itretisektor | Cirkev a náboženská spoločnosť
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Cirkev a náboženská spoločnosť

Cirkev a náboženská spoločnosť predstavuje dobrovoľné spoločenstvo osôb s vlastnou štruktúrou, orgánmi a vnútornými predpismi, založené za účelom vyznávania určitej náboženskej viery. Zákon nerozlišuje medzi cirkvou a náboženskou spoločnosťou. Záleží výlučne na vôli zakladajúcich členov, či založia cirkev alebo náboženskú spoločnosť. 

Právne predpisy:
Dôvodové správy (22)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (33)
Cirkevná spoločnosť/Rehole: Pracovné zdravotné služby pri kategórii prác 2 a duchovní
Vytvorené:14. 06. 2019
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Od 1.7.2018 je účinný § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (ďalej len „zákon o podpore verejného zdravia“), podľa ktorého je zamestnávateľ povinný oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie. Vzhľadom na to, že táto povinnosť sa uplatňuje prvýkrát, úrady verejného zdravotníctva budú uvedenú povinnosť považovať za splnenú ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30.06.2019. 

Cirkevná spoločnosť: Oslobodenie nehnuteľnosti pre náboženské obrady od dane
Vytvorené:13. 04. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať cirkevným organizáciácam na možnosť uplatnenia nároku na oslobodenie od dane z nehnuteľnosti, na ktorý majú zo zákona nárok.

§ Cirkevná spoločnosť: Cirkev a usporiadanie verejného koncertu - povinnosť uhradiť autorovi odmenu?
Vytvorené:10. 02. 2014
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

V obsahu tohto odborného článku Vám prinášame odpoveď na otázku, či cirkev ako usporiadateľ verejného koncertu je povinná uhradiť autorovi odmenu.

§ Cirkevná spoločnosť: Od 1. januára sa duchovným zvýšila stupnica základných platov
Vytvorené:13. 01. 2014
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Vláda SR s účinnosťou od 1.1.2014 schválila zmenu nariadenia vlády SR o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností. V súvislosti s tým vláda SR uložila podpredsedovi vlády a ministrovi financií do 31.3.2014 zabezpečiť z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa finančné prostriedky vo výške 934 502 € určené na valorizáciu základných platov duchovných.

§ Cirkevná spoločnosť: Zákonné možnosti poskytovania služieb za odplatu cirkvami alebo náboženskými spoločnosťami
Vytvorené:15. 10. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text
Odborný článok približuje môžnosti poskytovania služieb cirkvami, ktoré vyplývajú priamo zo zákona.
§ Cirkevná spoločnosť: Spolupráca cirkvi s matrikou
Vytvorené:23. 09. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text
Obsahom odborného článku je posúdenie povinností orgánov cirkví a náboženských spoločností voči matričnému úradu, ktoré vyplývajú z nezávislého a autonómneho postavenia týchto subjektov.
§ Cirkevná spoločnosť: Ktoré zákony upravujú zamestnávanie v cirkvi?
Vytvorené:12. 08. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text
V zmysle Čl. 24 ods. 3 Ústavy SR cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti samy, najmä zriaďujú svoje orgány, ustanovujú svojich duchovných, zabezpečujú vyučovanie náboženstva a zakladajú rehoľné a iné cirkevné inštitúcie nezávisle od štátnych orgánov.
§ Cirkevná spoločnosť: Systém vnútorného hospodárenia cirkvi
Vytvorené:14. 06. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text
Každá cirkev alebo náboženská spoločnosť, ktorá chce byť registrovaná Ministerstvom kultúry SR, prikladá k návrhu na registráciu základný dokument zakladanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, z ktorého musia byť okrem iného zrejmé zásady hospodárenia, včítane spôsobu určenia likvidátora pre prípad majetkového vyporiadania pri zániku cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
§ Cirkevná spoločnosť: Ustanovovanie orgánov cirkví a náboženských spoločností a ich duchovných
Vytvorené:13. 05. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Podľa Zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti, najmä ustanovujú svoje orgány, ustanovujú svojich duchovných a zriaďujú rehoľné a iné inštitúcie nezávisle od štátnych orgánov.

Cirkevná spoločnosť: Zvonenie kostolných zvonov a ochrana súkromia
Vytvorené:16. 02. 2013
Autor:JUDr. Peter Haňdiak
Zobraz celý text

V Berlíne má zvonenie kostolných zvonov výnimku z prísnych zákazov, ktoré sa týkajú rušenia kľudu. Podobnú výnimku má v tomto meste aj hluk, spôsobený deťmi v materských škôlkach a detských ihriskách. Zvonenie kostolných zvonov sa stalo predmetom sporu v Taliansku, kde duchovného Marina Budellacciho obžaloval obyvateľ mesta Villachiaviche z rušenia pokoja mimoriadne hlasným zvonením zvonov kostola. Súd v Cesene duchovného oslobodil.

§ Cirkevná spoločnosť: Právne možnosti združovania veriacich v cirkevných/náboženských spoločenstvách
Vytvorené:19. 12. 2012
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Ktoré právne predpisy umožňujú združovanie veriacich v cirkevných/náboženských spoločenstvách?

§ Prehľad financovania cirkví a náboženských spoločností
Vytvorené:21. 09. 2012
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti samy.

Cirkevná spoločnosť: Financovanie cirkví
Vytvorené:21. 05. 2012
Autor:Štefan Surmánek
Zobraz celý text

Už v dobách Rakúsko-Uhorskej monarchie sa cirkvám priznával štatút verejnoprávnej ustanovizne, z čoho vyplývalo, že otázky a problémy späté s náboženskou a cirkevnou činnosťou boli chápané a predkladané verejnosti ako záležitosti všeobecného, t. j. verejného a štátneho významu. Zákonitým dôsledkom takéhoto prístupu k cirkvám a náboženským spoločnostiam bola garancia ich právneho postavenia a záväzok štátu a ním riadených orgánov poskytovať cirkevným organizáciám hmotnú a finančnú podporu z verejných zdrojov.

!!!!! Schválené znenie zákona o dobrovoľníctve !!!!!
Vytvorené:25. 10. 2011
Autor:Peter Handiak
Zobraz celý text
Prinášame schválené znenie zákona o dobrovoľníctve, ktoré parlament schválil 21.10.2011 aj s novými zmenami a doplneniami
Cirkevná spoločnosť: Informácie o právnej subjektivite cirkví
Vytvorené:23. 10. 2011
Autor:Peter Handiak
Zobraz celý text

K 1. januáru 2008 je na území Slovenskej republiky registrovaných 18 cirkví a náboženských spoločností. Prinášame informácie o útvaroch, ktoré majú právnu subjektivitu.


Cirkevná spoločnosť: Správne konania o registráciách cirkví
Vytvorené:23. 10. 2011
Autor:Peter Handiak
Zobraz celý text

Prinášame informácie o správnych konaniach cirkevného odboru MK SR podľa zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.


Cirkevná spoločnosť: Špecifiká cirkevného práva
Vytvorené: 4. 07. 2011
Autor:Kardinál Zenon Grocholewski
Zobraz celý text

Kánonické právo svojou normatívnou povahou, regulujúcou život i činnosť Cirkvi ako spoločnosti, je skutočným právom, ale jeho skutočným existenčným a inšpirujúcim základom je Božie zjavenie, a teda konzekventne aj teológia. Kánonickému právu nemožno porozumieť a tým menej užitočne ho študovať bez primeraného teologického poznania. Taktiež nemožno ním správne narábať bez toho, aby človek nemal dar katolíckej viery.


§ Právna subjektivita farností
Vytvorené:14. 03. 2011
Autor:JUDr. Martina Palušková
Zobraz celý text

Je farnosť právnickou osobou? V dnešnej dobe nemožno efektívne verejne pôsobiť a vystupovať ako subjekt bez právnej subjektivity.

Cirkevná spoločnosť: Dotácie Úradu vlády aj pre cirkevné inštitúcie
Vytvorené:12. 12. 2010
Autor:Peter Handiak
Zobraz celý text

Cirkevné inštitúcie môžu dostať na svoje aktivity od roku 2011 štátne dotácie . . . 

Cirkevná spoločnosť: Kostolné zbierky a daňové priznanie
Vytvorené: 2. 12. 2010
Autor:Peter Handiak
Zobraz celý text

Schválená novela zákona o dani z príjmov významne spresnila súčasný neistý právny režim ohľadom povinnosti cirkevných organizácií podať daňové priznanie vo vzťahu ku kostolným zbierkam, cirkevným úkonom a ....

Duchovným sa od januára zvýšia platy o jedno percento
Vytvorené: 3. 10. 2010
Autor:SITA
Zobraz celý text

Duchovní cirkví budú mať od 1. januára 2010 vyššie platy o jedno percento. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktoré pripravilo ministerstvo kultúry. Najnižší základný plat duchovného po novom bude 251,33 ...

§ Dohody so Svätou stolicou sú potrebné!
Vytvorené: 3. 10. 2010
Autor:prof. Ján DUDA, PhD.
Zobraz celý text

V roku 2000 uzavrela Slovenská republika Základnú zmluvu so Svätou stolicou. Podpísal ju vtedajší predseda vlády Slovenskej republiky pán Mikuláš Dzurinda a vtedajší Štátny sekretár Svätej stolice kardinál Angelo Sodano 24. novembra 2000 a ratifikovaná bola 18. decembra toho istého roku. Je to štandardná bilaterálna zmluva dvoch subjektov medzinárodného práva, ktorou je na jednej strane Slovenská republika a na druhej strane Svätá stolica. Hneď na tomto mieste chcem povedať dve poznámky: 1/ Zmluva bola chcená jednou i druhou zmluvnou stranou; 2/ do obsahu zmluvy sa nedostalo nič, s čím by jedna alebo druhá strana nesúhlasila; ak by bola minimálne jedna zmluvná strana s nejakou formuláciou nesúhlasila, nebola by zmluva vznikla alebo aspoň by sa sporná záležitosť v texte zmluvy neobjavila. Keďže ide o štandardnú medzinárodnú zmluvu, ktoré SR bežne uzatvára a nikto neprotestuje, treba sa pozrieť bližšie na problém zmluvy so Svätou stolicou, prečo vyvoláva toľko protichodných postojov v politike a odtiaľ sa prenáša do života bežných občanov.

§ Vyučovanie katolíckeho náboženstva v školách
Vytvorené: 3. 10. 2010
Autor:prof. Ján DUDA, PhD.
Zobraz celý text

Vatikánske ministerstvo školstva (Kongregácia pre katolícku výchovu), ktoré vedie známy poľský kurálny kardinál Zenon Grocholewski (na snímke) s pomocou sekretára, ktorým je francúzsky kuriálny arcibiskup Jean-Louis Brugés, rozposlalo 5. mája 2009 predsedom biskupských konferencii okružný list (č. 520/2009) na tému vyučovanie katolíckeho náboženstva v školách (Text listu je dostupný na internetovej stránke Kongregácie: www.vatican.va). Zdá sa, že ide o list mimoriadneho významu, v ktorom Vatikán kladie “na srdce” biskupom celého sveta niektoré dôležité záležitosti z oblasti školského katolíckeho vzdelávania. Sú v tejto oblasti nejaké problémy? Isteže sú! Kongregácia “vidí” problémy globálne a niektoré sa však viac, iné menej, dotýkajú aj Slovenska. Na niektoré sa pokúsim poukázať.


§ Starostlivosť Cirkvi o vysokoškolských učiteľov, pracovníkov a študentov. Zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou z roku 2004 z cirkevnoprávneho pohľadu
Vytvorené: 3. 10. 2010
Autor:prof. Ján DUDA, PhD.
Zobraz celý text

Úvod

V roku 2004 bola podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní. Text tejto zmluvy možno nájsť aj na webovej stránke Apoštolskej nunciatúry na Slovensku.(1) Hneď na úvod sa žiada zdôrazniť, že nakoľko ide o zmluvu medzinárodnej povahy, jej normatíva je nadradená zákonom Slovenskej republiky (s výnimkou ústavných zákonov, resp. Ústavy Slovenskej republiky)(2) a rovnako je nadradená legislatíve Katolíckej cirkvi (porov. kán. 3 CIC) s výnimkou tých kánonických predpisov, ktoré sú súčasťou Božieho práva.(3) Čl. IV., ods. 1 tejto zmluvy rieši právny status Katolíckej univerzity v Ružomberku. Tento status je veľmi zaujímavo formulovaný a mohol by byť predmetom právnej analýzy spracovanej v inej štúdii.(4)


§ Postavenie Apoštolskej stolice v medzinárodnom práve
Vytvorené: 3. 10. 2010
Autor:prof. Ján DUDA, PhD.
Zobraz celý text

Úvod

Medzinárodná právna subjektivita Apoštolskej stolice neustále priťahuje pozornosť cirkevných i svetských právnikov. Dôvody sú viaceré. Avšak primárnym dôvodom, podľa môjho názoru, je skutočnosť, že je najvyšším orgánom Katolíckej cirkvi, ktorá má svojich členov po celom svete, ako aj to, že sa napriek svojim špecifikám správa ako rovnoprávny subjekt medzinárodného práva. Zároveň treba konštatovať, že iba najvyšší orgán Katolíckej cirkvi má takéto postavenie v rámci medzinárodného práva a nijaká iná cirkev alebo náboženská spoločnosť takéto postavenie nemá.


Nové modely financovania cirkví. Ide o vzťah štátu k Cirkvi alebo k občanovi ?
Vytvorené: 1. 10. 2010
Autor:Ján Szelepcsényi
Zobraz celý text

I.

Sloboda jednotlivca a sloboda jeho vierovyznania patria k základným slobodám človeka. Ochrana a rešpektovanie týchto slobôd patrí k prirodzeným právam ľudskej bytosti. Platnosť týchto slobôd, ich dosah je taký veľký, že znamenajú pre ústavu demokratického štátu isté obmedzenie. Ústava nesmie obsahovať nič, čo by uplatnenie týchto práv a slobôd obmedzovalo.

§ Zmluvné vzťahy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou
Vytvorené: 1. 10. 2010
Autor:PaedDr. Emília Vokálová, CSc.
Zobraz celý text

Na úvod poznámka Národného Inštitútu Francois Marie Voltaire: Autorka analyzuje Základnú zmluvu medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou a parciálne zmluvy z nej vyplývajúce. Základná zmluva je len všeobecná a ustanovila jasné a záväzné pravidlá pre existenciu a spoluprácu medzi dohodnutými stranami a zadefinovala postavenie katolíckej cirkvi na Slovensku. Obe parciálne dohody – Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky a Zmluva o katolíckom vzdelávaní obsahujú riešenie určitých čiastkových úloh v špecifických oblastiach vzťahu medzi štátom a katolíckou cirkvou na Slovensku. Autorka však v analýze nezastáva pozíciu nestrannú, naopak skĺzava do obhajcu Zmluvy a zároveň neadekvátne reaguje na niektoré negatívne reakcie pri príprave parciálnej dohody o výhrade svedomia. Analýza na druhej strane obsahuje prínosné informatívne fakty.

§ Pár bodov k Zmluve s Vatikánom a k Dohode s cirkvami a náboženskými spoločnosťami o práve uplatňovať výhrady vo svedomí
Vytvorené: 1. 10. 2010
Autor:Pro Choice Slovakia
Zobraz celý text

Ministertsvo spravodlivosti pripravilo návrh Zmluvy so Svätou Stolicou (ďalej „Zmluva“) a návrh Dohody s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami (ďalej „Dohoda“) o práve uplatňovať výhrady vo svedomí, ktoré by mali byť v priebehu niekoľkých týždňov predložené na rokovanie vlády SR a neskôr do NR SR. Podrobnú právnu analýzu Zmluvy s Vatikánom a pripomienky k Dohode spolu s textom návrhu Zmluvy a Dohody nájdete na www.moznostvolby.sk.

§ Postavenie cirkví a náboženských spoločností v právnom poriadku Slovenskej republiky
Vytvorené:30. 09. 2010
Autor:JUDr. Margita Čeplíková, CSc.
Zobraz celý text

Existencia náboženských organizácií (cirkví a náboženských spoločností) je neoddeliteľnou súčasťou slovenskej spoločnosti. Zo strany štátu je ich postavenie právne upravené viacerými právnymi predpismi, spadajúcimi do rôznych odvetví práva. Sú to právne predpisy rôzneho stupňa právnej sily, ktorých základ sa zrodil súčasne so zmenami spoločenských pomerov na našom území v roku 1989.

Ako založiť cirkev na Slovensku?
Vytvorené:30. 09. 2010
Autor:Erik Láštic
Zobraz celý text

Pre fungovanie cirkvi (resp. náboženskej spoločnosti) na Slovensku sú kľúčové dve veci. Niečo, čo jej členov spája, teda náboženstvo, a naplnenie zákonných podmienok pre registráciu. Nech sú už motívy pre založenie cirkvi či náboženskej spoločnosti akékoľvek, musia z hľadiska náboženstva spĺňať nevyhnutne dve podmienky: mať vlastného zakladateľa a mať vlastnú vieru.

§ K slobode svedomia a slobode náboženstva
Vytvorené:30. 09. 2010
Autor:Marek Šmid
Zobraz celý text

Hladina slovenskej a sčasti aj európskej mienky sa nedávno rozvlnila témou výhrad vo svedomí. Nešlo o celkom novú tému, skôr možno povedať, že išlo o historickú rozpravu o svedomí, jeho mieste v práve a jeho limitoch. Nový bol len impulz k diskusii. Bola ním dvojica návrhov medzinárodných zmlúv: Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí a Dohody medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o práve uplatňovať výhrady vo svedomí. Podľa osvedčenej zásady býva vhodné vrátiť sa pokojnejšie k citlivým témam po tom, až stíchnu neústupčivé hlasy zanietených diskutujúcich.

§ Odlišné ponímanie náboženských slobôd v USA a v Európe
Vytvorené:27. 09. 2010
Autor:Michal Drotován
Zobraz celý text

Vo svojej krátkej štúdii sa venujem komparácii európskeho a amerického systému náboženských slobôd. Snažím sa dokázať výrazné obmedzovanie zo strany európskych vlád a to, že skutočnú slobodu a pluralitu môže zabezpečiť iba americký model oddelenia cirkvi od štátu. Na úvod uvediem články, ktoré sa vzťahujú na náboženské slobody v USA a v Európe, pripomínam, že na Slovensku sa riadime článkom 24 Ústavy, ktorý fakticky vychádza z článku 9 Európskeho dohovoru.

§ Postavenie Apoštolskej stolice v medzinárodnom práve
Vytvorené:27. 09. 2010
Autor:prof. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.
Zobraz celý text

Chápanie postavenia Svätej stolice v medzinárodnom práve neprestáva byť predmetom právnických úvah nielen mimo, ale aj vo vnútri Katolíckej cirkvi. Po Druhom vatikánskom koncile (1962-65) dochádza napríklad k prehodnocovaniu známej tézy „Ecclesia est societas iuridicae perfecta“ aplikovanej na Cirkev na základe právnych i teologických argumentov, pričom aj postoje odborníkov kánonického práva nie sú jednotné. Ďalšou otvorenou otázkou ostáva, aspoň z teoretického hľadiska, kto je vlastne subjektom medzinárodného práva? Kým kánonické právo priamo deklaruje, že nielen Svätá stolica, ale aj Katolícka cirkev je týmto subjektom „ex institutione divina“, a teda nepotrebuje k tomu uznanie od nikoho (kán. 113 Kódexu kánonického práva z roku 1983), štáty a iné subjekty medzinárodného práva to priznávajú iba Svätej stolici (napr. Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou z roku 2000, čl. 1, ods. 1). V Katolíckej cirkvi sa táto prax prijíma pokojne a bez problémov, uvedomujúc si špecifiká vlastnej suverenity v porovnaní s inými subjektmi medzinárodného práva, čo dostatočne naznačujú napr. tituly medzinárodnej právnej suverenity Svätej stolice. Postavenie Svätej stolice v medzinárodnom práve je síce do istej miery stabilné, avšak chápanie tohto postavenia prebieha určitým vývojom v kontexte nových teologických, sociologických, politologických i právnických poznatkov.

Odborné stanoviská (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Príklady z praxe (20)
Rehole/Cirkevná spoločnosť: Zdravotné poistenie rehoľnej sestry z krajiny mimo EÚ
Vytvorené:23. 11. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Má rehoľná sestra pochádzajúca z krajiny mimo Európskej únie nárok na úhradu verejného zdravotného poistenia pokiaľ má na území Slovenskej republiky len prechodný pobyt a vykonáva iba sociálnu prácu bez nároku na príjem?  

Cirkevná spoločnosť/Rehole: Preklasifikovanie nebytovej budovy na bytovú budovu
Vytvorené:21. 11. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Je možné preklasifikovať kláštor alebo inú rehoľnú nehnuteľnosť, ktorá je v katastri vedená ako nebytová budova, na bytovú budovu? 

Cirkevná spoločnosť: Spôsob preukazovania vykonávania pracovných činností pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo
Vytvorené: 6. 07. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Ako sa preukazuje vykonávanie pracovných činností pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo, ktoré je predpokladom pre to, aby štát platil zdravotné poistenie za fyzickú osobu, ktorá takéto činnosti vykonáva?


§ Školská spoločnosť/Cirkevná spoločnosť: Povinnosť cirkevnej školy zverejňovať zmluvy
Vytvorené:16. 03. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Má škola zriadená cirkvou povinnosť zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv? Vzťahuje sa na túto školu Zákon o finančnej kontrole a audite?

Školy/Cirkevná spoločnosť: Povinnosť overovania účtovnej závierky školy zaradenej v sieti audítorom
Vytvorené:22. 10. 2014
Autor:Mgr_Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je cirkevná škola, ktorá je zaradená v sieti a ktorej zriaďovateľom je rehoľa, povinná overiť svoju účtovnú závierku audítorom podľa Zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby?

§ Cirkevná spoločnosť: Podanie daňového priznania cirkevnou právnickou osobou
Vytvorené:17. 03. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Sme cirkevná právnická osoba, cirkevná organizácia odvodená od Rímsko-katolíckej cirkvi na Slovensku a sme organizácia registrovaná na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky. Nepodnikáme, teda negenerujeme zisk. Organizujeme si len akcie pre svoje potreby. Nemáme ročné príjmy viac ako 6000€. Sme prijímateľmi 2%. Fungujeme na dobrovoľných príspevkoch.
§ Cirkevná spoločnosť: Pôžičky poskytované cirkvou/náboženskou spoločnosťou ako dočasná pomoc fyzickej osobe
Vytvorené:18. 11. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Môže cirkev alebo náboženská spoločnosť poskytovať osobám (fyzickým alebo právnickým) pôžičky ako formu dočasnej peňažnej pomoci? Ako je táto problematika upravená v právnom poriadku Slovenskej republiky? 

§ Cirkevná spoločnosť: Podpora projektu cirkvi na ochranu kultúrnych hodnôt z daňovej asignácie
Vytvorené:30. 04. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Je možné z peňažných prostriedkov z daňovej asignácie podporiť projekt cirkvi/náboženskej spoločnosti, ktorého cieľom je inštalácia osvetlenia cintorína, ktorý má kultúrnu hodnotu a ktorý má znížiť počet prípadov vandalstva?

§ Cirkevná spoločnosť: Platenie dane za ubytovanie cirkevnými organizáciami
Vytvorené:29. 01. 2013
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Príklad z praxe: Je nezisková organizácia založená cirkvou povinná platiť daň za ubytovanie?

Cirkevná spoločnosť: Nové povinnosti na ochranu zvierat počas ich usmrcovania
Vytvorené:15. 11. 2012
Autor:JUDr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Cirkev alebo náboženská spoločnosť, ktorá vykonáva zabíjanie zvierat rituálnym spôsobom, bude ako doteraz povinná získať povolenie.

Cirkev a príjmy z podnikania
Vytvorené:27. 09. 2010
Autor:Ing. Marián Drozd
Zobraz celý text

Štátom uznaná cirkev poberá nájomné za prenajaté lesné a poľnohospodárske pozemky. Musí cirkev zaplatiť daň z príjmov z tohto nájomného? Sú štátom uznané cirkvi oslobodené od dane z príjmov, príp. ktoré príjmy majú od dane oslobodené?

Cirkev, cirkevné inštitúcie a účtovníctvo
Vytvorené:27. 09. 2010
Autor:Ing. Marián Drozd
Zobraz celý text

Podľa § 9 ods. 2 písm. d) zákona o účtovníctve v sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať cirkev a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu a ak nepodnikajú.

1. Čo sa na účely tohto zákona považuje za podnikanie?

2. Možno na účely zákona o účtovníctve považovať za podnikanie aj podnikanie (ekonomickú činnosť) v zmysle zákona o DPH?

Dotácie a granty – jednoduché účtovníctvo
Vytvorené:27. 09. 2010
Autor:Ing. Marián Drozd
Zobraz celý text

V § 9 ods. 2 písm. d) zákona o účtovníctve sa uvádza: „v sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu, ak nepodnikajú a ak nie sú príjemcami dotácií (grantov) zo štátneho rozpočtu.“

V zákone nikde nie je poznámka, resp. odvolávka na nejaký právny predpis, ktorý je podstatný pre výklad druhej časti vety : „ak nie sú príjemcami dotácií (grantov) zo štátneho rozpočtu“.

Nikde sa tiež nepodarilo nájsť odpoveď na túto konkrétnu otázku. Je nasledovná interpretácia správna: „ak nie sú príjemcami verejných zdrojov zo štátneho rozpočtu – dotácií, grantov (z rozpočtu samospráv – obec, mesto, VÚC, štátnej správy – ministerstva a zo štrukturálnych fondov EÚ)“?

Prechod na jednoduché účtovníctvo
Vytvorené:27. 09. 2010
Autor:Ing. Marián Drozd
Zobraz celý text

Môžu cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu, už v roku 2009 viesť jednoduché účtovníctvo, ak boli v roku 2008 príjemcami dotácií zo štátneho rozpočtu? Alebo sa táto úprava týka len dotácií zo štátneho rozpočtu, ktoré cirkevná organizácia prijme až v roku 2009?

Predaj budovy
Vytvorené:27. 09. 2010
Autor:Ing. Marián Drozd
Zobraz celý text

Právnická osoba, ktorá nie je založená za účelom podnikania (štátom uznaná cirkev), nadobudla v reštitúcii pozemky. Reštituované pozemky na základe dohody s poľnohospodárskym družstvom boli vymenené za budovu.

Aký vplyv bude mať predaj uvedenej budovy z hľadiska zákona o dani z príjmov u právnických osôb?


Príjem cirkevného spoločenstva
Vytvorené:27. 09. 2010
Autor:Ing. Marián Drozd
Zobraz celý text

Cirkevné spoločenstvo (farský úrad) účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva a v roku 2007 malo príjmy: kostolné zbierky, príspevok z biskupského úradu na opravu kostola a príspevok od obce. V roku 2008 bude mať aj príjem z nájomného (škola).

1. Ktoré uvedené príjmy sú predmetom dane?

2. Vznikla povinnosť podať daňové priznanie za rok 2007?

3. Kedy vzniká povinnosť prechodu na podvojné účtovníctvo?


Príspevky na opravu kostolnej veže
Vytvorené:27. 09. 2010
Autor:Ing. Marián Drozd
Zobraz celý text

Farský úrad získal od veriacich príspevok na opravu kostolnej veže. Je tento príspevok zdaniteľným príjmom farského úradu? Ako má farský úrad postupovať pri zaúčtovaní takýchto príspevkov?

Ochrana vkladov
Vytvorené:27. 09. 2010
Autor:JUDr. Slavomíra Gejdošová
Zobraz celý text

Aký je právny výklad ustanovenia § 3 ods. 3 zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov? Je organizačná jednotka štátom uznanej cirkvi podľa ustanovenia § 3 ods. 3 uvedeného zákona vkladateľom, ktorého vklady sú chránené v rozsahu a za podmienok stanovených zákonom o ochrane vkladov? Je možné cirkevnú organizačnú jednotku štátom uznanej cirkvi zahrnúť medzi právnické osoby v zmysle ustanovenia § 3 ods. 3 písm. c) zákona?

Cirkev a príjmy z podnikania
Vytvorené: 7. 09. 2010
Autor:Ing. Marián Drozd
Zobraz celý text

Štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti sú na daňové účely zaradené do osobitnej skupiny daňovníkov. Ide o daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie. Predmetom dane tejto skupiny daňovníkov sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť. Predmetom dane týchto daňovníkov sú vždy príjmy z predaja majetku, príjmy z nájomného, z reklám, z členských príspevkov a príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

§ Cirkev, cirkevné inštitúcie a účtovníctvo
Vytvorené: 6. 09. 2010
Autor:Ing. Marián Drozd
Zobraz celý text

Podľa § 9 ods. 2 písm. d) zákona o účtovníctve v sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať cirkev a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu a ak nepodnikajú.

1. Čo sa na účely tohto zákona považuje za podnikanie?

2. Možno na účely zákona o účtovníctve považovať za podnikanie aj podnikanie (ekonomickú činnosť) v zmysle zákona o DPH?

Súdne rozhodnutia (57)
Najvyšší súd ČR z 25.03.2020 - Naturálna reštitúcia cirkevného majetku pre účely diaľnice
Vytvorené:29. 07. 2020
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Krajský soud v Českých Budějovicích (dále „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 26. 2. 2018, č. j. 11 C 39/2016 – 186, vydal žalobkyni (farnosti) z vlastnictví České republiky – příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, s častí pozemkov.

Pozemky byly žalobkyni odňaty způsobem uvedeným v ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 428/2012 Sb. Povinná osoba odmítla se žalobkyní dohodu o vydání předmětných pozemků uzavřít, neboť z listinných důkazů se podávalo, že pozemky jsou ve schválené územně plánovací dokumentaci určeny k vybudování veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury D42-silnici II/156 v úseku České Budějovice – Trhové Sviny.

Dovolaní farnosti bylo zamítnuto.

Najvyšší súd SR z 26.06.2019 - Príplatok k dôchodku politickým väzňom a jeho zohľadnenie pri výpočte vdovského dôchodku
Vytvorené:25. 06. 2020
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Najvyšší súd SR rozhodoval v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. XXX XXX XXXX X zo dňa 4. októbra 2016, o kasačnej sťažnosti žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v BB a rozhodol tak, že rozsudok tohto súdu zmenil tak, že rozhodnutie žalovanej č. XXX XXX XXXX X zo dňa 4. októbra 2016 zrušil a vec vrátil žalovanej na ďalšie konanie. Predmetom konania bolo preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej o zamietnutí odvolania žalobkyne proti prvostupňovému rozhodnutiu žalovanej, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobkyne o zvýšenie príplatku k vdovskému dôchodku. Spornú otázku medzi účastníkmi konania predstavoval spôsob započítania príplatku k dôchodku politickým väzňom. Podľa názoru žalobkyne, žalovaná mala vdovský dôchodok vypočítať zo starobného dôchodku jej zomrelého manžela, ktorý poberal ku dňu smrti, bez započítania príplatku k dôchodku, z tejto sumy vypočítať vdovský dôchodok, porovnať výšku takto priznaného vdovského dôchodku so starobným dôchodkom a pripočítať k vdovskému dôchodku príplatok k dôchodku vo výške 60 % sumy príplatku, ktorý patril k dôchodku jej zomrelého manžela. Žalovaná tvrdila, že ak bol k starobnému dôchodku nebohého manžela žalobkyne priznaný príplatok k dôchodku politickým väzňom, stal sa od okamihu jeho priznania súčasťou starobného dôchodku, pričom tento príplatok k dôchodku samostatne neprechádza na jeho vdovu, výška jej vdovského dôchodku sa určuje zo starobného dôchodku jej nebohého manžela zvýšeného o príplatok k starobnému dôchodku. Z uvedeného vyplýva, že sporným bolo, či príplatok k dôchodku politickým väzňom, priznaný k starobnému dôchodku zomrelého manžela žalobkyne, patrí k vdovskému dôchodku vo výške jeho 60 % alebo, či má byť zahrnutý do výšky starobného dôchodku manžela žalobkyne na účely výpočtu vdovského dôchodku a teda, či môže byť krátený na polovicu pre súbeh vdovského dôchodku so starobným dôchodkom žalobkyne.

Najvyšší súd ČR z 28.11.2011 - Rozhodnutie cirkevnej materskej školy o ukončení predprimárneho vzdelávania
Vytvorené: 2. 06. 2020
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Rodičia dieťaťa podali správnu žalobu proti rozhodnutiu cirkevnej materskej školy o ukončení predprimárneho vzdelávania dieťaťa. Materská škola predčasne ukončila vzdelávanie dieťaťa z dôvodu, že s rodičmi bola zlá komunikácia a spolupráca rodičov so školou a taktiež dlh príspevku rodičov za dochádzku dieťaťa do školy. Krajský súd žalobu odmietol z dôvodu, že rozhodnutie cirkevnej materskej školy nie je rozhodnutím v oblasti štátnej správy. Najvyšší súd rozhodnutie krajského súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Najvyšší súd SR z 14.06.2018 - Spôsobilosť predmetu cirkevnej reštitúcie
Vytvorené:13. 02. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Okresný súd zastavil konanie o vydanie nehnuteľností a zamietol žalobu požadujúcu vydanie ďalších v nej označených nehnuteľností, ohľadne ktorých bol v poradí prvý rozsudok súdu prvej inštancie zrušený a vec mu vrátená na ďalšie konanie. okresný sú vec uzavrel tak, že nespornou bola vecná legitimácia na oboch stranách sporu  aj existencia

kvalifikovanej výzvy na vydanie nehnuteľností a žalovaný nepreukázal vlastné tvrdenia o zabratí sporných nehnuteľností podľa záborového zákona a o vyplatení preberacej ceny. Spornou ostala len možnosť vydania nehnuteľností evidovaných v katastri inak ako orná pôda a záhrady a identifikovaných v odôvodnení rozsudku, čo sa týkalo 11 parciel evidovaných ako zastavané plochy a nádvoria, ďalších 14 parciel evidovaných ako ostatné plochy a 3 parciel evidovaných ako vodné plochy , resp. aj 5 parciel registra „E“ evidovaných ako ostatné plochy a pretože spôsobilým predmetom vydania podľa zákona č. 161/2005 Z. z. sú len nehnuteľnosti tvoriace poľnohospodársku pôdu (s jej legálnou definíciou podanou v zákone č. 220/2004 Z. z.) a nie poľnohospodársky pôdny fond a žalobkyňa nepreukázala spochybnenie katastrálneho zápisu druhu pozemkov nespadajúcich do definície poľnohospodárskej pôdy, žaloba v tejto časti nebola dôvodnou.

Krajský súd na odvolanie žalobkyne rozsudkom vyššie priblížený rozsudok súdu prvej inštancie v napadnutej zamietajúcej časti zmenil uložením žalovanému povinnosti do 3 dní vydať a žalobkyni navrátiť vlastnícke právo ku všetkým 31 nehnuteľnostiam tvoriacim v čase jeho rozhodovania predmet .konania 

Ústavný súd ČR z 01.10.2019 - Neústavné zdanenie cirkevných reštitúcií
Vytvorené:29. 01. 2020
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Ústavní soud rozhodl o návrhu skupiny senátorů, na zrušení § 18a odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 125/2019 Sb., ve slovech "s výjimkou finanční náhrady", in eventum na zrušení zákona č. 125/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, za účasti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky, jako účastníků řízení, a dále a) vlády, b) skupiny poslanců, za kterou jedná poslanec M.B., c) skupiny senátorů, za kterou jedná senátor Z.H., zastoupené JUDr. PhDr. S.B., Ph.D., advokátem se sídlem v P., jako vedlejších účastnic řízení, tak, že v ustanovení § 18a odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 125/2019 Sb., se slova "s výjimkou finanční náhrady" zrušují dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.

Důsledkem provedené novelizace se roční splátky finanční náhrady, jež jsou dotčeným církvím a náboženským společnostem od roku 2013 vypláceny na základě § 15 a 16 zákona o majetkovém vyrovnání a následně uzavřených smluv o vypořádání, publikovaných ve sdělení Ministerstva kultury č. 55/2013 Sb., o uzavření smluv o vypořádání s dotčenými církvemi (dále jen "sdělení Ministerstva kultury č. 55/2013 Sb."), stávají počínaje rokem 2020 předmětem daně z příjmů.

Európsky súd pre ľudské práva z 14.09.2017 - Peňažné nároky kňaza voči cirkvi pri odvolaní z funkcie kňaza
Vytvorené:29. 10. 2019
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

V júni 2005 sa proti sťažovateľovi začalo pred cirkevným súdom disciplinárne konanie pre jeho výroky v miestnych novinách (tvrdil, že cirkevná internátna škola dostala štátne dotácie v rozpore so zákonom). Po začatí disciplinárneho konania bol sťažovateľ cirkevným súdom okamžite suspendovaný do právoplatného ukončenia disciplinárneho konania. Následne dostal list, podľa ktorého mu po dobu suspendácie prináleží 50 % jeho odmeny. Prvostupňový cirkevný súd 25. septembra 2005 vyslovil, že sťažovateľ spáchal disciplinárne priestupky, a rozhodol o jeho odvolaní z funkcie kňaza maďarskej reformovanej cirkvi. Druhostupňový cirkevný súd 28. marca 2006 po jeho odvolaní potvrdil predmetný rozsudok.

Sťažovateľ 26. júna 2006 podal pred pracovnoprávnym súdom žalobu proti maďarskej reformovanej cirkvi, ktorou sa domáhal doplatenia 50 % jeho odmeny počas obdobia jeho suspendácie. V žalobe argumentoval tým, že jeho služba kňaza bola obdobná pracovnoprávnemu vzťahu. V decembri 2006 pracovnoprávny súd zastavil konanie z dôvodu, že kňazská služba sa riadi cirkevným právom, pričom pracovným právom sa riadi len zamestnávanie laikov v rámci cirkvi. Ustanovenia zákonníka práce teda neupravovali postavenie sťažovateľa. Toto rozhodnutie bolo potvrdené v odvolacom konaní.
Sťažovateľ sa nedomáhal preskúmania veci pred najvyšším súdom.Najvyšší súd uviedol, že nárok sťažovateľa mal cirkevnoprávnu, a nie občianskoprávnu povahu, a teda nemôže byť vymáhaný pred vnútroštátnymi súdmi.

Ústavný súd SR z 27.09.2018 - Právomoc ÚS SR pri preskúmavaní rozhodnutí vydaných cirkevnými orgánmi
Vytvorené: 2. 10. 2019
Autor:JUDr. Dagmar Pagáčová
Zobraz celý text

Ústavný súd SR rozhodoval vo veci ústavnej sťažnosti, ktorým sťažovateľ namietal porušenie slobody myslenia a svedomia podľa čl. 24 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky rozhodnutím Zboru biskupov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku z dňa xx 2017 a rozsudkom Generálneho súdu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku sp. zn. xx z xx 2018, a tak, že sťažnosť odmietol pre nedostatok právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky na jej prerokovanie. Zo sťažnosti a z príloh k nej priložených vyplýva, že sťažovateľ sa dňa xx 2017 zúčastnil pochodu Pride, ktorý reprezentuje názory LGBTI komunity). Na tomto pochode predniesol príhovor k predmetnej problematike a rovnako aj názor na to, aká by mala byť úloha cirkvi k tejto problematike. Dňa xx. xx 2017 biskupi tvoriaci Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na podľa čl. 33 ods. 2 písm. e) Ústavy Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania sťažovateľovi ako učiteľovi teologických predmetov odňali s účinnosťou od 15. septembra 2017 kánonickú misiu, pričom uvedené rozhodnutie bolo odôvodnené primárne „... v súvislosti s medializovanými výstupmi O. P. týkajúcimi sa Dúhového pochodu Pride, ktorý sa konal v sobotu 19. augusta 2017...“. Sťažovateľ pôsobil v relevantnom čase na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ako docent na funkčnom mieste odborného asistenta, pričom je kánonická misia prestavuje podľa Dohody medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní osobitné poverenie od príslušnej vrchnosti registrovanej cirkvi a náboženskej spoločnosti nevyhnutná pre učiteľov teologických disciplín na vysokých školách. Následne v dôsledku odňatia kánonickej misie došlo k zmene pracovnej náplne sťažovateľa, ktorá spočíva v tom, že sťažovateľ nemohol vykonávať pedagogickú činnosť v oblasti teológie, ktorá bola jeho hlavnou činnosťou podľa § 75 ods. 5 a 6 zákona č. 131/2002 Z.z. Sťažovateľ v sťažnosti zdôraznil, že napadnuté rozhodnutie Zboru biskupov ECAV ho sankcionuje za vyjadrené názory a zasahuje tým do jeho slobody myslenia.

Krajský súd Prešov z 27.02.2017 - K odňatiu poverenia učiť z doktrinálnych a mravných dôvodov
Vytvorené:18. 07. 2019
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Krajský súd rozhodoval o odvolaní proti rozsudku vo veci určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru (dôvod, pre ktorý súd prvej inštancie žalobe vyhovel a určil, že skončenie pracovného pomeru je neplatné bola podľa odôvodnenia rozhodnutia súdu prvej inštancie neurčitosť výpovedného dôvodu) a o náhradu mzdy o odvolaní žalovanej (Univerzita). Žalobkyni bol podaním zo dňa xxx veľkým kancelárom v zmysle článku 32 odsek 2 štatútu Gréckokatolíckej teologickej fakulty z doktrinálnych a mravných dôvodov žalobkyni odňaté poverenie učiť. Podaním zo dňa xxx žalovaná skončila pracovný pomer so žalobkyňou výpoveďou v zmysle ustanovenia § 63 odsek 1 písm. d/ bod 3 Zákonníka práce s odôvodnením, že nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise v štatúte Gréckokatolíckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Proti rozsudku podala v zákonnej lehote odvolanie žalovaná. Žiadala, aby odvolací súd zrušil napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie a vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie. Podľa názoru žalobkyne prejednávaný prípad napĺňa typické znaky neplatnosti skončenia pracovného pomeru pre rozpor výpovede s dobrými mravmi.


Krajský súd Nitra z 31.12.2018 - Povinnosť nahradiť trovy zastaveného reštitučného konania
Vytvorené:17. 07. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť XY - žalobkyňa sa žalobou, ktorá bola doručená súdu prvej inštancie domáhala vydania nehnuteľných vecí, ktoré špecifikovala v žalobe samotnej. V priebehu konania zobrala žalobu v celom rozsahu späť. Ako dôvod späťvzatia v celom rozsahu žalobkyňa uviedla, že predmetné nehnuteľnosti, ktorých vydania sa domáhala, už boli zapísané do listu vlastníctva žalobkyne. Vzhľadom na uvedené, súd prvej inštancie rozhodol, uznesením konanie zastavil a o trovách konania rozhodol následne uznesením tak, že žalobkyňa je povinná zaplatiť žalovanému náhradu trov konania v sume 3.658,66 Eur a to do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti uznesenia. Na základe podaného odvolania žalobkyne proti uvedenému uzneseniu, rozhodol Krajský súd , uznesením tak, že uznesenie súdu prvej inštancie zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Súd prvej inštancie viazaný právnym názorom odvolacieho súdu rozhodol, že žalovanému náhradu trov konania nepriznáva. Proti predmetnému uzneseniu podal odvolanie žalovaný, pričom Krajský súd ako odvolací súd napadnuté uznesenie potvrdil ako vecne správne. Následne na základe podnetu žalovaného, podala Generálna prokuratúra Slovenskej republiky mimoriadne dovolanie. O dovolaní rozhodol uznesením Najvyšší súd Slovenskej republiky, tak, že zrušil uznesenie Krajského súdu  a uznesenie Okresného súdu  vec vrátil Okresnému súdu na ďalšie konanie. Súd prvej inštancie po zrušení a vrátení veci Najvyšším súdom Slovenskej republiky opätovne rozhodol tak, že žalovanému priznal plnú náhradu trov konania. Odvolací súd preskúmavajúc odvolanie žalobcu dospel k záveru, že súd prvej inštancie pri svojom rozhodovaní rozhodol vecne správne.

Najvyšší súd SR z 24.01.2018 - Prekročenie hodnôt hluku kostolnými zvonmi
Vytvorené: 3. 07. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Na podklade podnetu obyvateľky obce došlo k vykonaniu merania hluku v životnom prostredí, ktorého výsledkom bol Protokol o meraní, z ktorého jednoznačne vyplýva, že prípustné hodnoty ekvivalentných hladín A akustického tlaku (zvuku), pričom za zdroj hluku boli ustálené kostolné zvony kostola. výsledkom opätovného merania bolo konštatovanie prekročenia prípustných hodnôt ekvivalentnej hladiny A akustického tlaku (zvuku) v referenčnom intervale deň aj večer. Farnosti bola uložená povinnosť zabezpečiť účinné opatrenia na zníženie imisií hluku šíriaceho sa zo zvonov kostola tak, aby hladina hluku zodpovedala prípustným hodnotám hluku pre deň, večer a noc. O podanom odvolaní voči prvoinštančnému rozhodnutiu orgánu verejnej správy rozhodol žalovaný (Úrad verejného zdravotníctva SR) napadnutým rozhodnutím tak, že odvolanie sťažovateľa zamietol a prvoinštatnčné správne rozhodnutie potvrdil dôvodiac, že výsledkami objektívneho merania hluku, spôsobeného zvonením zvonom predmetného kostola, bolo zistené, že režimy kostolných zvonov boli pre jednotlivé referenčné časové intervaly prekročené, teda posudzované hodnoty boli vyššie, ako prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí v zmysle vyhlášky. Sťažovateľ sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia, Krajský súd žalobu zamietol. Sťažovateľ podal kasačnú sťažnosť v ktorej namietal, že kostolné zvony nepredstavujú hluk. Najvyšší súd ju zamietol. 

Ústavný súd SR z 31.01.2001 - K prednosti aplikácie poriadku SR pred cirkevným právom pri posudzovaní platnosti skončenia služobného pomeru duchovného a nárokov z nich vyplývajúcich
Vytvorené:29. 05. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Navrhovateľ (bývalý duchovný) sa svojím podaním na Ústavnom súde SR domáhal vyslovenia porušenia svojich práv podľa čl. 12 ods. 1, 2 a 4, čl. 24, čl. 26 ods. 1, čl. 36, čl. 46 ods. 1 a 2 v spojení s čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky rozsudkami všeobecných súdov SR. Tie pri posudzovaní otázky platnosti skončenia služobného pomeru duchovného aplikovali predpisy cirkevného práva namiesto poriadku Slovenskej republiky. 

Súdny dvor Európskej únie z 10.07.2018 - K oprávnenosti spracovávať osobné údaje v rámci evanjelizačnej činnosti
Vytvorené: 3. 04. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Dňa 17. septembra 2013 vydala Komisia pre ochranu údajov na žiadosť splnomocnenca pre ochranu údajov rozhodnutie zakazujúce spoločnosti Jehovovi svedkovia, aby jej členovia zbierali alebo spracovávali osobné údaje v rámci podomovej evanjelizačnej činnosti, pokiaľ nesplní zákonné podmienky na spracovanie takýchto údajov stanovené v § 8 a § 12 zákona č. 523/1999. Komisia pre ochranu údajov taktiež tejto spoločnosti na základe § 44 ods. 2 tohto zákona uložila, aby v lehote šesť mesiacov zabezpečila, že žiaden osobný údaj nebude získaný na účely sledované touto spoločnosťou v rozpore s uvedenými podmienkami.

Komisia pre ochranu údajov v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedla, že zber predmetných údajov členmi spoločnosti Jehovovi svedkovia predstavuje spracovanie osobných údajov v zmysle uvedeného zákona a že táto spoločnosť a jej členovia sú spoločne prevádzkovatelia tohto spracovania. Spoločnosť Jehovovi svedkovia podala na Správny súd Helsinki žalobu proti tomuto rozhodnutiu. Rozsudkom z 18. decembra 2014 tento súd zrušil uvedené rozhodnutie najmä z dôvodu, že spoločnosť Jehovovi svedkovia nie je zodpovedná za spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 523/1999 a jej činnosť nepredstavuje protiprávne spracovanie takýchto údajov.

Podľa zistení tohto súdu si členovia spoločnosti Jehovovi svedkovia robia pri svojej podomovej evanjelizačnej činnosti poznámky o stretnutiach s osobami, ktoré ani oni, ani uvedená spoločnosť nepoznajú. Získané údaje môžu okrem iného obsahovať meno a adresu navštívených osôb, ako aj informácie týkajúce sa ich náboženského vyznania a ich rodinnej situácie. Tieto údaje sú zozbierané do záznamu, ktorý slúži na ich vyhľadanie pri prípadnej ďalšej návšteve bez toho, aby o tom boli dotknuté osoby informované a dali k tomu súhlas.

Spoločnosť Jehovovi svedkovia poskytla svojim členom usmernenia o tom, ako si robiť takéto záznamy, ktoré boli uvedené prinajmenšom v jednom z jej časopisov týkajúcich sa evanjelizačnej činnosti. Táto náboženská spoločnosť a jej farnosti organizujú a koordinujú podomovú evanjelizačnú činnosť vykonávanú jej členmi tak, že mapujú zóny a sektory prerozdeľujú medzi členov zabezpečujúcich evanjelizáciu a vedú záznamy o evanjelizátoroch uvádzajúce počet publikácií, ktoré rozdali. Okrem toho farnosti spoločnosti Jehovovi svedkovia vedú zoznam osôb, ktoré vyslovili želanie, aby ich členovia tejto spoločnosti zabezpečujúci evanjelizáciu viac nenavštevovali, pričom osobné údaje uvedené na tomto takzvanom „zozname zákazu“ členovia tejto spoločnosti používajú. Nakoniec spoločnosť Jehovovi svedkovia dala v minulosti svojim členom k dispozícii formuláre na účely zberu týchto údajov počas ich evanjelizačnej činnosti. Od používania týchto formulárov sa však upustilo na základe odporúčania splnomocnenca pre ochranu údajov.

Podľa informácií spoločnosti Jehovovi svedkovia táto spoločnosť nevyžaduje od svojich evanjelizátorov, aby zbierali údaje, a v prípade, že k takému zberu predsa len dôjde, nepozná povahu vyhotovených záznamov, ktoré sú výlučne osobnej neformálnej povahy, a ani totožnosť evanjelizátorov, ktorí ich získali.

Najvyšší súd SR z 24.04.2008 - K predpokladom navrátenia vlastníctva k pozemkom alebo priznania náhrady za nehnuteľnosti, ktoré nie je možné vydať podľa reštitučného zákona
Vytvorené: 6. 02. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Z administratívneho spisového materiálu v danej veci vyplýva, že navrhovateľ ako oprávnená osoba (fyzická osoba, štátny občan SR) si dňa 21.07.2004 uplatnil na obvodnom pozemkovom úrade nárok na navrátenie vlastníctva k pozemkom podľa § 5 ods. 1 zákona č. 503/2003 Z. z. Rozhodnutím odporcu  bolo konštatované, že oprávnená osoba spĺňa podmienky podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona v spojitosti s § 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam uvedené vo výroku napadnutého rozhodnutia v podiele 1/130-in.

Navrhovateľ s takýmto rozhodnutím nesúhlasil a v opravnom prostriedku trval na tom, aby mu boli navrátené nehnuteľnosti po jeho nebohom otcovi Š. T. nie v rozsahu 1/130- iny, ale v rozsahu 2/130-ín. Jedná sa o nehnuteľnosti, ktoré patrili vlastníkom bývalej urbárskej a pasienkovej spoločnosti. Obvodný pozemkový úrad  rozhodoval o navrátení vlastníckeho práva k jednotlivým nehnuteľnostiam oprávnených osôb podľa výšky podielu, ktorý im patril.

Súdny dvor Európskej únie z 22.01.2019 - Mzdové zvýhodnenia za prácu v cirkevný sviatok pre ateistu
Vytvorené: 6. 02. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

 Podľa § 7 ods. 3 ARG je Veľký piatok pre členov evanjelickej cirkvi augsburského a helvétskeho vyznania, starokatolíckej cirkvi a evanjelickej cirkvi metodistickej (ďalej len „cirkvi uvedené v ARG“) platený sviatok s dobou odpočinku 24 hodín. Ak však člen niektorej z týchto cirkví počas tohto dňa pracuje, má nárok na dodatočnú odmenu za tento sviatok (ďalej len „mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok“).

 

Pán Achatzi je zamestnancom spoločnosti Cresco, ktorá je súkromnou detektívnou kanceláriou, a nie je členom žiadnej z cirkví uvedených v ARG. Domnieva sa, že diskriminačným spôsobom mu bolo odopreté mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, ktorú vykonal 3. apríla 2015, teda na Veľký piatok, a z tohto dôvodu požaduje, aby mu jeho zamestnávateľ zaplatil 109,09 eura spolu s úrokmi.

 

Odvolací súd zmenil rozsudok prvostupňového súdu, ktorý zamietol žalobu podanú pánom Achatzim. V rámci konania o opravnom prostriedku podanom spoločnosťou Cresco proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho súdu Oberster Gerichtshof (Najvyšší súd, Rakúsko) najskôr uvádza, že z trinástich sviatkov uvedených v § 7 ods. 2 ARG všetky s výnimkou 1. mája a 26. októbra, ktoré nemajú žiadny náboženský aspekt, súvisia s kresťanstvom, pričom dva z nich sa dokonca výhradne spájajú s katolíckou cirkvou. Všetky tieto sviatky sú platenými dňami pracovného pokoja pre všetkých pracovníkov bez ohľadu na ich náboženskú príslušnosť.

 

Vnútroštátny súd ďalej zdôrazňuje, že osobitný režim stanovený v § 7 ods. 3 ARG má za cieľ umožniť členom niektorej z cirkví uvedených v tomto ustanovení vyznávať svoje náboženstvo v sviatočný deň, ktorý je pre nich osobitne významný. Podľa vnútroštátneho súdu § 7 ods. 3 ARG podmieňuje priznanie dodatočného sviatku náboženstvom pracovníkov, čo má za následok, že osoby, ktoré nie sú príslušníkmi cirkví uvedených v ARG, majú o jeden platený sviatok menej ako členovia týchto cirkví, čo v zásade predstavuje menej priaznivé zaobchádzanie z dôvodu náboženstva.

 


Najvyšší súd SR z 03.05.2011 - K sprístupňovaniu informácii o opravách kostola
Vytvorené: 5. 12. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Žalobca sa žalobou domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného, ktorým bolo potvrdené fiktívne rozhodnutie o nesprístupnení požadovaných informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Krajský súd rozsudkom fiktívne rozhodnutie žalovaného zrušil. Krajský súd rozsudok odôvodnil tým, že výrok právneho rozhodnutia je jadrom celkového rozhodnutia, ktorým sa určujú konkrétne práva a povinnosti a musí v presnej, stručnej a úplnej formulácií vyjadriť záver správneho orgánu o otázke, ktorá je predmetom konania. Žalovaný podal proti rozsudku odvolanie. Najvyšší súd rozsudok Krajského súdu potvrdil.

Súdny dvor Európskej únie z 05.09.2012 - K prenasledovaniu z dôvodu náboženského vyznania
Vytvorené: 5. 12. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Spor vznikol medzi Bundesrepublik Deutschland, zastúpenou Bundesministerium des Inneren (Spolkovým ministerstvom vnútra), ktoré samotné zastupuje Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Spolkový úrad pre migráciu a utečencov) a Y (C-71/11) a Z (C-99/11), dvoma pakistanskými štátnymi príslušníkmi, ktorí žiadajú o priznanie postavenia utečencov. Tieto dve osoby sú aktívnymi členmi spoločenstva Ahmadíja, islamského reformného hnutia dlhodobo spochybňovaného sunitskými moslimami majúcimi v Pakistane väčšinu, ktorého náboženské aktivity sú prísne obmedzené pakistanským trestným zákonníkom. Y a Z tak nemôžu verejne vyznávať svoju vieru bez rizika, že tieto prejavy sa posúdia ako rúhanie, teda trestný čin sankcionovaný podľa ustanovení uvedeného zákonníka trestom odňatia slobody či dokonca trestom smrti.

Najvyšší súd SR z 26.07.2017 - K charakteru evidencie cirkevných právnických osôb
Vytvorené:21. 11. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom sporu bolo ustálenie toho, či registrácia cirkevnej osoby má konštitutívny charakter a či vyradenie cirkevnej právnickej osoby z evidencie vedenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky samé osebe spôsobí zánik tejto právnickej osoby. 

Súdny dvor Európskej únie z 13.07.2016 - Diskriminácia na základe náboženstva
Vytvorené:21. 11. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Pani Asma Bougnaoui bola zamestnaná ako projektová inžinierka v spoločnosti Micropole SA, ktorá je zameraná na poradenstvo, inžinierstvo a školenia špecializované na rozvoj a integráciu rozhodovacích procesov. Ako moslimka nosila šatku. Pani Bougnaoui vykonávala úlohy pre zákazníka Groupama v jeho priestoroch v Toulouse. Následne zákazník oznámil, že nosenie šatky, prekážalo niektorým z jeho pracovníkov. Požiadal tiež, aby bolo ‚budúce stretnutie bez šatky‘. Pani Bougnaoui bola prepustená z dôvodu, že nerešpektovala uvedené a naďalej nosila šatku.

Najvyšší súd SR z 13.01.2015 - Fikcia súhlasu s vydaním nehnuteľnosti v reštitučnom konaní
Vytvorené:14. 11. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Trnavská arcidiecéza si uplatnila u podniku Lesy Slovenskej republiky reštitučný nárok na vydanie a navrátenie vlastníctva k určitým nehnuteľnostiam. Lesy SR odmietli dohodu o vydaní nehnuteľnosti uzavrieť a predmetné nehnuteľnosti ani inak nevydal. Cirkev si preto uplatnila svoje právo súdnou cestou. Okresný súd rozsudkom zaviazal Lesy SR vydať a navrátiť vlastnícke právo k predmetným nehnuteľnostiam v prospech cirkvi.

Správa katastra následne povolila vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech cirkvi na podklade dohody o vydaní nehnuteľností. Toto rozhodnutie napadli Lesy SR žalobou. Krajský súd rozsudkom rozhodnutie Okresného úradu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Proti uvedenému rozsudku sa na Najvyšší súd SR odvolala trnavská arcidiecéza.

 

 

Súdny dvor Európskej únie z 22.06.2017 - K oslobodeniu od dane v prospech nehnuteľností katolíckej cirkvi
Vytvorené:12. 11. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Tento návrh bol predložený v rámci sporu medzi Kongregáciou cirkevných škôl provincie Betania (združenie cirkevných školských nehnuteľností v Getafe, bratia piaristi), ďalej len „kongregácia“ a mestom Getafe, Španielsko (ďalej len „mesto“), ktorý sa týka toho, že mesto Getafe zamietlo žiadosť kongregácie, aby jej vrátilo sumu, ktorú zaplatila ako daň zo stavieb, zariadení a stavebných prác. 

Súdny dvor Európskej únie z 17.04.2018 - Vierovyznanie ako základná podmienka zamestnania?
Vytvorené: 7. 11. 2018
Autor:Bc. Lucia Maliková
Zobraz celý text

V novembri 2012 uverejnil Evangelisches Werk inzerát týkajúci sa pracovného miesta. Jednou z podmienok bolo aj členstvo v evanjelickej cirkvi alebo inej cirkvi podľa podmienok. Prihláška pani Egenbergerovej bola zamietnutá, pričom sa domieva, že dôvodom je skutočnosť, že je bez vierovyznania. Uviedla, že zohľadnenie náboženstva, ktoré vyplýva z dotknutého inzerátu, vo výberovom konaní nebolo v súlade so zákazom diskriminácie upravenom AGG, tak ako je vykladaný v súlade s právom Únie.

Súdny dvor Európskej únie z 11.09.2018 - Ku konaniu zamestnanca v rozpore s pravidlami cirkvi
Vytvorené:17. 10. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

IR je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa nemeckého práva. Jej predmetom činnosti je vykonávanie úloh Caritas (Medzinárodná charitatívna konfederácia katolíckej cirkvi) ako vyjadrenia existencie a podstaty rímskokatolíckej cirkvi, predovšetkým prostredníctvom prevádzkovania nemocníc. Spoločnosť IR nemá ako hlavný cieľ činnosti dosahovanie zisku a podlieha dozoru katolíckeho arcibiskupa v Kolíne nad Rýnom (Nemecko).

JQ je katolíckeho vierovyznania. Je lekárom a od roku 2000 pracoval ako primár oddelenia vnútorného lekárstva v nemocnici spravovanej spoločnosťou IR.

JQ uzavrel manželstvo podľa katolíckeho obradu. V roku 2005 došlo k rozluke s jeho prvou manželkou a ich rozvod bol vyhlásený v marci 2008. V auguste 2008 JQ uzavrel civilný sobáš s novou partnerkou, pričom jeho prvé manželstvo nebolo anulované.

Keď sa IR dozvedela o tomto jeho novom manželstve, ukončila pracovný pomer s JQ výpoveďou.

Ústavný súd SR z 22.03.2018 - V právomoci súdu nie je preskúmavať či boli dodržané podmienky pre založenie alebo zrušenie PO odvodzujúcej svoju právnu subjektivitu od cirkvi a/alebo náboženskej spoločnosti podľa vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
Vytvorené:10. 10. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Sťažovateľ namieta, že v procese jeho zrušenia neboli dodržané príslušné ustanovenia CIC 1983. Poukazuje na to, že Dekrét Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života vo Vatikáne prot. č. 17421/1990 z 13. novembra 2015, ktorým mal byť sťažovateľ zrušený, „nenadobudol žiadny účinok“, keďže mu tento dekrét nebol v zmysle kánonu 54 § 1 CIC 1983 doručený. 

Krajský súd Bratislava z 29.06.2015 - K možnosti tlače informovať o veciach verejného záujmu vs. právo na ochranu dobrej povesti
Vytvorené: 8. 10. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Predmetom konania je žaloba zo strany Rehole menších bratov Františkánov, ktorí sa podanou žalobou domáhajú práva na ochranu svojej dobrej povesti. Podnetom na podanie žaloby je konanie novinárov, ktorí v tlači prinášali informácie o priebehu trestného konania, ktoré bolo vedené voči niekoľkým mníchom rehole. 

Krajský súd Banská Bystrica z 13.06.2018 - Vylúčenie (civilného) súdneho prieskumu ukončenia služobného pomeru duchovného vs. uplatnenie štátnych trestnoprávnych sankcií na predstaviteľov cirkví
Vytvorené: 1. 10. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Žalobcom uplatňovaným nárokom vo veci samej je určenie neplatnosti skončenia jeho pomeru ako duchovného u žalovaného. Zároveň žalobca apeluje na to, aby v prípadoch trestných činov predstaviteľov cirkvi, štátne orgány zasiahli a predstavitelia cirkvi boli trestne stíhaní.

Ústavný súd SR z 03.02.2010 - K počtu osôb hlásiacich sa k náboženským komunitám ako zákonnej podmienky pre registráciu cirkvi a náboženskej spoločnosti
Vytvorené:19. 09. 2018
Autor:JUDr. Dagmar Pagáčová
Zobraz celý text

Ústavný súd rozhodoval o návrhu generálneho prokurátora o súlade zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi náboženských spoločností v znení neskorších predpisov s ústavou SR a Dohovorom o Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Dohovorom o právnom postavení utečencov a Dohovorom o právach dieťaťa. Navrhovateľ spochybňoval ústavnosť ustanovenia vysokého početného cenzu (zákonná podmienka preukázania najmenej 20 000 plnoletých členov - občanov Slovenskej republiky hlásiacich sa k cirkvi alebo náboženskej spoločnosti), ktorý podľa jeho názoru bráni v uplatňovaní práva na slobodu prejavu náboženského vyznania a viery podľa vlastnej voľby jednotlivca.

Krajský súd Trnava z 27.11.2013 - Predmet reštitučných nárokov cirkvi
Vytvorené: 6. 06. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Žalobca - Rímskokatolícka cirkev žiadala o vydanie nehnuteľností, ktoré jej boli odňaté na základe výkupu podľa zákona č. 46/1948 Zb. V konaní boli splnené všetky podmienky pre vydanie nehnuteľností a nároky neboli medzi žalobcom a žalovaným sporné. Prvostupňový súd však časť návrhu žalobcu zamietol z toho dôvodu, že právo na navrátenie vlastníctva možno uplatniť len k nehnuteľným veciam, ktoré tvoria poľnohospodársku pôdu, keďže je zrejmé že niektoré z uvedených nehnuteľností nie sú v čase vydania poľnohospodárskou pôdou, nemôže byť vlastnícke právo navrátené. Podľa prvostupňového súdu, ak je v reštitučnom zákone taxatívne ustanovené, že sa vlastnícke právo vracia k nehnuteľným veciam, ktoré tvoria poľnohospodársku pôdu, tak sa vlastnícke právo k nehnuteľným veciam, ktoré poľnohospodársku pôdu netvoria nevracia.

Ústavný súd SR z 10.10.1995 - K možnosti namietať porušenie Ústavy orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
Vytvorené: 3. 04. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text
Predmetom sťažnosti bol podnet manželov, ktorí namietali porušenie svojich  základných ľudských práv v konaní pred cirkevnými orgánmi. K takémuto porušeniu malo dôjsť v konaní pred cirkevným súdom, ktorý konal a rozhodol bez toho, aby sa uvedeného konania manželia mohli priamo zúčastniť. Takýmto konaním podľa manželov malo dôjsť k porušeniu ústavou garantovaného práva na verejné prerokovanie veci a práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti. 
Najvyšší súd SR z 26.08.2010 - Nezávislosť cirkví a náboženských spoločností vs. uznanie rozhodnutia orgánu cirkvi
Vytvorené: 4. 10. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Navrhovateľ sa v konaní domáhal, aby súd svojim rozhodnutím vyslovil, že rozhodnutie Rímskokatolíckeho biskupského úradu o ustanovení navrhovateľa do funkcie farára je nepretržite platné a vykonateľné. Navrhovateľ uviedol, že dňom prijatia Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou sa stalo rozhodnutie o ustanovení farára do funkcie cudzím správnym rozhodnutím, o ktorom majú povinnosť súdy jednať. 

Najvyšší súd ČR z 17.08.2016 - K oprávneniu súdu preskumávať skončenie výkonu funkcie pastoračného asistenta
Vytvorené: 9. 11. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Dopisem žalovaný sdělil žalobkyni, že s ní rozvazuje pracovní poměr podle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce, přičemž jako důvod uvedl přijetí organizačního opatření, dle kterého jsou nadále pověřováni zajištěním péče o nemocné v nemocnicích a léčebnách nositelé svátosti svěcení. V důsledku této změny se stala žalobkyně, která není nositelem svátosti svěcení, nadbytečnou.

Ústavný súd SR z 07.07.2010 - K náležitostiam výzvy na účely zákona o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam
Vytvorené:10. 08. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Sťažovateľka zaslala povinnej osobe výzvu na navrátenie vlastníctva k nehnuteľnostiam, ktoré vo svojej výzve označila číslom príslušnej pozemkovoknižnej vložky a katastrálnym územím, pričom ako reštitučný dôvod uviedla „§ 3 ods. 1 zákona č. 161/2005 Z. z.“. Keďže nedošlo k dobrovoľnému navráteniu vlastníctva k nehnuteľnostiam uzavretím dohody medzi sťažovateľkou a povinnou osobou, sťažovateľka si uplatnila svoje právo na navrátenie vlastníctva k nehnuteľnostiam podaním návrhu na začatie konania. Okresný súd ako súd prvostupňový a krajský súd ako súd odvolací vo svojich rozsudkoch dospeli k zhodnému záveru, že výzva sťažovateľky nespĺňa náležitosti kvalifikovanej výzvy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 161/2005 Z. z., a preto jej doručením povinnému neboli splnené zákonné predpoklady na uplatnenie práva v zákonom ustanovenej lehote, čím právo sťažovateľky zaniklo.

Najvyšší súd SR z 24.03.2015 - K výkladu pojmu oprávnená osoba na účely navrátenia vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam
Vytvorené:27. 07. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Konajúce súdy podľa názoru generálneho prokurátora Slovenskej republiky nesprávne posúdili otázku aktívnej vecnej legitimácie žalobkyne, ktorú rozsiahlym spôsobom rieši v podanom dovolaní, ak dospeli k záveru, že pôvodný vlastník zapísaný v pozemkovo knižnej vložke bol právnym predchodcom navrhovateľa, pričom podstatnou skutočnosťou pre posúdenie veci bola práve otázka, či ide o cirkevný majetok a či navrhovateľ sa oprávnene domáha jeho vydania.

Najvyšší súd ČR z 27.10.2010 - Prevzatie veci štátom bez právneho dôvodu ako jeden z reštitučných dôvodov
Vytvorené:27. 04. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom sporu bol nárok rehole na vydanie nehnuteľností, ktorý odvodzovala od ustanovenia § 4 ods. 2 písm. h/ Zákona o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam, teda keď vec prešla do vlastníctva štátu na základe prevzatia bez právneho dôvodu. 

Najvyšší súd SR z 09.02.2010 - K oslobodeniu od dane z nehnuteľnosti z dôvodu výkonu náboženských obradov
Vytvorené:13. 04. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom tohto sporu bolo posúdiť, či oslobodenie od dane v zmysle § 17 ods. 1 písm. c) Zákona o miestnych daniach je možné aplikovať aj na časť stavby kláštora, v ktorej sú ubytované rehoľné osoby.

Najvyšší súd SR z 14.01.2015 - K nemožnosti prechodu vlastníckeho práva v prospech novovytvorenej farnosti
Vytvorené:10. 02. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom súdneho prieskumu bolo rozhodnutie žalovaného - Okresnému úradu Banská Bystrica (predtým Správa katastra Banská Bystrica) a posúdenie otázky, či bol prvostupňový správny orgán oprávnený prostredníctvom konania o oprave chýb v katastrálnom operáte bez návrhu zmeniť vlastnícke právo z jednej farnosti na druhú farnosť, a taktiež, či boli žalobcami predložené listiny na vykonanie záznamu spôsobilé na zápis do katastra nehnuteľností.

Najvyšší súd SR z 26.09.2012 - K slobode náboženského vyznania a viery vs. občianske združenia
Vytvorené:20. 01. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Ministerstvo kultúry SR ako odporca dospel  na základe § 15 zák. č. 308/1991 Zb. slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v platnom znení k záveru, že založenie a činnosť B. nie je v súlade s týmto zákonom a ostatnými zákonmi. Neregistrované cirkvi a náboženské spoločnosti môžu vykonávať svoje náboženské obrady a ďalšie prejavy náboženskej slobody, ale nemajú postavenie právnických osôb a svoju cirkevnú a náboženskú činnosť nemôžu vykonávať ako občianske združenia.

Najvyšší súd SR z 02.12.2014 - K neuznaniu daňových výdavkov daňovníkov nezriadených na podnikanie
Vytvorené: 3. 11. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Cirkevná organizácia ako daňový subjekt napáda neuznanie daňového výdavku za zaplatené nájomné za prenájom priestorov od nadácie, z dôvodu, že tieto využíva ako svoje kancelárske priestory, pričom poukazuje na to, že nájomné na vlastné kancelárske priestory u podnikateľských subjektov nie je v praxi spochybňované ako daňový výdavok. Taktiež cirkevná organizácia napáda neuznanie výdavkov na prenájom existujúcemu nájomcovi (podnikateľovi) a tiež budúcim nájomcom, s ktorými mal uzatvorené zmluvy o budúcich nájomných zmluvách. Žalobca má za to, že preukázal vyvíjanie aktivít smerujúcich k dosiahnutiu zdaniteľných príjmov cestou podnájmu týchto nebytových priestorov, a teda že tieto výdavky sú výdavkami daňovými

Ústavný súd ČR z 31.08.2000 - K právomoci súdov skúmať platnosť skončenia služobného pomeru duchovného v občianskoprávnom konaní
Vytvorené:27. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Navrhovatel zmíněná usnesení napadl ústavní stížností, v níž uvádí, že v tomto postupu spatřuje porušení svých základních práv, neboť mu bylo znemožněno se dovolat před soudem svého práva. Ústavní soud si rovněž vyžádal k ústavní stížnosti stanovisko Krajského soudu, který ve svém přípisu uvedl, že platnost skončení služebního poměru duchovního nelze pro jeho církevní charakter zkoumat v občanskoprávním řízení, neboť toto mohou posoudit jen příslušné církevní orgány, které tuto službu umožnily.

Najvyšší súd SR z 24.02.2010 - K reštitúcii cirkevného majetku
Vytvorené: 9. 06. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Argumentácia generálneho prokurátora vyúsťuje do záveru, že oprávnená osoba, ktorej nehnuteľnosti prevzal štát v rozhodnej dobe bez právneho dôvodu a ktorá si neuplatnila v zákonnej dobe svoj reštitučný nárok proti povinnej osobe (alebo tak urobila neúspešne), sa nemôže domáhať ochrany svojho vlastníctva využitím inštitútov podľa všeobecných predpisov. Súčasťou tejto argumentácie je, že žalobou o určenie vlastníckeho práva nemožno obchádzať zmysel a účel reštitučného zákonodarstva. 

Ústavný súd SR z 01.06.2005 - K zabezpečeniu výučby predmetu náboženská výchova na škole vs. oprávnenie riaditeľky školy nepredĺžiť pracovnú zmluvu katechétke
Vytvorené:24. 02. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

 Ústavnému súdu Slovenskej republiky bola doručená sťažnosť sťažovateľkou  vo veci namietaného porušenia jej základného práva zaručeného v čl. 24 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky nečinnosťou riaditeľky základnej školy v súvislosti so zabezpečovaním výučby predmetu náboženská výchova na základnej školy. 

Najvyšší súd ČR z 27.09.2011 - K určeniu neplatnosti výpovede z pracovného pomeru vo veciach cirkví a náboženských spoločností
Vytvorené:27. 01. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Sporná v tomto prípade zostala skutočnosť, či biskup mal právomoc rozviazať pracovný pomer so žalobcom, ohľadom ktorej dospeli nižšie súdy k odlišnému právnemu záveru.

Ústavný súd SR z 07.10.2004 - K právu cirkví zabezpečovať výučbu náboženstva nezávisle od štátnych orgánov
Vytvorené:15. 01. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Sťažovateľka prostredníctvom splnomocnenej právnej zástupkyne uviedla, že k porušeniu jej základného práva zaručeného v čl. 24 ods. 3 ústavy, podľa ktorého cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti samy, najmä zriaďujú svoje orgány, ustanovujú svojich duchovných, zabezpečujú vyučovanie náboženstva a zakladajú rehoľné a iné cirkevné inštitúcie nezávisle od štátnych orgánov, došlo postupom riaditeľky základnej školy, ktorá odmietla predĺžiť katechétke farnosti pracovnú zmluvu, na základe ktorej vyučovala na základnej škole. predmet náboženská výchova, s odôvodnením, že menovaná nespĺňa kvalifikačné predpoklady pre výučbu uvedeného predmetu, a to aj napriek tomu, že Okresný úrad Michalovce udelil 25. marca 2002 M. K. výnimku z vysokoškolského vzdelania podľa § 5 ods. 7 písm. e) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.

Ústavný súd SR z 23.08.2012 - Zmysel a účel reštitučného zákonodarstva
Vytvorené: 1. 12. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Sťažovateľ bol rozsudkom okresného súdu zaviazaný vydať a navrátiť Rímskokatolíckej cirkvi nehnuteľný majetok špecifikovaný vo výroku označeného rozsudku podľa ustanovení zákona č. 161/2005 Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam. Krajský súd rozsudkom rozsudok okresného súdu vo veci samej potvrdil a v časti náhrady trov konania účastníkov rozsudok okresného súdu zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie. Rozsudkom krajského súdu bolo vo veci súčasne pripustené dovolanie, ktoré však najvyšší súd rozsudkom zamietol. 

Sťažovateľ vo svojej sťažnosti namieta záver najvyššieho súdu, že rímskokatolícka cirkev bola na území Slovenska štátom uznaná cirkev aj v období rozhodnom na zmiernenie majetkových krívd podľa zákona o navrátení vlastníctva a bola vlastníkom aj tých nehnuteľností, ktoré boli v čase odňatia štátom vedené v pozemkových knihách na Ostrihomskú arcidiecézu alebo na iný zahraničný subjekt rímskokatolíckej cirkvi, pretože toto tvrdenie popiera existenciu právnej subjektivity samostatných cirkevných subjektov danej im kanonickým právom poukazujúc na to, že v žiadnom reštitučnom spore žalobca nepredložil právne relevantný dôkaz o tom, že na neho prešiel majetok z pôvodného pozemno-knižného vlastníka Ostrihomského arcibiskupstva, ktorý do dnešného dňa ako samostatný cirkevný právny subjekt nezanikol. Tento záver všeobecných súdov podľa sťažovateľa ďalej „popiera existenciu právnej úpravy nadobúdania vlastníctva, ktoré platilo po rozpade Rakúsko-Uhorska v roku 1918 v bývalej ČSR, a to Pozemkovoknižný poriadok, vydaný nariadením Ministra spravodlivosti zo dňa 15. 12. 1855, podľa ktorého na nadobudnutie, zmenu alebo zánik vlastníckych práv k nehnuteľnostiam bola nevyhnutná intabulácia, t. j. vklad do pozemkovej knihy“

Najvyšší súd SR z 27.02.2012 - Reštitúcia cirkevného majetku – nehnuteľnosti vedené v pozemkovej knihe ako majetok Ostrihomského arcibiskupstva
Vytvorené:24. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Okresný súd rozsudkom uložil žalovanému povinnosť vydať a navrátiť žalobkyni do 30 dní vlastníctvo lesných pozemkov v katastrálnom území X., ktoré sú v katastri nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. X ako parcely č. X. Žalobkyňu, štátom registrovanú cirkev v zmysle zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov považoval za oprávnenú osobu v zmysle § 2 zákona č. 161/2005 Z.z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľnostiam cirkvám. Vychádzal z toho, že ako vlastník sporných nehnuteľností bolo v pozemkovej knihe zapísané Ostrihomské arcibiskupstvo a podľa prídelovej listiny Okresného národného výboru z 15. marca 1955 bolo k nim vložené vlastnícke právo titulom prídelu pre Československý štát – Štátny majetok. Išlo o cirkevný majetok, ktorý podliehal osobitnej úprave.

Najvyšší súd SR z 28.10.2010 - K nehnuteľnému majetku Gréckokatolíckej cirkvi
Vytvorené:11. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Okresný súd rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca podľa zákona č. 161/2005 Z.z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam domáhal vydania nehnuteľností v katastrálnom území V., ktoré sú zapísané v pozemkovoknižnej vložke a na liste vlastníctva. Dospel k záveru, že žaloba je nedôvodná. Žalobca ako oprávnená osoba síce výzvu na vydanie nehnuteľností doručil povinnej osobe v lehote do 30. apríla 2006, nepreukázal ale konkrétne skutočnosti uvedené v § 3 zákona č. 161/2005 Z.z. Uviedol, že vo výzve adresovanej povinnej osobe žalobca kumuluje dva nároky a že citovaný zákon preukazovanie viacerých dôvodov pre navrátenie vlastníctva k tomu istému predmetu vydania vylučuje. Podľa jeho názoru žalobca jednoznačne nezameniteľne nepreukázal niektorý z dôvodov prinavrátenia vlastníctva k nehnuteľnostiam vymenovaných v § 3 ods. 1 tohto zákona. Dodal, že žalobca sa domáhal aj vydania takých nehnuteľností (objektov a priľahlých pozemkov), na ktoré sa uvedený zákon nevzťahuje. Žaloba je neopodstatnená aj z dôvodu nedostatku vecnej legitimácie na strane žalovaného – smerovať mala proti Slovenskej republike, lebo žalovaný je iba subjekt spravujúci majetok štátu. Súd prvého stupňa rozhodol tiež o náhrade trov konania.


§ Ústavný súd ČR z 21.11.2007 - Správne konanie K právní subjektivitě tzv. historických církevních právnických osob
Vytvorené:23. 02. 2011
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text
  1. V záhlaví uvedeným rozhodnutím Okresní soud v Karlových Varech (dále též "nalézací soud") zastavil řízení o určení vlastnického práva k nemovitosti, neboť žalobce, tj. Mešní nadace děkana Josefa Schönigera Olšová Vrata (dále též "mešní nadace"), dle jeho názoru neměl způsobilost být účastníkem řízení jako právnická osoba, postrádaje tuto způsobilost z důvodu nezapsání v rejstříku právnických osob na Ministerstvu kultury podle zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností. Krajský soud v Plzni (dále též "odvolací soud" či "krajský soud") k odvolání žalobce potvrdil výrok nalézacího soudu; v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že žalobce nelze podřadit pod ustanovení § 18 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku (dále též jen "o. z."), neboť by tak muselo být stanoveno přímo zákonem, což se nestalo; z dikce ustanovení § 4 odst. 3 tehdy platného zákona č. 308/1991 Sb. vyplývá, že za právnickou osobu lze považovat jen registrované církve a náboženské společnosti. Zároveň zamítl návrh odvolatele ze dne 25. 4. 2005 na vstup Římskokatolické farnosti Stanovice do řízení místo původního žalobce, zdůvodněný ze strany žalobce tím, že Mešní nadace děkana Josefa Schönigera Olšová Vrata jako žalobce ve výše uvedených sporech byla rozhodnutím plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského dnem 30. 11. 2001 sloučena s Římskokatolickou farností Andělská hora; tato farnost pak byla rozhodnutím téhož biskupa sloučena dne 31. 12. 2004 s Římskokatolickou farností Stanovice jako církevní právnickou osobou.
  2. Stěžovatelka ve formálně bezvadné a k projednání plně způsobilé stížnosti ze dne 27. 1. 2006 tvrdila porušení práva zakotveného v čl. 16 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), kterého se měly obecné soudy dopustit tím, že "registrační princip platící pro církve a náboženské společnosti samotné bez dalšího vztáhly i na organizační složky církve a z důvodu absence evidence předmětné mešní nadace v rejstříku právnických osob podle zákona č. 308/1991 Sb. dovodily, že se nejedná o subjekt s právní subjektivitou.". Stěžovatelka dále namítla porušení práva garantovaného v čl. 36 odst. 1 Listiny, potažmo v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva") tím, že se "vyjma počátku procesu samotné záležitosti týkající se správného určení vlastnictví nevěnovala žádná pozornost a ve svém důsledku bylo odepřeno rozhodnutí v této věci", čímž mělo být porušeno její právo domáhat se stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu. Porušení práva na spravedlivý proces stěžovatelka spatřovala i v tom, že odvolací soud sice ve svém rozhodnutí obsáhle rozebral vztah státního a církevního práva, ve skutečnosti však své rozhodnutí prakticky neodůvodnil. Podobně i u rozhodnutí nalézacího soudu tvrdila stěžovatelka nesoulad s požadavky na ústavně konformní rozhodnutí, neboť to se omezilo pouze na konstatování obsahu sdělení Ministerstva kultury jakožto "objektivního a kompetentního orgánu". Jako porušení práva na spravedlivý proces stěžovatelka konečně namítala i průtahy v řízení, neboť žaloba byla podána dne 13. 2. 1995 a usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 16. 9. 2005 bylo doručeno dne 29. 11. 2005; stěžovatelka uvedla jedno jí zaviněné odročení jednání odvolacího soudu. Stěžovatelka konečně přednesla argument ad absurdum, namítajíc, že jí náležející vlastnictví, respektované v právní rovině během komunistického režimu alespoň formálně, jí bylo "odebráno" v průběhu 90. let blíže nespecifikovaným aktem zbavujícím tzv. historické církevní právnické osoby právní subjektivity.

Európsky súd pre ľudské práva z 10.11.2005 - Správne konanie Leyla Şahin proti Turecku (Zákaz nosenia islamskej šatky na vysokej škole)
Vytvorené:28. 09. 2010
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Sťažovateľka bola študentkou Lekárskej fakulty Univerzity v Burse. V roku 1997 sa sťažovateľka, v tom čase študentka piateho ročníka, zapísala na Lekársku fakultu istanbulskej univerzity. Tvrdí, že počas štyroch rokov, ktoré strávila štúdiom medicíny na univerzite v Burse, nosila islamskú šatku. Šatku nosila až do februára 1998.

Vo februári 1998 prorektor Univerzity v Istanbule vydal nariadenie, ktoré zakazovalo študentom nosiť islamskú šatku a bradu ako náboženské symboly.


Najvyšší súd SR z 08.08.1994 - Vylúčenie z cirkvi
Vytvorené:28. 09. 2010
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Žalobcovia v 1.) a 2.) rade žalobou z 28. 03. 1994 podanú na súde dňa 7. 4. 1994 sa domáhali proti žalovanému preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 2. 3. 1994, číslo 37, ktorým obaja žalobcovia boli vylúčení z Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Žalobcovia príslušnosť súdu v tejto veci vyvodzujú z ustanovenia § 246 ods. 2 písm. d) O.s.p. v znení novely č. 46/1994 Zb. Žalovaný vo svojom stanovisku k podanej žalobe uviedol, že so zreteľom na ustanovenie článkov 24 ods. 3, § 46 ods. 2 a § 142 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky preskúmanie uznesenia Generálneho presbyterstva Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku z 2. 3. 1994, ktorým boli žalobcovia vylúčení z Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku nespadá do pôsobnosti súdu, pretože nejde o rozhodnutie orgánov verejnej správy. Prijatie občana do cirkvi i jeho vylúčenie z cirkvi, ak sú preto splnené ustanovené podmienky, spadá výlučne do pôsobnosti príslušných orgánov cirkvi.

Najvyšší súd SR z 29.06.2004 - Správne konanie Lehota na uzavretie dohody o vydanie vecí v zmysle zákona o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvi a náboženským spoločnostiam
Vytvorené:28. 09. 2010
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Krajský súd v Nitre napadnutým rozsudkom potvrdil rozhodnutie odporcu o zamietnutí návrhu na vklad vlastníckeho práva navrhovateľa na základe dohody o vydaní nehnuteľnosti uzavretej dňa 29. mája 2000 podľa zákona č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam (ďalej len „zákon č. 282/1993 Z. z.“). Rozhodol tak preto, že dospel k záveru, že rozhodnutie je správne, vydané podľa § 31 zákona č. 162/1995 Z. z. v spojení s § 5 ods. 2 a 3 uvedeného zákona č. 282/1993 Z. z., pretože účastníci predloženú dohodu uzavreli po lehote 90 dní od doručenia výzvy a oprávnená osoba nepreukázala, že svoje nároky uplatnila na súde v lehote 15 mesiacov od doručenia výzvy. Preto jej právo ako oprávnenej osoby zaniklo.

Najvyšší súd SR z 01.01.2001 - Správne konanie Oslobodenie tovaru od cla
Vytvorené:28. 09. 2010
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Žalovaný rozhodnutím z 23. júla 2001 zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Colného úradu Bratislava zo 17. apríla 2001, ktorým rozhodol o prepustení dovezeného tovaru do colného režimu voľného obehu a vymeral colný dlh v sume 26 635 Sk pozostávajúci z cla v sume 11 Sk a dane z pridanej hodnoty v sume 26 624 Sk.

Ďalším rozhodnutím z 23. júla 2001 zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Colného úradu Bratislava zo 16. mája 2001, ktorým bolo rozhodnuté o prepustení dovezeného tovaru do colného režimu voľného obehu a vymeral colný dlh v celkovej sume 6 822 Sk pozostávajúci z cla v sume 114 Sk a dane z pridanej hodnoty 6 708 Sk.

Rozhodnutím z 23. júla 2001 bolo zamietnuté odvolanie žalobcu a bolo potvrdené rozhodnutie Colného úradu Bratislava z 2. apríla 2001, ktorým colný úrad rozhodol o prepustení dovezeného tovaru do colného režimu voľného obehu a vymeral colné dlh v sume 34 213 Sk pozostávajúci z cla v sume 25 Sk a dane z pridanej hodnoty v sume 34 188 Sk.


Najvyšší súd SR z 01.01.2002 - Povinnosť vydať nehnuteľnosti
Vytvorené:28. 09. 2010
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Krajský súd označeným rozsudkom potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa v spojení s dopĺňacím rozsudkom a opravným unesením vo výroku, ktorým bola žalovanému uložená povinnosť vydať žalobcovi tam bližšie špecifikované nehnuteľnosti v katastrálnom území V. S. s odôvodnením, že právo na vydanie veci uplatnila spôsobilá oprávnená osoba voči osobe povinnej, ktorá preukázala existenciu reštitučnej skutkovej podstaty, t.j. prechodu veci na štát v rozhodnom období, spôsobom uvedeným v ustanovení § 4 zákona č. 282/1993 Z. z. tak, ako ustálil aj okresný súd. Zároveň odvolací súd samostatným výrokom pripustil proti rozsudku dovolanie, ktoré odôvodnil tým, že posúdenie otázky prechodu práva na uplatnenie nároku a na vydanie nehnuteľnosti z náboženskej základiny na žalobcu je otázkou zásadného významu, lebo podľa neho majetok tejto základiny bol vytvorený z majetku rímskokatolíckej cirkvi, bol určený pre jej potreby a bol aj ňou spravovaný, takže vždy išlo len o majetok tejto cirkvi.

Najvyšší súd SR z 20.08.1999 - Správne konanie Neplatnosť darovacej zmluvy
Vytvorené:28. 09. 2010
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Okresný súd v N. Z. rozsudkom určil, že darovacia zmluva uzavretá medzi Slovenským náboženským fondom Bratislava a Československým štátom – Ministerstvom národnej obrany z 15. mája 1956 v Bratislave, ktorou sa prevádzala nehnuteľnosť, vedená v katastrálnom území N. Z. v pozemnoknižnej vložke 6 150 pod parcelným číslom 585/4 a 585/6 podľa N 6816/27, N 6816/28, je neplatná. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že právny úkon o prevode vlastníckeho práva k sporným nehnuteľnostiam darovacou zmluvou z 15. mája 1956 je neplatný z dôvodu, že v konaní nebolo preukázané darovanie nehnuteľností samotným žalobcom.

Ústavný súd ČR z 01.07.2010 - K restitucím církevního majetku - "blokační" ustanovení § 29 zákona o půdě
Vytvorené:12. 09. 2010
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

1. Skupina senátorů Senátu Parlamentu České republiky (dále jen „navrhovatel“) podala návrh na zahájení řízení podle § 64 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „zákon o Ústavním soudu“), ve kterém požaduje, aby Ústavní soud vyslovil, že

„Dlouhodobá nečinnost Parlamentu České republiky spočívající v nepřijetí zvláštního právního předpisu upravujícího nakládání s majetkem, jehož původními vlastníky byly církve, náboženské řády a kongregace, porušuje čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky, čl. 4 odst. 1, čl. 11 odst. 1, odst. 4 Listiny základních práv a svobod a čl. 1 odst. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.“.

2. Dále navrhuje, aby Ústavní soud zrušil § 29 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, (dále též jen „zákon o půdě“). Toto ustanovení včetně nadpisu správně zní (navrhovatel uvádí chybný text podle ASPI, nikoli podle Sbírky zákonů):

„Majetek církví

Majetek, jehož původním vlastníkem byly církve, náboženské společnosti, řády a kongregace, nelze převádět do vlastnictví jiným osobám do přijetí zákonů o tomto majetku.“.

3. Z citovaného ustanovení § 29 zákona o půdě podle navrhovatele vyplývá, že nebylo vůlí zákonodárce řešit v zákonu o půdě problematiku tzv. církevních restitucí. Vzhledem k tomu, že nezanedbatelná část majetku patřila původně do vlastnictví církví, náboženských řádů a kongregací, vyjádřil zákonodárce v zákonu o půdě explicitně, že tento majetek nebude řešen zákonem o půdě, ale v jiných zákonech, které teprve budou přijaty. Zákonodárce podle navrhovatele zamýšlel v krátkém časovém období přijmout zákony, jejichž předmětem bude vymezení postavení církví, vztahu církví a státu, financování církví a v souvislosti s tím i restituce původního církevního majetku. Vzhledem k tomu, že zákonodárce předpokládal, že původní církevní majetek (nebo jeho část), bude církvím vydán, má ustanovení § 29 zákona o půdě tzv. blokační charakter, neboť s tímto majetkem nelze nakládat (nelze jej převádět). Délka tohoto přechodného období omezení vlastnického práva není zákonem limitována.

4. Navrhovatel především zdůrazňuje, že nepovažuje za protiústavní samotné znění ustanovení § 29 zákona o půdě v podobě, ve které bylo přijato, a v době, ve které bylo přijato. Za protiústavní však považuje stav, kdy nedošlo k naplnění legitimního očekávání tohoto svojí povahou pouze překlenovacího ustanovení v důsledku dlouhodobé nečinnosti zákonodárce, a tím byl zakonzervován stav, který měl být toliko přechodný, na dobu – v době podání návrhu – přesahující patnáct let. V tom spatřuje navrhovatel rozpor s požadavkem právní jistoty (čl. 1 odst. 1 Ústavy), neboť § 29 zákona o půdě tak jistotu v právních vztazích nevytváří, ale odsunutím zamýšlené zákonné úpravy do neurčité budoucnosti naopak vnáší do právních vztahů výrazný prvek nejistoty, což lze tolerovat toliko po časově omezenou, přechodnou dobu.

5. V ustanovení § 29 zákona o půdě si podle názoru navrhovatele zákonodárce uložil povinnost přijmout zákony, které budou řešit právní úpravu vztahu k majetku, jehož původními vlastníky byly církve, náboženské řády a kongregace. Skutečnost, že žádný takový zákon dosud nebyl přijat, je důsledkem dlouhodobé nečinnosti zákonodárného sboru. V tomto poukázal na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 20/05 a dále na závěry nálezu sp. zn. Pl. ÚS 71/04.

6. Ustanovení § 29 zákona o půdě podle navrhovatele vytváří vlastnickou nerovnost. Část vlastníků – zejména obcí – nemůže se svým majetkem dlouhodobě svobodně nakládat. Blokační ustanovení znemožňuje např. i takové uspořádání vlastnických vztahů, při kterém by blokovaný majetek byl převeden do vlastnictví příslušné církve nebo při kterém by se oprávněná církev tohoto majetku platně vzdala a umožnila vlastníku zapsanému v katastru nemovitostí tento majetek „odblokovat“. Tento stav tak má podle navrhovatele zasahovat i do práva na samosprávu, neboť obce nemohou blokovaný majetek využívat pro projekty čerpající finance z veřejných zdrojů a fondů Evropské unie. Dochází tak k porušení čl. 4 odst. 1, čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod (dále též jen „Listina“) a čl. 1 odst. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (dále též jen „Úmluva“). Navrhovatel dále odkázal na závěry nálezu sp. zn. II. ÚS 528/02 (vyslovení povinnosti zákonodárce vydat zvláštní zákon) a nálezu sp. zn. Pl. ÚS 5/03 (co do časové přiměřenosti omezení základního práva).

7. Vzhledem k nutnosti přijetí napadeným ustanovením předvídaného zákona v řádném legislativním procesu navrhovatel navrhl odložit vykonatelnost derogačního nálezu k 31. prosinci 2008. Zároveň navrhl přednostní projednání věci ve smyslu § 39 zákona o Ústavním soudu.

Európsky súd pre ľudské práva z 05.06.2008 - Správne konanie Spravodajská a tlačová agentúra I Avgi, S. A. & Karis proti Grécku
Vytvorené: 7. 09. 2010
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Prvý sťažovateľ je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá vlastní celoštátny denník I Avgi. Oficiálne sídlo má v Aténach. Druhý sťažovateľ je šéfredaktor týchto novín.

Prípad sa týka sťažností sťažovateľov, že boli odsúdení pre urážku z dôvodu uverejnenia článku v júni 2000 obsahujúceho odkaz na K. V., novinára, ktorý písal politické knihy a prezentoval politické programy v miestnej televízii. K. V. sa tiež aktívne angažoval v politike a bol zvolený do parlamentu v roku 2007 za Ortodoxnú ľudovú stranu, ktorej cieľom bolo chrániť a podporovať „grécko-kresťanské ideály“.

Sporný článok sa týkal organizácie sprievodov združení krajnej pravice v Salonikách na protest proti rozhodnutiu úradu na ochranu údajov. V tomto rozhodnutí úrad okrem iného rozhodol, že uvádzanie vierovyznania osoby na jej preukaze totožnosti je v rozpore so zákonom o ochrane jednotlivca pri spracovávaní osobných údajov. V tom čase grécka ortodoxná cirkev bola ostro proti tomuto rozhodnutiu, čo podnietilo mnoho diskusií a reportáží v gréckych médiách.

Európsky súd pre ľudské práva z 06.11.2008 - Leela Förderkreis e.V. a ostatní proti Nemecku
Vytvorené: 7. 09. 2010
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Sťažovateľmi sú tri združenia registrované podľa nemeckého práva, Leela Förderkreis e.V., Wies Rajneesh Zentrum für spirituelle Therapie und Meditation e.V. a Osho Uta Lotus Commune e.V. Ide o náboženské alebo meditačné skupiny patriace k hnutiu Osho, predtým známemu ako hnutie Shree Rajneesh alebo Bhagwan, ktoré sa v Nemecku začalo šíriť v 60-tych a 70-tych rokoch.

V roku 1979 nemecká vláda začala kampaň s cieľom upozorniť na potenciálne nebezpečenstvo takýchto skupín. Vláda ich označila ako „sekty”, „mladé sekty“, „mladé náboženstvá“ a „psycho sekty“ a vydala upozornenie, že sú „deštruktívne“, „pseudo-religiózne“ a „manipulujú svojich členov“.

V októbri 1984 sťažujúce sa združenia iniciovali konanie, v ktorom sa domáhali, aby vláda upustila od ich označovania takýmito negatívnymi výrazmi. Po tom, čo vnútroštátne súdy zamietli ich nároky, sťažovatelia podali ústavnú sťažnosť.

§ Najvyšší súd SR z 31.01.2005 - Správne konanie Právna spôsobilosť cirkvi byť účastníkom konania
Vytvorené: 1. 09. 2010
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Napadnutým uznesením krajský súd podľa § 104 ods. 1 v spojení s § 246c O. s. p. zastavil konanie s odôvodnením, že v konaní sa za žalobcu označil ten, kto nemá spôsobilosť byť účastníkom konania, pretože žalobca sa v žalobe označil ako Rímskokatolícka cirkev — farský úrad O., zastúpený farárom Ladislavom B. Krajský súd vyslovil názor, že právnu subjektivitu, pokiaľ ide o Rímskokatolícku cirkev, má farnosť zastúpená duchovným správcom, farárom, a nie farský úrad. Z toho vyplynul pri skúmaní podmienok konania záver krajského súdu, že v konaní bol za účastníka označený ten, kto nemá spôsobilosť byť účastníkom konania.


§ Európsky súd pre ľudské práva z 26.10.2000 - Správne konanie Hasan a Chaush proti Bulharsku
Vytvorené: 1. 09. 2010
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Prvý sťažovateľ bol vrchným muftim bulharských moslimov od roku 1992, kedy vo funkcii, na základe rozhodnutia národnej konferencie moslimov, nahradil pána Gendzheva, ktorého z funkcie odvolalo vedenie náboženských inštitúcií, vládna agentúra prepojená na Radu ministrov. Národná kon ferencia zároveň prijala nové stanovy náboženských organizácií moslimov v Bulharsku. Druhý sťažovateľ bol pôvodne učiteľom na Islamskom inštitúte v Sofii, podľa vlastných slov, zároveň pracoval ako sekretár v úrade vrchného muftiho. V júli 1994 vedenie náboženských inštitúcií urgovalo prvého sťažovateľa, aby zvolal národnú konferenciu, ktorá by vyriešila určité problémy vyplývajúce z nezrovnalostí pri voľbách miestnych náboženských vodcov. V novembri 1994 priaznivci pána Gendzheva zvolali národnú konferenciu, ktorá sa vyhlásila za legitímneho predstaviteľa moslimských veriacich, prijala stanovy a zvolila pána Gendzheva za predsedu Najvyššej svätej rady. Vo februári 1995 vydal podpredseda vlády vyhlášku R-12, ktorou schválil stanovy moslimskej náboženskej organizácie v Bulharsku, a to tie, ktoré boli prijaté na národnej konferencii organizovanej pánom Gendzhevom. Následne, vedenie náboženských inštitúcií zaregistrovalo nové vedenie bulharskej moslimskej komunity, vrátane pána Gendzheva ako predsedu Najvyššej svätej rady. Nové vedenie, za pomoci súkromnej bezpečnostnej služby, násilne vstúpilo do priestorov úradu vrchného muftiho v Sofii, vysťahovalo osadenstvo a obsadilo budovu, potom prevzalo kontrolu nad všetkými dokumentmi a majetkom patriacim náboženským organizáciám bulharských moslimov.


Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (2)
z 14.04.2014 - NKÚ c/a Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Mikuláša, Prešov - kontrola postupov účtovania
Vytvorené: 6. 04. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text
Predmetom kontroly bolo dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a dohodnutých zmluvných podmienok pri hospodárení s dotáciami a finančnými príspevkami poskytnutými z rozpočtu vyššieho územného celku.
z 25.05.2015 - NKÚ c/a Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Kežmarok - kontrola podpory zamestnanosti a znižovania nezamestnanosti/evidencia
Vytvorené:15. 03. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vykonal kontrolu projektu, cieľom ktorého bola podpora zamestnanosti a znižovania nezamestnanosti vybraných skupín uchádzačov o zamestnanie formou vytvárania pracovných miest v chránených dielňach alebo chránených pracoviskách. Predmetom kontroly bola analýza čerpania finančných prostriedkov, dodržiavanie dohodnutých podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov, plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov.

Vzory dokumentov (6)
Základný dokument cirkvi a/alebo náboženskej spoločnosti
Vytvorené: 1. 10. 2010
Autor:Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike
Stiahni súbor
K návrhu na registráciu sa prikladá základný dokument zakladanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti (štatút, poriadok, stanovy a pod.), z ktorého musí byť zrejmé: a) názov a sídlo ústredia cirkvi alebo náboženskej spoločnosti; b) orgány a útvary, spôsob ich ustanovenia a oprávnenia; c) spôsob ustanovovania osôb vykonávajúcich duchovenskú činnosť a ich odvolávanie; d) základné články viery; e) zásady hospodárenia, včítane spôsobu určenia likvidátora pre prípad majetkového vyporiadania pri zániku cirkvi alebo náboženskej spoločnosti; f) spôsob schvaľovania základného dokumentu a jeho zmien; g) útvary, ktoré majú právnu subjektivitu a v akom rozsahu a kto je oprávnený v ich mene konať, h) práva a povinnosti členov hlásiacich sa k cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
Čestné vyhlásenie člena, že je členom cirkvi a /alebo náboženskej spoločnosti
Vytvorené:30. 09. 2010
Autor:MKCR SR
Stiahni súbor
Čestné vyhlásenie tvorí prílohu k návrhu na registráciu (názov a adresa cirkvi alebo náboženskej spoločnosti) v zmysle § 11 a 12 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.
Ústavná sťažnosť na porušenie čl. 127 Ústavy SR
Vytvorené:30. 09. 2010
Autor:www.epi.sk
Stiahni súbor
Ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd.
Evidencia združenia cirkví a/alebo náboženských spoločností
Vytvorené:12. 09. 2010
Autor:Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR
Stiahni súbor
Vzor listiny pre evidenciu združenia cirkví a/alebo náboženských spoločností ako právnickej osoby, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi a/alebo náboženskej spoločnosti
Evidencia rehole, komunity, spoločnosti a obdobného spoločenstva
Vytvorené:12. 09. 2010
Autor:Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR
Stiahni súbor
Vzor listiny pre evidenciu komunity, rehole, spoločnosti a obdobného spoločenstva ako právnickej osoby, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi a/alebo náboženskej spoločnosti
Evidencia organizačnej zložky cirkvi a/alebo náboženskej spoločnosti
Vytvorené:12. 09. 2010
Autor:Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR
Stiahni súbor
Vzor listiny pre evidenciu organizačnej zložky cirkvi alebo náboženskej spoločnosti ako právnickej osoby, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi a/alebo náboženskej spoločnosti
Register pojmov (14)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť