itretisektor | Legislatívne návrhy 22.04.2013 - 26.04.2013
 • Povinná aktivácia elektronických schránok - pripravujeme článok

  Aktivácia elekt. schránok sa v prípade právnických osôb, ktoré nemajú dobrovoľne aktivovanú elekt. schránku začne 1.6.2020.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Žiadne udalosti.

Legislatívne návrhy 22.04.2013 - 26.04.2013

25.4.2013

 • V legislatívnom procese nenastala zmena v legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú neziskového sektora

24.4.2013

 • Národný program reforiem Slovenskej republiky 2013 (Odoslané na rokovanie vlády SR) Národný program reforiem predstavuje súbor politík, ktorých cieľom je prekonať súčasnú krízu a podporiť rast hospodárstva a zamestnanosti. Štrukturálne opatrenia sú odpoveďou na potrebu oživenia ekonomiky. Do prípravy a realizácie Národného programu reforiem SR sú primárne zapojení ministri zodpovední za ekonomickú a sociálnu agendu. Ostatní ministri, splnomocnenci vlády, zástupcovia ostatných orgánov štátnej správy, samospráv, akademickej obce, podnikateľského sektoru a tretieho sektoru sa podieľajú na plnení stratégie v rámci spolupráce vo vybraných oblastiach.

 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov (Medzirezortné pripomienkové konanie) Návrhom zákona sa zároveň novelizuje zákon č. 288/1997 Z. z o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na účely prijatia opatrení potrebných na dosiahnutie cieľov vyplývajúcich zo smernice 2011/93/EÚ. Zmyslom novelizácie uvedených právnych predpisov je v súlade s citovanou smernicou zabrániť aby aktivity, pri ktorých dochádza k priamemu a pravidelnému kontaktu s deťmi, uskutočňovali osoby, ktoré boli právoplatne odsúdené za úmyselné trestné činy.

23.4.2013

 • Zákon č. 95/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (Uverejnené v Zbierke zákonov) Hlavným cieľom návrhu zákona je dosiahnuť efektívnosť vynakladania verejných zdrojov, spojenú aj s posilnením súťažného princípu a s dôrazom na záujem štátu, zabezpečiť flexibilitu a aktívna otvorenosť procesov verejného obstarávania a chrániť kvalitných a poctivých dodávateľov. 

22.4.2013

 • Legislatívny zámer rekodifikácie civilného práva procesného (Rokovanie hospodárskej a sociálnej rady) Navrhovaná právna úprava nových právnych predpisov má za cieľ vytvoriť lepšie možnosti pre efektívne súdnictvo – aby sa zvýšila vymožiteľnosť práva, skrátila doba zbytočne dlhých súdnych konaní, eliminovali súdne prieťahy a vytvoril priestor pre kvalitnejšie súdne rozhodnutia. 

 • Správa o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu (Rokovanie hospodárskej a sociálnej rady) Správa obsahuje popis faktov charakterizujúcich súčasný stav slovenského školstva a formuláciu strednodobých strategických cieľov pre jeho ďalšie smerovanie. Správa sa venuje aj oblasti regionálneho školstva, pre ktorú stanovuje strategický cieľ, čiastkové ciele, ktoré k nemu vedú, a systémové kroky na ich dosiahnutie.
 • Národný program reforiem Slovenskej republiky 2013 (Rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady) Národný program reforiem predstavuje súbor politík, ktorých cieľom je prekonať súčasnú krízu a podporiť rast hospodárstva a zamestnanosti. Štrukturálne opatrenia sú odpoveďou na potrebu oživenia ekonomiky. Do prípravy a realizácie Národného programu reforiem SR sú primárne zapojení ministri zodpovední za ekonomickú a sociálnu agendu. Ostatní ministri, splnomocnenci vlády, zástupcovia ostatných orgánov štátnej správy, samospráv, akademickej obce, podnikateľského sektoru a tretieho sektoru sa podieľajú na plnení stratégie v rámci spolupráce vo vybraných oblastiach.


< Späť