itretisektor | Verejné zbierky VZ

Verejné zbierky VZ

Verejnou zbierkou je taká zbierka, ktorá sa usporiada na vopred určený verejnoprospešný účel na získanie finančných prostriedkov od fyzických osôb a právnických osôb dobrovoľným poskytovaním príspevkov.  

Dôvodové správy (6)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (8)
Dary/Verejná zbierka: Dary prostredníctvom QR kódu
Vytvorené:15. 08. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text
Skratka QR kód pochádza z anglického označenia quick response tzv. rýchla reakcia, keďže jeho nasnímaním dochádza k okamžitému dekódovaniu informácie obsiahnutej v tomto čiarovom kóde. V súčasnosti už každý smartfón s fotoaparátom dokáže nasnímať vybraný QR kód a v priebehu pár sekúnd dekódovať jeho obsah. Potenciál pre využitie QR kódov je aj v oblasti neziskového sektora. Odborný článok sa zaoberá prijímaním darov neziskovou organizáciou prostredníctvom QR kódu.
Dary/ Verejné zbierky: Crowdfunding ako forma financovania pre obce a mestá
Vytvorené:15. 05. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Crowdfunding predstavuje alternatívny spôsob získavania finančných prostriedkov od neurčitého okruhu osôb na realizáciu konkrétneho projektu. Európska komisia používa pracovnú verziu definície crowdfundingu, v zmysle ktorej pod týmto pojmom rozumie „otvorenú výzvu verejnosti, typicky uskutočnenú prostredníctvom internetu, financovať špecifický projekt.“

Verejné zbierky: Trvanie a ukončenie verejnej zbierky
Vytvorené:22. 08. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text
Verejná zbierka musí byť vykonaná a ukončená v zákonom určenej lehote. Bližšie informácie o jednotlivých postupoch a s tým súvisiace vzory dokumentov sú dostupné v článku.
Verejné zbierky: Formy konania zbierok
Vytvorené:15. 08. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Verejná zbierka musí prebiehať v súlade s ustanoveniami zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach v platnom znení. Verejnú zbierku môže vykonávať len oprávnená osoba za dosiahnutím všeobecne prospešného účelu a spôsobom, ktorý umožňuje  zákon.

Verejné zbierky: Ako registrovať zbierku?
Vytvorené: 8. 08. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Pred vykonaním verejnej zbierky musí oprávnená osoba zaregistrovať verejnú zbierku, ktorej výnos bude použitý na území Slovenskej republiky, na príslušnom správnom orgáne. Postup registrácie verejnej zbierky je podrobne uvedený v odbornom článku.

Verejné zbierky: Najčastejšie vyskytujúce sa chyby pri registrácii verejnej zbierky
Vytvorené:25. 06. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zmyslom tohto článku je poukázať a napomôcť predchádzať chybám vznikajúcich v súvislosti s registráciou verejnej zbierky. 

§ Verejné zbierky: Verejná zbierka na súkromnej akcii
Vytvorené:12. 05. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme problematike organizovania verejnej zbierky na súkromnej akcii a tomu, či sa v tomto prípade jedná o verejnú zbierku.

§ Novela českého zákona o veřejných sbírkách. Inšpirácia pre slovenskú úpravu?
Vytvorené:22. 11. 2012
Autor:Senát parlamentu ČR
Zobraz celý text

Senát parlamentu ČR schválil dňa 14.3.2012 novelu zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách, ktorá vyšla v Sbírce zákonů pod číslom 120/2012. Cieľom novely bola taká zmena zákona, ktorá umožní na jednej strane rozvoj verejných zbierok bez zbytočných administratívnych bariér ako aj efektívnu kontrolu ich konania.

Odborné stanoviská (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Príklady z praxe (3)
Verejné zbierky: Zriadenie osobitného účtu pre každú verejnú zbierku?
Vytvorené: 9. 11. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je potrebné zriadiť osobitný účet pre každú verejnú zbierku, ktorú plánujeme alebo postačí len jeden generálny osobitný účet pre všetky zaregistrované verejné zbierky? 

Verejná zbierka/Neziskovky všeobecne: Získavanie finančných prostriedkov na činnosť a projekty organizácie
Vytvorené: 8. 12. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Išlo by o verejnú zbierku, ak by sme v magazíne uverejnili informáciu o projektoch, ktoré naše občianske združenie podporuje s výzvou finančne podporiť tieto projekty? Považuje sa za verejnú zbierku možnosť pre kupujúceho v e-shope prispieť určitou sumou na projekt podporovaný naším združením? Je informácia na našom webe o možnosti finančne podporiť prácu združenia verejnou zbierkou?

Prijaté príspevky z verejných zbierok
Vytvorené: 7. 10. 2010
Autor:RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Zobraz celý text

Opis účtovného prípadu

Súdne rozhodnutia (2)
Krajský súd Nitra z 26.10.2016 - K absencii zákonom požadovaných náležitostí návrhu na zápis verejnej zbierky do registra vs. zastavenie konania vo veci registrácie
Vytvorené:18. 07. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Krajský súd v danej veci mal zo spisového materiálu za preukázané, že žalobca doručil Okresnému úradu, odbor všeobecnej vnútornej správy návrh na registráciu verejnej zbierky podľa zák. č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach na obstaranie finančných prostriedkov na realizáciu pamätnej tabule na budove hotela, v ktorom uviedol i spôsob získania finančných prostriedkov, s uvedením dňa začatia zbierky - od právoplatnosti rozhodnutia o zápise do registra zbierok a deň ukončenia, a to jednotne pre všetky spôsoby vykonávania zbierky. Návrh nemal zákonom požadované náležitosti a údaje na zaregistrovanie ohlásenej verejnej zbierky v zmysle § 5 a § 7 zákona, pokiaľ navrhovateľ mienil získať finančné prostriedky, ako uviedol v návrhu, teda bez presného označenia dátumu začatia verejnej zbierky u jednotlivých spôsobov jej vykonania a určenia výšky príspevku z ceny vstupeniek na kultúrne podujatia, resp. výšky príspevku z ceny predmetu určeného na predaj. O nedostatkoch návrhu, ako i následkoch neodstránenia jeho vád v zmysle výziev správneho orgánu bol žalobca riadne zákonným spôsobom poučený. Výzvy správneho orgánu (vrátane výzvy po zrušení prvého rozhodnutia v tejto veci na odvolanie žalobcu) zostali bezvýsledné, keďže žalobca nerešpektoval pokyny správneho orgánu, aby o žiadosti mohol kladne rozhodnúť.

Krajský súd Bratislava z 01.02.2017 - K výkladu pojmu verejná zbierka na účely jej zápisu do registra verejných zbierok
Vytvorené:26. 06. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Žalobou napadnutým rozhodnutím minister vnútra Slovenskej republiky zamietol rozklad žalobcu a potvrdil rozhodnutie vydané v prvom stupni Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky,sekciou verejnej správy, odborom všeobecnej vnútornej správy, ktorým bola žalobcovi podľa § 15 ods.1 písm. a/ zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach (ďalej aj ako „ZVZ“) uložená pokuta vo výške 500 Eur. Dôvodom uloženia pokuty bolo porušenie povinnosti žalobcu podľa § 3 ods. 1 ZVZ vykonávať verejnú zbierku až po právoplatnosti rozhodnutia o zápise verejnej zbierky do registra verejných zbierok. Predmetné ustanovenie ZVZ mal žalobca porušiť informovaním o verejnej zbierke na svojom webovom sídle. 

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (8)
Oznam o predčasnom ukončení zbierky
Vytvorené: 8. 08. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Stiahni súbor
Ak predčasne zanikol účel zbierky, právnická osoba je povinná ukončiť zbierku dňom zániku účelu zbierky a v lehote 15 dní odo dňa zániku účelu zbierky oznámiť túto skutočnosť správnemu orgánu.
Predbežná správa zbierky
Vytvorené: 8. 08. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Stiahni súbor
Predbežná správa zbierky sa prikladá k návrhu na predĺženie lehoty na vykonávanie zbierky a k oznámeniu o predčasnom ukončení zbierky. Náležitosti predbežnej správy zbierky sú ustanovené v § 13 ods. 2 zákona č. 162/2014 Z.z..
Návrh na použitie získaných prostriedkov
Vytvorené: 8. 08. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Stiahni súbor
Ak predčasne zanikol účel zbierky, oprávnená osoba je povinná ukončiť zbierku dňom zániku účelu zbierky a do 30 dní odo dňa zániku účelu zbierky poslať správnemu orgánu návrh na použitie získaných prostriedkov. Ak sa zbierka vykonávala darcovskými správami SMS prostredníctvom podniku alebo volaním na skrátené číslo lehota na zaslanie návrhu na použitie získaných prostriedkov je do 90 dní odo dňa zániku účelu zbierky. Správny orgán rozhodne o návrhu na použitie takto získaných príspevkov v súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 162/2014 Z. z..
Návrh o predĺženie lehoty na vykonávanie zbierky
Vytvorené: 8. 08. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Stiahni súbor
Správny orgán môže povoliť predĺženie vykonávania zbierky o ďalších 12 mesiacov na návrh právnickej osoby o predĺženie lehoty na vykonávanie zbierky z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Návrh sa podáva najneskôr 30 dní pred ukončením zbierky zapísanej v registri zbierok.
Oznámenie k predaju vstupeniek
Vytvorené: 8. 08. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Stiahni súbor
V prípade získavania príspevkov do verejnej zbierky prostredníctvom usporadúvania kultúrneho podujatia, športového podujatia alebo iného verejného podujatia je oprávnená osoba povinná vyvesiť v priestore, kde sa takéto vstupenky predávajú, oznámenie, v ktorom uvedie, kto zbierku vykonáva, číslo právoplatného rozhodnutia o zápise zbierky do registra zbierok, dátum začatia a dátum ukončenia zbierky a účel zbierky.
Návrh zápisnice o otvorení pokladničky
Vytvorené: 8. 08. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Stiahni súbor
Postupu otvárania pokladničiek a spísanie zápisnice o ich otvorení zvyšuje transparentnosť verejnej zbierky vykonanej uvedeným spôsobom. Zápisnica musí obsahovať zákonom ustanovené údaje a podpísať ju musia aspoň dve fyzické osoby, ktoré dovŕšili osemnásty rok svojho veku a majú úplnú spôsobilosť na právne úkony.
Oznámenie o predaji predmetov
Vytvorené: 8. 08. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Stiahni súbor
Právnická osoba, ktorá je oprávnená na organizovanie verejnej zbierky prostredníctvom predaja predmetov, vyvesí v priestore, kde sa takéto predmety predávajú, oznámenie, v ktorom uvedie, kto zbierku vykonáva, číslo právoplatného rozhodnutia o zápise zbierky do registra zbierok, dátum začatia a dátum ukončenia zbierky, účel zbierky a výšku príspevku.
Návrh na registráciu verejnej zbierky
Vytvorené: 7. 08. 2018
Autor:Mgr. Miriam Draškovičová
Stiahni súbor
Verejnú zbierku je v zmysle zákona č. 162/2014 Z. z. možné vykonať až po platnom zápise príslušným správnym orgánom do Registra zbierok. Konanie o registrácií zbierky sa začína dňom doručenia návrhu príslušnému správnemu orgánu.
Register pojmov (18)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť