itretisektor | Charitatívna reklama

Charitatívna reklama

V tomto inštitúte budeme analyzovať právne otázky, ktoré môžu vzniknúť na základe uplatňovania charitatívnej reklamy v praxi, použitia finančných príspevkov, okruhu daňovníkov a pod. Zároveň budeme informácie dopĺňať širokým spektrom judikatúry súdov a iných odborných stanovísk.

Právne predpisy :

Dôvodové správy (2)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (1)
Charitatívna reklama/Neziskové organizácie všeobecne: Inštitút charitatívnej reklamy v právnom poriadku SR
Vytvorené:23. 05. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Inštitút charitatívnej reklamy bol do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedený zákonom č. 344/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní. Tento inštitút predstavuje ďalší spôsob finančnej podpory neziskových organizácií.


Odborné stanoviská (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Príklady z praxe (1)
Charitatívna reklama: Preukazovanie použitia príjmov z charitatívnej reklamy
Vytvorené: 7. 03. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Akým spôsobom je možné preukázať použitie zaplatenej dane na účely charitatívnej reklamy? 

Súdne rozhodnutia (3)
Najvyšší súd SR z 27.09.2018 - Oddelenie reklamy od ostatných zložiek programovej služby
Vytvorené:16. 10. 2019
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodoval v konaní o opravnom prostriedku navrhovateľky proti rozhodnutiu odporkyne tak, že rozhodnutie odporkyne potvrdil. Odporkyňa - Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla, že navrhovateľka – TV XX porušila povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že na televíznej programovej službe odvysielala komunikáty, ktoré naplnili definíciu vlastnej propagácie podľa § 37a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., a teda reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. bez toho, aby boli na začiatku zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby. Spornou otázkou v konaní bola správna aplikácia a zákonný výklad ustanovenia § 34 ods. l zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti so záverom rady o povinnosti oddeliť odvysielané upútavky obrazovo - zvukovými či priestorovými prostriedkami od ostatných zložiek programovej služby. Najvyšší súd sa v tomto smere plne stotožnil so závermi rady a uviedol, že výklad a aplikácia sporného ustanovenie radou boli uskutočnené ústavne konformným spôsobom v súlade s textom a účelom právneho predpisu. 

Najvyšší správny súd ČR z 09.11.2006 - Rozdiel medzi reklamou a sponzorovaním
Vytvorené:19. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Stěžovatel zastává názor, že označení sponzora nesmí obsahovat reklamní prvky; v případě, že jsou v něm obsaženy, je nutno ho považovat za reklamu a případně postihovat za nedodržování zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Dle stěžovatele nespočívá odlišnost mezi reklamou a sponzoringem v prvku za úplatu, a le v tom, že u reklamy dochází k propagaci nejen výrobce, ale i k podpoře prodeje jeho zboží, produktů, že je agresivnější a má přímo útočit na spotřebitele. Naopak sponzoring má spočívat pouze v propagaci jména či firmy sponzora. 

Najvyšší správny súd ČR z 27.06.2007 - Vzťah reklamy a sponzorovania a účel sponzorovania
Vytvorené:13. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Stěžovatelka je toho názoru, že označení sponzora nesmí obsahovat reklamní prvky; jsou-li v něm obsaženy, je nutno jej považovat za reklamu. Porušuje-li tedy spot zákonem stanovená pravidla pro vysílání reklamy, je stěžovatelka dle svého názoru oprávněna postihovat takové nedodržení zákona. Stěžovatelka uvádí, že zákon neřeší důsledně, jak má sponzorský vzkaz vypadat; Stěžovatelka dále nesouhlasí s názorem městského soudu, že rozlišovacím prvkem mezi reklamou a sponzoringem je neexistence úplaty u sponzoringu. 

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Register pojmov (4)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť