itretisektor | Legislatívne správy 19.08.2013 - 23.08.2013
  • Máme k dispozícii aktuálne tlačivá k 2%

    nájdete na rozhodni.sk alebo v sekcii Dane /2% z dane
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Legislatívne správy 19.08.2013 - 23.08.2013

21.08.2013 -23.08.2013

  • V legislatívnom procese nenastala zmena v legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú neziskového sektora.   

20.08.2013

  • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Odoslané na rokovanie NR SR) V novele školského zákona sa navrhuje zvýšiť maximálne počty žiakov v triedach základných škôl, povoliť riaditeľovi školy doplniť počet žiakov vzdelávaných v triede z titulu povolenia štúdia v zahraničí až na maximálny počet žiakov v triede, upraviť hodnotenie žiakov s mentálnym postihnutím bez vyjadrenia stupňov a s komentárom o dosiahnutých vzdelávacích výsledkoch, zrušiť jazykové certifikáty ako náhradu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, umožniť vzdelávanie detí a žiakov v školách pri zdravotníckych zariadeniach aj pedagogickým zamestnancom inej špeciálnej školy. V novele zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa navrhuje najmä umožniť zriaďovateľovi školy schvaľovať okrem počtu prijímaných žiakov aj počet tried, upraviť podmienky na financovanie súťaží a predmetových olympiád. V novele zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov sa navrhuje najmä každoročne zverejňovať metodiku prideľovania finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl v rámci dohodovacieho konania a zriaďovateľom štátnych materských škôl a štátnych školských zariadení, zosúladiť ustanovenie zákona č. 597/2003 Z. z. v oblasti financovania nákladov na učebnice, pracovné zošity a učebné texty s ustanovením § 13 školského zákona.
  • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Odoslané na rokovanie NR SR) Zámerom novely zákona o účtovníctve je prijatie legislatívnych opatrení na zníženie administratívnej záťaže pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, pre účtovné jednotky nezriadené na účely podnikania a tiež pre fyzické osoby podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva.
  • Návrh zákona o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Odoslané na rokovanie NR SR) Návrh upravuje výkon dobrovoľníckej činnosti osôb v hmotnej núdzi. 

19.08.2013

  • V legislatívnom procese nenastala zmena v legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú neziskového sektora.  


< Späť