itretisektor | Legislatívne správy 02.09.2013 - 06.09.2013
  • Máme k dispozícii aktuálne tlačivá k 2%

    nájdete na rozhodni.sk alebo v sekcii Dane /2% z dane
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Legislatívne správy 02.09.2013 - 06.09.2013

05.09.2013

  • Návrh zákona o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Rokovanie NR SR - prvé čítanie) Návrh upravuje výkon dobrovoľníckej činnosti osôb v hmotnej núdzi. 

 

04.09.2013

  • Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Rokovanie NR SR - prvé čítanie) Cieľom návrhu je zjednodušenie poukazovania 2 % podielu zaplatenej dane. Navrhuje sa, že ak zamestnávateľ vykoná zamestnancovi ročné zúčtovanie a zamestnanec v žiadosti o jeho vykonanie uvedie prijímateľa podielu 2 % zaplatenej dane, zamestnávateľ nebude zamestnancovi vydávať potvrdenie o vysporiadaní daňovej povinnosti. Ak zamestnanec splní všetky podmienky na poukázanie týchto prostriedkov, zamestnávateľ v ročnom hlásení, ktoré sa podáva v lehote do konca apríla nasledujúceho roka po skončení zdaňovacieho obdobia, uvedie identifikačné údaje príslušného prijímateľa v prílohe V hlásenia. Zároveň sa upravuje suma 2 % zaplatenej dane. 

02.09.2013 - 03.09.2013

  • V legislatívnom procese nenastala zmena v legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú neziskového sektora.   

< Späť