary/Granty: Anonymné dary - prierezovo cez formy MNO
Vytvorené:14. 10. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Darcovstvo je vyjadrením vzťahu medzi darcom a obdarovaným, ktorý v prípade anonymných darov odpadá. Darca v niektorých prípadoch nechce byť známy a preto sa rozhodne poskytnúť dar anonymnou formou. 

§ Dar: Upozornenie na vady daru
Vytvorené:27. 11. 2012
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
V odbornom článku sa zaoberáme problematikou, keď má darovaná vec vady.
Odborné stanoviská (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Príklady z praxe (7)
Rehole/Dary: Darovanie nehnuteľnosti zahraničnej právnickej osobe
Vytvorené:11. 05. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Sme katolícka rehoľa, ktorá nadobudla od mesta budovu aj s pozemkom, na ktorú dostala darom peniaze z Rakúska. Túto nehnuteľnosť chceme darovacou zmluvou previesť na rakúskych bratov. Darovaciu zmluvu sme zvolili kvôli tomu, aby sme neplatili žiadne dane a aj preto, lebo peniaze na kúpu a rekonštrukciu máme zaúčtované ako dar. Môže previesť nehnuteľnosť na rakúskych bratov, ktorí majú sídlo v Rakúsku?

Dary a granty: K forme darovacej zmluvy pri finančných daroch
Vytvorené:18. 11. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sme občianske združenie založené pri gymnáziu, ktorému bola na bankový účet pripísaná od darcu (súkromnej spoločnosti) finančná čiastka na nákup športového zariadenia. Občianske združenie zakúpilo volejbalové lopty, ktoré bude používať škola. Dar a jeho použitie bolo dohodnuté s riaditeľom gymnázia ústne. Je potrebné mať darovaciu zmluvu medzi darcom a obdarovaným? Je potrebné mať vypracovanú zmluvu o spolupráci medzi nami a gymnáziom? 

Školská spoločnosť/Granty: Zverejnenie zmluvy o grante v Centrálnom registri zmlúv
Vytvorené:10. 09. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je súkromná škola povinná registrovať finančnú zmluvu, ktorou obdržala grant Erasmus v centrálnom registri zmlúv?

Dary/Granty: Dotácie pre záujmové združenie právnických osôb
Vytvorené: 5. 02. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sme záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú prevažne podnikateľské subjekty pôsobiace v obrannom a bezpečnostnom priemysle. Naše príjmy sú vo veľkej miere tvorené z členských príspevkov našich členov. Príležitostne máme aj zdaniteľný prijem ale len veľmi ojedinele (napr. z organizovania nejakej akcie). Môžeme v danom prípade získať dotáciu od štátu? Ak áno, ako mame postupovať pri žiadosti, kam sa obrátiť a podľa akých právnych predpisov? 

§ Dary/Granty: Anonymné dary poskytované MVO
Vytvorené: 1. 10. 2013
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Ako naložiť s peňažnými prostriedkami anonymných darcov?

U Zaúčtovanie daru - počítačov
Vytvorené:24. 10. 2010
Autor:Ing. Jana Vršková
Zobraz celý text

Nezisková organizácia získala od sponzora na vykonávanie svojej hlavnej činnosti 5 ks počítačov v celkovej hodnote 1.000 eur. Každý kus bol ocenený reprodukčnou obstarávacou cenou 200 eur. Ako zaúčtuje nezisková organizácia tento dar?

§ D U Prijatý nepeňažný dar v neziskovej organizácii
Vytvorené:15. 02. 2010
Autor:Ing. Marta Rešetková
Zobraz celý text

Stredná odborná škola prijala na základe darovacej zmluvy nepeňažný dar, ktorým je televízor. Ako má účtovná jednotka posudzovať predmetné nepeňažné plnenie a ako postupuje pri účtovaní nepeňažného daru? Aký vplyv má prijatý dar na DPH?

Súdne rozhodnutia (10)
Najvyšší súd SR z 27.06.2018 - K neúčinnosti právneho úkonu- darovacej zmluvy
Vytvorené:17. 04. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Okresný súd rozsudkom určil, že darovacia zmluva medzi darcom a obdarovanou, predmetom ktorej bol prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, je voči žalobcovi právne neúčinná. Rozhodol tak s odôvodnením, že žalobca preukázal existenciu vymáhateľnej pohľadávky ako aj ukrátenie jej uspokojenia v dôsledku bezodplatného prevodu nehnuteľného majetku uzatvorením darovacej zmluvy medzi ním a žalovanou, s úmyslom ukrátiť uspokojenie žalobcovej pohľadávky. Súd na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že v čase uzatvorenia spornej darovacej zmluvy išlo o blízke osoby v zmysle § 116 za bodkočiarkou Občianskeho zákonníka. Išlo o bývalých manželov a rodičov troch spoločných maloletých detí. Na odvolanie žalovanej Krajský súd rozsudok o určení právnej neúčinnosti darovacej zmluvy ako vecne správny potvrdil. Záver o tom, že dlžník a žalovaná boli osobami navzájom blízkymi v zmysle ustanovenia § 116 veta za bodkočiarkou Občianskeho zákonníka, nemôže byť založený iba na tom, že žalovaná zriadila v prospech dlžníka (darcu) vecné bremeno práva doživotného užívania a obnovila s ním spolužitie. Žalovaná podala dovolanie. Najvyšší súd zrušil rozsudok krajského súdu a vec vrátil na ďalšie konanie.

Najvyšší súd SR z 20.03.2008 - Vrátenie daru po smrti jedného z darcu
Vytvorené:26. 03. 2019
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Podanou žalobou sa žalobkyňa domáhala vydania podielu 1/4-tiny z nehnuteľností z dôvodu, že žalovaný hrubo porušil dobré mravy tak vo vzťahu k nej, ako aj voči členom jej rodiny tým, že fyzicky napadol jej dcéru a spôsobil jej zranenie tváre. Súd prvého stupňa poukázal aj na námietky žalovaného ohľadom toho, že žalobkyňa sa domáha vrátenia daru aj napriek tomu, že jeden z darcov zomrel a jeho úmrtím právo domáhať sa vrátenia daru, ako právo osobné, zaniklo. Podľa súdu prvého stupňa podstatou bezpodielového spoluvlastníctva manželov je to, že každý z manželov má vlastnícke právo k celej veci v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktoré je obmedzené rovnakým právom druhého manžela. Pokiaľ za života nebol dôvod požadovať vrátenie daru, ale tento nastal až po jeho smrti, je nelogické vychádzajúc z nedeliteľnosti pôvodného práva žalobkyne k predmetu daru, popierať jej právo domáhať sa vrátenia daru ako celku pri existencii dôvodu pre vrátenie. Krajský súd priznal žalobkyni vrátenie len polovice daru z dôvodu, že smrťou jedného z manželov zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov priamo zo zákona, a preto sa môže žalovaná domáhať len polovice podielu poskytnutého žalovanému na základe darovacej zmluvy. Najvyšší súd rozhodnutie krajského súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Najvyšší súd SR z 10.12.2015 - K možnosti domáhať sa vrátenia daru
Vytvorené:25. 04. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Žalobkyňa darovala sporné nehnuteľnosti žalovanej.Vzťahy medzi účastníčkami sa neskôr komplikovali, dochádzalo medzi nimi neraz k nezhodám, ba až verbálnej a fyzickej konfrontácii. Žalobkyňa po tomto konflikte vyzvala žalovanú, aby jej vrátila dar a sporné nehnuteľnosti vypratala, lebo jej správanie hrubo porušilo dobré mravy. Žalovaná popierala, že by jej správanie opisované vo výzve zakladalo dôvody pre vrátenie daru.

Najvyšší súd SR z 20.05.2007 - Vrátenie daru vs. časové ohraničenie negatívneho správania
Vytvorené: 6. 12. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Žalobkyňa sa na súde domáhala vrátenia daru- nehnuteľnosti. Žalovaný sa vyznačoval intenzívne negatívnym správaním voči žalobkyni a jej deťom, čím hrubo porušoval dobré mravy. Súd však rozhodol, že žalobkyni nevzniklo právo na vrátenie daru z dôvodu, že správanie sa žalovaného v čase darovania nehnuteľnosti nezakladalo predpoklad na vrátenie daru. Najvyšší súd rozhodnutie odvolacieho súdu zamietol s odôvodnením, že správanie porušujúce dobré mravy, ktoré zakladá predpoklad na vrátenie daru, nemôže byť určené časovým úsekom „Od- Do“. 

Najvyšší súd ČR z 30.09.2009 - K podmienke bezodplatnosti ako jednému zo znakov darovacej zmluvy
Vytvorené:21. 09. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text
Predmetom tohto sporu bolo posúdenie podmienky bezodplatnosti ako jedného zo znakov darovacej zmluvy. 
§ Najvyšší súd SR z 21.08.1997 - Vrátenie daru pre porušenie dobrých mravov
Vytvorené:16. 11. 2012
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Proti rozsudku krajského súdu, ktorým tento súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa vyhovujúci žalobe tak, že žalobu o vrátenie daru zamietol ( s odôvodnením, že ani po doplnenom dokazovaní  vo veci neexistoval žiaden skutkový dôvod pre vrátenie daru podľa ustanovenia § 630) podala včas dovolanie žalobkyňa.
§ Najvyšší súd SR z 24.11.1994 - Vrátenie daru pre porušenie dobrých mravov
Vytvorené:16. 11. 2012
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Žalobou podanou na okresnom súde sa žalobcovia domáhali vrátenia daru a to nehnuteľnosti, domového majetku, dvora a záhrady, pretože žalovaný (ako obdarovaný)sa správa voči nim a členom ich rodiny tak, že hrubo porušuje dobré mravy.
Najvyšší súd ČR z 30.05.2002 - Darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena
Vytvorené:18. 05. 2012
Autor:JUDr. Peter Bellás
Zobraz celý text

...pro případ, že by obě smlouvy obsažené ve smluvní listině - darovací smlouva i smlouva o zřízení věcného břemena činily jeden neoddělitelný celek, pak by neplatnost jedné z nich způsobila neplatnost i smlouvy druhé.

Najvyšší súd SR z 30.11.-1 - Darovacia zmluva a zabezpečenie pohľadávky obdarovaného
Vytvorené:18. 05. 2012
Autor:JUDr. Peter Bellás
Zobraz celý text

Darovacia zmluva uzavretá za účelom zabezpečenia uspokojenia pohľadávky obdarovaného voči darcovi je neplatným právnym úkonom.

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (2)
Darovacia zmluva_finančný dar
Vytvorené:27. 10. 2010
Autor:JUDr. Adriána Jasová
Stiahni súbor
Darovacia zmluva na finančný dar sa používa v prípade ak subjekt/darca daruje niekomu peniaze. V zmluve je dôležité určiť presnú sumu, či určiť ďalšie zmluvné podmienky, napr. kedy je darca oprávnený žiadať dar späť ak obdarovaný nedodrží prípadne stanovený účel použitia daru v zmysle zmluvy.
Darovacia zmluva_nefinančný dar
Vytvorené:26. 10. 2010
Autor:tím 1SNSC
Stiahni súbor
Darovacia zmluva na nefinančný dar je zmluvou, ktorú darca /napr. aj organizácia 3. sektora/ použije v prípade ak poskytuje iný ako finančný dar. V zmluve je dôležité špecifikovať o aký dar ide, za akých podmienok darca dar poskytuje a čoho sa môže darca v zmysle zmluvy domáhať, ak obdarovaný nesplní podmienky zmluvy. V priestore \\\"neziskoviek\\\" je zaužívané poskytovanie darov za určitým všeobecno-prospešným účelom tak, že obdarovaný je použitie daru povinný preukázať darcovi/organizácii za vzájomne dohodnutých podmienok v zmluve.
Register pojmov (4)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť