itretisektor | Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Aj nezisková organizácia môže byť verejným obstarávateľom v zmysle ust § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ak je založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter, a

  1. je úplne alebo z väčšej časti financovaná Slovenskou republikou zastúpenou svojimi orgánmi, obcou, VÚC alebo právnickou osobou, ktorá spĺňa požiadavky podľa § 7 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
  2. je kontrolovaná Slovenskou republikou zastúpenou svojimi orgánmi, obcou, VÚC, právnickou osobou, ktorá spĺňa požiadavky podľa § 7 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo
  3. Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi, obec, VÚC alebo právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa § 7 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.

Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. 

Dôvodové správy (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (7)
Verejné obstarávanie: Novela Zákona o verejnom obstarávaní
Vytvorené:23. 01. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text
Od 01. januára 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 345/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Z dôvodu rozsiahlej úpravy vyberáme najpodstatnejšie zmeny, ktoré prináša so sebou táto novela zákona o verejnom obstarávaní. 
Sociálne podniky/Verejné obstarávanie: Výnimky vo verejnom obstarávaní pre sociálne podniky
Vytvorené:17. 10. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text
Sociálne podniky môžu využiť nepriamu pomoc prostredníctvom zvýhodnenia vo verejnom obstarávaní.
Sociálna spoločnosť: Verejné obstarávanie uskutočňované poskytovateľmi sociálnej služby
Vytvorené:18. 05. 2015
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Sú neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí poskytujú sociálne služby bez účelu dosiahnutia zisku, verejnými obstarávateľmi v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní?

§ Verejné obstarávanie: Mimovládne organizácie z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní
Vytvorené: 8. 02. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Zákon o verejnom obstarávaní upravuje osobitný postup zadávania zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo zákaziek na poskytnutie služieb, v ktorom subjekt spĺňajúci definičné znaky dané zákonom o verejnom obstarávaní nemožne zadať zákazku ľubovoľne zvolenému subjektu, ale musí postupovať v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

§ Zmeny v zákone pre neziskové organizácie – osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní
Vytvorené: 8. 04. 2011
Autor:Mgr. Jaroslav Lexa
Zobraz celý text

Schválená novela zákona o verejnom obstarávaní mala podľa dôvodovej správy sprísniť podmienky pre osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní, avšak v zákone sa nachádza niekoľko „drobných“ chýb, ktoré budú pri jeho aplikácii spôsobovať rôzne problémy.

§ Súkromné školy a verejné obstarávanie
Vytvorené:17. 03. 2011
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

V dnešnej dobe je transparentnosť a verejné obstarávanie jednou z najaktuálnejším tém, a to aj vo sfére školstva.

§ Nezisková organizácia a zákon o verejnom obstarávaní
Vytvorené:14. 02. 2011
Autor:Mgr. Jaroslav Lexa
Zobraz celý text
Posudzovanie či nezisková organizácia je alebo nie je povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní si vyžaduje dôkladné skúmanie všetkých okolností vzniku a zamýšľaného.
Odborné stanoviská (17)
Odborné stanovisko/Verejné obstarávanie: K zmenám zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania
Vytvorené:13. 09. 2017
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text
Prinášame Vám všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k zmenám zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania. 
Verejné obstarávanie/Odborné stanovisko: Metodika zadávania zákaziek
Vytvorené: 5. 09. 2016
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text

Úrad pre verejné obstarávanie pripravil metodiku zadávania zákaziek. Ide o dokument, ktorý by mal napomôcť účastníkom procesu verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek.

Verejné obstarávanie/Odborné stanovisko: K trestnej zodpovednosti právnických osôb z pohľadu účasti vo VO
Vytvorené:17. 08. 2016
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text

Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil Všeobecné metodické usmernenie k „Trestnej zodpovednosti právnických osôb“. 

Verejné obstarávanie/Odborné stanovisko: Jednotný európsky dokument
Vytvorené: 4. 05. 2016
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text
Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie (JED) predstavuje na účely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.
Verejné obstarávanie: Výkladové stanovisko č. 7 k problematike chránených dielní a chránených pracovísk
Vytvorené:25. 04. 2016
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text
Prinášame Vám výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie k problematike chránených dielní a chránených pracovísk. 
Verejné obstarávanie: Výkladové stanovisko č. 6 k vyhotoveniu referencií
Vytvorené:25. 04. 2016
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text
Prinášame Vám výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie k vyhotoveniu referencií. 
Výkladové stanovisko č. 5/2016 k vyhodnoteniu ponuky obsahujúcej viac návrhov na plnenie toho istého kritéria
Vytvorené:20. 04. 2016
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text
Úrad pre verejné obstarávanie vydal k problematike vyhodnotenia ponuky obsahujúcej viac návrhov na plnenie toho istého kritéria výkladové stanovisko. 
Výkladové stanovisko č. 4 k povinnosti verejného obstarávateľa odôvodniť nezrušenie použitého postupu zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska, ak bola predložená len jedna ponuka
Vytvorené:20. 04. 2016
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text

Prinášame Vám výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie č. 4/2016 k povinnosti verejného obstarávateľa odôvodniť nezrušenie použitého postupu zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska, ak bola predložená len jedna ponuka. 

Výkladové stanovisko č. 3/2016 k právomoci úradu preskúmavať zmluvné podmienky návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá má byť výsledkom verejného obstarávania
Vytvorené:20. 04. 2016
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text
Prinášame Vám výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie č. 3/2016 k právomoci úradu preskúmavať zmluvné podmienky návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá má byť výsledkom verejného obstarávania. 
Výkladové stanovisko č. 2/2016 ku konfliktu záujmov
Vytvorené:20. 04. 2016
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text
Prinášame Vám výkladové stanovisko č. 2/2016 z dielne Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré je zamerané na problematiku konfliktu záujmov v novom zákone o verejnom obstarávaní. 
Verejné obstarávanie/Odborné stanovisko: Konečný užívateľ výhod / výkladové stanovisko č. 8/2015 ÚVO
Vytvorené:21. 12. 2015
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text

Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil Výkladové stanovisko č. 8/2015 k definícii konečného užívateľa výhod podľa § 12a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (doplňujúce výkladové stanovisko k Výkladovému stanovisku č. 7/2015).

Verejné obstarávanie/Odborné stanovisko: Výkladové stanovisko č. 7/2015 k definícii konečného užívateľa výhod
Vytvorené: 3. 12. 2015
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text

Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil nové Výkladové stanovisko č. 7/2015 k definícii konečného užívateľa výhod podľa § 12a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Konečným užívateľom výhod podľa tohto ustanovenia je každá fyzická osoba, ktorá spĺňa ktorékoľvek z kritérií uvedených v bodoch 1 až 4 predmetného ustanovenia.

Verejné obstarávanie/Odborné stanovisko: Finančné limity účinné od 1. novembra 2015
Vytvorené:23. 11. 2015
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text
Pravidlá a postupy zadávania podlimitných zákaziek a zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní účinného od 1. novembra 2015 vo väzbe na zmenu finančných limitov podľa § 4 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejné obstarávanie: Analýza najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaní za 1. polrok 2015
Vytvorené:20. 10. 2015
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text

Analýza najčastejších porušení ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení predstavuje analytický materiál, ktorý je vypracovaný Úradom pre verejné obstarávanie, podkladom ktorého sú v sledovanom období ukončené kontroly verejného obstarávania, ukončené konania o námietkach, vydané metodické usmernenia a vydané rozhodnutia Rady úradu.

Cieľom Analýzy najčastejších porušení ustanovení ZVO je poskytnúť prehľad o najčastejšie sa vyskytujúcich porušeniach zákona o verejnom obstarávaní vo forme, ktorá bude kvantifikovať a odzrkadľovať intenzitu vyskytovania sa jednotlivých porušení zákona o verejnom obstarávaní v procese verejného obstarávania a na základe dosiahnutých výsledkov prispieť k čo najväčšej možnej eliminácii výskytu jednotlivých porušení zákona o verejnom obstarávaní.

Výkladové stanovisko č. 3/2015 k posudzovaniu potenciálneho konfliktu záujmov medzi verejným obstarávateľom, obstarávateľom, osobou podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní a uchádzačom
Vytvorené: 1. 09. 2015
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní je povinný so zreteľom na princípy verejného obstarávania uvedené v § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a prevenčnú povinnosť súvisiacu s transpozíciou novej legislatívy Európskej únie pre verejné obstarávanie zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť čestnú hospodársku súťaž alebo porušiť princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie a princíp transparentnosti. Konflikt záujmov zahŕňa najmä situácie, ak osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania (vrátane osoby bez nutnosti formálneho zapojenia do priebehu verejného obstarávania), má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním.

Výkladové stanovisko č. 15/2013 k problematike chránených dielní chránených pracovísk
Vytvorené: 1. 09. 2015
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text

Vyhradenie práva účasti chráneným dielnam alebo chráneným pracoviskám podl'a § 100 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní je možné považovať za špeciálnu podmienku účasti (podmienku účasti sui generis), prostredníctvom ktorej sa v prípade podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska určuje vyžadované postavenie/status určitého subjektu, ktorý sa môže zúčastnit' verejného obstarávania, teda určuje sa ňou okruh potencialných záujemcov, ktorí napínajú požadovaný status a vylučujú sa ňou z účasti subjekty. 

Výkladové stanovisko č. 2/2015 k zadávaniu zákaziek s využitím elektronického trhoviska
Vytvorené:10. 04. 2015
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Zobraz celý text

Výkladové stanovisko č. 2/2015 k zadávaniu zákaziek s využitím elektronického trhoviska. 

Príklady z praxe (11)
Verejné obstarávanie: Zmena zmluvy bez nového verejného obstarávania
Vytvorené:29. 06. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je možné dodatkom doplniť do zmluvy o dielo na stavebné práce, právo dodávateľa stavby použiť na dodanie časti diela konkrétneho subdodávateľa s tým, že bude fakturovaná suma za vykonané práce rozdelená na sumu pre dodávateľa a sumu pre subdodávateľa? Nedôjde doplnením takéhoto bodu do zmluvy k porušeniu vysúťažených zmluvných podmienok, ktoré boli predmetom verejného obstarávania konaného ešte za účinnosti bývalého zákona č. 25/2006 Z.z.?

Školská spoločnosť/Verejné obstarávanie: Finančné limity v obstarávaní do účinnosti novely
Vytvorené:13. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Na našej škole chceme poskytnúť službu zahraničného lektora pre žiakov školy, ktorého služby sme obstarávali prostredníctvom verejného obstarávania. Môžeme ho zaplatiť z verejných zdrojov a prekročiť sumu 1000 eur alebo, keď táto zmluva bola dohodnutá pred novelou, musíme dodržať aj limit do 1000 EUR bez DPH? 

Verejné obstarávanie: Zákazky na nie bežne dostupné služby podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstaravaní
Vytvorené: 8. 07. 2015
Autor:Mgr. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Prosíme o usmernenie v prípade, kde predmetom zmluvy je realizácia svetlo-technického merania po rekonštrukcii verejného osvetlenia v sume 13.327 eur a v druhom prípade vypracovanie svetlo-technickej štúdie verejného osvetlenia v obci v sume 3.796 eur. Jedná sa o špeciálne a nie bežne dostupné služby, jednoduchej zákazky do 20 000 eur. Postačí prieskum trhu a výber z 3 potenciálnych dodávateľov alebo je potrebné obstarať služby cez EKS?

Verejné obstarávanie: Postup tzv. dotovaného obstarávateľa pri zadaní zákazky na stavebné práce
Vytvorené:16. 06. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sme nezisková organizácia, ktorej bola z Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR schválená dotácia vo výške 5500 EUR na výdaj, ktorý sa týka stavebných prác na objekte - vonkajšia fasáda domu. Naša spoluúčasť je vo výške 10 %, čo predstavuje cca 630 EUR. Celý výdavok je vo výške 6300 eur. Ako máme postupovať pri verejnom obstarávaní?

Verejné obstarávanie: Povinnosť postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní
Vytvorené:31. 03. 2015
Autor:g_Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Na základe akého predpisu musí verejný obstarávateľ postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní bez ohľadu na zdroj finančných prostriedkov. Rozumieme tejto povinnosti pri verejných zdrojoch, napr. ak máme školy a tie sú dotované zdrojmi zo štátu a rozpočtov miest a obcí. Ale nerozumieme tejto povinnosti, prečo by sme mali pri využívaní zdrojov, ktoré ako rehoľa (ktorá je zriaďovateľom niekoľkých cirkevných škôl) získavame z vlastných zdrojov napr. podnikateľskou činnosťou, postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Verejné obstarávanie: Súhrnná správa verejného obstarávateľa
Vytvorené: 3. 03. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Ako postupovať pri vypracovaní súhrnnej správy v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní? Týka sa to všetkých tovarov, prác a služieb alebo iba tých, kde bolo verejné obstarávanie, prípadne prieskum trhu?

Verejné obstarávanie: Predĺženie platnosti zmluvy
Vytvorené: 9. 09. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Na základe verejného obstarávania máme uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou. Služby, ktoré pre nás táto spoločnosť zabezpečuje sú cenovo výhodné. Musíme urobiť nové verejné obstarávanie po skončení zmluvného vzťahu alebo môžeme v tomto zmluvnom vzťahu pokračovať?

Školská spoločnosť: Súkromné školy a verejné obstarávanie
Vytvorené:14. 02. 2014
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Je súkromné školské zariadenie, ktorého zriaďovateľom je občianske združenie a ktoré má právnu subjektivitu v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní povinné vykonávať verejné obstarávanie na účtovnícke služby alebo si môže vybrať firmu, ktorá jej bude poskytovať tieto služby bez verejného obstarávania?

§ Verejné obstarávanie: Zmena dodávateľa vo verejnom obstarávaní
Vytvorené:17. 01. 2014
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Po uzatvorení zmluvy, ktorá bola výsledkom postupu zadávania zákazky vo verejnom obstarávaní, zmluvná strana (úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní) zanikla. Je možné prostredníctvom dodatku k existujúcej zmluve nahradiť zmluvnú stranu iným subjektom? 

§ Verejné obstarávanie/2% dane: Podiel zaplatenej dane vo vzťahu k povinnosti vykonať verejné obstarávanie
Vytvorené: 3. 04. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text
Príklad z praxe sa zaoberá povinnosťou vykonať verejné obstarávanie v prípade ak sa tovary alebo služby zabezpečujú z prostriedkov prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov. 
§ Verejné obstarávanie: Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante
Vytvorené:25. 02. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Príklad z praxe sa zaoberá možnosťou využitia oznámenia o dobrovoľnej transparentnosti ex ante a jeho významom.

Súdne rozhodnutia (15)
Najvyšší súd SR z 27.09.2018 - Charakter lehoty pri podaní námietok vo verejnom obstarávaní
Vytvorené: 9. 10. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Krajský súd zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného, ktorým žalovaný zastavil konanie o námietkach žalobcu. Medzi účastníkmi konania neboli sporné skutkové okolnosti prejednávanej veci - deň prevzatia rozhodnutia verejného obstarávateľa, ani to, že žalobca námietky proti svojmu vylúčeniu z verejnej súťaži podal na poštovú prepravu adresátom - Úradu pre verejné obstarávanie ako aj verejnému obstarávateľovi. Za spornú otázku medzi účastníkmi konania považoval posúdenie zachovania zákonom stanovenej desaťdňovej lehoty podania námietok žalobcom. Proti rozsudku podal žalobca kasačnú sťažnosť, Najvyšší súd ju zamietol. 

Súdny dvor Európskej únie z 21.12.2011 - K dodržiavaniu pravidiel verejného obstarávania pri poskytnutí dotácie
Vytvorené:17. 04. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

CCI de l’Indre požiadala 5. decembra 1995 prefekta departementu Indre o dotáciu EFRR na uskutočnenie operácie s názvom „Objectif Entreprises“ (Zameranie na podniky), ktorej cieľom bolo nájsť francúzskych a zahraničných investorov, ktorí sa budú chcieť usadiť v departemente Indre.

 

Táto žiadosť viedla k podpísaniu dohody medzi prefektom departementu Indre a CCI de l’Indre o poskytnutí dotácie EFRR v celkovej výške 400 000 FRF (60 979,60 eura).

Z rozhodnutia vnútroštátneho súdu tiež vyplýva, že CCI de l’Indre prijala na túto istú operáciu dve vnútroštátne dotácie. Aj iné územnosprávne celky poskytli na uvedenú operáciu ďalšie finančné prostriedky. Výkon operácie „Objectif Entreprises“ viedol ku kontrole. V závere správy z kontroly s názvom „Audit sur l’utilisation des fonds structurels européens“ (Kontrola využitia prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov) sa najmä uvádzalo, že CCI de l’Indre pri uzavretí verejnej zmluvy o uskutočnení tejto operácie so spoločnosťou DDB‑Needham nerešpektovala právnu úpravu o verejnom obstarávaní.

 

Prefekt departementu Indre oznámil CCI de l’Indre, že vzhľadom na nedodržanie pravidiel verejného obstarávania pri výbere poskytovateľa služieb povereného uskutočnením operácie „Objectif Entreprises“ je potrebné vrátiť dotácie, a najmä tie, ktoré boli získané z EFRR.

 

CCI de l’Indre podala námietku proti výkonu platobných výmerov vydaných prefektom departementu Indre, ktoré zodpovedajú požadovaným sumám. Táto námietka bola zamietnutá implicitným rozhodnutím hlavného účtovníka departementu.

 

CCI de l’Indre tak podala na Tribunal administratif de Limoges (Správny súd v Limoges) žaloby smerujúce najmä k zrušeniu rozhodnutia prefekta departementu Indre, ktoré uvedený súd zamietol.

 

Cour administrative d’appel de Bordeaux (Správny odvolací súd v Bordeaux) na základe odvolania, ktoré podala CCI de l’Indre, zrušil rozsudkom  uvedené rozsudky, ako aj najmä rozhodnutie prefekta departementu Indre a platobné výmery vydané týmto prefektom. 

 

Aj keď Cour administrative d’appel de Bordeaux konštatoval, že CCI de l’Indre porušila pravidlá verejného obstarávania, ktoré sa na ňu vzťahovali pri uzatváraní tejto verejnej zmluvy, ktorá navyše nebola uverejnená v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev, zastával však názor, že dohoda uzavretá medzi prefektom departementu Indre a CCI de l’Indre o poskytnutí dotácie EFRR nijako neodkazuje na uzavretie verejnej zmluvy, že táto dohoda neupravuje predloženie všetkých dokumentov umožňujúcich kontrolovať dodržiavanie pravidiel verejného obstarávania a napokon, že cieľom alebo následkom článku 4 nariadenia č. 2988/95 nie je umožniť vnútroštátnym orgánom zrušiť pomoc financovanú z fondov Spoločenstva v iných než vnútroštátnym právom stanovených prípadoch.

 

Cour administrative d’appel de Bordeaux tak dospel k záveru, že nijaké z ustanovení, na ktoré sa odvoláva žalovaný správny orgán, ani nijaké z ustanovení dohody z 20. decembra 1996 o dotácii EFRR, neupravuje, že poskytnutie tejto dotácie podlieha podmienke, že verejné zmluvy, ktoré CCI de l’Indre môže prípadne uzavrieť na uskutočnenie tejto operácie, dodržiavajú pravidlá verejného obstarávania. 

Najvyšší súd SR z 21.03.2018 - K porušeniu pravidiel vo verejnom obstarávaní
Vytvorené:13. 03. 2019
Autor:JUDr. Dagmar Pagáčová
Zobraz celý text

Najvyšší súd SR preskúmal napadnuté uznesenie Krajského súdu z dôvodov a v rozsahu uvedenom v kasačnej sťažnosti sťažovateľa po jej preskúmaní dospel k záveru, že kasačná sťažnosť nie je dôvodná a je potrebné ju zamietnuť. Sťažovateľ sa žalobou doručenou na Krajský súd domáhal preskúmania zákonnosti Správy o zistenej nezrovnalosti a Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov.

Najvyšší súd SR z 18.04.2018 - K pojmu možnosť vyzvať
Vytvorené:20. 02. 2019
Autor:JUDr. Dagmar Pagáčová
Zobraz celý text

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodoval v právnej veci o preskúmanie zákonnosti Správy o zistenej nezrovnalosti a Žiadostí o vrátenie finančných prostriedkov o kasačnej sťažnosti žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu. Na základe Rozhodnutia o schválení nenávratného finančného príspevku (NFP) a v súlade so Zmluvou o NFP bol žalobcovi schválený nenávratný finančný príspevok na účely realizácie Projektu. Z účelom uskutočnenia dodávok tovaru v rámci realizácie Projektu vyhlásil žalobca oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na predmet zákazky. Žalobca uzatvoril s úspešným uchádzačom VO v časti 1. zákazky Rámcovú dohodu. Žalobcovi bol doručený správny akt žalovaného s označením Aktualizácia Správ o zistenej nezrovnalosti a Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Vytýkané porušenia ZVO sa týkajú údajného nesúladu predpokladanej hodnoty zákazky v predbežnom oznámení a v oznámení o vyhlásení VO a nesúladu Návrhu obchodných podmienok, ktoré boli súčasťou dokumentácie z VO s Návrhom obchodných podmienok, ktoré boli súčasťou súťažných podkladov. Krajský súd dospel k záveru, že neboli splnené podmienky na preskúmanie napadnutých opatrení v rámci správneho súdnictva, a preto žalobu ako neprípustnú podľa § 98 ods. 1 písm. g) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „S. s. p.“) odmietol.

Najvyšší súd SR z 19.06.2018 - K preskúmaniu protokolu o dodržiavaní pravidiel verejného obstarávania
Vytvorené:12. 12. 2018
Autor:Bc. Michal Jurčo
Zobraz celý text

Protokolom a ani zápisnicou žalobkyňa nebola zaviazaná k vráteniu žiadnych finančných prostriedkov a je nesporné, že ide len o písomnosti s informatívnym charakterom. Krajský súd zistil, že ku dňu podania žaloby nedošlo k vydaniu žiadneho právoplatného rozhodnutia, resp. správneho rozhodnutia, ktorým by bola žalobkyňa zaviazaná vrátiť finančné prostriedky. Protokolom boli žalobkyni oznámené len zistené nezrovnalosti v priebehu kontroly, a preto je ho možné považovať za rozhodnutie majúce predbežnú povahu. Na základe tejto skutočnosti bolo potrebné konštatovať, že v danom prípade sa nejedná o žiadne rozhodnutia, ktoré by boli vydané v rámci výkonu pôsobnosti žalovaného ako správneho orgánu v oblasti verejnej správy, ktoré by bolo možné podrobiť súdnemu prieskumu.

Najvyšší súd SR z 15.12.2011 - K nejednoznačným podmienkam verejnej súťaže
Vytvorené:14. 02. 2018
Autor:JUDr. Katarína Kováčiková
Zobraz celý text

Najvyšší súd rozhodoval o zákonnosti vylúčenia účastníka z verejnej súťaže. Žalovaný v danom prípade formuloval podmienky účasti na verejnej súťaži len s odkazom na ustanovenie zákona, ktoré priamo upravovalo možnosť uchádzača verejného obstarávania preukázať svoje ekonomické a finančné postavenie súvahou alebo výkazom o majetku a záväzkoch. Zároveň namietal, že nepredložením súvahy o svojom finančnom a ekonomickom postavení žalobca porušil podmienky účasti na verejnej súťaži. Najvyšší súd odmietol argumentáciu žalovaného a stotožnil sa s názorom, že pokiaľ žalovaný nestanovil predloženie súvahy ako jednu z podmienok účasti , mal účastník možnosť zvoliť, akým spôsobom preukáže svoje právne postavenie.  

Najvyšší súd SR z 04.11.2015 - K právu účasti chránenej dielne alebo pracoviska na verejnom obstarávaní
Vytvorené:28. 04. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Žalobca, ako verejný obstarávateľ, vyhlásil verejnú súťaž na predmet zákazky „Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami – obec Korunková“, pre druh zákazky „Stavebné práce“, s tým, že právo účasti na verejnom obstarávaní žalobca obmedzil len tým uchádzačom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že za kľúčové v predmetnom spore je nutné označiť objasnenie, či je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, predovšetkým so zásadami v ňom obsiahnutými, obmedziť právo účasti na verejnom obstarávaní, ktorého predmetom je vykonanie stavebných prác, výlučne záujemcami so štatútom chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

Najvyšší súd SR z 19.07.2013 - Inštitút priameho rokovacieho konania
Vytvorené:18. 11. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Napadnutým rozsudkom Krajský súd zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného, ktorým žalovaný zamietol rozklad žalobcu a potvrdil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu, ktorým bola žalobcovi uložená pokuta podľa § 149 ods. 1 písm. a/ zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, za uzavretie zmluvy postupom verejného obstarávania - rokovacie konanie bez zverejnenia bez splnenia podmienok pre jeho použitie.

Najvyšší súd SR z 15.01.2013 - K skúmaniu dôvodov neobvykle nízkej ceny
Vytvorené:24. 03. 2015
Autor:Bc. Michaela Uhrinová
Zobraz celý text

Najvyšší súd zistil, že zásadnou právnou otázkou v obstarávaní bolo, v ktorých štádiách obstarávania je prípustné skúmať dôvody neobvykle nízkej ceny.

Súdny dvor Európskej únie z 18.12.2014 - K vylúčeniu účasti na verejnom obstarávaní pre hospodársky subjekt, ktorý sa dopustil porušenia práva hospodárskej súťaže
Vytvorené: 9. 02. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Generali a odvolacím senátom Úradu verejného obstarávania vo veci zamietnutia odvolania tejto spoločnosti, ktoré bolo podané na tento senát proti rozhodnutiu o vylúčení z postupu verejného obstarávania z dôvodu, že sa v minulosti dopustila porušenia vnútroštátnych pravidiel hospodárskej súťaže.

§ Súdny dvor Európskej únie z 18.09.2014 - Slobodné poskytovanie služieb vs. vnútroštátna právna úprava minimálnej mzdy podľa sídla subdodávateľa
Vytvorené:23. 09. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou Bundesdruckerei GmbH a Stadt Dortmund (mesto Dortmund, Nemecko) vo veci požiadavky nachádzajúcej sa v špecifikáciách týkajúcich sa verejného obstarávania služieb Stadt Dortmund zaviazať subdodávateľov uchádzačov, aby svojim pracovníkom vyplácali minimálnu mzdu podľa právnej úpravy spolkovej krajiny, ktorá sa uplatňuje na verejného obstarávateľa, a to aj v prípade, že subdodávateľ má sídlo v inom členskom štáte a všetky plnenia súvisiace s vykonaním príslušnej verejnej zákazy budú uskutočnené v tomto štáte.

§ Súdny dvor Európskej únie z 10.07.2014 - Verejné zákazky na práce –Záväzok prenajať budovy, ktoré ešte neboli postavené
Vytvorené:16. 09. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou Impresa Pizzarotti & C. SpA na jednej strane a Comune di Bari, Giunta comunale di Bari a Consiglio comunale di Bari na druhej strane, ktorý vznikol po vyhlásení oznámenia o prieskume trhu, ktorého účelom bolo poskytnutie jednotného nového sídla talianskym súdom sídliacim v meste Bari (Taliansko).

§ Najvyšší súd SR z 01.07.2014 - Povinnosť vrátiť poskytnutý nenávratný finančný príspevok z dôvodu porušenia zmluvných povinností ako sankcia súkromnoprávneho charakteru
Vytvorené:16. 09. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave podľa § 250j ods. 2 písm. a/ Občianskeho súdneho poriadku zrušil rozhodnutie žalovaného. Týmto rozhodnutím bolo zrušené rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok z operačného programu základná infraštruktúra, priorita 2 – environmentálna infraštruktúra, opatrenie 2.1 – Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd. Rozhodnutím bola schválená žiadosť žalobcu o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Dňa 08.12.2004 bola medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a žalobcom uzavretá Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Listom Ministerstvo životného prostredia SR od tejto zmluvy odstúpilo z dôvodu porušenia zmluvnej povinnosti zo strany žalobcu. Týmto odstúpením od zmluvy malo dôjsť k vyporiadaniu vzájomných záväzkov Ministerstva životného prostredia SR a žalobcu, avšak vzhľadom na skorší právny názor Najvyššieho súdu Slovenskej republiky malo byť v danom prípade vydané administratívne rozhodnutie.

§ Najvyšší súd SR z 04.05.2010 - Zásada nediskriminácie a transparentnosť vo verejnom obstarávaní
Vytvorené: 5. 05. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Rozhodnutím zo dňa 10.10.2008 č.: 931-135 7000/2008 žalovaný nariadil zrušiť diskriminačné podmienky III.2.3 (konkrétne uvedené pod položkou „Iné dokumenty“ alebo „Technická spôsobilosť“), alebo požiadavky (bod 9 časť „E“) žalobcu do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch. Ďalej žalovaný v svojom rozhodnutí načrtol tento skutkový stav. Žalobca vyhlásil verejnú súťaž podľa § 50 ods. 4 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej na účely tohto rozsudku len „zák. č. 25/2006 Z.z.“) na predmet zákazky „Ž. v Úradnom vestníku Európskej únie pod zn. 2008/S 144-194249 dňa 26.07.2008 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 147/2008 dňa 30.07.2008 pod zn. 03448-MSP.
§ Súdny dvor Európskej únie z 10.10.2013 - Zásada rovnosti zaobchádzania - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Vytvorené: 5. 05. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregĺende Uddannelser (Ministerstvo výskumu, inovácie a vyššieho vzdelávania) a Manova A/S vo veci zákonnosti verejného obstarávania, ktoré vykonalo Undervisningsministeriet (Ministerstvo školstva).

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (1)
Test bežnej dostupnosti
Vytvorené:21. 07. 2015
Autor:Úrad pre verejné obstarávanie
Stiahni súbor
V súvislosti s povinnosťou verejných obstarávateľov zadávať podlimitné zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu s využitím elektronického trhoviska zriadeného Ministerstvom vnútra SR a taktiež so samotným výkladom pojmu „bežná dostupnosť na trhu" uverejňuje Úrad pre verejné obstarávanie vzorový dokument „Test bežnej dostupnosti". Uvedený dokument má verejným obstarávateľom slúžiť ako pomôcka pri určovaní, či ide o bežne dostupné tovary, služby, stavebné práce vo vzťahu k danému predmetu zákazky a taktiež ako podkladový materiál pre odôvodnenie využitia, prípadne nevyužitia elektronického trhoviska pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác. Doklad vzťahujúci sa k vykonaniu testu bežnej dostupnosti by mal tvoriť súčasť dokumentácie k zadávaniu podlimitných zákaziek.
Register pojmov (27)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť