itretisektor | Školské zariadenie
  • Máme k dispozícii aktuálne tlačivá k 2%

    nájdete na rozhodni.sk alebo v sekcii Dane /2% z dane
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Školské zariadenie

Školské zariadenia, ich rozdelenie a podrobné ustanovenia o jednotlivých školských zariadeniach upravuje zákon o výchove a vzdelávaní. Spôsob organizácie a prevádzky školských klubov detí, školských stredísk záujmovej činnosti, centier voľného času, školských hospodárstiev a stredísk odbornej praxe, ich materiálno-technického vybavenia ustanoví Ministerstvo školstva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým je vyhláška o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.

Dôvodové správy (4)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (12)
§ Školská spoločnosť: Povinnosť zverejňovať zmluvy zo strany súkromných škôl a súkromných školských zariadení
Vytvorené: 5. 02. 2014
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

V obsahu tohto odborného článku Vám prinášame stanovisko k problematike povinného zverejňovania zmlúv zo strany školských inštitúcií. 

§ Školská spoločnosť: Zmena v sieti
Vytvorené:11. 07. 2012
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Čo sa rozumie pod pojmom zmena v sieti a akým spôsobom ju uskutočniť?

§ Práca nadčas a náhradné voľno zamestnancov škôl a školských zariadení
Vytvorené:27. 03. 2012
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Usmernenie k práci nadčas a k poskytovaniu náhradného voľna za prácu nadčas pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení.

§ Rozhodnutie o zmene v sieti a opravný prostriedok
Vytvorené:16. 03. 2012
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text

Nie ste spokojní rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o Vašej žiadosti na zmenu v sieti?

§ NR SR schválila návrh novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní škôl
Vytvorené: 2. 02. 2011
Autor:JUDr. Peter Bellás
Zobraz celý text
Novelou dochádza súčasne k novelizácii zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
§ Vybrané návrhy na zmenu školskej legislatívy v rámci národnej odbornej diskusie
Vytvorené:23. 11. 2010
Autor:JUDr. Peter Bellas
Zobraz celý text
Školská spoločnosť spracovala odborné vyjadrenia zaslané v rámci verejnej diskusie o zmenách v školskej legislatíve. 
§ Kontrola v školách a školských zariadeniach
Vytvorené: 4. 11. 2010
Autor:JUDr. Peter Bellas
Zobraz celý text

Možnosti vykonávania kontroly v školách a školských zariadeniach

§ Spôsob financovania súkromných školských zariadení
Vytvorené: 2. 10. 2010
Autor:JUDr. Peter Bellás
Zobraz celý text
§ Tok štatistických údajov
Vytvorené: 2. 10. 2010
Autor:JUDr. Mária Kostolná
Zobraz celý text
Systém financovania súkromných školských zariadení sa uskutočňuje cestou poukazovania výnosov daní z príjmov fyzických osôb prostredníctvom štátneho rozpočtu obciam, ktoré tieto finančné prostriedky následne zasielajú zriaďovateľom.
§ „Nedokonalosť“ školskej legislatívy
Vytvorené: 2. 10. 2010
Autor:JUDr. Mária Kostolná
Zobraz celý text
Financovanie škôl a školských zariadení, či už štátnych, cirkevných alebo súkromných, sa uskutočňuje prostredníctvom rozsiahlej, avšak nesúrodej školskej legislatívy, ktorá sa v mnohých momentoch ukazuje ako neúplná, nejasná, nedostatočná, mätúca alebo v niektorých prípadoch v praxi neuplatňovaná.
Odborné stanoviská (4)
§ Školská spoločnosť - Zmeny v školskom zákone s účinnosťou od 1.1.2013
Vytvorené:19. 11. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Prinášame Vám spracovanie zmien školského zákona účinných od 1.1.2013,  ktoré priniesol zákona č. 324/2012 Z. z.
§ Školská spoločnosť - Zmeny v zákone o odbornom vzdelávaní od 1.1.2013
Vytvorené:14. 11. 2012
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text
Prinášame Vám informáciu o zmenách v zákone č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave. 
§ Školská spoločnosť - Zmeny v zákone o financovaní škôl s účinnosťou od 1.1.2013
Vytvorené:14. 11. 2012
Autor:JUDr. Peter Bellás
Zobraz celý text
Zmeny v zákone č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinné od 1.1.2013.
Školská spoločnosť - Zmeny v zákone o štátnej správe v školstve od 1.1.2013
Vytvorené:13. 11. 2012
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text
Prinášame detailné spracovanie novely zákona o štátnej správe v školstve, ktorá nadobúda účinnosť 1.1.2013.
Príklady z praxe (11)
Školy/Školská spoločnosť: Vymenovanie riaditeľa školskej jedálne do funkcie
Vytvorené:19. 08. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Ako má zriaďovateľ školského zariadenia postupovať pri voľbe riaditeľa školskej jedálne? Musí riaditeľa odsúhlasiť obecné zastupiteľstvo?

Školské zariadenia: Sankcie voči rodičom za neuhradené stravné detí
Vytvorené:19. 03. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Ak dieťa nebolo prítomné v škole a nebolo ani odhlásené zo stravy, dotáciu 1,20 € na konkrétne dieťa si školská jedáleň nemôže uplatniť. Môže škola do internej smernice k stravovaniu uviesť, že v prípade ak rodič bude mať dlh za neuhradené stravné (aj ak nenahlásil neprítomnosť dieťaťa), dieťa bude odhlásené zo stravovania?

§ Školská spoločnosť: Zaradenie pedagogického zamestnanca do adaptačného vzdelávania
Vytvorené: 3. 12. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Do pracovného pomeru na pozíciu učiteľ materskej školy sme prijali osobu, ktorá má ukončené vysokoškolské štúdium nepedagogického smeru. Zároveň tento zamestnanec nemá pedagogickú prax. V súčasnosti navštevuje pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

Je potrebné zaradiť tohto zamestnanca do adaptačného vzdelávania?

Patrí tomuto zamestnancovi príplatok začínajúceho učiteľa? 

§ Školská spoločnosť: Zverejňovanie správy o výsledku kontroly obcou
Vytvorené:26. 06. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text
Je obec oprávnená zverejniť správu o výsledku kontroly so všetkými údajmi na svojom webovom sídle v rámci pozvánky na obecné zastupiteľstvo?
§ Školská spoločnosť: Školský internát a pracovný úväzok zamestnanca
Vytvorené:12. 03. 2013
Autor:JUDr. Peter Bellás
Zobraz celý text

Máme 68 študentov na stredoškolskom internáte. Máme 2 pedagogických pracovníkov, 1 nepedagogického. Môžeme 1 pedagogického zamestnanca zamestnať na úväzok len vo výške 75% a druhého na 100% ?

§ Rozhodnutie o zmene v sieti a opravný prostriedok
Vytvorené:11. 07. 2012
Autor:JUDr. Martina Paluskova
Zobraz celý text
V mnohých prípadoch nie sú školy spokojné s rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o zmene v sieti v zmysle Zákona o štátnej správe v školstve a samospráve. Aj napriek tomu, že Zákon o štátnej správe v školstve nešpecifikuje náležitosti tohto rozhodnutia ako i predpoklady podania opravného prostriedku, školy a školské zariadenia majú vo všeobecnosti právo na preskúmanie týchto rozhodnutí.
§ Vymenovanie riaditeľa školského zariadenia
Vytvorené:19. 10. 2010
Autor:JUDr. Peter Bellas
Zobraz celý text

Na aké dlhé obdobie je možné obsadiť voľné miesto riaditeľa školského zariadenie bez výberového konania?

§ Navštevovanie dvoch školských klubov detí počas jedného školského roka
Vytvorené: 2. 10. 2010
Autor:JUDr. Peter Bellás
Zobraz celý text

Môže jedno dieťa počas jedného školského roka na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu navštevovať dva školské kluby detí?

§ Realizácia výchovno-vzdelávacej činnosti školským klubom
Vytvorené: 2. 10. 2010
Autor:JUDr. Peter Bellás
Zobraz celý text

Môže školský klub počas celého školského roka uskutočňovať výchovno-vzdelávaciu činnosť školského klubu detí len podľa ustanovenia § 2 ods. 3 písm. b) vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z. z.?

§ Uskutočňovanie záujmovej aktivity formou záujmových útvarov
Vytvorené: 2. 10. 2010
Autor:JUDr. Peter Bellás
Zobraz celý text

Je súčasnou platnou legislatívou MŠ SR upravený rozsah uskutočňovania záujmovej aktivity formou záujmových útvarov?

§ Činnosť školského klubu
Vytvorené: 2. 10. 2010
Autor:JUDr. Peter Bellás
Zobraz celý text

Je legislatívne v poriadku, pokiaľ je činnosť školského klubu detí dlhšie ako do 18.00? Od kedy môže byť dieťa ráno v školskom klube, aby to nebolo v rozpore s legislatívou?

Súdne rozhodnutia (2)
Najvyšší súd SR z 28.02.2018 - K povinnosti obcí prideľovať dotácie na mzdy a prevádzku súkromnej umeleckej základnej škole
Vytvorené:10. 04. 2019
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Krajský súd v Trenčíne prerušil konanie do právoplatného skončenia konania na Najvyššom súde Slovenskej republiky o odvolaní proti uzneseniu Krajského súdu. Proti tomuto rozhodnutiu podal žalobca v zákonnej lehote kasačnú sťažnosť. Žalobca sa nestotožňuje s názorom správneho súdu, že konanie o kasačnej sťažnosti na najvyššom súde môže mať význam na rozhodnutie v tomto konaní, keďže predmetom konania na najvyššom súde je povinnosť žalovaného zaradiť žalobcu do Všeobecne záväzného nariadenia číslo 8/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Dubnica nad Váhom ako príjemcu dotácie. Právo žalobcu na výplatu dotácie z rozpočtu žalovaného však nepramení a ani nebude prameniť z VZN žalovaného, ale právo žalobcu na dotáciu je dané podľa § 6 ods. 12 písm. a/, b/ a c/ zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tým, že žalobca bol rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradený od 01.09.2015 do siete škôl a školských zariadení a zároveň požiadal žalovaného zákonnom predpísaným spôsobom o dotáciu. Rozhodnutie najvyššieho súdu v prerušenom konaní nie je rozhodovaním o prejudiciálnej otázke, ktorá by bola základom pre ďalšie rozhodovanie správneho súdu v tomto konaní. Najvyšší súd sa stotožnil s názorom sťažovateľa, rozhodnutie krajského súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

§ Najvyšší správny súd ČR z 13.05.2004 - Súkromná stredná škola - Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zmene zaradenia do siete škôl
Vytvorené: 3. 11. 2011
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy ČR zamietlo žiadosť súkromnej školy o udelenie súhlasu o zavedení nového študijného odboru „floristika“ na súkromnej strednej škole a tým súvisiacu zmenu zaradenia tejto školy do siete škôl, predškolských a školských zariadení a zmenu jej názvu. V odôvodnení bolo konštatované, že k zavedeniu nového odboru neboli predložené potrebné dokumenty odôvodňujúce toto zaradenie a  názov školy nemohol byť tiež zmenený lebo v názve školy musí byť označenie druhu a typu školy, prípadne označenie, ktoré charakterizuje obsah výchovno-vzdelávacej práce školy. Napadnuté rozhodnutie obsahovalo poučenie, že nie je možné voči nemu podať odvolanie.

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (5)
§ Žiadosť o zmenu v sieti
Vytvorené:30. 10. 2011
Autor:JUDr. Martina Palušková
Stiahni súbor
O podanej žiadosti na zmenu v sieti rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré v zmysle § 15 ods. 2 Zákona o štátnej správe v školstve spravuje sieť škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania, a to do 60 dní od doručenia žiadosti na zmenu v sieti.
§ Rozhodnutie o prijatí žiaka do SCVČ
Vytvorené: 6. 10. 2010
Autor:JUDr. Peter Bellás
Stiahni súbor
§ Zriaďovacia listina centra voľného času
Vytvorené: 4. 10. 2010
Autor:JUDr. Peter Bellás
Stiahni súbor
§ Dopyt na Krajský školský úrad
Vytvorené: 2. 10. 2010
Autor:JUDr. Peter Bellás
Stiahni súbor
Register pojmov (9)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť