itretisektor | Sociálna spoločnosť

Sociálna spoločnosť

Komplexnosť úpravy jednotlivých oblastí sociálnej legislatívy je možné posúdiť iba systematickým predstavením jednotlivých, vzájomne prepojených právnych inštitútov.

Právne predpisy, ktoré upravujú jednotlivé sociálne oblasti, majú svoje odlišnosti a svoje špecifiká, ktoré upravujú postavenie občana, jeho práva a povinnosti. Z hľadiska celospoločenského diania považujeme za kľúčové nasledovné oblasti:

  1. sociálne služby
  2. sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela (vrátane zdravotnej starostlivosti, ktorá jej jej súčasťou)
  3. zdravotná starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb
  4. služby zamestnanosti (vybrané otázky)

Právne predpisy

Dôvodové správy (4)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (50)
Sociálna spoločnosť: Aktuálne postupy pre výkon sociálnych služieb
Vytvorené: 3. 04. 2020
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Predmetný článok sa venuje vybraným otázkam týkajúcich sa sociálnych zariadení poskytujúcich pobytovú službu. Pri spracovaní vybraných otázok sme vychádzali najmä zo záväzného postupu pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV) spracovaného Ministerstvom zdravotníctva v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej v texte ako „záväzný postup“).

Sociálna spoločnosť: Komisár pre deti
Vytvorené:19. 03. 2020
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Odborný článok sa zaoberá postavením komisára pre deti v právnom poriadku SR jeho úlohami voči mimovládnym neziskovým organizáciám a možnosťami mimovládnych neziskových organizácii využívať jeho pomoc. 

Sociálna spoločnosť: Sankcie za neposkytnutie príspevku neverejným poskytovateľom sociálnych služieb
Vytvorené:29. 10. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text
V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách má neverejný poskytovateľ sociálnych služieb právo na finančný príspevok na prevádzku z finančných zdrojov samosprávy. Odborný článok sa zaoberá možnosťami ako sankciovať obec v prípade, ak si nesplní zákonnú povinnosť a neposkytne neverejnému poskytovateľovi zákonom priznaný finančný príspevok.
Sociálna spoločnosť: Poskytnutie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa
Vytvorené:17. 10. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Postup pri poskytovaní sociálnej služby pozostáva z dvoch na seba nadväzujúcich procesov, a to procesu posúdenia odkázanosti na sociálnu službu a procesu zabezpečenia sociálnej služby. V odbornom článku sa bližšie zameriame na postup, ktorý musí občan absolvovať, ak má záujem o poskytnutie niektorého druhu sociálnej služby neverejným poskytovateľom. 

Sociálna spoločnosť/ Správa majetku: Povinnosť „bezbariérovosti“ stavieb
Vytvorené:27. 06. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Bezbariérovosť stavieb by sme mohli zadefinovať ako navrhovanie a riešenie stavieb tak, aby ich bolo možné užívať osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu bez cudzej pomoci. Ide tak o stavbu, ktorá umožňuje pohodlný vstup a pohyb v nej osobe, ktorá je rôznym spôsobom obmedzená na pohybe. Naša právna úprava tento pojem nevymedzuje, avšak bezbariérovosť stavieb sa dosahuje prostredníctvom jednotlivých požiadaviek stanovených vyhláškou k Stavebnému zákonu.

Sociálna spoločnosť/Štátne dotácie: Možnosti financovania zariadení sociálnych služieb zo Štátneho fondu rozvoja bývania
Vytvorené:25. 04. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text
Odborný článok približuje druhy podpory, ktorú je možné poskytnúť prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu alebo obnovu zariadení sociálnych služieb.
Sociálne/Sociálna spoločnosť: Kvalifikačné predpoklady opatrovateľa detí
Vytvorené:26. 03. 2019
Autor:Mgr. Jana Kolesarova
Zobraz celý text

S účinnosťou od 1.3.2017 došlo zákonom č. 40/2017 Z. z. k novelizácii zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).

Sociálna spoločnosť: Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb – základné predpoklady
Vytvorené:10. 10. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text
V odbornom článku prinášame základne informácie pre osoby, ktoré chcú poskytovať sociálnu službu ako neverejný poskytovateľ.
Sociálna spoločnosť/Sociálne podniky: Podpora sociálnych podnikov zo strany obcí
Vytvorené: 3. 10. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Pre rozvoj sociálnej ekonomiky je podstatné prepojenie verejného sektora, súkromného sektora a mimovládnych organizácií. Pre dosiahnutie pozitívneho sociálneho výsledku musia všetky tieto subjekty spolupracovať a podporovať sa.

Sociálna spoločnosť/Sociálne podniky: Domov sociálnych služieb ako sociálny podnik
Vytvorené:26. 09. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text
Domovy sociálnych služieb často nedokážu financovať poskytovanie sociálnych služieb z úhrad od klientov, preto musia využívať iné zdroje financovania. Článok sa zaoberá získaním štatútu sociálneho podniku a výhodami plynúcimi zo získania tohto štatútu pre domovy sociálnych služieb.
Sociálne služby: Nemajetnosť klienta a doplatok za domov sociálnych služieb
Vytvorené:26. 09. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text
Kto platí úhradu za sociálnu službu poskytovanú osobe s nepriaznivým zdravotným stavom alebo osobe v dôchodkovom veku, ak táto osoba nemá dostatočný príjem na úhradu tejto služby?
Sociálna spoločnosť: Chránená dielňa, chránené pracovisko ich podstata a ekonomické výhody
Vytvorené:19. 09. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text
V rámci zlepšenia postavenia osôb so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce štát ponúka zamestnávateľom rôzne príspevky a ďalšie ekonomické výhody. Článok rozoberá formy finančnej podpory zo strany štátu, ktoré môžu využiť zamestnávatelia so štatútom chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.
Sociálna spoločnosť: Rozvoz stravy občanom formou sociálnej služby
Vytvorené:15. 11. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovicova
Zobraz celý text

V odbornom článku sa venujeme možnostiam obce pri poskytovaní sociálnych služieb formou poskytovania teplých obedov prijímateľom sociálnej služby, a to s prihliadnutím na možnosť rozvozu jedla priamo do domácností alebo poskytovania stravy v jedálni. 

Športová spoločnosť/Sociálna spoločnosť: Potenciál uplatnenia sociálnej práce v športovom prostredí
Vytvorené:22. 05. 2017
Autor:Učená právnická spoločnosť
Zobraz celý text

Príspevok sa venuje možnostiam pôsobenia kvalifikovaných sociálnych pracovníkov v športovom prostredí, pričom poukazuje na skúsenosti zahraničných organizácií v tejto oblasti. Autor pomenúva základnú východiskovú situáciu a predstavuje paletu činností, ktoré by mohol pracovník realizovať. Záver je venovaný prvým krokom, ktoré sú potrebné k uplatneniu sociálnej práce v športovom prostredí.

Sociálna spoločnosť: Nakladanie s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb/ 3. časť
Vytvorené: 3. 02. 2016
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text
Prinášame Vám tretiu časť článku rozoberajúcu problematiku nakladania s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb. 
Sociálna spoločnosť: Nakladanie s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb/ 2. časť
Vytvorené: 9. 10. 2015
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

V 1. časti článku sme sa venovali úvodu do problematiky nakladania s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a všeobecným povinnostiam zariadení sociálnych služieb pri nakladaní s odpadmi. V ďalších častiach článku postupne uvedieme prehľad konkrétnych povinností, ktoré sa vzťahujú na zariadenia sociálnych služieb podľa účinného zákona o odpadoch (zákon č. 223/2001 Z. z.) a tomu zodpovedajúci porovnávajúci prehľad povinností, ktoré sa vzťahujú na zariadenia podľa nového zákona o odpadoch, účinného od 1.1.2016 (zákon č. 79/2015 Z. z.). 

Sociálna spoločnosť: Nakladanie s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb - 1. časť
Vytvorené:24. 08. 2015
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

V 1. časti tohto článku sa venujeme úvodu do problematiky nakladania s odpadmi z pohľadu zariadení sociálnych služieb a všeobecným povinnostiam zariadení sociálnych služieb pri nakladaní s odpadmi. 

Sociálna spoločnosť: Práva utečencov v SR
Vytvorené:11. 08. 2015
Autor:Mgr. Ivana Gumanová
Zobraz celý text
V súčasnej dobe globalizácie je ochrana migrantov kľúčovou otázkou. Migrácia je fenoménom, ktorý má niekoľko rôznych aspektov a fáz vývoja. Na medzinárodnej úrovni, ako aj na regionálnej úrovni, najmä v rámci Európskej únie, existuje rad nástrojov ochrany ľudských práv migrantov.
Sociálna spoločnosť: Postup krokov na registráciu poskytovateľa sociálnych služieb
Vytvorené:26. 05. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

V obsahu tohto článku prinášame ucelený materiál zameraný na kroky potrebné k registrácii poskytovateľa sociálnych služieb za účelom poskytovania sociálnych služieb. 

Sociálna spoločnosť: Verejné obstarávanie uskutočňované poskytovateľmi sociálnej služby
Vytvorené:18. 05. 2015
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Sú neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí poskytujú sociálne služby bez účelu dosiahnutia zisku, verejnými obstarávateľmi v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní?

Sociálna spoločnosť: Povinnosti poskytovateľa sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti podľa zákona o pohrebníctve
Vytvorené:20. 04. 2015
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text
Aké sú povinnosti poskytovateľa sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti podľa zákona o pohrebníctve?
Sociálna spoločnosť: Postup žiadateľa v prípade záujmu o pobyt v zariadení pre seniorov
Vytvorené: 2. 03. 2015
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Mám záujem o pobyt v zariadení pre seniorov. Ako mám postupovať pri vybavovaní žiadosti?

Sociálna spoločnosť: Poskytovanie sociálnych služieb obcou ľuďom bez domova
Vytvorené: 5. 12. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
V tomto odbornom článku sa zaoberáme otázkou, do akej miery je obec alebo mesto povinné postarať sa o občana bez domova (bezdomovca), ktorý má trvalý pobyt v obci/meste a poskytnúť mu sociálnu službu. V obsahu sa ďalej venujeme problematike, či má obec povinnosť sa o bezdomovca postarať, ak má veľmi malý príjem (napr. dôchodok) alebo žiadny príjem, nemá žiadnych príbuzných a ani žiadny majetok, ktorý bude v dedičskom konaní.
Sociálna spoločnosť: Dopady novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia/2. časť
Vytvorené:24. 09. 2014
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

V druhej časti tohto odborného článku odpovedáme na otázku, čo vyplýva pre poskytovateľov sociálnych služieb z novely zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Sociálna spoločnosť: Dopady novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia/1. časť
Vytvorené:23. 09. 2014
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

V obsahu tohto odborného článku odpovedáme na otázku, čo vyplýva pre poskytovateľov sociálnych služieb z novely zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) pre povolania: sestra, fyzioterapeut a opatrovateľ, a to v terénnej a pobytovej službe a do akej kategórie prác patria.

§ Sociálna spoločnosť: Inštitút supervízora v sociálnych službách na Slovensku
Vytvorené: 5. 09. 2014
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

V tomto odbornom článku sa venujeme právnej úprave inštitútu supervízora v právnom poriadku Slovenskej republiky.

§ Sociálne: Úhrada zdravotných výkonov v zariadeniach sociálnych služieb zo zdravotného poistenia
Vytvorené: 7. 07. 2014
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

V tomto odbornom článku Vám prinášame informácie o novele zákona o sociálnych službách.

Sociálna spoločnosť: Financovanie sociálnych služieb - pretrvávanie dopytu po systémovom financovaní neverejných poskytovateľov
Vytvorené:20. 06. 2014
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text
Prečítajte si v odbornom článku o zmenách vo financovaní neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.
§ Sociálna spoločnosť: Vymedzenie sociálnych služieb od 1. januára 2014
Vytvorené:28. 04. 2014
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Vymedzenie sociálnych služieb po novele zákona o sociálnych službách.

§ Sociálna spoločnosť: Návrh Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 schválený!
Vytvorené:20. 01. 2014
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Vláda SR dňa 15.1.2014 schválila s pripomienkami Návrh Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020.

§ Sociálna spoločnosť: Nový zákon o príspevku pri narodení dieťaťa
Vytvorené:30. 10. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Dňa 1. januára 2014 nadobúda účinnosť nový „zákon o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, ktorý ruší doterajší „zákon o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony“ v znení neskorších predpisov.

Sociálna spoločnosť: K nálezu Ústavného súdu SR č. 218/2012 o minimálnych mzdových nárokoch sestier
Vytvorené: 7. 10. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text
Dňa 31.07.2012 bol v Zbierke zákonov SR publikovaný nález ústavného súdu pod číslom 218/2012, čiastka 53. V obsahu tohto článku prinášame prehľad procesu na Ústavnom súde SR a závery, ktoré vyplývajú z jeho nálezu vo veci minimálnych mzdových nárokoch sestier.
§ Sociálne: Základné povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v sociálnych službách
Vytvorené:19. 08. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Aké základné povinnosti majú poskytovatelia sociálnych služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci?

Sociálna spoločnosť: Nocľahárne v obci a nedostatočná legislatíva
Vytvorené:15. 07. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Ako je legislatívne upravená problematika bezdomovectva a nocľahární, a do akej miery môže mať vplyv na riešenie problematiky bezdomovectva na Slovensku?

§ Sociálne: Pracovná terapia – závislá práca v zmysle Zákonníka práce?
Vytvorené: 2. 07. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text
Predmetom tohto článku je posúdenie otázky, či je v rozpore s právnym poriadkom, ak poskytovateľ sociálnej služby, ktorý pre svojho klienta zabezpečuje pracovnú terapiu, uzavrie s klientom pracovnú zmluvu/dohodu o výkone práce a poskytuje mu mzdu/odmenu z prostriedkov poskytnutých vyšším územným celkom.
Sociálna spoločnosť: Charakter príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti a vyňatie niektorých subjektov z možnosti získania príspevku
Vytvorené:10. 06. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text
V článku sa dočítate, ktorým zamestnávateľom môžu s účinnosťou od 1. mája 2013 úrady práce, sociálnych vecí a rodiny  môžu poskytnúť príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. 
Sociálna spoločnosť: Povinnosť subjektu predložiť výročnú správu uložená usmernením VÚC a/alebo zmluvou o poskytnutí finančného príspevku
Vytvorené:29. 04. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text
Je vyšší územný celok oprávnený vyžadovať prostredníctvom usmernenia výročné správy od poskytovateľov služieb, ktorým VÚC poskytuje finančné príspevky v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele  a od zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, odvolávajúc sa pritom na zmluvu o poskytnutí finančného príspevku uzavretú medzi VÚC a poskytovateľom? 
Sociálna spoločnosť: Úvod do právnej zodpovednosti pri poskytovaní sociálnych služieb
Vytvorené: 1. 02. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Pojem „škoda“ ani pojem „zodpovednosť“ právny poriadok Slovenskej republiky nedefinuje. Podľa prevažujúceho názoru v teórii aj v praxi škodou sa rozumie ujma, ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného a je objektívne vyjadriteľná v peniazoch.

 

§ Sociálna spoločnosť: Pracovnoprávne vzťahy pri poskytovaní sociálnej starostlivosti
Vytvorené:15. 01. 2013
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Prehľad najčastejších nedostatkov pri vzniku pracovnoprávnych vzťahov v sociálnych službách.

§ Sociálna spoločnosť: Zdaňovanie poskytovateľov sociálnych služieb poskytujúcich sociálne služby bez účelu dosiahnutia zisku
Vytvorené:14. 09. 2012
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Daň z príjmov právnických osôb predstavuje v súčasnosti najznámejšiu priamu daň, ktorou sa zdaňuje príjem právnických osôb. Osobou, ktorá je povinná platiť daň z príjmov právnických osôb je každá právnická osoba, ktorá vykáže základ dane. Aj subjekty nezaložené za účelom podnikania, pokiaľ dosahujú zdaniteľné príjmy a vykážu základ dane, sú povinné platiť daň z príjmov, Takýmito osobami sú aj poskytovatelia sociálnych služieb.

Sociálna spoločnosť: Problematika verejného obstarávania v oblasti sociálnych služieb
Vytvorené:20. 01. 2012
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

V oblasti sociálnych služieb právny poriadok Slovenskej republiky ustanovuje povinnosť niektoré služby verejne obstarávať (agentúry podporovaného zamestnávania, sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti) a iné nie. Poskytovatelia sociálnych služieb sú registrovanými, niektoré aj akreditovanými poskytovateľmi konkrétnych služieb vo verejnom záujme. Je tým daný predpoklad, že spĺňajú základné podmienky pre poskytovanie kvalitných služieb. Poskytovanie sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, ale aj výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za podmienok stanovených právnymi predpismi štát a samospráva financujú prostredníctvom finančných príspevkov. Autor si kladie za cieľ odpovedať na otázku, z akého dôvodu zákonodarca zakotvil niektoré sociálne služby verejne obstarávať a iné nie. Zároveň objasňuje podmienky, za akých sú samotní neverejní poskytovatelia sociálnych služieb povinní verejne obstarávať.

§ Chránená dielňa a chránené pracovisko ako sociálny podnik
Vytvorené:15. 01. 2012
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Postavenie sociálneho podniku je možné priznať aj chránenej dielni alebo chránenému pracovisku.

Sociálna spoločnosť: Zmena v zákone o sociálnych službách
Vytvorené:23. 11. 2011
Autor:Peter Handiak
Zobraz celý text

Vláda SR schválila zmeny v poskytovaní sociálnych služieb

Sociálna spoločnosť: Aktuálny stav sociálnych služieb na Slovensku
Vytvorené:17. 09. 2011
Autor:Peter Handiak
Zobraz celý text

Centrálny portál pre neziskový sektor zverejňuje aktuálnu ministerskú správu o stave sociálnych služieb na Slovensku.

 

§ Prehľad foriem pomoci - dlhodobo chorí starší ľudia
Vytvorené: 6. 09. 2011
Autor:Bušová, B. a kol.
Zobraz celý text

Prehľad o formách pomoci dlhodobo chorým starším ľuďom v rámci zdravotného a sociálneho sektoru.

§ Starostlivosť o dlhodobo chorých starších ľudí
Vytvorené: 6. 09. 2011
Autor:Bušová, B. a kol.
Zobraz celý text

Ste staršia osoba a potrebujete pre svoj zhoršujúci sa zdravotný stav pomoc pri starostlivosti o seba, svoju domácnosť, pri vybavovaní vecí na úradoch, či u lekára? Alebo máte niekoho staršieho v rodine, kto si vyžaduje takúto pomoc?


Sociálna spoločnosť: Seniori v slovenskej legislatíve
Vytvorené:26. 01. 2011
Autor:Alexandra Vicova
Zobraz celý text

Pojem staršia osoba/senior sa v sociálnej oblasti nepoužíva prakticky v žiadnej právnej úprave. Právne postavenie seniorov je obsahom viacerých právnych predpisov. Roztrieštenosť právnej úpravy tak môže mať za následok nedostatočnú ochranu starších ľudí na Slovensku.

Sociálna spoločnosť: Zmeny sociálnych zákonov v roku 2011
Vytvorené: 4. 01. 2011
Autor:Peter Handiak
Zobraz celý text
Prinášame zmeny zákonov, ktoré budú v roku 2011 súčasťou legislatívnych zmien v sociálnej oblasti.
Sociálna spoločnosť: Zmeny v sociálnej legislatíve v rokoch 2011- 2014
Vytvorené:28. 11. 2010
Autor:Peter Handiak
Zobraz celý text

Prinášame Vám výber zo strategického materiálu Sociálnej rady neziskového sektora. Úplné znenie bude zverejnené po zasadnutí Sociálnej rady 19.12.2010. Strategický materiál prinesie návrhy na rozvoj sociálnej legislatívy na obdobie rokov 2011 - 2014. 

Sociálna spoločnosť: V roku 2011 zmena zákona o sociálnych službách ako aj nový zámer zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách
Vytvorené:18. 11. 2010
Autor:Peter Handiak
Zobraz celý text

V rámci sociálnych zákonov dôjde v roku 2011 k prijatiu nových úprav, ktoré zásadným spôsobom doplnia oblasť sociálneho práva.

Odborné stanoviská (4)
Sociálna spoločnosť: Metodický pokyn MFSR k ukladaniu výročnej správy pre poskytovateľov sociálnych služieb
Vytvorené:11. 02. 2016
Autor:MFSR
Zobraz celý text

Obsahom druhého súboru je metodický pokyn na ukladanie výročnej správy pre poskytovateľov sociálnych služieb, ak nemajú povinnosť ukladať výročnú správu podľa svojho hmotno-právneho predpisu – ide napr. o účelové zariadenia cirkvi, občianske združenia, podnikateľské subjekty, ale aj živnostníkov, ak majú oprávnenie poskytovať sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. 

Sociálna spoločnosť/Odborné stanovisko: Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020
Vytvorené: 1. 11. 2015
Autor:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Zobraz celý text

Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020 predstavujú nástroj štátnej politiky na smerovanie a prezentovanie východiskových systémových záujmov, úloh a podporných opatrení vlády Slovenskej republiky v oblasti sociálnych služieb sú vypracované v súlade s pôsobnosťou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky pri poskytovaní sociálnych služieb ustanovenou § 79 ods. 1 písm. a) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a Stratégiou deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike (2011). Národné priority reagujú na aktuálne výzvy sociálnej pomoci občanom, ku ktorým patrí predovšetkým rozvoj rôznorodých služieb starostlivosti na komunitnej úrovni, vrátane potreby modernizácie sociálnych služieb. Potvrdzuje sa nimi zároveň hlavné poslanie sociálnych služieb, ktorým je podpora začleňovania ľudí do spoločnosti, sociálna súdržnosť, smerovanie k službám poskytovaným na komunitnej úrovni a rozvinutie ich potenciálu v oblasti zamestnanosti a zamestnateľnosti. Sociálne služby sa tak stávajú neoddeliteľnou súčasťou plnenia cieľov Stratégie Európa 2020. 

§ Deinštitucionalizácia sociálnych služieb
Vytvorené:30. 11. 2011
Autor:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Zobraz celý text

Stratégiou deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti sa Slovenská republika hlási k celosvetovému trendu systematického odstraňovania dôsledkov dlhodobo uplatňovaného, ale už historicky prekonaného modelu inštitucionálnej izolácie a segregácie ľudí vyžadujúcich dlhodobú pomoc a starostlivosť v špecializovaných zariadeniach.

Transformácia zariadení sociálnych služieb
Vytvorené:25. 02. 2011
Autor:MPSVaR SR
Zobraz celý text

Prinášame Vám súhrnnú záverečnú správu o transformácii sociálnych služieb z dielne MPSVaR SR.

Príklady z praxe (66)
Sociálna spoločnosť: Výpočet príspevku na mzdy vs. reálny počet zamestnancov
Vytvorené: 4. 06. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

VÚC pri výpočte finančného príspevku na prevádzku do bežných výdavkov v položke mzdy a odvody nezapočítava finančné prostriedky za všetkých zamestnancov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, ale len vo výške minimálneho normatívu počtu zamestnancov pre daný druh a formu sociálnej služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona o soc. službách. Tento postup má následne negatívny vplyv na výpočet finančného príspevku na prevádzku pre neverejných poskytovateľov. Je tento postup v súlade so zákonom o sociálnych službách?   

Sociálna spoločnosť: Výberové konanie na riaditeľa DSS počas mimoriadnej situácie
Vytvorené:16. 04. 2020
Autor:Mgr. Vladimir Fujak
Zobraz celý text

Vzhľadom sa súčasnú mimoriadnu situáciu ako máme riešiť potrebu vyhlásenia výberového konania na riaditeľa Domova dôchodcov ako rozpočtovej organizácie obce. Momentálne je poverený riaditeľ najdlhšie na dobu 6 mesiacov.

Je prípustné poveriť tohto riaditeľa do doby ukončenia mimoriadnej situácie bez vyhlásenia nového výberového konania?

Sociálna spoločnosť: Osobný rozsah núdzovej pracovnej povinnosti v zariadeniach sociálnych služieb
Vytvorené: 8. 04. 2020
Autor:Mgr. Vladimir Fujak
Zobraz celý text

Vzťahuje sa uložená pracovná povinnosť v núdzovom stave aj na zamestnancov sociálneho úseku a THP zamestnancov?

Sociálna spoločnosť: Poskytovanie sociálnych služieb v krízovom režime
Vytvorené: 6. 04. 2020
Autor:JUDr. Dagmar Pagáčová
Zobraz celý text
Aké sú možnosti zariadení pri poskytovaní sociálnych služieb podľa súčasných obmedzení, čo ak napr. nebudeme mať dostatok personálu, pomôcok? Môžu zariadenia sociálnych služieb v prípade nedostatku ľudí použiť dobrovoľníkov aj bez kvalifikácie? 
Sociálna spoločnosť: Prerušenie poskytovania opatrovateľskej služby počas neprítomnosti opatrovateľky?
Vytvorené:29. 01. 2020
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Obec ako verejný poskytovateľ sociálnych služieb uzatvorila s klientom zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby. Je možné vypracovať dodatok k tejto zmluve, v ktorom sa určí, že v prípade práceneschopnosti alebo dovolenky opatrovateľky opatrovateľská služba nebude klientovi poskytovaná? 

Sociálna spoločnosť: Zápis neverejného poskytovateľa sociálnych služieb do RPVS
Vytvorené:16. 01. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Je nezisková organizácia alebo občianske združenie poskytujúce sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorá/é poberá príspevok na poskytovanie soc. služby od MPSVaR, povinné sa registrovať v Registri partnerov verejného sektora?

Sociálna spoločnosť/Zamestnávanie: Odpustenie absolvovania akreditovaného kurzu pri dlhoročnej praxi v jasliach?
Vytvorené:17. 07. 2019
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

V obecných jasliach pôsobia aj zamestnanci, ktorí nespĺňajú požiadavku potrebného stupňa vzdelania a neabsolvovali ani akreditovaný kurz opatrovania detí vyžadovaný zákonom. V mnohých prípadoch však ide o zamestnancov, ktorí opatrujú deti v detských jasliach niekoľko desiatok rokov. Je možné, aby im obec “odpustila“ povinnosť absolvovať akreditovaný kurz s ohľadom na dlhoročnú prax?

Zamestnávanie/Združenia: Príspevky do Sociálneho fondu z nerozdeleného zisku
Vytvorené: 4. 07. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Je možné z nerozdeleného zisku dotovať istou sumou aj sociálny fond, z ktorého by sa následne použili finančné prostriedky na zvýšenie úhrady za stravné lístky pre zamestnancov občianskeho združenia?

Sociálna spoločnosť: Požívanie alkoholu vs. ukončenie poskytovania sociálnej služby
Vytvorené: 1. 07. 2019
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Môže poskytovateľ sociálnych služieb žiadať od svojich klientov postúpenie dychovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu a prípadne im odmietnuť prístup k poskytovaným sociálnym službám?

Sociálna spoločnosť/Všeobecne prospešné spoločnosti: Právny vzťah zodpovedného zástupcu poskytovateľa sociálnych služieb
Vytvorené:13. 06. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Aký právny vzťah musí mať zodpovedný zástupca ako osoba odborne spôsobilá za výkon príslušnej odbornej činnosti voči neziskovej organizácii? Prosíme o bližšie vysvetlenie prechodného ustanovenia § 110ad ods. 1 Zákona o sociálnych službách vo vzťahu k neziskovej organizácii.

Sociálne: Určenie výšky úhrady za sociálne služby vs. príjem prijímateľa
Vytvorené:10. 06. 2019
Autor:g_Jana Kolesarova
Zobraz celý text

Určenie výšky úhrady za sociálne služby vs. príjem prijímateľa

Sociálna spoločnosť: Odvodová povinnosť osobného asistenta rodiča
Vytvorené: 4. 09. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

V akom rozsahu má odvodovú a daňovú povinnosť ZŤP osoba, ktorá je zamestnaná, a zároveň vykonáva osobnú asistenciu pre plnoletú dcéru?


Sociálna spoločnosť: Súdne pojednávanie v izbe zariadenia sociálnych služieb ?
Vytvorené: 9. 05. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd, napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?

Sociálne služby: Zdravotný preukaz pre opatrovateľky?
Vytvorené:10. 11. 2017
Autor:JUDr. Adriana Kováčová
Zobraz celý text

Je potrebné aby opatrovateľky, ktoré pripravujú opatrovaným raňajky a obedy, mali zdravotný preukaz?

Sociálna spoločnosť/ Združenia: Prevádzkovanie detských jaslí občianskym združením?
Vytvorené: 2. 11. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovicova
Zobraz celý text

Môžeme prevádzkovať detské jasle za poplatok ako občianske združenie, ak by takáto činnosť bola cca 90% z celkovej našej činnosti? Ktorým rodičom je možné službu detských jaslí poskytovať? 

Sociálna spoločnosť: Zaradenie sociálneho pracovníka do stupnice platových taríf
Vytvorené:21. 09. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovicova
Zobraz celý text

Podľa ktorej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme máme zaradiť sociálnych pracovníkov zariadení sociálnych služieb?

Sociálna spoločnosť: Zabezpečenie pohrebu zosnulého klienta zariadenia sociálnych služieb
Vytvorené:16. 08. 2017
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Klientka domova sociálnych služieb zomrela v zariadení. Zamestnanci oznámili zamestnancovi mesta, že mesto je povinné zabezpečiť jej pochovanie. Podľa zistenia mesta má nebohá rodinných príslušníkov, ktorých malo zariadenie sociálnych služieb v prípade úmrtia klientky informovať. Kto je povinný zabezpečiť jej pochovanie?

Sociálna spoločnosť: Odmeňovanie zodpovedného zástupcu v dennom stacionári
Vytvorené:10. 08. 2017
Autor:Lenka Michalovicova
Zobraz celý text

Na základe čoho sú odmeňovaní zodpovední zástupcovia v denných stacionároch? V koľkých stacionároch môže jedna a tá istá osoba vykonávať funkciu zodpovedného zástupcu ?

Sociálna spoločnosť: Opatrovateľská služba vs. opatrovanie a s ním spojený príspevok na opatrovanie
Vytvorené:29. 07. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže byť opatrovanie občana s ťažkým zdravotným postihnutím zabezpečované prostredníctvom člena rodiny na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej s obcou? Môže byť takýto opatrovateľ súčasne zamestnaný v hlavnom pracovnom pomere u iného zamestnávateľa? Nemá byť opatrovateľská služba riešená predovšetkým prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo zdravotných poisťovní?

Sociálna spoločnosť: Kvalifikačné predpoklady na výkon opatrovateľskej služby
Vytvorené:30. 05. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môžeme zamestnať na pracovnú pozíciu opatrovateľky uchádzačku, ktorá má ukončené stredné odborné vzdelanie bez maturity v odbore masér na strednej zdravotníckej škole bez absolvovaného opatrovateľského kurzu v trvaní minimálne 220 hodín a taktiež uchádzačku, ktorá má ukončené stredné odborné vzdelanie bez maturity v odbore sanitár na strednej zdravotníckej škole bez absolvovaného opatrovateľského kurzu v trvaní minimálne 220 hodín?

Sociálna spoločnosť: Zodpovedný zástupca poskytovateľa sociálnych služieb a jeho právny vzťah k poskytovateľovi
Vytvorené:23. 03. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sme nezisková organizácia, ktorá má v úmysle poskytovať základné sociálne poradenstvo, avšak nedisponujeme osobou, ktorá by na výkon tohto druhu sociálnej služby mala požadované vzdelanie. Zároveň nechceme na tieto účely uzatvárať s vhodnou osobou pracovný pomer. Je možné preukázanie zákonom vyžadovanej odbornej spôsobilosti zabezpečiť iným spôsobom?

Sociálna spoločnosť/Združenia: Overenie účtovnej závierky neverejného poskytovateľa sociálnej služby
Vytvorené:22. 03. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Občianske združenie v roku 2015 poskytovalo sociálnu službu. Celkové príjmy občianskeho združenia boli za rok 2015 vyššie ako 165 969 EUR, avšak príjmy za poskytovanie sociálnych služieb boli nižšie ako 165 969 EUR. Má občianske združenie v tomto prípade povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom? 

Sociálna spoločnosť: Pracovný čas opatrovateľky v domácnosti
Vytvorené: 9. 12. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Máme ako zamestnávateľ povinnosť zamestnankyni na pozícii opatrovateľky v domácnosti preplácať aj čas nevyhnutný na prepravu od jedného klienta k druhému?

Sociálna spoločnosť: Výkon kontroly darovacích zmlúv úradom VÚC?
Vytvorené:24. 08. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môže VÚC požadovať od poskytovateľa sociálnych služieb predloženie darovacích zmlúv (s predmetom finančných darov pre poskytovateľa) za účelom výkonu kontroly úrovne poskytovania sociálnych služieb?

Sociálna spoločnosť: Vyúčtovanie odpisov majetku v rámci ekonomicky oprávnených nákladov
Vytvorené:28. 07. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Mesto prevádzkuje domov seniorov, pričom príspevok na túto činnosť poberajúci od ministerstva musí ministerstvu aj vyúčtovať. Podľa § 72 ods. 5 písm. k) zákona 448/2008 Z. z. sú ekonomicky oprávnenými nákladmi aj odpisy hmotného a nehmotného majetku. Mesto vybudovanie domova seniorov financovalo časť z dotácie z fondov EU, časť z úveru, ktorý mesto spláca.

Môžeme vo vyúčtovaní voči ministerstvu uplatniť plnú výšku odpisov alebo iba tú časť, ktorá nebola financovaná z prostriedkov EU?

Sociálna spoločnosť: Posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu
Vytvorené:27. 07. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Občan podal na obecný úrad žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. K žiadosti priložil rozhodnutie Sociálnej poisťovne o starobnom dôchodku a lekársky nález. Občan je sebestačný, nemá vážne zdravotné problémy, sťažuje sa len na zlé vzťahy s družkou, u ktorej býva. Chceli by sme preto poprosiť o radu ako postupovať?

Sociálna spoločnosť: K živnosti pri doplnkovej službe
Vytvorené:13. 07. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sme nezisková organizácia poskytujúca služby podľa zákona o sociálnych službách pre svojich klientov. Zároveň poskytujeme aj doplnkové služby (napr. rehabilitácia, strava) nielen svojim ale aj externým klientom. Výnosy a náklady vzťahujúce sa k službám k externým klientom sa vykazujú vo výsledovke ako zdaňované činnosti. Je v takomto prípade povinnosť registrácie živnosti na tieto činnosti?

Sociálna spoločnosť: Koncesionarske poplatky domácej opatrovateľskej služby a agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Vytvorené:16. 06. 2015
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Sú poskytovatelia domácej opatrovateľskej služby a agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti povinné platiť tzv. koncesionárske poplatky?

Sociálna spoločnosť: Vrátenie peňažného príspevku na úpravu bytu
Vytvorené:25. 05. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Pred tromi rokmi mi bol priznaný peňažný príspevok na prerobenie bezbariérovej kúpeľne. Momentálne sa však dlhodobo zdržiavam u dcéry vzdialenej 50 km od môjho domu. Vzniká mi povinnosť vrátiť poskytnutý finančný príspevok? A ak áno, akým spôsobom? 

Sociálna spoločnosť: K živnosti na poskytovanie sociálnej služby
Vytvorené:12. 05. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sme nezisková organizácia, ktorá bola založená za účelom poskytovania sociálnej pomoci. Je v takomto prípade nezisková organizácia povinná požiadať o živnosť na účely poskytovania sociálnej služby? A ak áno, o akú živnosť v tomto prípade presne pôjde?

Sociálna spoločnosť: Vyúčtovanie finančného príspevku na sociálne služby za rok 2014
Vytvorené:16. 03. 2015
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Akým spôsobom sa uskutočňuje vyúčtovanie finančných príspevkov poskytnutých MPSVR SR poskytovateľovi sociálnych služieb?

§ Všeobecne prospešná spoločnosť/Sociálne: Používanie virtuálnej registračnej pokladnice pri poskytovaní sociálnych služieb
Vytvorené:10. 03. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Vzťahuje sa na neziskovú organizáciu poskytujúcu sociálne a zdravotnícke služby, povinnosť používať virtuálnu registračnú pokladnicu ak nemáme oprávnenie na podnikateľskú činnosť? 

Sociálna spoločnosť: Použitie finančných prostriedkov z úhrad za sociálnu službu
Vytvorené:26. 01. 2015
Autor:JUDr. Adriana Kováčová
Zobraz celý text

Môže nezisková organizácia poskytujúca sociálnu službu (zariadenie pre seniorov – neverejný poskytovateľ) použiť finančné prostriedky z úhrad od klientov na zakúpenú práčku? 

Sociálna spoločnosť: Overovanie ročnej účtovnej závierky neverejného poskytovateľa sociálnej služby audítorom
Vytvorené:15. 01. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sme neverejným poskytovateľom sociálnej služby, ktorému vznikla povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom za účtovné obdobie roku 2014. Musíme dať overiť účtovnú závierku audítorovi už tento rok alebo postačí ak tak urobíme až na budúci rok? 

Sociálna spoločnosť: Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v prípade, ak nie je plne hradená zdravotnou poisťovňou
Vytvorené:22. 12. 2014
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Ako máme poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť, ak nie je plne hradená zdravotnou poisťovňou?

Sociálna spoločnosť: Môže VÚC krátiť „mimoriadnu dotáciu” MPSVaR SR pre neverejných poskytovateľov?
Vytvorené: 6. 11. 2014
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Na verejnosti sa objavila informácia, podľa ktorej v prípade, že neverejné zariadenie sociálnych služieb dostane financie z „mimoriadnej dotácie“ Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVaR SR”), o rovnakú sumu mu vyšší územný celok skráti finančné príspevky. Môžu VÚC krátiť/započítavať finančné príspevky pre neverejných poskytovateľov s „mimoriadnou dotáciou” MPSVaR SR?

Sociálna spoločnosť: Aká je správna aplikácia § 110p zákona o sociálnych službách?
Vytvorené:20. 10. 2014
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Aká je správna aplikácia ustanovenia § 110p a nasl. zákona o sociálnych službách, a to hlavne prvej vety v časti „na rovnaký počet miest a v rovnakej sume?” Aplikačná prax je taká, že zariadenia sa preregistrujú z domovov sociálnych služieb na zariadenia pre seniorov, avšak nový príspevok je o 10 € na lôžko a mesiac menší.


§ Sociálna spoločnosť: Spätné rozúčtovanie úhrad za sociálnu službu
Vytvorené:28. 08. 2014
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text
Počas roka 2012 sme poberali úhrady za poskytované sociálne služby v zariadení pre seniorov vo výške 380 € a 400 €. Na základe dodatkov zmlúv s klientmi sa tieto úhrady k 31.12.2012 rozúčtovali na úhradu za sociálnu službu a na dar, a to spätne za celý rok 2012. Za rok 2012 bol vykonaný audit a audítor nemal k uvedenému výhrady. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR však tento postup nepovažuje za správny. Bol náš postup nesprávny?
Sociálna spoločnosť: Hodnotitelia kvality v zariadeniach sociálnych služieb
Vytvorené:19. 08. 2014
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Môže Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo vyššie územné celky vyžadovať od poskytovateľov sociálnych služieb zavedenie štandardov kvality už v súčasnosti alebo až od 1.1.2016?

Sociálna spoločnosť: Zabezpečenie sociálnej pomoci obcou pri narodení trojičiek
Vytvorené:11. 08. 2014
Autor:Bc. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Akou formou môže obec zabezpečiť opatrovateľskú službu rodine, ktorej sa o pár mesiacov narodia trojičky alebo inú pomoc?

Sociálna spoločnosť: Má zmluva o poskytovaní sociálnych a zdravotných služieb charakter zmiešanej zmluvy?
Vytvorené:20. 07. 2014
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Sme poskytovateľom sociálnych a zdravotných služieb ako agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Doteraz sme mali jednu zmluvu o poskytovaní sociálnych a zdravotných služieb. Novela zákona hovorí, že zmluva nemá mať zmiešaný charakter. Má takáto zmluva o poskytovaní sociálnych a zdravotných služieb charakter zmiešanej zmluvy? 

Sociálna spoločnosť/Združenia: Poskytnutie daru občianskemu združeniu neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieba a vznik členstva v združení
Vytvorené:12. 06. 2014
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Občianske združenie je neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Prijímateľ sociálnej služby poskytol občianskemu združeniu dar. Stáva sa poskytovateľ daru na základe darovacej zmluvy členom združenia? Je poskytovateľ daru oprávnený oboznámiť sa so stanovami združenia na základe poskytnutého daru?

§ Sociálna spoločnosť: Odmeňovanie zamestnancov v neziskovej organizácii poskytujúcej sociálne služby
Vytvorené:17. 03. 2014
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Musí nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby - sociálne služby postupovať pri odmeňovaní zamestnancov podľa zákona o odmeňovaní pri výkone práce vo verejnom záujme alebo môže postupovať podľa Zákonníka práce?

§ Sociálna spoločnosť: Poskytovanie dávky a príspevku v hmotnej núdzi klientom zariadení sociálnych služieb
Vytvorené:16. 12. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Majú klienti nocľahární, útulkov a domovov na pol ceste nárok na dávku v hmotnej núdzi a na príspevok k dávke v hmotnej núdzi?

§ Sociálne: Sankcie podľa zákona o sociálnych službách
Vytvorené:29. 07. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Aké sankcie voči poskytovateľom sociálnych služieb v súčasnosti zakotvuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení?

§ Sociálne: Zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti ako zabezpečenie pohľadávky za poskytnutie sociálnej služby
Vytvorené:24. 06. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Je možné pohľadávku poskytovateľa sociálnej služby na účely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení zabezpečiť zmluvou o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti v prípade ak sú prijímatelia sociálnej služby vlastníkmi nehnuteľnosti? 
Sociálna spoločnosť: Vyplácanie finančného príspevku poskytovateľovi sociálnych služieb
Vytvorené:10. 04. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 488/2008 Z. z. o sociálnych službách (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) poskytovateľom sociálnej služby je obec, právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším územným celkom (tzv. verejný poskytovateľ sociálnej služby) a iná osoba (tzv. neverejný poskytovateľ sociálnej služby).

Sociálna spoločnosť: Poskytnutie finančných príspevkov neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb
Vytvorené:21. 03. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Má vyšší územný celok povinnosť poskytnúť finančný príspevok na prevádzku finančný príspevok a pri odkázanosti neverejnému poskytovateľovi /neziskovej organizácii/, ktorý prevádzkuje domov sociálnych služieb?

§ Je nezisková organizácia založená obcou/VÚC verejným alebo neverejným poskytovateľom?
Vytvorené:24. 01. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Nezisková organizácia založená alebo zriadená obcou/VÚC, ktorá poskytuje sociálne služby, sa považuje za verejného alebo za neverejného poskytovateľa sociálnych služieb?

§ Je obec a právnická osoba založená obcou/VÚC povinná registrovať sociálnu službu aj v prípade jej poskytovania mimo zariadenia?
Vytvorené:24. 01. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Je obec, právnická osoba založená alebo zriadená obcou/VÚC povinná registrovať sociálnu službu aj v prípade, že poskytuje sociálnu službu, ktorá sa neposkytuje pobytovou formou v zariadení, napr. opatrovateľskú službu?

§ Nepožiadanie a nezazmluvnenie neverejného poskytovateľa sociálnej služby klientom
Vytvorené:24. 01. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Ak si občan vybral neverejného poskytovateľa, je obec/VÚC povinná zazmluvniť tohto neverejného poskytovateľa na poskytovanie sociálnej služby tomuto občanovi?

§ „Objednanie“ sociálnych služieb dočasne u iného poskytovateľa
Vytvorené: 2. 11. 2012
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Možnosť objednania si sociálnych služieb u registrovaného poskytovateľa.

Úhrada všetkých ekonomicky oprávnených nákladov pri zabezpečovaní každej sociálnej služby
Vytvorené:10. 11. 2010
Autor:MPSVaR SR
Zobraz celý text

Vychádzajúc z dôvodovej správy poslaneckého návrhu k § 72 ods. 5, pri zabezpečovaní každej sociálnej služby je povinná obec alebo VÚC uhradiť všetky ekonomicky oprávnené náklady, vrátane nákladov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poistného na sociálne poistenie, poistného na verejné zdravotné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Lehota na zabezpečenie sociálnej služby
Vytvorené: 3. 11. 2010
Autor:MPSVaR SR
Zobraz celý text

Zákonom stanovená 60 dňová lehota (§ 8 ods. 4) sa vzťahuje na povinnosť zabezpečenia sociálnej služby, resp. na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Nezisková organizácia a pridelenie výkonu sociálnej služby
Vytvorené: 3. 11. 2010
Autor:MPSVaR SR
Zobraz celý text

Ak občan požiada o vybranú sociálnu službu (vrátane opatrovateľskej služby) a je na takúto sociálnu službu odkázaný, obec alebo vyšší územný celok, ktorého klient požiadal o poskytnutie sociálnej služby, je povinný poskytnúť sociálnu službu alebo ju zabezpečiť u iného verejného alebo neverejného poskytovateľa, pri dodržaní postupu podľa § 8 ods. 2 a 3.

Prijímanie do útulkov
Vytvorené: 3. 11. 2010
Autor:MPSVaR SR
Zobraz celý text

Pri tomto type zariadenia klient nie je povinný podať žiadosť obci alebo VÚC (§ 74 ods. 3) o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a preto klient žiada o poskytnutie sociálnej služby, resp. o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby priamo poskytovateľa (útulok).

Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Vytvorené: 3. 11. 2010
Autor:MPSVaR SR
Zobraz celý text

Zákon neustanovuje formu, t.j. môže ísť tak o písomnú ako aj ústnu dohodu obce, resp. VÚC s fyzickou osobou, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Aby však bolo možné preukázať, že sociálna služba u neverejného poskytovateľa bola zabezpečená na základe výberu fyzickej osoby ( § 8 odsek 9) podľa nášho názoru by mala byť dohoda uzavretá písomne, najmä, ak ide o sociálne služby pri odkázanosti na pomoc inej osoby.

Možnosti poskytovania sociálnej služby
Vytvorené: 3. 11. 2010
Autor:MPSVaR SR
Zobraz celý text

Ak má občan právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, požiada príslušnú obec alebo VÚC o poskytnutie sociálnej služby, resp. o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Obec alebo vyšší územný celok poskytne sociálnu službu priamo, prostredníctvom ním zriadenou alebo založenou právnickou osobou alebo ju zabezpečí u iného verejného alebo neverejného poskytovateľa pri dodržaní postupu podľa § 8 ods. 2 a 3.

Postup poskytnutia alebo zabezpečenia sociálnej služby
Vytvorené: 2. 11. 2010
Autor:MPSVaR SR
Zobraz celý text

Postup pri poskytovaní sociálnej služby by mal byť podľa nášho názoru nasledovný:

1. občan požiada o posúdenie odkázanosti na konkrétnu sociálnu službu (uvedenú v § 34 až 41), v súlade s § 92 ods. 2 a 3

2. obec/VÚC vykoná lekársku posudkovú činnosť a vypracuje lekársky posudok v súlade s § 49,

3. obec/VÚC vykoná sociálnu posudkovú činnosť a vydá sociálny posudok v súlade s § 50,

4. na základe lekárskeho a sociálneho posudku obec/VÚC vydá posudok oodkázanosti na sociálnu službu v súlade s § 51,

5. na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu obec/starosta alebo VÚC/predseda vydá rozhodnutie o tom, či občan je alebo nie je odkázaný na sociálnu službu,

6. ak má občan právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, požiada príslušnú obec alebo VÚC o poskytnutie sociálnej služby, resp. o uzatvorenie zmluvy oposkytovaní sociálnej služby. Obec alebo vyšší územný celok poskytne sociálnu službu priamo, prostredníctvom ním zriadenou alebo založenou právnickou osobou alebo ju zabezpečí u iného verejného alebo neverejného poskytovateľa, pri dodržaní postupu podľa § 8 ods. 2 a 3.


Lehota na poskytnutie alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Vytvorené: 2. 11. 2010
Autor:MPSVaR
Zobraz celý text

Podľa § 8 ods. 5 obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ak fyzická osoba má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, o ktorej poskytnutie žiada.


Útulok a úhrada za služby spojené s poskytovaním sociálnych služieb
Vytvorené: 2. 11. 2010
Autor:MPSVaR SR
Zobraz celý text

Každá sociálna služba sa v zmysle § 74 ods. 1 poskytuje na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (§ 51 Občianskeho zákonníka - nepomenovaná zmluva), čo však neznamená, že pri takýchto druhoch sociálnych služieb ako napr. nízkoprahové zariadenia, nocľahárne, musí byť zmluva uzatvorená písomne. Písomne musí byť zmluva uzatvorená iba pri vybraných druhoch sociálnych služieb (§ 74 ods. 2).

Spôsob uzatvárania zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby s budúcim poskytovateľom
Vytvorené: 2. 11. 2010
Autor:MPSVaR SR
Zobraz celý text

Ide o zmluvu o budúcom poskytovaní sociálnej služby, (§ 8 odsek 8), ktorá môže byť uzatvorená aj rámcovo (napr. na kapacitu ZSS, napr. nocľahárne) alebo aj na konkrétneho klienta. Závisí od povahy sociálnej služby a od dohody VÚC a neverejného poskytovateľa, ale aj od iných skutočností napr. reálnych potrieb daného regiónu, v závislosti od toho, či je daná sociálna služba nedostatková alebo úplne chýba.

Krízové situácie, za ktorých je nutné prijať klienta bezodkladne do zariadenia sociálnych služieb
Vytvorené: 2. 11. 2010
Autor:MPSVaR SR
Zobraz celý text

Považujeme za pomerne nebezpečné určiť taxatívne kritériá pre bezodkladné prijatie klienta. Každý prípad môže byť niečím výnimočný a individuálny a sme toho názoru, že vážne ohrozený život alebo zdravie je pomerne jednoznačné kritérium a ostatné dôvody sú tiež určené jednoznačne (životné potreby, deti z DD).

Povinnosť zamestnávateľa mať odborovú organizáciu
Vytvorené:25. 09. 2010
Autor:JUDr. Iveta Boškajová
Zobraz celý text

Autor odpovedá na otázku, či musí zamestnávateľ vytvoriť odborovú organizáciu.

§ Nevyhnutnosť registrácie obce ako poskytovateľa sociálnych služieb
Vytvorené:30. 11. -1
Autor:MPSVaR SR
Zobraz celý text

V ustanovení § 62 sa upravuje, že poskytovateľ sociálnej služby (obec, právnická osoba zriadená alebo založená obcou alebo vyšším územným celkom a neverejný poskytovateľ) môže poskytovať sociálne služby len na základe zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vedie vyšší územný celok.

§ Odborný garant obce ako poskytovateľa sociálnej služby
Vytvorené:30. 11. -1
Autor:MPSVaR SR
Zobraz celý text

Ak bude opatrovateľka zodpovedná za poskytnutie sociálnej služby, tak ona bude odborným garantom.

Súdne rozhodnutia (51)
Súdny dvor Európskej únie z 14.05.2020 - K uznávaniu potvrdení týkajúcich sa sociálnej oblasti vydaných iným členským štátom
Vytvorené:22. 07. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text
Predmetom konania bolo posúdenie záväznosti osvedčení vydaných v systéme sociálneho zabezpečenia a pracovnej oblasti jedným členským štátom pre súdy iného členského štátu.
Najvyšší súd SR z 26.06.2019 - Príplatok k dôchodku politickým väzňom a jeho zohľadnenie pri výpočte vdovského dôchodku
Vytvorené:25. 06. 2020
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Najvyšší súd SR rozhodoval v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. XXX XXX XXXX X zo dňa 4. októbra 2016, o kasačnej sťažnosti žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v BB a rozhodol tak, že rozsudok tohto súdu zmenil tak, že rozhodnutie žalovanej č. XXX XXX XXXX X zo dňa 4. októbra 2016 zrušil a vec vrátil žalovanej na ďalšie konanie. Predmetom konania bolo preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej o zamietnutí odvolania žalobkyne proti prvostupňovému rozhodnutiu žalovanej, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobkyne o zvýšenie príplatku k vdovskému dôchodku. Spornú otázku medzi účastníkmi konania predstavoval spôsob započítania príplatku k dôchodku politickým väzňom. Podľa názoru žalobkyne, žalovaná mala vdovský dôchodok vypočítať zo starobného dôchodku jej zomrelého manžela, ktorý poberal ku dňu smrti, bez započítania príplatku k dôchodku, z tejto sumy vypočítať vdovský dôchodok, porovnať výšku takto priznaného vdovského dôchodku so starobným dôchodkom a pripočítať k vdovskému dôchodku príplatok k dôchodku vo výške 60 % sumy príplatku, ktorý patril k dôchodku jej zomrelého manžela. Žalovaná tvrdila, že ak bol k starobnému dôchodku nebohého manžela žalobkyne priznaný príplatok k dôchodku politickým väzňom, stal sa od okamihu jeho priznania súčasťou starobného dôchodku, pričom tento príplatok k dôchodku samostatne neprechádza na jeho vdovu, výška jej vdovského dôchodku sa určuje zo starobného dôchodku jej nebohého manžela zvýšeného o príplatok k starobnému dôchodku. Z uvedeného vyplýva, že sporným bolo, či príplatok k dôchodku politickým väzňom, priznaný k starobnému dôchodku zomrelého manžela žalobkyne, patrí k vdovskému dôchodku vo výške jeho 60 % alebo, či má byť zahrnutý do výšky starobného dôchodku manžela žalobkyne na účely výpočtu vdovského dôchodku a teda, či môže byť krátený na polovicu pre súbeh vdovského dôchodku so starobným dôchodkom žalobkyne.

Najvyšší súd SR z 30.11.2019 - K pojmu „úrazová renta“ a k podmienkam na uplatnenie tohto nároku
Vytvorené:24. 06. 2020
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Najvyšší súd SR rozhodoval v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej (Sociálnej poisťovne) o kasačnej sťažnosti žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach tak, že tento rozsudok zmenil a rozhodnutie žalovanej zrušil a vec vrátil žalovanej na ďalšie konanie. V odôvodnení rozsudku krajský súd uviedol, že v predmetnej veci napadnutým rozhodnutím žalovanej bola priznaná žalobcovi úrazová renta a zároveň bola vykonaná valorizácia sumy úrazovej renty za nasledujúce obdobia. V posudzovanej veci medzi procesnými stranami nebol sporný vznik nároku žalobcu na úrazovú rentu. Spornou bola len výška miery poklesu pracovnej schopnosti žalobcu, zapríčinená utrpeným pracovným úrazom zo dňa xx a to s poukazom na predchádzajúce zranenie žalobcu. Predmetom konania bolo preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej o nároku žalobcu na úrazovú rentu.

Ústavný súd SR z 02.04.2020 - Protiústavne obmedzenie poskytnutia peňažného príspevku na základe veku
Vytvorené:22. 05. 2020
Autor:Mgr. Vladimír Fujak
Zobraz celý text

Ústavný súd SR rozhodoval o návrhu verejnej ochrankyne práv, ktorý spočíval v protiústavnom obmedzovaní určitej skupiny obyvateľstva s ťažkým zdravotným postihnutím. Svoj návrh na začatie konania odôvodňuje tým, že dotknuté ustanovenia zákona obmedzujú možnosť priznať peňažný príspevok na osobnú asistenciu, resp. priznať peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla určitým osobám tak, že príspevky majú možnosť získať len ťažko zdravotne postihnuté osoby ktoré podali žiadosť vo veku menej ako 65 rokov alebo minimálne vo veku 6 rokov (v prípade osobnej asistencie). Uvedená právna úprava teda zasahuje do oprávnenia osôb so zdravotným postihnutím získať potrebný príspevok, pokiaľ sú mladšie alebo staršie ako stanovená veková hranica. Právo osôb so zdravotným postihnutím na poskytnutie pomoci pritom korešponduje s povinnosťou štátu túto pomoc poskytnúť a je zakotvené explicitne vo viacerých medzinárodných zmluvách, ktorými je Slovenská republika viazaná. Okrem iného je táto úprava tiež v rozpore s princípom individualizácie v sociálnych službách. Vláda SR sa vo svojom stanovisku k návhu vyjadrila okrem iného tak, že do slovenského právneho poriadku sa veková hranica na vznik nároku na poskytovanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu, resp. peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla, dostala už pred niekoľkými desaťročiami ako súčasť prelomových zmien v sociálnej pomoci, ktoré boli inšpirované tzv. švédskym modelom sociálnej politiky. Taktiež Vláda SR tvrdí že v odôvodnených prípadoch je veková limitácia nevyhnutná, dokonca potrebná a na taktiež sa vyjadrila, že pre osoby, ktoré sú staršie ako 65 rokov resp. mladšie ako 6 rokov majú nárok na rôzne iné príspevky/benefity, ktoré im sociálno-právne prostredie SR ponúka.

Najvyšší súd SR z 30.01.2019 - Vplyv subjektívnych pocitov na posúdenie invalidity
Vytvorené:20. 05. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Krajský súd potvrdil rozhodnutie ústredia Sociálnej poisťovne (odporkyne), ktorým zvýšila navrhovateľke sumu invalidného dôchodku vzhľadom na mieru poklesu 60%. Navrhovateľka na pojednávaní zotrvala na svojich odvolacích dôvodoch a trvala na určení vyššej miery poklesu. Odporkyňa zotrvala na svojich písomných vyjadreniach a žiadala napadnuté rozhodnutie potvrdiť. Krajský súd preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne a tiež posudzoval lekárske správy predložené navrhovateľkou. Celkovú mieru poklesu určil posudkový lekár na 60 %. Uvedené posúdenie zdravotného stavu navrhovateľky nebolo zmenené ani pri opätovnom posudzovaní posudkovým lekárom. Navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku nepreukázala, že jej zdravotný stav odôvodňuje vyššiu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Posudky posudkových lekárov považoval krajský súd za riadne odôvodnené, presvedčivé a nevnášajúce pochybnosti o komplexnom zhodnotení zdravotného stavu navrhovateľky. Proti rozsudku krajského súdu podala navrhovateľka v zákonnej lehote odvolanie navrhujúc, aby odvolací súd zrušil rozsudok krajského súdu a nariadil mu pokračovať v súdnom konaní, prípadne odporkyni nariadil znova prehodnotiť jej zdravotný stav a zvýšiť jej mieru poklesu nad 70 %. Uvedené dôvodila tým, že jej zdravotný stav sa každým rokom zhoršuje a pri toľkých diagnózach sa naozaj nemôže zamestnať. 

Najvyšší súd SR z 25.05.2017 - Nedoplatky poskytovateľa sociálnych služieb a výmaz z registra
Vytvorené:18. 05. 2020
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Vyšší územný celok rozhodol o výmaze poskytovateľa sociálnych služieb z registra poskytovateľov sociálnych služieb z dôvodu zistenia, že poskytovateľ má nedoplatky na zdravotnom, sociálnom poistení a taktiež voči daňovému úradu. Odporca uviedol, že napadnuté rozhodnutia sa len formálne odvolávajú na existenciu nedoplatkov bez bližšej špecifikácie dôvodov ich vzniku, miery zavinenia vyššieho územného celku na ich vznik a miery zavinenia samotnej neziskovej organizácie, pričom v uvedených intenciách sa rozhodnutie odporcu javí až ako možná forma šikany neziskových organizácií a nástroj na reguláciu trhu s poskytovaním sociálnych služieb na vyvolených a zatratených

Najvyšší súd SR z 27.11.2017 - Peňažný príspevok na úpravu záhradnej chaty
Vytvorené:19. 03. 2020
Autor:Mgr. Vladimír Fujak
Zobraz celý text

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v potvrdil. Medzi účastníkmi nebolo sporné, že žalobca je považovaný za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Sporným medzi účastníkmi bolo posúdenie nároku žalobcu na peňažný príspevok na úpravu rodinného domu. Krajský súd rozsudkom zamietol žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, ktorým žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o nevyhovení žiadosti žalobcu a nepriznaní peňažného príspevku na úpravu rodinného domu. Z odôvodnenia rozsudku krajského súdu vyplýva, že úrad prvostupňovým rozhodnutím nepriznal žalobcovi peňažný príspevok

na úpravu rodinného domu z dôvodu, že požadovaná forma kompenzácie nebola v komplexnom posudku navrhnutá. Proti tomuto rozhodnutiu podal žalobca odvolanie, o ktorom rozhodol žalovaný napadnutým rozhodnutím. Krajský súd po preskúmaní spisového materiálu dospel k záveru, že neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali zmenu alebo zrušenie napadnutého rozhodnutia žalovaného, v ktorom sa žalovaný vysporiadal so všetkými námietkami žalobcu uvedenými v odvolaní.

Krajský súd Bratislava z 29.01.2020 - Evidencia v knihe návštev ako dôkaz o uplatnení nároku na predčasný starobný dôchodok
Vytvorené: 4. 03. 2020
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Krajský súd v Bratislave v konaní rozhodoval v právnej veci žalobcu: S..K. J. proti žalovanej : Sociálna poisťovňa o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej o priznaní a zvýšení predčasného starobného dôchodku tak, že žalobu zamietol. Rozhodnutím Sociálnej poisťovne bol žalobcovi na základe žiadosti spísanej dňa 03.09.2018, podľa ust. § 67 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom priznaný od 03.septembra 2018 predčasný starobný dôchodok v sume 489,40 Eur mesačne, ktorý bol od 01. januára2019 zákonnou valorizáciou zvýšený podľa ust. § 82 a § 293dx ZSP na sumu 502,20 Eur mesačne. V zmysle podmienok kladených ust. § 67 ods. 1 ZSP, nebola pre nárok na predčasný starobný dôchodok medzi účastníkmi konania sporná žiadna rozhodná skutočnosť. Sporným bol len dátum, od ktorého je žalobcovi priznaný predčasný starobný dôchodok, a to vzhľadom k jeho námietke, že mu mal byť priznaný k 09.08.2018, kedy sa prvýkrát dostavil na pracovisko pobočky Sociálnej poisťovne, vo veci jeho nároku na predčasný starobný dôchodok, na telefonickú výzvu zamestnankyne poisťovne. Tento dátum (09.08.2018) v petite žaloby zmenil na deň 18.08.2018, keďže najskôr týmto dňom mohol požiadať o priznanie predčasného starobného dôchodku, tak ako to uviedla žalovaná v napadnutých rozhodnutiach.

Najvyšší súd SR z 12.12.2018 - Nepriznanie príspevku na diétne stravovanie z dôvodu majetnosti žiadateľa
Vytvorené:25. 02. 2020
Autor:Mgr. Vladimír Fujak
Zobraz celý text

V právnej veci žalobcu c/a žalovanému Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny sa žalobca cestou kasačnej sťažnosti domáhal, aby Najvyšší súd SR konanie prerušil a vec predložil Ústavnému súdu na rozhodnutie o súlade právnych predpisov alebo aby zrušil rozsudok Krajského súdu a vec vrátil na ďalšie konanie a nové rozhodnutie. Najvyšší súd SR kasačnú sťažnosť zamietol a stotožnil sa s rozhodnutím Krajského súdu. Spor spočíval v tom, že sťažovateľ prezentoval názor v zmysle ktorého, považoval nepriznanie dávky z dôvodu jeho preukázateľne dobrej majetkovej situácie za diskriminačné, keďže odhliadnuc od nej by mu bola dávka priznaná.   

Najvyšší súd SR z 30.10.2019 - Posúdenie zdravotného stavu vs. odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom
Vytvorené:11. 12. 2019
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Najvyšší súd SR Slovenskej republiky rozhodoval o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného - Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny o kasačnej sťažnosti žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach tak, že rozhodnutie žalovaného zmenil tak, že rozhodnutie žalovaného zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Spornou otázkou v danom prípade bolo posúdenie zdravotného stavu sťažovateľa a jeho odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom v kontexte konania o peňažnom príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla. Vzhľadom na to, že išlo o posúdenie otázok medicínskeho charakteru a súd nemal dostatok odborných vedomostí v tomto smere, pri rozhodovaní o zákonnosti napadnutého rozhodnutia, vychádzal z lekárskych posudkov, u ktorých posudzoval predovšetkým ich presvedčivosť. 

Najvyšší súd SR z 24.10.2018 - Lekársky posudok k nároku na invalidný dôchodok vykonaného v neprítomnosti žiadateľa
Vytvorené:11. 12. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Krajský súd potvrdil rozhodnutie odporkyne číslo XXX XXX XXXX X, ktorým bola zamietnutá žiadosť navrhovateľky o priznanie invalidného dôchodku z dôvodu určenia miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou na 35%, pre ktorú sa navrhovateľka nestala invalidnou. V odôvodnení rozsudku krajský súd poukázal na to, že posúdil odborné lekárske posudky o invalidite v zmysle kritérií stanovených zákonom a dospel k záveru, že predložené posudky tieto kritériá spĺňajú. Na základe opravného prostriedku navrhovateľky bol jej zdravotný stav opätovne posúdený, pričom naviac boli posúdené lekárske správy priložené k opravnému prostriedku. Posudkové závery zostali i po tomto zhodnotení zdravotného stavu navrhovateľky nezmenené. Krajský súd konštatoval, že záver o poklese pracovnej schopnosti navrhovateľky prijali posudkoví lekári na podklade potrebných odborných lekárskych nálezov, ktoré zobrali do úvahy komplexne a bez rozporov. Krajský súd napadnuté rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X potvrdil ako vecne správne.

Súdny dvor Európskej únie z 21.01.2016 - Prevádzkovanie opatrovateľskej služby a odpočet DPH
Vytvorené:15. 05. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

 LJJ  je družstvo podľa belgického práva, ktorého predmetom činnosti bolo v čase skutkového stavu vo veci samej prevádzkovanie a riadenie ústavov opatrovateľskej služby, ako aj vykonávanie všetkých činností týkajúcich sa priamo alebo nepriamo zdravotnej starostlivosti a pomoci chorým osobám, osobám vyššieho veku, osobám so zdravotným postihnutím alebo iným osobám.

V októbri 2004 LJJ oznámila belgickému daňovému úradu začiatok svojej činnosti prenájmu bytových jednotiek určených pre osoby bez zdravotného postihnutia. Tento úrad zaregistroval preto LJJ na účely DPH. Dňa 27. októbra 2006 LJJ získala dočasné povolenie na prevádzkovanie zariadenia opatrovateľskej služby „Les jardins de Jouvence“.

Toto zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje svojim nájomcom ubytovanie pre jednu alebo dve osoby spolu so zariadenou kuchyňou, obývačkou, spálňou a zariadenou kúpeľňou. Navyše ponúka rôzne služby za odplatu nájomcom, ako aj iným osobám, ktoré nie sú nájomcami, a to reštauráciu – bar, kaderníctvo a kozmetický salón, fyzioterapeutické priestory, činnosti ergoterapie, práčovňu, ošetrovňu, kde sa môžu vykonávať odbery krvi, a ordináciu. Medzi augustom 2004 a septembrom 2006 LJJ uskutočnila dôležité stavebné práce a vybudovala zariadenia nevyhnutné na plnenie svojho predmetu činnosti na účel začatia prevádzkovania zariadenia opatrovateľskej služby.

V dňoch 5. októbra a 14. novembra 2006 vykonal daňový úrad kontrolu účtovníctva spoločnosti Les Jardins de Jouvence, aby overil uplatnenie právnej úpravy v oblasti DPH. V rámci tejto kontroly dospel tento úrad k záveru, že LJJ nemala právo na odpočítanie DPH týkajúcej sa výstavby nehnuteľností v období od roku 2004 do roku 2006, keďže táto spoločnosť je daňovým subjektom, ktorého všetky činnosti uskutočnené v rámci prevádzkovania jej zariadenia opatrovateľskej služby boli podľa článku 44 ods. 2 zmeneného zákona o DPH oslobodené od DPH. Následne uvedený úrad vyzval LJJ, aby zaplatila neprávom odpočítanú sumu dane.

Proti uvedenému podala LJJ žalobu. Súd zamietol žalobu spoločnosti LJJ ako nedôvodnú, pričom zastával názor, že subjekty, ktorých účelom je starostlivosť o osoby vyššieho veku, sú podľa článku 44 ods. 2 zmeneného zákona o DPH oslobodené od DPH, pričom nie je potrebné overiť, či dotknuté poskytovania služieb okrem iného súviseli so sociálnou pomocou a sociálnym zabezpečením a či boli poskytnuté subjektmi, ktoré sa spravujú verejným právom, alebo subjektmi, ktoré príslušný orgán uznáva za subjekty sociálnej povahy.  LJJ sa  proti tomuto rozsudku odvolala.

LJJ tvrdila, že formálne povolenie prevádzkovania zariadenia opatrovateľskej služby nevyhnutne neznamená uznanie sociálnej povahy tohto subjektu, keďže podmienky súhlasu na prevádzkovanie zariadenia opatrovateľskej služby sú zásadne odlišné od podmienok prevádzkovania domovov dôchodcov. Táto spoločnosť takisto uviedla, že absentovala kolektívna materiálna pomoc – základný prvok pojmu sociálneho poistenia alebo sociálneho zabezpečenia –, pokiaľ ide o zariadenia opatrovateľskej služby. V prejednávanej veci LJJ nebola financovaná z verejných zdrojov a osoby, ktoré ubytováva, nedostávali na účely úhrady nákladov na poskytnuté služby žiadnu pomoc alebo podporu z verejných zdrojov.

Krajský súd Žilina z 02.04.2019 - K povinnosti vrátiť príspevok na úpravu rodinného domu
Vytvorené:24. 04. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš, ako prvostupňový správny orgán, rozhodnutím uložil účastníčke W. W. ako fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím povinnosť vrátiť alikvotnú časť peňažného príspevku na úpravu rodinného domu vo výške 698,13 €. V odôvodnení uviedol, že účastníčke bolo rozhodnutím tunajšieho úradu  priznaný peňažný príspevok na

úpravu rodinného domu vo výške 1.303,17 €. Účastníčka nastúpila v mesiaci máj 2018 do zariadenia DOM Božieho milosrdenstva, n.o. Pracovníčka spomínaného zariadenia vystavila potvrdenie, z ktorého vyplýva, že účastníčka nevyužíva rodinný dom, na úpravu ktorého jej bol poskytnutý peňažný príspevok na úpravu rodinného domu. Vzhľadom k tomu, že rodinný dom, na ktorý bol

poskytnutý peňažný príspevok, nebol využívaný od mesiaca máj 2018, povinnosť vrátiť pomernú časť peňažného príspevku. Proti uvedenému rozhodnutiu podala žalobkyňa odvolanie. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (žalovaný) jej odvolanie zamietol  a prvostupňové rozhodnutie potvrdil. Žalobkyňa proti uvedenému rozhodnutiu podala správnu žalobu.


Najvyšší súd SR z 26.09.2018 - Posúdenie sústavnej prípravy na povolanie ako splnenia podmienky nároku na sirotský dôchodok
Vytvorené:30. 01. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Krajský súd zrušil rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie, ktorým bola navrhovateľovi uložená povinnosť vrátiť „preplatok“ na sirotskom dôchodku. Rozhodnutie bolo odôvodnené tým, že prestal spĺňať podmienku jeho klasifikácie ako nezaopatreného dieťaťa podľa zákona o sociálnom poistení, nakoľko opakoval 1. ročník základnej školy a 31. august roku, v ktorom dieťa dovŕši 16ty rok podľa zákona o sociálnom poistení považovaný za ukončenie povinnej školskej dochádzky a tým dochádza k zániku nároku na výplatu sirotského dôchodku. Obdobie v ktorom maloletý absolvoval deviaty ročník základnej školy, tak bolo vyhodnotené ako obdobie, kedy nárok na výplatu sirotského dôchodku zanikol a bol obnovený po začatí štúdia na strednej škole. Po ukončení povinnej školskej dochádzky sa dieťa považuje za nezaopatrené do 26 roku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie. Odporkyňa podala odvolanie. Najvyšší súd rozsudok krajského súdu potvrdil.

Najvyšší súd SR z 27.04.2018 - K podmienkam pre splnenie nároku na priznanie invalidného dôchodku
Vytvorené:16. 01. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Žalobca podal odvolanie proti rozhodnutiu, ktorým Sociálna poisťovňa zamietla jeho žiadosť o invalidný dôchodok. Krajský súd napadnuté rozhodnutie preskúmal a dospel k záveru, že opravnému prostriedku nemožno vyhovieť, pretože aj keď navrhovateľ bol uznaný za invalidného s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 45% k určitému dátumu a ku tomuto dátumu mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok, ani nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok, nesplnil tretiu potrebnú podmienku a to nezískal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia podľa § 72 citovaného zákona. Najvyšší súd rozsudok Krajského súdu potvrdil.

Najvyšší súd SR z 30.05.2018 - K posúdeniu invalidity
Vytvorené: 9. 01. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Navrhovateľ požiadal odporkyňu - sociálnu poisťovňu žiadosťou zo dňa 11.11.2014 o priznanie invalidného dôchodku od 06.10.2014. Za účelom rozhodnutia o tejto žiadosti posudzoval jeho zdravotný stav posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ktorý vychádzal z lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov. Na základe uvedeného bol navrhovateľovi priznaný invalidný dôchodok od 06.10.2014 v sume 121,10 eur mesačne. Krajský súd potvrdil rozhodnutie. Proti rozsudku krajského súdu podal navrhovateľ v zákonnej lehote odvolanie navrhujúc, aby odvolací súd zmenil rozsudok krajského súdu tak, že napadnuté rozhodnutie odporkyne zruší a vec jej vráti na nové konanie a rozhodnutie, prípadne aby rozsudok krajského súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Namietal, že krajský súd bez dostatočného odôvodnenia nevykonal dôkaz výsluchom navrhnutého svedka ani dôkaz prečítaním listín - lekárskych správ o zdravotnom stave navrhovateľa, priebehu jeho operácie, liečenia a rekonvalescencie.

Najvyšší súd SR z 26.04.2016 - Peňažný príspevok na osobnú asistenciu peňažný príspevok na opatrovanie ako dva rôzne druhy peňažného príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
Vytvorené:12. 12. 2018
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podalo návrh na zaujatie zjednocujúceho stanoviska z dôvodu rozdielneho rozhodovania dvoch senátov správneho kolégia Najvyššieho súdu SR vo veciach príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Ministerstvo v návrhu na zaujatie zjednocujúceho stanoviska poukázalo na to, že ak správny orgán dospeje k záveru, že posudzovaná osoba naďalej nespĺňa podmienky na poskytovanie príspevku na osobnú asistenciu, nie je oprávnený ex offo rozhodnúť o priznaní peňažného príspevku na opatrovanie, aj keď je tento navrhnutý v komplexnom posudku, lebo konanie o priznaní peňažného príspevku na opatrovanie začína výlučne na návrh, pričom jeho priznanie je možnosťou, nie povinnosťou (§ 40 ods. 1 a § 43 ods. 1).

Podľa stanoviska najvyššieho súdu zo žiadneho ustanovenia zákona č. 447/2008 Z. z. nevyplýva oprávnenie príslušného správneho orgánu začať ex offo konanie o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, a to ani v prípade, ak rozhodol o odňatí iného peňažného príspevku, bez ohľadu na to, čo bolo dôvodom odňatia tohto príspevku.

Súdny dvor Európskej únie z 10.05.2011 - K vyplácaniu doplnkového dôchodku
Vytvorené:29. 11. 2018
Autor:Bc. Lucia Maliková
Zobraz celý text

Jürgen Römer bol od roku 1950 až do vzniku pracovnej neschopnosti 31. mája 1990 zamestnaný ako administratívny zamestnanec Freie und Hansestadt Hamburg. Od roku 1969 žil nepretržite s pánom U. Dňa 15. októbra 2001 žalobca vo veci samej a jeho partner uzavreli registrované partnerstvo podľa LPartG. J. Römer túto skutočnosť oznámil svojmu bývalému zamestnávateľovi listom zo 16. októbra 2001. Ďalším listom z 28. novembra 2001 podľa údajov poskytnutých vnútroštátnym súdom požiadal, aby bola suma jeho doplnkového starobného dôchodku prepočítaná na základe výhodnejšieho odpočtu zodpovedajúceho daňovej triede III/0, a to s účinnosťou od 1. augusta 2001. Žalobca vo veci samej však vo svojich pripomienkach tvrdí, že o uvedenú úpravu svojho starobného dôchodku požiadal až od 1. novembra 2001. Listom z 10. decembra 2001 Freie und Hansestadt Hamburg informoval J. Römera o tom, že odmieta zmeniť výpočet uvedeného dôchodku z dôvodu, že podľa § 10 ods. 6 bodu 1 prvého RGG iba zosobášení príjemcovia dôchodku, ktorí nie sú dlhodobo odlúčení, a príjemcovia dôchodku, ktorí majú nárok na rodinné prídavky alebo iné obdobné dávky, majú nárok na to, aby bol ich starobný dôchodok prepočítaný na základe daňovej triedy III/0. 

Súdny dvor Európskej únie z 03.03.2016 - Poberanie ďalšieho dôchodku z inej krajiny ako dôvod na zníženie dôchodku
Vytvorené: 7. 11. 2018
Autor:Bc. Lucia Maliková
Zobraz celý text

Maltskí občania poukazovali na to, že ich maltský zákonný starobný dôchodok im bol podľa článku 56 maltského zákona o sociálnom zabezpečení znížený o sumu dôchodku, ktorý poberajú na základe dotknutých dôchodkových systémov Spojeného kráľovstva. Komisia listom z 25. novembra 2010 zaslala Maltskej republike výzvu, v ktorej ju upozornila na možnú nezlučiteľnosť uvedeného vnútroštátneho ustanovenia s článkom 46b nariadenia č. 1408/71 a s článkom 54 nariadenia č. 883/2004.

Svojou žalobou sa Európska komisia domáha, aby Súdny dvor určil, že Maltská republika tým, že z maltských starobných dôchodkov odpočítava sumu dôchodkov vyplácaných v rámci dôchodkového systému verejnej služby iných členských štátov, porušila povinnosti, ktoré jej ukladajú nariadenia.

 

Najvyšší súd SR z 24.05.2017 - Výmaz poskytovateľa sociálnych služieb z dôvodu nedoplatkov na daniach a poistnom
Vytvorené: 8. 10. 2018
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Nezisková organizácia podala odvolanie proti rozhodnutiu krajského súdu, ktorý potvrdil rozhodnutie Bratislavského samosprávneho kraja o jej zrušení z dôvodu, že organizácia mala nedoplatky na poistnom a daniach. Krajský súd sa stotožnil s názorom Bratislavského samosprávneho kraja, že absencia nedoplatkov na daniach, resp. vo verejných fondoch je nielen podmienkou pre registráciu uchádzača o poskytovanie sociálnych služieb, ale logicky i pre skúmanie podmienok pre ďalšie trvanie poskytovania týchto služieb. Najvyšší súd napadnutý rozsudok krajského súdu ako vecne správny potvrdil.

Najvyšší súd SR z 04.11.2015 - K verejnej zákazke vyhradenej pre chránené dielne
Vytvorené:19. 09. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Obec vyhlásila verejnú súťaž na zákazku „Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami“, ktorej sa mohli zúčastniť len záujemcovia, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. Úrad pre verejné obstarávanie nariadil uvedenú zákazku zrušiť a odôvodnil to tým, že predmetná zákazka je v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Krajský súd sa v rozhodnutí stotožnil s odborným stanoviskom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, z ktorého vyplynulo, že zákazka na uskutočnenie stavebných prác nie je vhodná na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím. Na základe uvedeného sa krajský súd stotožnil s rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie. Proti rozsudku krajského súdu podala obec odvolanie na Najvyšší súd SR.

 

Krajský súd Bratislava z 24.06.2015 - K otázke poskytnutia opatrovateľskej služby vo vzťahu k maloletej osobe
Vytvorené:30. 08. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom konania bolo posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na základe žiadosti podanej zákonnou zástupkyňou. V prejednávanej veci odporca (obec) založil svoje rozhodnutie na závere, že § 41 zákona o sociálnych službách sa nevzťahuje na maloleté osoby, resp. že opatrovateľskú službu maloletej osobe nemožno poskytnúť

Najvyšší súd SR z 21.03.2018 - K poskytnutiu súčinnosti pri výkone štátneho zdravotného dohľadu
Vytvorené:22. 08. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Dňa 07.05.2015 vykonali zamestnanci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trenčín štátny zdravotný dohľad zameraný na dodržiavanie hygienických predpisov v zariadení pre seniorov, ktoré prevádzkuje žalobca. Kontrolní zamestnanci sa pri vstupe do zariadenia preukázali vrchnej sestre služobnými preukazmi a požiadali o sprevádzanie kompetentnou osobou. Konateľ spoločnosti im oznámil, že v zariadení nie je prítomná kompetentná osoba na sprevádzanie, a preto výkon kontroly nedovoľuje. Zároveň navrhol vykonať kontrolu v iný deň. Na to mu bolo oznámené, že štátny zdravotný dohľad v uvedený deň nebude vykonaný. Regionálneho úradu verejného zdravotníctva uložil žalobcovi pokutu vo výške 400 € za spáchanie iného správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva, ktorého sa dopustil neposkytnutím súčinnosti osobám vykonávajúcim štátny zdravotný dozor v zariadení pre seniorov dňa 07.05.2015.

 

Najvyšší súd SR z 28.02.2018 - Lekársky posudok nemôže za situácie predloženia odlišného lekárskeho názoru predstavovať jediný podklad rozhodnutia v konaní podľa zákona o peňažných kompenzáciách
Vytvorené:15. 08. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Správne orgány postupovali v prípade sťažovateľa mechanicky a formalisticky, keď k námietkam o nepoučení o práve byť prítomný pri posudzovaní zdravotného stavu žalovaný len skonštatoval, že v spise sa nenachádza písomná žiadosť sťažovateľa o prizvanie k posúdeniu zdravotného stavu, - posudkový lekár zdôrazňoval, že sa sťažovateľ pohybuje samostatne a takýto záver prebrali aj správne orgány napriek tomu, že sťažovateľ namietal náležité zistenie jeho zdravotného stavu už v správnom konaní a následne aj v konaní pred krajským súdom, - neboli splnené predpoklady zákona o peňažných príspevkoch na to, aby bolo vykonané posúdenie zdravotného stavu bez prítomnosti sťažovateľa ako posudzovanej fyzickej osoby.

Najvyšší súd SR z 28.03.2018 - K podmienkam nároku na vdovecký dôchodok
Vytvorené: 8. 08. 2018
Autor:JUDr. Dagmar Pagáčová
Zobraz celý text

Najvyšší súd rozhodoval o odvolaní proti rozsudku, ktorým nebol priznaný vdovecký dôchodok z dôvodu, že nebola splnená ani jedna zákonná podmienka.

Najvyšší súd SR z 28.03.2018 - Príplatok k dôchodku politických väzňov
Vytvorené: 1. 08. 2018
Autor:JUDr. Dagmar Pagáčová
Zobraz celý text

Najvyšší súd rozhodoval o kasačnej sťažnosti proti rozsudku Krajského súdu, ktorým zrušil rozhodnutie Generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne vo veci príplatku k vdovskému dôchodku.

Medzi stranami bolo sporné, či príplatok k dôchodku politickým väzňom, priznaný k starobnému dôchodku zomrelého manžela žalobkyne, patrí k vdovskému dôchodku, alebo či má byť zahrnutý do výšky starobného dôchodku manžela žalobkyne na účely výpočtu vdovského dôchodku a teda, či môže byť krátený na polovicu pre súbeh vdovského dôchodku so starobným dôchodkom žalobkyne.

 

Najvyšší súd SR z 22.03.2017 - K posúdeniu bolesti následkom poškodenia zdravia
Vytvorené:30. 05. 2018
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Žalobca sa žalobou domáhal náhrady škody na zdraví z titulu mimoriadneho zvýšenia odškodnenia za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia.

Keďže mu súdy prvého a druhého stupňa nevyhoveli, žalobca podal Žalobu na Najvyšší súd SR. Najvyšší súd v napadnutý rozsudok vo výroku IV. zrušil a vec vrátil v tomto rozsahu odvolaciemu súdu na ďalšie konanie. Zrušil tiež napadnutý rozsudok vo výrokoch I. a II. a vec vrátil aj v tejto časti na ďalšie konanie.

 

Najvyšší súd SR z 28.02.2017 - K významu pojmu "polohovanie" na účely priznania osobnej asistencie
Vytvorené:15. 11. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Žalobkyni bola priznaná osobná asistencia pri takých úkonoch, ako je napr. vstávanie, líhanie, osobná hygiena (česanie, mejkap), podávanie liekov a pod. Osobná asistencia jej však nebola priznaná pri úkone polohovania. Prvostupňový rozsudok krajský súd odôvodnil tým, že žalobkyňa realizujúca každodenne rehabilitačné cvičenia je schopná meniť polohu svojho tela a nie je dôvod priznať jej osobnú asistenciu pri úkone polohovania pri rehabilitačnom cvičení ako sa tohto domáhala. Proti tomuto rozsudku sa v zákonnej lehote odvolala žalobkyňa tvrdiac, že prvostupňový súd, rovnako ako Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako žalovaný, neprihliadol na to, že v zmysle odbornej literatúry sa polohovaním rozumie zmena polohy za účelom dosiahnutia vyhovujúcej polohy a na to, že pri každodennom realizovaní rehabilitačných cvičení je potrebná aj osobná asistencia v rozsahu 30 minút denne. 

Krajský súd Košice z 23.05.2012 - Nemožnosť uplatniť si nárok na ošetrovné počas obdobia školských prázdnin
Vytvorené:11. 10. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Žalobkyňa si na súde uplatňovala nárok na ošetrovné z dôvodu potreby starostlivosti o maloleté dieťa. Súd musel riešiť spornú otázku, ktorá spočívala v uplatňovaní si nároku na ošetrovné počas školských prázdnin. Žalobkyňa opierala svoj právny nárok o tvrdenie, že školský rok trvá od 1.9. do 31. 8., pričom sa delí na obdobie školských prázdnin a školského vyučovania. 

Najvyšší súd SR z 24.05.2017 - Nedoplatky na daniach vs. ďalšie trvanie poskytovania sociálnych služieb
Vytvorené:23. 08. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

V danej veci správny orgán rozhodol o výmaze navrhovateľa z registra poskytovateľov sociálnych služieb. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že navrhovateľ prestal spĺňať podmienky stanovené v ustanovení § 64 ods. 3 písm. f/ zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Krajský súd Banská Bystrica z 14.11.2013 - K podmienkam pre opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Vytvorené: 2. 08. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Z odvolania navrhovateľa vyplýva, že nie je spokojný s posudkom o jeho odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby s tým, že namieta zistené znevýhodnenie v seba obslužných úkonoch, v úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť, pri základných sociálnych aktivitách, v dohľade, tvrdiac, že nebol osobne prítomný pri žiadnom šetrení. Z obsahu spisu vyplýva, že záznam zo sociálneho šetrenia bol zapísaný pracovníkom vykonávajúcim šetrenie, avšak kolónka, v ktorej mal žiadateľ o sociálnu službu podpísať, že bol oboznámený s obsahom záznamu a potvrdiť to vlastnoručným podpisom, je prázdna, čo nasvedčuje tomu, že skutočne sociálne šetrenie bolo vykonané bez osobnej účasti žiadateľa.

Najvyšší súd SR z 26.10.2016 - K podmienkam pre priznanie peňažného nároku na opatrovanie ako nástroja sociálnej pomoci
Vytvorené: 4. 05. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Napadnutým rozhodnutím Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava zamietlo odvolanie žalobkyne a potvrdil rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, ktorým nebol žalobkyni priznaný peňažný príspevok na opatrovanie fyzickej osoby - maloletého, z dôvodu, že maloletý sa podľa lekárskeho posudku nepovažuje za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.

Krajský súd Košice z 14.10.2016 - K povinnosti správneho orgánu umožniť navrhovateľovi vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
Vytvorené:10. 01. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Z obsahu administratívneho spisu vyplýva, že navrhovateľka nebola oboznámená so zdravotnými posudkami, ktoré boli vyhotovené zdravotníckymi pracovníkmi, na základe ktorých bol vyhotovený aj posudok o odkázanosti na sociálnu službu, a teda jej nebolo umožnené vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia. Navrhovateľka bola prítomná len pri sociálnej posudkovej činnosti vykonanej dňa 19.11.2015, na základe ktorej bol vyhotovený sociálny posudok, ktorý je však len jedným z pokladov pre vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu. 

Najvyšší súd SR z 26.08.2015 - Rozdiel medzi poskytovaním príspevkov v hmotnej núdzi a poskytovaním sociálnej služby
Vytvorené:13. 12. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom odvolacieho konania bolo aj preskúmanie rozsudku krajského súdu v časti výroku o náhrade trov konania a posúdenie otázky, či poskytovanie príspevku na bývanie je vecou sociálnych služieb v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 druhej vety vyhlášky, teda či odmena za jeden úkon právnej služby má byť určená vo výške 1/13 výpočtového základu.

Najvyšší súd SR z 15.12.2011 - K dôsledkom nesprávneho zistenia stupňa odkázanosti na cudziu pomoc
Vytvorené:28. 09. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Zo spisov vyplýva, že navrhovateľka požiadala odporcu (mesto) o poskytnutie pobytovej služby v zariadení pre seniorov. Odporca podľa § 80 písm. d/ zákona o sociálnych službách zadovážil posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku bola navrhovateľka uznaná za osobu odkázanú na pomoc inej fyzickej osoby s tým, že stupeň jej odkázanosti na pomoc fyzickej osoby je V.

V posudku o odkázanosti na sociálnu službu došlo však zo strany správneho orgánu alebo k počítacej chybe, alebo posudok obsahuje rozpory medzi zaradením do stupňa odkázanosti a podkladmi, ktoré boli pre toto zaradenie rozhodujúce. Údaje, ktoré boli uvedené v zázname zodpovedajú zaradeniu navrhovateľky do IV. skupiny odkázanosti. Namiesto zaradenia do IV. stupňa odkázanosti v zmysle prílohy č. 3 bodu B zákona o sociálnych službách v sociálnom posudku však správny orgán nesprávne zaradil navrhovateľku do V. stupňa odkázanosti, ktorému zodpovedá dosiahnutie 25 - 44 bodov 

Súdny dvor Európskej únie z 16.09.2015 - K poskytovaniu peňažného príspevku na opatrovanie, peňažného príspevku na asistenciu a peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov osobám s bydliskom mimo Slovenskej republiky
Vytvorené:11. 07. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Európska komisia svojou žalobou navrhuje, aby Súdny dvor určil, že Slovenská republika si tým, že odmietla poskytnúť peňažný príspevok na opatrovanie, peňažný príspevok na asistenciu a peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov podľa zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 447/2008“) oprávneným osobám, ktoré majú bydlisko v inom členskom štáte než v Slovenskej republike, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 48 ZFEÚ, ako aj z článkov 7 a 21 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady [č.] 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, s. 1; Mim. vyd. 05/005, s. 72), zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 zo 16. septembra 2009 (Ú. v. EÚ L 284, s. 43; ďalej len „nariadenie č. 883/2004“).

Najvyšší súd SR z 24.11.2010 - K účasti opatrovníka (žiadateľa o poskytnutie sociálnej služby) pri vyhotovovaní sociálneho posudku
Vytvorené:11. 07. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Navrhovateľka namietala, že krajský súd neúplne zistil skutkový stav a preto vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia veci. Navrhovateľ ani jeho opatrovníčka neboli oboznámení s lekárskym posudkom a až z napadnutého rozhodnutia sa dozvedeli, že navrhovateľovi bolo priznané 60 bodov sebestačnosti. Poukázala na nálezy z psychiatrického vyšetrenia a psychologického posudku, z ktorých vyplýva, že navrhovateľ je znížene sociabilný, je nutný zvýšený dohľad, opatera a pomoc aj pri základných sebaobslužných činnostiach, jeho stav si vyžaduje zvýšený dohľad a opateru v chránenom zariadení. Nie je známe, na základe akých skutkových zistení posudkový lekár konštatoval zlepšenie zdravotného stavu navrhovateľa, ktorý je najviac mentálne postihnutý spomedzi klientov zariadenia, z ktorých väčšina bola zaradená do VI. stupňa odkázanosti. Má zato, že krajský súd nedostatočne preskúmal predložené lekárske posudky. 

Krajský súd Banská Bystrica z 13.12.2012 - Predpoklady pre poskytovanie sociálnej služby poskytovanej v zariadení podporovaného bývania
Vytvorené:21. 06. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Navrhovateľ po oboznámení, že nespĺňa podmienky pre poskytovanie služby typu domov sociálnych služieb, trval na posúdení, nakoľko má nízky príjem, z ktorého si nedokáže sám platiť primerané bývanie, preto sa domnieva, že je povinnosťou tejto spoločnosti, aby sa o neho postarala.

Najvyšší súd SR z 03.02.2016 - K podmienke uzatvorenia pomenovanej zmluvy ako predpoklad výkonu osobnej asistencie
Vytvorené: 6. 06. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Podstatou tohto sporu je právna otázka, či zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v platnom znení viaže výplatu priznaného peňažného príspevku na kompenzáciu aj na podmienky, ktoré musí žiadateľ vopred splniť.

Krajský súd Bratislava z 16.12.2015 - K zániku plnenia priestorových podmienok a stým spojený dôsledok
Vytvorené:14. 03. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Napadnutým rozhodnutím vyšší územný celok (ďalej len "VÚC")  podľa ust. § 68 ods. 1 písm. b) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení účinnom ku dňu vydania napadnutého rozhodnutia (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) rozhodol o výmaze neverejného poskytovateľa sociálnych služieb z Registra poskytovateľov sociálnych služieb vedenom odporcom (ďalej len „register“). Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že navrhovateľ prestal spĺňať podmienky na poskytovanie sociálnych služieb, ktoré sú stanovené v § 64 ods. 4 zákona o sociálnych službách, tiež nesplnil podmienku § 65 ods. 4 zákona o sociálnych službách tým, že neoznámil odporcovi zánik plnenia priestorových podmienok - nepredložil doklad v zmysle ust. § 64 ods. 4 zákona o sociálnych službách, preukazujúci plnenie priestorových podmienok. Odporca súčasne poukázal na skutočnosť, že poskytovateľovi sociálnych služieb uplynula výpovedná lehota z priestorov, v ktorých poskytoval sociálne služby, čím prestal spĺňať priestorové podmienky,

Krajský súd Bratislava z 16.12.2015 - Výskyt poskytovateľa sociálnej služby v zozname dlžníkov vs. výmaz z registra poskytovateľov
Vytvorené:14. 03. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Napadnutým rozhodnutím VÚC podľa ust. § 68 ods. 1 písm. b) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení ku dňu podania odvolania (ďalej len „zákon o sociálnych službách “) a § 46 a nasl. zákona č. 71/1961 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) rozhodol tak, že sa navrhovateľ vymazáva z Registra poskytovateľov sociálnych služieb. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že do dňa vydania rozhodnutia o výmaze neobdržal doklady preukazujúce, že navrhovateľ nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom a na penále na sociálne poistenie, na príspevku na starobné dôchodkové sporenie a na penále na verejné zdravotné poistenie a zistil, že sa občianske združenie nachádza v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne, a.s., Sociálnej poisťovne, čím prestal spĺňať podmienky stanovené v § 64 ods.3 písm. f) zákona o sociálnych službách. Na základe toho VÚC v zmysle § 68 ods. 1 písm. b) zákona o sociálnych službách rozhodol o výmaze občianskeho združenia z Registra poskytovateľov sociálnych služieb.

Najvyšší súd SR z 12.11.2014 - K porovnaniu predmetu zákona o sociálnych službách vs. zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
Vytvorené: 4. 05. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom odvolacieho konania je preskúmanie rozsudku krajského súdu v časti výroku o náhrade trov konania a posúdenie otázky, či poskytovanie peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla je vecou sociálnych služieb v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 druhej vety vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov. 

Súdny dvor Európskej únie z 11.07.2013 - K cezhraničnému poskytovaniu sociálnych služieb centrami dennej a nočnej starostlivosti pre seniorov
Vytvorené:28. 04. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Tento návrh bol predložený v rámci sporu medzi Federáciou súkromných domovov dôchodcov Belgicka a Spoločnou komisiou spoločenstva regiónu Brusel – Hlavné mesto  v súvislosti s pojmami „služby zdravotnej starostlivosti“ a „sociálne služby. 

Najvyšší súd SR z 31.07.2012 - Peňažný príspevok na kúpu pomôcky
Vytvorené:10. 03. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Krajský súd rozsudkom zamietol žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia z 2. novembra 2010, ktorým žalovaný podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov nevyhovel odvolaniu žalobcu a potvrdil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z 12. júla 2010. Uvedeným rozhodnutím nebolo vyhovené žiadosti žalobcu z 2. júna 2010 o priznanie peňažného príspevku na kúpu pomôcky k osobnému počítaču s hlasovým výstupom podľa § 24 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 447/2008 Z. z.“). Rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu z 12. júla 2010 bolo doložené komplexným posudkom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v K. z 2. júla 2010. Podľa záverov uvedeného posudku bola žalobcovi zistená miera funkčnej poruchy 80 % podľa prílohy č. 3 zákona č. 447/2008 Z. z., časti VI.2. pre praktickú slepotu, čo má za následok, že je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na sprievodcu. O odvolaní žalobcu proti rozhodnutiu správneho orgánu prvého stupňa rozhodol žalovaný po preskúmaní zdravotnej dokumentácie posudkovým lekárom a na základe vyjadrenia v lekárskom posudku z 10. septembra 2010, ako aj vypracovaného komplexného posudku z 13. októbra 2010, podľa ktorých miera funkčnej poruchy žalobcu bola stanovená na 80 % (časť VI.2 – praktická slepota, pigmentová degenerácia retíny a atrofia optického nervu obojstranne, príloha č. 3 zákona č. 447/2008 Z. z.).

Najvyšší súd SR z 27.06.2012 - K posúdeniu miery funkčnej poruchy za účelom vyhotovenia parkovacieho preukazu občanovi ZŤP
Vytvorené:10. 03. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Krajský súd rozsudkom zamietol žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia z 18. júna 2010, ktorým žalovaný nevyhovel odvolaniu žalobkyne a potvrdil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z 23. apríla 2010, ktorým podľa § 17 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 447/2008 Z. z.“) nevyhovel žiadosti žalobkyne z 29. marca 2010 o vyhotovenie parkovacieho preukazu. Rozhodnutie bolo vydané na základe posudku, ktorým bola určená miera funkčnej poruchy 50 % podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 447/2008 Z. z., pretože nie je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a nemá praktickú ani úplnú slepotu oboch očí.

Najvyšší súd SR z 12.11.2014 - K vymedzeniu pojmu peňažné príspevky na kompenzáciu ZŤP a sociálne služby
Vytvorené:20. 01. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom odvolacieho konania je preskúmanie rozsudku krajského súdu v časti výroku o náhrade trov konania a posúdenie otázky, či poskytovanie peňažného príspevku na opatrovanie fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím je vecou sociálnych služieb v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 druhej vety vyhlášky, teda či odmena za jeden úkon právnej služby má byť určená vo výške jednej trinástiny výpočtového základu.

Najvyšší súd SR z 24.04.2013 - Posudok o odkázanosti vs. preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Vytvorené:11. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Krajský súd uznesením podľa § 250p OSP odmietol odvolanie, ktoré navrhovateľka podala proti posudku posudkového orgánu odporkyne. Súd prvého stupňa rozhodol tak s odôvodnením, že posudok o odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie sociálnych služieb je len podkladom pre rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 92 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Posudok nie je rozhodnutím, a preto nepodlieha súdnemu prieskumu podľa tretej hlavy piatej časti OSP.

Súdny dvor Európskej únie z 12.07.2012 - Vecné dávky za domácu starostlivosť vylúčené v prípade pobytu v inom členskom štáte
Vytvorené:27. 10. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

V dôsledku sťažnosti, ktorú proti nemeckým správnym orgánom podal v roku 2006 manželský pár nemeckých štátnych príslušníkov, ktorý sa dva mesiace zdržiaval v Španielsku, a ktorá sa týkala náhrady nákladov za dávky na starostlivosť a za nájom im poskytnutých zdravotníckych pomôcok, sa pozornosť Komisie upriamila na skutočnosť, že ak má poistenec, ktorý je osobou odkázanou na starostlivosť, prechodný pobyt v inom členskom štáte než v Spolkovej republike Nemecko, § 36, 37 a 40 SGB XI stanovujú výrazne nižšie dávky než tie, ktoré sú stanovené v prípade poskytovania starostlivosti v Spolkovej republike Nemecko, čo je v rozpore s článkom 56 ZFEÚ.

Komisia teda požiadala nemecké orgány, aby jej poskytli vysvetlenie k spornej vnútroštátnej právnej úprave, a v tejto súvislosti zaslala Spolkovej republike Nemecko 17. októbra 2008 výzvu.

Keďže Komisia nebola spokojná s odpoveďami poskytnutými Spolkovou republikou Nemecko, zaslala 23. novembra 2009 tomuto členskému štátu odôvodnené stanovisko, v ktorom ho vyzvala na prijatie opatrení potrebných na to, aby sa uvedenému stanovisku vyhovelo v lehote dvoch mesiacov od jeho doručenia.

Keďže Spolková republika Nemecko vo svojej odpovedi z 25. januára 2010 trvala na svojom stanovisku, Komisia podala túto žalobu.

Komisia po tom, čo sa prostredníctvom dupliky Spolkovej republiky Nemecko oboznámila so zmenami a s doplneniami § 34 SGB XI na základe zákona z 22. júna 2011, informovala 2. decembra 2011 Súdny dvor, že čiastočne berie späť svoju žalobu, a to v časti, v ktorej konštatovala, že Spolková republika Nemecko si nesplnila svoje povinnosti vyplývajúce z článku 56 ZFEÚ tým, že príspevok na starostlivosť podľa § 34 ods. 1 bodu 1 SGB XI priznáva v prípade prechodného pobytu osoby odkázanej na starostlivosť v inom členskom štáte než v Spolkovej republike Nemecko iba na obdobie maximálne šiestich týždňov.

§ Európsky súd pre ľudské práva z 14.01.2003 - K.A. proti Fínsku
Vytvorené: 9. 04. 2011
Autor:Alexandra Vicová
Zobraz celý text

V roku 1992 anonym oznámil príslušným úradom podozrenie, že rodičia sexuálne zneužívajú svoje deti. Deti boli umiestnené do ústavnej a neskôr pestúnskej starostlivosti proti vôli rodičov. Otec detí – sťažovateľ namieta porušenie článku 8 Dohovoru.

§ Súdny dvor Európskej únie z 30.11.-1 - Petra von Chamier-Glisczinski proti Deutsche Angestellten-Krankenkasse
Vytvorené:13. 09. 2010
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 19 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom nariadením Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996 (Ú. v. ES L 28, 1997, s. 1; Mim. vyd. 05/003, s. 3) zmenenom a doplnenom nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1386/2001 z 5. júna 2001 (Ú. v. ES L 187, s. 1; Mim. vyd. 05/004, s. 129, ďalej len „nariadenie č. 1408/71“), ako aj článkov 18 ES, 39 ES a 49 ES, a článku 10 nariadenia Rady (EHS) č. 1612/68 z 15. októbra 1968 o slobode pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 257, s. 2; Mim. vyd. 05/001, s. 15), zmeneného a doplneného nariadením Rady (EHS) č. 2434/92 z 27. júla 1992 (Ú. v. ES L 245, s. 1; Mim. vyd. 05/002, s. 69, ďalej len „nariadenie č. 1612/68“).

2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi pani von Chamier-Glisczinski a Deutsche Angestellten‑Krankenkasse (nemecká zdravotná poisťovňa zamestnancov, ďalej len „DAK“) z dôvodu zamietnutia prebrať určité náklady týkajúce sa starostlivosti, ktorá jej bola poskytnutá v špecializovanom zariadení nachádzajúcom sa v Rakúsku.

3 Pani von Chamier-Glisczinski zomrela 20. mája 2007. Jej manžel pokračuje v konaní vo veci samej.


§ Ústavný súd SR z 18.05.2010 - K podstate a zmyslu podnikateľskej a inej zárobkovej činnosti vo sfére sociálnych služieb
Vytvorené: 7. 09. 2010
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol doručený návrh skupiny 45 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej aj „skupina poslancov“ alebo „navrhovatelia“), zastúpených poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „zástupkyňa skupiny poslancov“), na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) o súlade čl. I § 8 ods. 2 písm. d) v časti „ak obec nemôže poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby podľa písmen a) až c)“ a čl. I § 8 ods. 3 písm. d) v časti „ak vyšší územný celok nemôže poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby podľa písmen a) až c)“ zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) s čl. 35 ods. 1 ústavy v spojení s čl. 13 ods. 4 a čl. 12 ods. 2 ústavy, ako aj s čl. 12 ods. 2 ústavy samostatne a s čl. 13 ods. 2 a 4 a čl. 14 ods. 2 Európskej sociálnej charty (ďalej aj „ESCH“).

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (6)
z 31.12.2019 - Správa verejného ochrancu práv z prieskumných návštev vo vybraných domovov pre seniorov
Vytvorené:13. 03. 2020
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Predmetom prieskumu bolo:

  • Prostredie a vybavenie
  • Autonómia vôle a participácia
  • Súkromie
  • Poskytovaná starostlivosť
  • Bezpečnosť
  • Personál

z 31.12.2019 - Výskum verejnej ochrankyne práv – systém kontroly v zariadeniach sociálnych služieb
Vytvorené:12. 03. 2020
Autor:Mgr. Vladimír Fujak
Zobraz celý text

Predmetom výskumnej činnosti bolo:

- Intenzita kontrolných činností v sociálnych zariadeniach

- Kvalita a efektivita vykonaných kontrol

- Subjekty konajúce kontrolnú činnosť    

 

z 31.12.2018 - NKÚ c/a kontrola v detských domovoch
Vytvorené:25. 04. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom kontroly bolo preverenie hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami, správa majetku štátu, proces výkonu sociálno-právnej ochrany detí a výkonu sociálnej kurately v zariadeniach a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi.

z 12.11.2014 - NKÚ c/a VITALITA n.o. - Kontrola zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb
Vytvorené:15. 06. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom kontroly bolo preskúmať a vyhodnotiť mieru efektívnosti, hospodárnosti a účinnosti, s akou vybrané zariadenia hospodária s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom; preveriť mieru efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach, vrátane ich spôsobu riadenia a dosahovanie výkonu, či dodržiavania vecných a časových povinností; zistiť reálny stav v dosahovaní výkonu a spôsobu riadenia. V rámci kontroly súladu posúdiť stav kontrolovaných skutočností so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi a s medzinárodnými dohovormi a právnymi aktmi EÚ, ktorými je SR viazaná. 

z 04.11.2014 - NKÚ c/a Panda, n.o. - K interným dokumentom a zmluvám súvisiacich s poskytovaním sociálnej služby
Vytvorené:20. 04. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmet kontroly bol zameraný aj na preskúmanie vedenia interných dokumentov a zmlúv poskytovateľom v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb.

§ z 12.09.2014 - NKÚ c/a PE-ES, n.o. – Poskytovanie daru sociálnemu zariadeniu
Vytvorené:13. 04. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text
Predmetom kontroly bol rozpočet neziskovej organizácie, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom.
Vzory dokumentov (7)
§ Zmluva o úschove cenných vecí
Vytvorené:20. 11. 2012
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Stiahni súbor
Poskytovateľ celoročnej pobytovej sociálnej služby a týždennej pobytovej sociálnej služby je povinný uzatvoriť písomnú dohodu o úschove cenných vecí, ak ho o to prijímateľ sociálnej služby požiada.
§ Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi
Vytvorené:20. 04. 2011
Autor:www.epi.sk
Stiahni súbor
Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi podáva občan písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, odbore sociálnych vecí podľa miesta trvalého bydliska. Na základe žiadosti príslušný úrad začne konanie, posúdi stav hmotnej núdze občana a v zmysle Správneho poriadku rozhodne do 30 dní odo dňa podania žiadosti od občana. Dávka a príspevky sa priznajú a vyplácajú od začiatku mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o ich poskytnutí. Vyplácajú sa za celý kalendárny mesiac, a to aj v prípade, ak podmienky nároku boli splnené len za časť mesiaca. Úrad vypláca dávku a príspevky občanovi v hmotnej núdzi mesačne pozadu.
§ Návrh na zverenie maloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti
Vytvorené: 9. 04. 2011
Autor:JUDr. Jaromír Svoboda
Stiahni súbor
Do pestúnskej starostlivosti inej fyzickej osoby súd môže zveriť maloleté dieťa, ak je to v záujme dieťaťa a ak rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť jeho osobnú starostlivosť. Pestúnom sa môže stať len fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, osobné predpoklady (najmä zdravotné, osobnostné a morálne), je zapísaná do zoznamu žiadateľov o pestúnsku starostlivosť (v zmysle § 35 zákona č. 305/2005 Z. z. účinného od 1. 9. 2005; do 31. 8. 2005 v zmysle § 13 ods. 3 zákona č. 195/1998 Z. z.) a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že bude pestúnsku starostlivosť vykonávať v záujme maloletého dieťaťa. Pestúnska starostlivosť vzniká rozhodnutím súdu. Dieťaťu v pestúnskej starostlivosti patrí príspevok od štátu na úhradu jeho potrieb. Pestúnovi patrí odmena za výkon pestúnskej starostlivosti. Ich výšku ustanovoval do 31. 12. 2005 zákon č. 265/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, od 1. 1. 2006 zákon č. 627/2005 Z. z. Pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti súd súčasne určí rodičom alebo iným osobám s vyživovacou povinnosťou rozsah (výšku) ich vyživovacej povinnosti voči maloletému dieťaťu s tým, aby výživné poukazovali orgánu sociálnoprávnej ochrany detí (§ 51 ZR). V zmysle § 6 zákona č. 305/2005 Z. z. sa za orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately považuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Príslušný na konanie je okresný súd, v obvode ktorého má maloletý bydlisko [§ 88 ods. 1 písm. c) O. s. p.].
§ Žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov o pestúnsku starostlivosť
Vytvorené: 9. 04. 2011
Autor:JUDr. Jaromír Svoboda
Stiahni súbor
Pestúnom sa môže stať fyzická osoba, ktorá popri splnení aj ostatných zákonných podmienok (ak má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, má osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že bude pestúnsku starostlivosť vykonávať v záujme maloletého dieťaťa), je zapísaná do zoznamu žiadateľov o pestúnsku starostlivosť podľa ustanovenia § 35 zákona č. 305/2005 Z. z. účinného od 1. septembra 2005 (do 31. augusta 2005 podľa ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov). Evidenciu žiadosti uchádzačov o pestúnstvo (ktorí majú záujem stať sa pestúnom) vedie určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov o pestúnsku starostlivosť obsahuje údaje ustanovené v § 35 ods. 2 zákona č. 305/2005 Z. z. a doklady, ktoré musia byť k žiadosti pripojené, sú uvedené v ods. 3 cit. ustanovenia. Ak fyzická osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom, splnila podľa predpisov účinných do 31. augusta 2005 podmienky na sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi ňou a dieťaťom, ktorému treba zabezpečiť náhradnú rodinnú starostlivosť, a je k 31. augustu 2005 vedená v prehľade občanov vhodných vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť, zapíše sa do zoznamu žiadateľov podľa tohto zákona (§ 100 ods. 2 zákona č. 305/2005 Z. z.).
§ Žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov o osvojenie
Vytvorené: 9. 04. 2011
Autor:JUDr. Jaromír Svoboda
Stiahni súbor
Osvojiteľom sa môže stať fyzická osoba, ktorá spĺňa zákonom ustanovené podmienky: má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, má osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne, je zapísaná do zoznamu žiadateľov o osvojenie podľa § 35 zákona č. 305/2005 Z. z. a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa. Podmienka zápisu do zoznamu žiadateľov o osvojenie sa nevzťahuje na osvojiteľa, ktorý je manželom rodiča maloletého dieťaťa (§ 98 zákona o rodine). Evidenciu žiadostí uchádzačov, ktorí majú záujem stať sa osvojiteľmi, vedie určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Obsahom žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov sú údaje uvedené v § 35 ods. 2 zákona č. 305/2005 Z. z. Doklady, ktoré musia byť k žiadosti pripojené, sú uvedené v § 35 ods. 3 citovaného zákona. Ak fyzická osoba, ktorá má záujem stať sa osvojiteľom, splnila podľa predpisov účinných do 31. augusta 2005 podmienky na sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi ňou a dieťaťom, ktorému treba zabezpečiť náhradnú rodinnú starostlivosť, a je k 31. augustu 2005 vedená v prehľade občanov vhodných vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť, zapíše sa do zoznamu žiadateľov podľa tohto zákona (§ 100 ods. 2 zákona č. 305/2005 Z. z.).
Register pojmov (35)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť