itretisektor | Zamestnávanie
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Zamestnávanie

Zamestnávanie zamestnancov je upravené predovšetkým Zákonníkom práce v platnom znení. Pracovný pomer má v tak v sfére podnikateľskej ako aj treťosektorovej rovnaké zákonné požiadavky, preto je potrebné poznať jeho špecifiká a možnosti. 

Dôvodové správy (5)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (17)
Zamestnávanie: Zamestnávanie cudzincov
Vytvorené: 6. 02. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Odborný článok približuje problematiku zamestnávania občanov Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru a štátnych príslušníkov tretích krajín, porovnáva rozdiely medzi zamestnaním člena EÚ/EHS a štátneho príslušníka tretej krajiny a vymedzuje povinnosti zamestnávateľa spojené so zamestnaním týchto osôb.

Zamestnávanie/Školská spoločnosť: Dovolenky vo väčšom rozsahu aj pre rodičov
Vytvorené:20. 11. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text
Odborný článok informuje o zmenách v Zákonníku práce, ktoré priniesol zákon č. 380/2019 Z. z.. Zmeny sa dotýkajú ustanovení upravujúcich výmeru dovolenky.
Zamestnávanie: Úpravy pracovného času pre rodičov s deťmi
Vytvorené:15. 10. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Pracovné právo zohľadňuje aj špecifické potreby zamestnancov spočívajúce v ich zdravotnom alebo sociálnom statuse, kedy im prislúchajú osobitné nároky zo Zákonníka práce. Takouto osobitnou kategóriou zamestnanca je tehotná žena a zamestnanec, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov. V článku sa bližšie zameriame na podmienky, ktoré musia byť splnené, aby takému zamestnancovi vznikol nárok na skrátenie pracovného času.

Zamestnávanie: Pracovné zdravotné služby pri kategórii prác 2
Vytvorené:14. 06. 2019
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Od 1.7.2018 je účinný § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (ďalej len „zákon o podpore verejného zdravia“), podľa ktorého je zamestnávateľ povinný oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie. Vzhľadom na to, že táto povinnosť sa uplatňuje prvýkrát, úrady verejného zdravotníctva budú uvedenú povinnosť považovať za splnenú ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30.06.2019.

Zamestnávanie: Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti
Vytvorené: 6. 03. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Aplikačná prax odkryla slabé miesta zákona č. 307/2014 Z. z., ktoré neboli v čase tvorby zákona známe a ani ich nebolo možné predvídať. Z uvedených dôvodov bol prijatý nový zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nahrádza právnu úpravu z roku 2014 a je účinný od 1. marca 2019. Viac informácií o novej právnej úprave v odbornom článku.

Zamestnávanie: Dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
Vytvorené:15. 11. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovicova
Zobraz celý text

V odbornom článku sa venujeme problematike výpočtu dovolenky v prípadoch, kedy má zamestnanec nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas. 

Zamestnávanie: Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 2. časť - Niektoré špecifiká
Vytvorené:28. 07. 2014
Autor:Matej Trnavský
Zobraz celý text
V tomto odbornom článku sa zaoberáme niektorými špecifikami, ktoré sa týkajú dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru.
§ Zamestnávanie: Povinnosti zamestnávateľa súvisiace s materskou a rodičovskou dovolenkou
Vytvorené:24. 07. 2014
Autor:Mgr_Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Prinášame sumár povinností zamestnávateľa v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení voči tehotnej zamestnankyni, zamestnankyni na materskej alebo zamestnancovi na rodičovskej dovolenke.

Zamestnávanie: Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 1. časť
Vytvorené: 7. 07. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
V obsahu tohto odborného článku sa venujeme dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
§ Zamestnávanie: Delené pracovné miesto
Vytvorené:19. 09. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Príspevok bližšie objasňuje inštitút deleného pracovného miesta. 

§ Zamestnávanie: Dohoda o sporných nárokoch
Vytvorené: 2. 09. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Príspevok sa bližšie zaoberá využitím dohody o sporných nárokoch v pracovnoprávnych vzťahoch a jej základnými náležitosťami.  

§ Zamestnávanie: Doručovanie písomností v pracovnom pomere
Vytvorené:26. 08. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou doručovania písomností týkajúcich sa pracovného pomeru.

§ Zamestnávanie: Pracovný pomer na určitú dobu
Vytvorené:16. 08. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu. 

§ Zamestnávanie: Pracovná zmluva a vznik pracovného pomeru v MVO (časť 2)
Vytvorené: 5. 08. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Príspevok sa zaoberá ďalšími súčasťami pracovnej zmluvy ako sú dohoda o skúšobnej dobe, dohoda o peňažnej náhrade za nezotrvanie zamestnanca u zamestnávateľa počas plynutie výpovednej doby, konkurenčná doložka, dohoda o práci nadčas a súhlas zamestnanca so spracúvaním osobných údajov. 

§ Zamestnávanie: Pracovná zmluva a vznik pracovného pomeru v MVO (časť 1.)
Vytvorené: 2. 08. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text
Príspevok sa zaoberá náležitosťami pracovnej zmluvy a dôsledkami vzniku pracovného pomeru.
§ Zamestnávanie: Povinnosti mimovládnej organizácie v štádiu pred uzatvorením pracovnej zmluvy
Vytvorené: 8. 07. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Medzi zamestnávateľom a uchádzačom o zamestnanie vzniká už v čase pred dohodnutím pracovného pomeru pracovnoprávny vzťah, ktorého obsahom je súhrn práv a povinností ustanovených v § 41 Zákonníka práce. Tento druh pracovnoprávnych vzťahov sa označuje ako predzmluvný vzťah. 

§ Zamestnávanie: Možnosti zamestnávania v MVO
Vytvorené:17. 06. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Prinášame Vám krátky prehľad jednotlivých možností zamestnávania v mimovládnych organizáciách.

Odborné stanoviská (2)
Školská spoločnosť/ Zamestnávanie: Usmernenie k postupu uplatnenia príspevku na rekreáciu zamestnanca pre školy a školské zariadenia
Vytvorené: 1. 08. 2019
Autor:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zobraz celý text

V prípade zamestnancov škôl, ktorých mzdové náklady sú financované na základe zákona č. 597/2003 Z. z. t.j. školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie a špeciálne materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja a spĺňajú podmienky Zákonníka práce, preplatenie príspevkov zriaďovateľom sa bude poskytovať zriaďovateľovi z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja. K postupu uplatnenia príspevku na rekreáciu zamestnanca pre školy a školské zariadenia je dostupné usmernenie. 

Príklady z praxe (87)
Zamestnávanie/ Kultúrna spoločnosť: Zvýšenie platovej tarify ekonomického zamestnanca kultúrneho centra
Vytvorené:29. 07. 2020
Autor:Mgr. Vladimir Fujak
Zobraz celý text

Sme rozpočtová organizácia mesta (Mestské kultúrne a osvetové stredisko) a chceme sa opýtať, či zvýšenie platovej tarify o 5 % patrí aj ekonomickým zamestnancom pracujúcim v uvedenej inštitúcii.

Zamestnávanie: Nárok na odchodné po smrti zamestnanca
Vytvorené:16. 07. 2020
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Nevieme, či máme vyplatiť odchodné zamestnancovi, ktorému pracovný pomer zanikol z dôvodu smrti. Zamestnanec bol poberateľom starobného dôchodku a popri tom pracoval.

Zamestnávanie: Pracovné voľno a náhrada mzdy pri pružnom pracovnom čase
Vytvorené:29. 06. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Ako postupovať pri poskytovaní pracovného voľna z dôvodu vyšetrenia a ošetrenia zamestnanca, ak je stanovená pevná a pružná pracovná doba. Týždenný pracovný čas je 37,5 hodín. Ak doloží zamestnanec potvrdenie od lekára (bez časového označenia), je potrebné zaevidovať a ospravedlniť len absenciu 6 hodín, nakoľko v rámci jedného dňa musí byť v rámci základného pracovného času na pracovisku uvedený počet hodín? Aká náhrada mzdy patrí zamestnancovi?

Zamestnávanie: Informácie o sprevádzanom rodinnom príslušníkovi
Vytvorené: 2. 06. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Má zamestnávateľ právo zisťovať akého rodinného príslušníka sprevádza zamestnanec a na aké vyšetrenie ?

Zamestnávanie: Možnosti zamestnávateľa pri podozrení zamestnanca zo sexuálneho zneužívania
Vytvorené:20. 05. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Aké možnosti má zamestnávateľ v prípade, že niektorý z jeho zamestnancov je podozrivý alebo obvinený zo sexuálneho zneužívania mladistvých alebo dospelých?

Školská spoločnosť/Zamestnávanie: Výkon práce z domu zamestnancami školy
Vytvorené:15. 05. 2020
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Akým spôsobom je vhodné upraviť výkon práce z domu v škole?

Zamestnávanie: Výpoveď počas pandémie
Vytvorené:13. 05. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Škola chce dať výpoveď zamestnancovi, ktorý je poberateľom starobného dôchodku a aktuálne škola nemá možnosť prideľovať tomuto zamestnancovi prácu. Môže škola toho zamestnanca prepustiť? Ako pri výpovedi postupovať, nakoľko dohoda medzi školou a zamestnancom nie je možná?

Školská spoločnosť/ Zamestnávanie: Príspevok na udržanie zamestnanosti a odpustenie odvodov
Vytvorené: 8. 05. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Môžeme žiadať aj príspevok na mzdy od ÚPSVaR a aj odpustenie odvodov za zamestnávateľa? 

Sociálna spoločnosť/ Zamestnávanie: Preradenie zamestnancov jaslí do karanténneho strediska?
Vytvorené:30. 04. 2020
Autor:Mgr. Vladimir Fujak
Zobraz celý text

Sme prevádzkovatelia detských jaslí, ktorých prevádzka je momentálne prerušená. Sme subjekt hospodárskej mobilizácie? Mohli by sme zamestnancov využiť na prácu v karanténnom stredisku, v ktorom budú umiestnení čakatelia – budúci prijímatelia sociálnej služby a za akých podmienok? 

Zamestnávanie: Nárok na rekreačný príspevok pri prechode zamestnancov
Vytvorené: 4. 12. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Má zamestnanec nárok na rekreačný príspevok pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov u nástupcu, ak u predchádzajúceho zamestnávateľa odpracoval nepretržite 24 mesiacov?

Zamestnávanie/Školská spoločnosť: Dodatočné zistenie nesplnenia predpokladu bezúhonnosti pedagogického zamestnanca
Vytvorené:29. 11. 2019
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Pri uzatváraní pracovného pomeru v niektorých prípadoch máme od pedagogického zamestnanca k dispozícii len čestné vyhlásenie o tom, že spĺňa predpoklad bezúhonnosti. Ak sa dodatočne po vzniku pracovného pomeru preukáže, že zamestnanec tento predpoklad nespĺňa, akým spôsobom je možné s nim skončiť pracovný pomer bez zbytočného odkladu?

Športová spoločnosť/Zamestnávanie: Jednotné cestovné náhrady hráčom klubu?
Vytvorené:27. 11. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Je občianske združenie – športový klub povinné pri preplácaní cestovných náhrad svojim hráčom postupovať podľa zákona o cestovných náhradách alebo si môžu stanoviť odlišný spôsob podľa dohody s hráčmi?

Zamestnávanie: Zaradenie opatrovateľky do platovej triedy a vzdelanie podľa starších právnych predpisov
Vytvorené:20. 11. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Otázka: Zamestnankyňa má ukončenú 2 ročnú odbornú školu, ktorú ukončila v roku 1972 a ako doklad predložila vysvedčenie z 2.ročníka. Zároveň má absolvovaný opatrovateľský kurz v rozsahu 230 hodín. Môže byť táto zamestnankyňa zaradená ako terénna opatrovateľka do 2. platovej triedy?

Zamestnávanie: Výpoveď tehotnej zamestnankyni v skúšobnej dobe
Vytvorené:15. 11. 2019
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text
Uzavreli sme pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy od 01.09.2019 na dobu určitú do 31.08.2020 so skúšobnou dobou na tri mesiace. Od 08.09.2019 je zamestnankyňa práceneschopná a ústnou formou oznámila zamestnávateľovi, že je tehotná. Môžeme ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe alebo uplynutím doby určitej t.j. 31.08.2020. Ak by sme ukončili pracovný pomer uplynutím doby určitej, vznikne zamestnankyni nárok na dovolenku v prípade, že by bola celý čas až do nástupu na materskú dovolenku práceneschopná ?
Zamestnávanie : Rekreačný poukaz a ubytovanie len od podnikateľa?
Vytvorené:25. 09. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Môže zamestnávateľ odmietnuť preplatiť zamestnancovi rekreačný pobyt, ak poskytovateľ ubytovania nemá na poskytovanie týchto služieb živnostenské oprávnenie?

Zamestnávanie/Školská spoločnosť: Dobrovoľné poskytnutie rekreačného príspevku
Vytvorené:24. 09. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Môže obec na báze dobrovoľnosti rozhodnúť, že poskytne svojím zamestnancom rekreačný príspevok? Majú na tento dobrovoľný rekreačný príspevok nárok aj zamestnanci školy s právnou subjektivitou, ktorej je obec zriaďovateľom?

Zamestnávanie/Školská spoločnosť: Nárok zamestnancov obecnej školy na príspevok na rekreáciu
Vytvorené: 9. 09. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Môže rozhodnúť obec, že zamestnancom školy s právnou subjektivitou nebude patriť príspevok na rekreáciu?

Sociálna spoločnosť/Zamestnávanie: Odpustenie absolvovania akreditovaného kurzu pri dlhoročnej praxi v jasliach?
Vytvorené:17. 07. 2019
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

V obecných jasliach pôsobia aj zamestnanci, ktorí nespĺňajú požiadavku potrebného stupňa vzdelania a neabsolvovali ani akreditovaný kurz opatrovania detí vyžadovaný zákonom. V mnohých prípadoch však ide o zamestnancov, ktorí opatrujú deti v detských jasliach niekoľko desiatok rokov. Je možné, aby im obec “odpustila“ povinnosť absolvovať akreditovaný kurz s ohľadom na dlhoročnú prax?

Zamestnávanie/Školská spoločnosť: Príspevok na rekreáciu a detské podujatia
Vytvorené:27. 05. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Je možné použiť rekreačné poukazy aj na aktivity, ktoré nie sú zotavovacími podujatiami (napr.: denné prímestské tábory, na ktorých deti nenocujú)?

Zamestnávanie: Nástup po rodičovskej či materskej dovolenke a čerpanie dovolenky
Vytvorené:10. 04. 2019
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Ako postupovať v prípade, keď zamestnanec po návrate z materskej/rodičovskej dovolenky do práce si plánuje nadväzne čerpať dovolenku? Ako postupovať vo vzťahu k osobe, ktorá bola prijatá na miesto takého zamestnanca počas materskej/rodičovskej dovolenky?

Zamestnávanie: K termínu poskytnutia stravných lístkov zamestnancom
Vytvorené: 5. 02. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Je možné zamestnancom poskytnúť stravné lístky až po odpracovaní mesiaca alebo je potrebné ich dávať na mesiac dopredu?

Školská spoločnosť/Zamestnávanie: Konkurenčná doložka pre učiteľa?
Vytvorené:10. 10. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Je možné zakázať učiteľovi našej školy, aby po ukončení pracovného pomeru nemohol založiť vlastnú súkromnú školu?  

Zamestnávanie: Uvádzanie základnej mzdy pri ponuke na zamestnávanie
Vytvorené: 9. 05. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Kto má po novom povinnosť pri zverejňovaní pracovnej ponuky uvádzať sumu základnej zložky mzdy? Na koho sa ustanovenia týchto zákonov vzťahujú a na koho sa nevzťahujú?

Osobné údaje/Zamestnávanie: Zverejňovanie údajov zamestnancov
Vytvorené: 2. 05. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Akým spôsobom môžeme od mája nakladať s osobnými údajmi zamestnancov, pokiaľ ich potrebujeme zverejniť na našej stránke? Nakoľko ide o pracovné pozície osôb, ktoré prichádzajú do kontaktu priamo so zákazníkmi, je potrebné, aby boli o týchto osobách zverejnené aspoň základné informácie a telefónny kontakt. Je potrebné za týmto účelom získavať súhlas našich zamestnancov podľa novej právnej úpravy? 

Zamestnávanie: Ukončenia pracovného pomeru so zamestnancom po dlhodobej PN
Vytvorené:25. 04. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Je možné dať výpoveď zamestnancovi z dôvodu jeho nadbytočnosti v zmysle organizačného poriadku, ktorý sa stal platným v čase, keď bol zamestnanec dlhodobo práceneschopný? Ako ďalej postupovať pri vyplatení odstupného a náhrady za nevyčerpanú dovolenku?

Osobné údaje/Zamestnávanie: Vedenie údajov o zamestnancoch
Vytvorené:21. 03. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Máme zozbierané osobné údaje o zamestnancoch aj formou osobných dokladov, napr. scan občianskeho preukazu, vysvedčenia, diplomy a pod. Máme od zamestnancov podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov na pracovno-právne účely. Bude takéto opatrenie podľa novej právnej úpravy postačujúce? 

Zamestnávanie: Pokutovanie zamestnancov zamestnávateľom?
Vytvorené:28. 02. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Zamestnávateľ chce svojim zamestnancom udeľovať pokuty za porušovanie pracovnej disciplíny. Zamestnanci však nedostávajú okrem mzdy žiadne odmeny, z ktorých by bolo možné peniaze strhnúť. Môže si zamestnávateľ uplatňovať takéto nároky? 

Školská spoločnosť/Zamestnávanie: K určeniu práce nadčas učiteľov pri aktivitách mimo školy
Vytvorené: 9. 02. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Sme základná umelecká škola, ktorá so žiakmi absolvuje rôzne súťaže a aktivity mimo pracoviska. Keďže ide niekedy aj o viacdňové akcie, akým spôsobom vieme určiť, kedy ide o prácu nadčas?

Zamestnávanie: Platový dekrét pri plate nedosahujúcom minimálnu mzdu
Vytvorené: 9. 02. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text
Ako vystaviť platový dekrét/oznámenie o výške platu keď nepedagogický zamestnanec (pracujúci vo verejnom záujme) podľa tabuľky platových taríf nedosahuje ani minimálnu mzdu?
Zamestnávanie: Možnosti odstupného pre zamestnanca
Vytvorené:17. 01. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Účtovníčka bola na dlhodobej PN cca rok. Necelý rok cca 11 mesiacov sme mali v pracovnom pomere prijatú náhradnú účtovníčku, ktorá bola podľa pracovnej zmluvy prijatá na zastupovanie počas PN. Je možné alebo nutné vyplatiť odstupné odchádzajúcej zastupujúcej účtovníčke?

Školská spoločnosť/Zamestnávanie: Príplatok za zmennosť učiteľkám MŠ
Vytvorené:21. 12. 2017
Autor:g_Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Patrí učiteľkám v materskej školy príplatok za zmennosť? Rannú zmenu majú od 06:30 - 12:30; odpoludňajšiu od 10:30 - 16:30. Striedanie zmien týždenne.
Zamestnávanie: Opätovné uzavretie pracovnej zmluvy so skúšobnou dobou
Vytvorené: 6. 12. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Máme zamestnanca, ktorému končí skúšobná lehota, pracovnej zmluvy uzatvorenej na rok. Je možné s týmto zamestnancom ukončiť túto pracovnú zmluvu a následne uzatvoriť novú na cca 3-4 mesiace, teda opäť na dobu určitú so skúšobnou dobou. 

Zamestnávanie: Čerpanie dovolenky v hodinách
Vytvorené: 2. 11. 2017
Autor:JUDr. Adriana Kováčová
Zobraz celý text

Je možné čerpanie dovolenky zamestnancom v hodinách?

Zamestnávanie: K vyplácaniu príspevkov zo sociálneho fondu
Vytvorené:24. 10. 2017
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Môžu sa zo sociálneho fondu vyplácať príspevky zamestnancom v hotovosti? Je možné preniesť zostatok v sociálnom fonde do nasledujúceho kalendárneho roku? Je možné na konci roku nevyčerpané finančné prostriedky vyplatiť zamestnancom cez výplatnú pásku?  

Zamestnávanie: Vrátenie náhrady mzdy za prečerpanú dovolenku pri skončení pracovného pomeru
Vytvorené:13. 10. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovicova
Zobraz celý text

Dohodla som sa so zamestnávateľom na skončení pracovného pomeru, pretože som si našla inú prácu. Avšak mám prečerpanú dovolenku a zamestnávateľ mi tvrdí, že som povinná mu za ňu vrátiť náhradu mzdy. Je to pravda? Môže túto sumu odo mňa zamestnávateľ vymáhať?

Zamestnávanie: Overenie návštevy lekára zamestnanca
Vytvorené:12. 10. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovicova
Zobraz celý text

Zamestnanec doručí zamestnávateľovi od lekára potvrdenie riadne podpísané lekárom. Má zamestnávateľ právo požadovať od ošetrujúceho lekára informáciu, či zamestnanec bol skutočne prítomný na ošetrení?

Zamestnávanie: Rodičovský príspevok a výkon práce
Vytvorené:13. 09. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text
Zamestnankyňa má uzavretý pracovný pomer na dobu neurčitú, je na rodičovskej dovolenke a poberá rodičovský príspevok. Môže mať uzatvorenú pracovnú zmluvu aj v inej organizácii, a zároveň poberať rodičovský príspevok?
Zamestnávanie: „Čiastočná“ domácka práca
Vytvorené:13. 09. 2017
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je možné skombinovať zamestnancovi prácu s rovnomerne rozvrhnutým pracovným časom s domácou prácou? Je možné pomerne určiť náhradu mzdy pri dôležitých osobných prekážkach v práci?

Zamestnávanie: Oprávnenie exekútora siahnuť na cestovné náhrady
Vytvorené: 5. 09. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Môže exekútor siahnuť na diéty ?

Zamestnávanie: Stravné zamestnancov počas účasti na školení
Vytvorené:16. 08. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Má zamestnanec nárok na stravné lístky za dni, počas ktorých je účastný na školení, školenie si hradil sám, pričom stravné si tiež hradil sám ale nepožadoval stravovanie preplatiť?
Zamestnávanie: K zarátaniu odchodného do príjmu podliehajúceho dohode o zrážkach zo mzdy
Vytvorené: 9. 08. 2017
Autor:JUDr. Veronika Gvušč
Zobraz celý text

Je možné zarátať odchodné do príjmu, ktorý podlieha dohode o zrážkam zo mzdy? 

Zamestnávanie: Účinnosť organizačnej zmeny a doručovanie výpovede z nadbytočnosti
Vytvorené:12. 07. 2017
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Zamestnávateľ zmenou organizačnej štruktúry ruší pracovné miesto, zmena nastane v júli 2017 s účinnosťou od 01.09.2017. Zamestnávateľ má iné voľné pracovné miesto, ktoré zamestnankyni ponúkne. Môže zamestnávateľ ešte v júli, hneď po prijatí zmeny organizačnej štruktúry, oznámiť pracovníčke zmenu a v prípade odmietnutia voľného miesta jej dať výpoveď?

Zamestnávanie/Neziskovky všeobecne: Súkromné vozidlo na služobné účely a náhrada škody
Vytvorené:29. 06. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Môže sa zamestnanec neziskovej organizácií v prípade použitia vlastného motorového vozidla na služobné účely bez havarijného poistenia zrieknuť náhrady škody na tomto vozidle počas pracovnej cesty?

Zamestnávanie: Vykonávanie zrážok zo mzdy pri súbehu exekúcii
Vytvorené:14. 06. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text
Naša zamestnankyňa má platiť exekúciu zrážkami zo mzdy. Jej manžel však pracuje - je živnostník a dospelý syn je evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný. Musí jej ostať 25 % zo sumy životného minima aj na nich? Zároveň nám však prišiel ďalší exekučný príkaz, ktorý jej máme začať uhrádzať zrážkami zo mzdy. Sumy na oboch exekúciách niekoľkonásobne prevyšujú jej mzdu. Musíme začať zrážať obe exekúcie, alebo najprv tú, čo prišla skôr a potom druhú?
Zamestnávanie/Školská spoločnosť: Podmienky pre priznanie osobného platu pre zamestnanca
Vytvorené: 6. 06. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Aké sú podmienky pre priznanie osobného platu podľa § 7a zákona č. 553/2003 Z. z. pri pedagogických zamestnancoch školy? Je to na rozhodnutí vedúceho pedagogického zamestnanca? Čo sú vlastne ,,osobitne významné pracovné činnosti alebo mimoriadne náročné pracovné úlohy"? Aké sú riziká poskytnutia osobného platu pre zamestnanca?

Zamestnávanie: K použitiu súkromného motorového vozidla zamestnanca na pracovnú cestu a havarijné poistenie
Vytvorené:31. 05. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Môže zamestnanec na pracovnú cestu použiť súkromné motorové vozidlo? Musí mať toto vozidlo havarijné poistenie? Ak áno, je zamestnanec povinný preukázať zamestnávateľovi pred vykonaním pracovnej cesty doklad o tom, že havarijné poistenie bolo uhradené?

Zamestnávanie: K možnosti vyplácania cestovných náhradách pri pracovnej ceste viacerých zamestnancov
Vytvorené:24. 05. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Je možné, ak za skupinu zamestnancov, ktorí sa spoločne zúčastnia služobnej cesty, podá vyúčtovanie oprávnených výdavkov spojených so služobnou cestou jeden zamestnanec s tým, že sám za nich prevezme aj cestovné náhrady?

§ Zamestnávanie: Zrážky zo mzdy zamestnanca od 01. apríla 2017
Vytvorené:10. 05. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Na základe exekučného príkazu máme nášmu zamestnancovi zrážať zo mzdy zrážky. Ako máme postupovať? V akej výške môžeme zrážky vykonať?

§ Zamestnávanie: Zastavenie exekúcie pri zrážkach zo mzdy
Vytvorené: 9. 05. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Je možné zastaviť exekúciu vykonávanú formou zrážok zo mzdy?

Zamestnávanie: Fond pracovnej doby
Vytvorené: 4. 05. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Zamestnávateľ zamestnáva zamestnancov, ktorí pracujú na zmeny.

Na jednom oddelení pracujú zamestnanci iba nočné zmeny v jednozmennej prevádzke, a to nasledovne:

2 nočné zmeny, 2 dni voľno, 3 nočné zmeny, 2 dni voľno, 2 nočné zmeny, 3 dni voľno (systém známy ako dlhé a krátke týždne).

Na druhom oddelení pracujú zamestnanci v dvojzmennej prevádzke nasledovne: 2 dni ranná zmena, 2 dni poobedná zmena, 2 dni voľno.

Ako má zamestnávateľ týmto zamestnancom počítať fond pracovnej doby za kalendárny mesiac? Má do fondu pracovnej doby započítavať aj dni sviatkov? Napríklad v apríli bolo 18 pracovných dní a dva sviatky (Veľký piatok a Veľkonočný pondelok). Fond pracovnej doby v mesiaci apríl bol teda 18 alebo 20 dní?

Zamestnávanie: K nároku na dovolenku pri pracovnom pomere kratšom ako jeden rok
Vytvorené:12. 04. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Zamestnanec nastúpil do práce 01.10.2016. S týmto zamestnancom sme sa dohodli na skončení pracovného pomeru 30.04.2017. Má tento zamestnanec nárok na dovolenku, ak jeho pracovný pomer trval menej ako jeden rok?

Zamestnávanie: Dočasné pridelenie zamestnanca
Vytvorené:29. 03. 2017
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text

Som zamestnaná v organizácií, ktorá úzko spolupracuje s inou organizáciou v inom meste. Zamestnávateľ mi ponúkol možnosť, aby som dočasne pracovala v tejto partnerskej organizácií po dobu, kým zamestnankyňa, ktorá tam inak pracuje, bude na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke. Je možné sa so zamestnávateľom na takejto dočasnej zmene dohodnúť bez toho, aby to ovplyvnilo trvanie môjho pracovného pomeru u môjho pôvodného zamestnávateľa? Ak áno, na aký dlhý čas?

Zamestnávanie: Preradenie na inú prácu z dôvodu zdravotnej nespôsobilosti zamestnanca
Vytvorené:23. 03. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Máme zamestnankyňu, ktorá na základe lekárskeho posudku požiadala o skončenie pracovného pomeru dohodou z dôvodu jej zdravotnej nespôsobilosti. Ako máme v danom prípade postupovať? Musíme tejto jej žiadosti striktne vyhovieť?

Zamestnávanie: K nároku na pomernú časť dovolenky
Vytvorené:24. 01. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zamestnanec odchádza do dôchodku z organizácie, v ktorej pracoval nepretržite 5 rokov. Ukončenie pracovného pomeru dohodou bolo dohodnuté k 31.1.2017. Má zamestnanec nárok na pomernú časť dovolenky za odpracovaný január v zmysle § 102 Zákonníka práce?

Školská spoločnosť/Zamestnávanie:Odhlasovanie a prihlasovanie opätovne zvolenej riaditeľky
Vytvorené:25. 11. 2016
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text
Riaditeľka materskej školy má zmluvu na dobu neurčitú doteraz 11 rokov. Po piatich rokoch bolo výberové konanie, opäť ju zvolili. Kontrola zo sociálnej poisťovne trvala na tom, že v sociálnej poisťovni ju v deň ukončenia volebného obdobia musia odhlásiť a hneď na druhý deň, keď je vymenovaná za riaditeľku opäť prihlásiť. Je požiadavka Sociálnej poisťovne opodstatnená?
Zamestnávanie: Mzdové nároky pozostalých spojené s úmrtím zamestnanca
Vytvorené:20. 09. 2016
Autor:Mgr. Veronika Gvušč
Zobraz celý text

Je potrebné vyplatiť manželovi zamestnankyne, ktorá prednedávnom zomrela, štvornásobok priemerného mesačného zárobku? Zamestnankyni prislúchal aj nárok na odchodné. Má na toto odchodné nárok aj jej pozostalý manžel?

Školská spoločnosť/Zamestnávanie: Prijatie učiteľky bez splnenia kvalifikačného predpokladu
Vytvorené: 7. 09. 2016
Autor:Mgr. Veronika Gvušč
Zobraz celý text

Môžeme zamestnať na pracovnú pozíciu - učiteľka v materskej škole uchádzačku, ktorá zatiaľ nespĺňa kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancoch, avšak po skončení štúdia (ktoré začala) ich bude v budúcnosti spĺňať?

Zamestnávanie: Stravné lístky pri práci nadčas
Vytvorené:22. 07. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je povinnosťou zamestnávateľa poskytnúť stravné lístky pri nariadení práce nadčas, keď táto práca je zaplatená aj s príplatkom? Ide o sezónnych zamestnancov, odmeňovaných podľa zákonníka práce, ktorí majú nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas v dvojzmennej prevádzke pri dodržaní ustanoveného týždenného pracovného času 37,5 hodín. 

§ Zamestnávanie: Určenie spôsobu dopravy pri pracovnej ceste zamestnávateľom
Vytvorené: 7. 04. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Zamestnanec na služobnej ceste použil osobné motorové vozidlo ale od zamestnávateľa mal schválený hromadný dopravný prostriedok. Môže mu zamestnávateľ preplatiť len cestu vo výške cestovného hromadnej dopravy? Ako to riešiť v internej smernici?

 

Zamestnávanie/Školská spoločnosť: Prestávka na odpočinok a jedenie
Vytvorené:16. 12. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

V materskej škole bez právnej subjektivity pracujú učiteľky v dvojzmennej prevádzke, pričom pracovná doba je od 07.00 hod. do 16.45 hod. V pracovnom poriadku je ustanovený ich pracovný úväzok na 37,5 hod. týždenne bez prestávok na jedlo. Vzniká učiteľkám nárok na prestávku na odpočinok a jedenie?

Zamestnávanie: K práci nadčas riaditeľa školy bez právnej subjektivity
Vytvorené: 9. 12. 2015
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Má riaditeľka materskej školy (bez právnej subjektivity), ktorá má z titulu riaditeľa príplatok za riadenie, a zároveň znížený úväzok z 28 na 20 hod./týždeň, nárok na náhradné voľno za nadčas?

Zamestnávanie: Príplatky za prácu pri dohodách mimo pracovného pomeru
Vytvorené: 1. 12. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Má zamestnanec nárok na príplatok napr.: za prácu v noci, cez víkend alebo vo sviatok pri dohode o pracovnej činnosti alebo vykonaní práce?

Zamestnávanie: K práci nadčas štatutárneho orgánu
Vytvorené:24. 11. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Môže si štatutárny zástupca príspevkovej organizácie zriadenej obcou vybrať náhradné voľno za prácu nadčas?
Zamestnávanie: K skončeniu pracovného pomeru s invalidným dôchodcom
Vytvorené:13. 11. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zamestnanec chránenej dielne (invalidný dôchodca s postihnutím nad 70%) je práce neschopný viac ako rok. Môže predložiť lekársky posudok, že pri svojej diagnóze už nie je možné, aby naďalej pracoval. Aká je možnosť ukončiť s ním pracovný pomer zo strany zamestnávateľa? Bude mať nárok na odstupné?

Zamestnávanie/Školská spoločnosť: Neplnenie racionalizačných opatrení riaditeľom školy ako porušenie pracovnej disciplíny
Vytvorené:21. 07. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Aké sú legálne možnosti obce žiadať od riaditeľa školy (zriaďovateľom je obec) realizáciu racionalizačných opatrení a akou formou vynútiť ich plnenie? 

Zamestnávanie/Školská spoločnosť: Práca nadčas a pohotovosť učiteľov na školskom výlete
Vytvorené:21. 07. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Ako máme správne postupovať pri počítaní rozsahu práce nadčas v súvislosti s aktivitami organizovanými mimo súkromnej školy (napr. lyžiarsky kurz, škola v prírode a pod.).? Čo sa považuje za prácu nadčas a čo sa považuje za pohotovosť? Ako odmeňovať pohotovosť? 

Zamestnávanie: Zastupovanie štatutárneho orgánu počas materskej dovolenky
Vytvorené:17. 07. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Zastupovaním štatutára príspevkovej organizácie mesta sme počas čerpania materskej dovolenky poverili internú zamestnankyňu. Mali sme uskutočniť výberové konanie na voľné pracovné miesto?
Zamestnávanie: Nárok na odchodné pri dvoch pracovných pomeroch
Vytvorené: 7. 07. 2015
Autor:Mgr. Ivana Gumanová
Zobraz celý text

Naša zamestnankyňa má u nás dva pracovné vzťahy, jeden na plný pracovný úväzok a druhý na čiastočný úväzok (iný druh práce). Má pri odchode do starobného dôchodku a ukončení oboch prac. vzťahov dohodou nárok na vyplatenie odchodného aj z vedľajšieho prac. pomeru alebo len z hlavného?

Ak by ukončila len hlavný pracovný pomer a vedľajší si ponechala, má nárok na vyplatenie odchodného len z hlavného prac. pomeru? 

Zamestnávanie: Vzdanie sa nároku na stravovanie zamestnancom
Vytvorené: 3. 07. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Podľa § 152 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom stravovanie. Ako postupovať v prípade ak sa zamestnanec vzdá svojich nárokov na stravovanie resp. stravných poukážok, nakoľko zamestnávateľ stravovanie zabezpečuje touto formou? Je možné toto vzdanie sa nároku na stravovanie vo väzbe na § 17 ods. 1 Zákonníka práce považovať za platný právny úkon a ako má zamestnávateľ ďalej postupovať?

Školská spoločnosť/Zamestnávanie: Podnikanie „bežného“ zamestnanca popri výkone práce vo verejnom záujme
Vytvorené:23. 06. 2015
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Môže zamestnankyňa centra voľného času (vychovávateľka) okrem výkonu práce vo verejnom záujme mať aj živnosť (podniká v kaderníctve)? Nejedná sa o vedúceho zamestnanca.
Zamestnávanie / Dobrovoľníctvo: Prekážky v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti
Vytvorené:25. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Mám záujem sa zúčastniť dobrovoľníckej aktivity, ktorá sa však koná v priebehu pracovného týždňa. Môžem požiadať zamestnávateľa, aby ma uvoľnil z práce na čas výkonu dobrovoľníckej činnosti?

Zamestnávanie / Školská spoločnosť: Skončenie výkonu verejnej funkcie vychovávateľky vs. skončenie pracovného pomeru
Vytvorené:25. 11. 2014
Autor:Mgr_Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Starostka obce pred prvým zvolením do funkcie pracovala ako vychovávateľka v školskom klube pri základnej škole s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Počas uplynulého volebného obdobia 2010-2014 starostka dovŕšila penzijný vek; je poberateľkou starobného dôchodku.

Musí ju škola opäť zamestnať po skončení výkonu funkcie? Ako by mala základná škola postupovať, ak chce ukončiť s bývalou starostkou pracovný pomer? Čo v prípade ak by sa bývalá starostka rozhodla rozviazať svoj pracovný pomer so školou z dôvodu prvého odchodu do dôchodku? Patrí jej v takom prípade právo na odchodné podľa Zákonníka práce?


Zamestnávanie / Dobrovoľníctvo: Nelegálna práca a vykonávanie dobrovoľníckej činnosti na športovom podujatí
Vytvorené:25. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Nejde o nelegálnu prácu, keď na športovom podujatí členovia dobrovoľného hasičského zboru robili bez nároku na mzdu a odmenu len ako dobrovoľníci a vykonávali zdravotnú a protipožiarnu hliadku, na ktorú sú riadne vyškolení?

Zamestnávanie: Postup výkonu kontroly obsahu tašky zamestnávateľom
Vytvorené:11. 11. 2014
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Môže zamestnávateľ kontrolovať zamestnancovi obsah jeho tašky pri odchode z pracoviska? V prípade ak môže, aký je postup?

Školská spoločnosť/Zamestnávanie: Účasť riaditeľa školy na zasadnutí obecného zastupiteľstva ako pracovný čas?
Vytvorené: 4. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Pokiaľ riaditeľ školy dostane oficiálnu pozvánku na zasadnutie obecného zastupiteľstva, môže mať započítanú túto účasť do svojho pracovného času?

Zamestnávanie: Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
Vytvorené:23. 10. 2014
Autor:Mgr_Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je získanie príspevku na prevádzku chránenej dielne podmienené dvojročným zamestnávaním znevýhodnenej osoby? V praxi sa stáva, že jednotlivé úrady práce sociálnych vecí a rodiny podávajú odlišné stanoviská.

§ Zamestnávanie: Prednostné zamestnanie existujúceho zamestnanca na uvoľnené pracovné miesto na dobu neurčitú?
Vytvorené:30. 06. 2014
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text
Má prednostný nárok na pracovné miesto (na dobu neurčitú) po odchádzajúcom zamestnancovi zamestnanec, ktorý u zamestnávateľa pracuje v pracovnom pomere na dobu určitú?
Zamestnávanie: Náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku
Vytvorené:23. 06. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Ako postupovať pri vyplácaní náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku, keď nie je ukončený pracovný pomer. Má zamestnanec nárok na vyplatenie náhrady mzdy v rozsahu základnej dovolenky podľa zákonníka práce alebo v rozsahu, ktorý vyplýva z kolektívnej zmluvy?

 

§ Zamestnávanie: Nárok na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku
Vytvorené: 9. 06. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže si zamestnanec nárokovať náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku po skončení pracovného pomeru? Je možné na tento prípad aplikovať ustanovenie §36 Zákonníka práce?


§ Zamestnávanie: "Nepravidelná" práca doma a pracovný čas
Vytvorené:16. 04. 2014
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

  1. Máme prípad práce pri zmluve na kratší pracovný čas, miestom výkonu práce je sídlo zamestnávateľa, avšak zamestnávateľ sa dohodne so zamestnancom, že môže odpracovať dva dni v týždni doma. Akou klauzulou sa má uvedený prípad zakomponovať do pracovnej zmluvy?
  2. Aký je uzákonený pracovný čas a či tento čas musí byť zakomponovaný v pracovnej zmluve iba na týždennej báze alebo môže byť aj mesačný počet hodín? 

 

§ Zamestnávanie: Skončenie pracovného pomeru uzatvoreného na určitú dobu
Vytvorené:28. 01. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Ako môže zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer na dobu určitú, ak má v pracovnom pomere opatrovateľku, ktorá má v zmluve uvedené, že jej pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú - po dobu trvania nároku na opatrovateľskú službu. Opatrovaný však zomrel a zamestnávateľ jej môže poskytnúť iba iný druh práce na úväzok 1 hodinu denne. V prípade, že opatrovateľka neprijme túto zmenu je zamestnávateľ povinný vyplatiť opatrovateľke odstupné?

§ Zamestnávanie: Pracovný úraz zamestnanca na pracovisku mimo pracovnej doby
Vytvorené:27. 01. 2014
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text
Zamestnanec si spôsobil úraz na pracovisku, kde mimo pracovnej doby a mimo svojich pracovných povinností doručoval listinu z jedného oddelenia na druhé. Tento spôsobený úraz zamestnanec nenahlásil bezprostredne ale až nasledujúci deň. Ako riešiť vzniknutú situáciu?
§ Zamestnávanie: Chýbajúci popis pracovnej náplne pri podpise pracovnej zmluvy
Vytvorené:10. 01. 2014
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

So zamestnancom sme podpísali pracovnú zmluvu, v ktorej nebola vymedzená pracovná náplň zamestnanca. Pracovnú náplň sme k pracovnej zmluve doplnili dodatočne. Vznikol pracovný pomer za uvedených okolností platne? 

§ Zamestnávanie: Odstúpenie od pracovnej zmluvy
Vytvorené:12. 08. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Dňa 28.07.2013 sme s uchádzačom o zamestnanie uzatvorili pracovnú zmluvu. V pracovnej zmluve bol ako deň nástupu do práce dohodnutý deň 01.08.2013. Zamestnanec sa však v deň dohodnutý ako nástup do práce neprišiel. Ako môžeme voči zamestnancovi postupovať? 

Školská spoločnosť/Zamestnávanie: Súhlas odborovej organizácie s určením pracovného času
Vytvorené:26. 09. 2010
Autor:JUDr. Slavomíra Gejdošová
Zobraz celý text

Autor odpovedá na otázku, či predseda odborového orgánu je oprávnený odmietať z určitého dôvodu podpísanie pracovného poriadku.

Povinnosť zamestnávateľa mať odborovú organizáciu
Vytvorené:25. 09. 2010
Autor:JUDr. Iveta Boškajová
Zobraz celý text

Autor odpovedá na otázku, či musí zamestnávateľ vytvoriť odborovú organizáciu.

Súdne rozhodnutia (67)
Najvyšší súd SR z 08.07.2020 - K podmienke súdneho preskúmania protokolu o výsledku inšpekcie práce
Vytvorené:22. 07. 2020
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Najvyšší súd SR rozhodoval o žalobe žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti opatrenia žalovaného (Inšpektorát práce Banská Bystrica) -Protokolu č. xx zo dňa 09.11.2017 v znení Dodatku z 27.11.2017 (ďalej len „protokol“). Najvyšší súd SR žalobu zamietol ako nedôvodnú. Žalovaný vykonal u kontrolovaného subjektu -žalobcu inšpekciu práce zameranú na dodržiavanie vybraných právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. O výsledku inšpekcie práce žalovaný vyhotovil protokol obsahujúci opis predmetu činnosti žalobcu, zoznam žalobcom predložených podkladov pri výkone inšpekcie práce ako aj zoznam podkladov, ktoré napriek výzve žalovaného neboli žalobcom predložené. Žalobca mal za to, že protokol trpel vadou nepreskúmateľnosti. Žalobca tiež namietal neurčitosť protokolu. 

Najvyšší súd SR z 27.06.2019 - Možnosť nahradenia súhlasu zástupcov zamestnancov s výpoveďou alebo okamžitým skončením rozhodnutím súdu
Vytvorené: 8. 07. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Žalobca sa žalobou domáhal určenia, že výpoveď daná mu žalovaným o skončení pracovného pomeru je neplatná. Okresný súd rozhodol o tom, že výpoveď je neplatná a v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že vychádzal zo skutočnosti, že žalobca bol predsedom odborovej organizácie pôsobiacej u žalovaného, a žalovaný mu mohol preto dať výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom odborovej organizácie. Odborová organizácia na základe žiadosti žalovaného ako zamestnávateľa odmietla žalovanému udeliť svoj súhlas na výpoveď žalobcovi.

Krajský rozsudok súdu prvej inštancie potvrdil a žalobcovi priznal právo na náhradu trov odvolacieho konania v celom rozsahu.

Proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu podal žalovaný dovolanie, ktorého prípustnosť odôvodnil §421 ods. 1 písm. b/ CSP. Namietal, že rozhodnutie najvyššieho súdu sp. zn. 6 Cdo 273/2013, na ktoré opakovane poukazoval odvolací súd nerieši analogickú právnu otázku s otázkou, ktorá je predmetom tohto dovolacieho konania.

Najvyšší súd SR z 25.04.2019 - Ponuková povinnosť pri výpovedi v čase práceneschopnosti zamestnanca
Vytvorené: 8. 07. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Okresný súd Trenčín zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou a náhrady mzdy. K tvrdeniu žalobkyne, že žalovaná postupovala voči nej diskriminačne, lebo jej neponúkla voľné pracovné miesto počas jej práceneschopnosti, súd prvej inštancie uviedol, že žalovaná v tom čase nemala voči nej ponukovú povinnosť, preto ani nemohlo dôjsť k jej diskriminácii. Krajský súd potvrdil rozhodnutie okresného súdu. Žalobkyňa podala dovolanie. Najvyšší súd prijal záver, že pokiaľ žalovaná konala voči žalobkyni - z dôvodu jej momentálne nepriaznivého zdravotného stavu - v tom istom čase a mieste odlišne ako voči iným zamestnancom, nevytvorila žalobkyni rovnakú možnosť prijať osobné rozhodnutie v situácii, ktorá nastala po rozhodnutí o organizačnej zmene; konanie žalovanej malo teda znaky diskriminácie a rozporu so zásadou rovnakého zaobchádzania.

Najvyšší súd SR z 31.01.2019 - Zmluva o dielo vs. pracovná zmluva
Vytvorené: 1. 07. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Krajský súd zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Národného inšpektorátu práce. Krajský súd poukazom na skutkové zistenia vyplývajúce z administratívneho spisu považoval za preukázané, že v predmetnej veci bola vykonaná inšpekcia práce, z ktorej bol spísaný protokol o výsledku inšpekcie. Pri výkone inšpekcie bolo zistené, že predmetom podnikateľskej činnosti kontrolovaného subjektu je murárstvo a ďalšie činnosti uvedené vo výpise z obchodného registra.

V ten istý deň bola vykonaná kontrola fyzických osôb nachádzajúcich sa na pracovisku kontrolovaného subjektu - žalobcu, kde pre zamestnávateľa vykonávali pracovné činnosti. Zo zápisníc o podaní informácií a vysvetlení dôvodov prítomnosti fyzických osôb na pracovisku bolo zistené, že ako pomocní pracovníci pracovali približne 2 týždne. Všetky 4 fyzické osoby zhodne uviedli, že pracujú na pokyn V. A. a majú uzavretú dohodu. Zo spisového materiálu vyplýva, že z vyššie uvedenými fyzickými osobami uzatvoril žalobca zmluvy o dielo podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Žalobca namietal nedostatočné zistenie skutkového stavu, ktoré spočívalo v tom, že správny orgán dostatočne nepreukázal naplnenie všetkých znakov závislej práce. Ďalej žalobca namietal, že výška pokuty je neprimerane vysoká a reálne uhradenie pokuty by malo pre žalobcu likvidačný charakter.

Na základe výzvy Krajského súdu žalovaný správny orgán doručil vyjadrenie k žalobe, v ktorom uviedol, že ak by správny orgán pripustil výklad podaný žalobcom - a teda, že samotný výkon (aj tých najjednoduchších pomocných) prác, môže byť predmetom zmluvy o dielo, otvorila by sa tým nekontrolovateľná možnosť nelegálneho zamestnávania osôb, ktorého potláčanie a eliminovanie je absolútnou prioritou kontrolných orgánov, aj s ohľadom na množstvo negatívnych dôsledkov, ktoré sú s ním spojené.

Rozsudkom Krajský súd žalobu zamietol a žalobcovi náhradu trov konania nepriznal. 

Najvyšší súd ČR z 15.11.2005 - Žaloba na riaditeľku materskej školy o zaplatenie náhrady mzdy
Vytvorené:17. 06. 2020
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Žalobkyňa sa domáhala od žalovanej riaditeľky súkromnej materskej školy vyplatenie náhrady mzdy. Žalobkyňa dostala žalovanou výpoveď z dôvodu zániku materskej školy. Napriek tomu, že žalobkyňa mala právo pracovať počas výpovednej doby, žalovaná neumožnila odôvodňujúc zánik materskej školy, žalobkyni ďalej pracovať počas výpovednej doby. Okresný súd žalobe vyhovel. Žalovaná sa vo veci odvolala. Krajský súd žalobu zamietol s odôvodnením, že žalovaná ako fyzická osoba nie je pasívne vecne legitimovaná, pretože zamestnávateľom žalobkyne bola materská škola ako právnická osoba. Najvyšší súd uviedol, že rozsudok krajského súdu nie je správny. Podľa názoru najvyššieho súdu bolo v prvom rade potrebné sa vysporiadať s otázkou, či zamestnávateľom podľa uzatvorenej pracovnej zmluvy bola žalovaná ako fyzická osoba alebo materská škola.

Ústavný súd SR z 19.09.2019 - Poberanie dôchodku ako dôvod na zníženie náhrady mzdy
Vytvorené:10. 06. 2020
Autor:Mgr. Vladimír Fujak
Zobraz celý text

Ústavný súd SR zrušil rozhodnutie Najvyššieho súdu SR a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Spor spočíval v tom, že sťažovateľ namietal v konaniach pred všeobecnými súdmi protiústavnú interpretáciu § 79 ods. 2 zákonníka práce. Skutočnosť, že sťažovateľ poberá starobný dôchodok, nie je možné vyhodnotiť v jeho neprospech, pretože to nevyplýva zo žiadneho právneho predpisu, že by ako zamestnanec nemal nárok na náhradu mzdy. Sťažovateľ, namietal, že ho súdy diskriminovali oproti zamestnancom, ktorí nie sú poberateľmi starobného dôchodku. 

Krajský súd Banská Bystrica z 29.01.2020 - Moment začatia plynutia premlčacej doby pri pracovnom úraze
Vytvorené: 3. 06. 2020
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text
Krajský súd rozhodoval o odvolaní žalobcu, ktorý  si uplatnil nárok a to nemajetkovú ujmu v sume 50.000,- € proti žalovanému ako bývalému zamestnávateľovi z toho titulu, že utrpel pracovný úraz u žalovaného ako zamestnávateľa. Žalovaný žiadal žalobu zamietnuť s tým, že najprv vzniesol námietku premlčania s poukazom, že uplynula trojročná premlčacia lehota. Medzi stranami nebolo sporné, že uplatnený nárok žalobcu na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch predstavuje majetkové právo, ktoré sa premlčuje (R 58/2014), sporná medzi nimi v tomto smere zostala otázka uplynutia premlčacej doby do podania žaloby na súd. Žalobca so zamietnutím žaloby nesúhlasil a v podstate sa bránil tvrdením, že k začatiu plynutia premlčacej doby na uplatnenie práva na náhradu nemajetkovej ujmy došlo v jeho prípade až na základe uznania úrazu ako pracovného zo strany žalovaného, k čomu došlo až dňa 03.07.2015
Najvyšší súd SR z 31.03.2020 - K pojmu „osoba v porovnateľnej situácii“ podľa antidiskriminačného zákona
Vytvorené:27. 05. 2020
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Krajský Najvyšší súd SR rozhodoval vo veci porušenia zásady rovnakého zaobchádzania v oblasti odmeňovania a rozhodol tak, že dovolanie odmietol. Okresný súd Prešov rozsudkom zastavil konanie o povinnosti žalovanej upustiť od svojho konania a napraviť protiprávny stav na Odbore kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Prešove, a to tak, že zabezpečí, aby žalobcovia boli odmeňovaní za vykonanú prácu ako policajti zaradení na prvom a druhom operatívnom oddelení Odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Prešove a rovnako, ako policajti zaradení na 3. operatívnych oddeleniach Odborov kriminálnej polície, Okresných riaditeľstiev PZ v pôsobnosti Krajského riaditeľstva PZ v Prešove, v súlade s platnými predpismi na úseku pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahov (výrok. I.). Okresný súd ďalej zamietol žalobu (výrok II.) Krajský súd v Prešove (ďalej len „odvolací súd“) na odvolanie žalobcov rozsudkom rozsudok súdu prvej inštancie vo výroku II. a III. potvrdil. Proti uvedenému rozsudku odvolacieho súdu podali dovolanie žalobcovia a navrhli, aby dovolací súd rozsudok odvolacieho súdu zmenil tak, že vyhovie žalobnému návrhu dovolateľov v celom rozsahu. Dovolanie podali z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci odvolacím súdom a tvrdili, že jeho rozhodnutie záviselo od vyriešenia právnej otázky, ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená. V prvom rade argumentovali, že v danom spore je podstatná otázka výkladu pojmu „osoba v porovnateľnej situácii“. Nestotožnili sa so závermi súdov nižších inštancií, podľa ktorých osobami v porovnateľnej situácii sú len osoby zaradené na tom istom oddelení, pretože týmto reštriktívnym výkladom im odňali právo legitímne brániť svoje práva pred diskriminačným konaním žalovanej.

Krajský súd Bratislava z 26.11.2019 - Dohoda o mieste výkonu práce a výpoveď
Vytvorené:19. 03. 2020
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Krajský súd o odvolaní žalobcu proti rozsudku okresného súdu o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy s príslušenstvom tak, že napadnutý rozsudok potvrdil. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu zamietol. Žalobca sa žalobou domáhal určenia neplatnosti výpovede z pracovného pomeru zo dňa 26.7.2012, ako aj náhrady mzdy spolu s príslušenstvom. Na základe rozhodnutia o organizačnej zmene v spoločnosti, v sídle ktorej mal žalobca vykonávať prácu, došlo k zrušeniu objednávky lektorskej činnosti anglického jazyka zo strany spoločnosti. Žalovaný zrušil pracovnú pozíciu žalobcu z dôvodu ukončenia predmetnej objednávky; pracovná pozícia lektora anglického jazyka sa tak stala nadbytočnou. Proti rozsudku podal žalobca odvolanie a namietal, že konanie má procesné vady a okrem iného tvrdil, že jeho výpoveď tvoriaca predmet konania bola jednoznačne účelová a nesúhlasil so záverom súdu prvej inštancie, že v čase skončenia pracovného pomeru žalovaný nedisponoval voľnými pracovnými miestami, ktoré by mu mohol ponúknuť.

Najvyšší súd SR z 24.10.2018 - Rozdiel medzi evidenciou dochádzky do práce a evidenciou pracovného času
Vytvorené:30. 01. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Krajský súd zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného - Národný inšpektorát práce, ktorým bolo potvrdené prvostupňové rozhodnutie Inšpektorátu práce. Uvedeným prvostupňovým rozhodnutím bola žalobcovi uložená pokuta vo výške 1.000,- € za porušenie povinnosti vyplývajúcej z § 99 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce, ktorá spočívala v tom, že zamestnávateľ (t.j. žalobca) neviedol evidenciu práce nadčas a nočnej práce tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu. Zamestnávateľ predložil dokument „Evidencia dochádzky“, z ktorej je zrejmé, že zamestnanec vykonával prácu nadčas a nočnú prácu.

Krajský súd rozsudok odôvodnil tým, že Zákonník práce v súvislosti s vytvorením podmienok na kontrolu zamestnávateľa osobitne ustanovuje v § 99 povinnosť viesť evidenciu všetkých skutočností súvisiacich s rozvrhovaním pracovného času. Ide pritom o obligatórnu povinnosť zamestnávateľa, nie možnosť. Proti rozsudku krajského súdu podal žalobca kasačnú sťažnosť.

 

Najvyšší súd SR z 24.10.2018 - Oneskorené podanie správy o činnosti agentúry dočasného zamestnávania ako dôvod na jej zrušenie
Vytvorené: 4. 12. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Krajský súd zrušil rozhodnutie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v spojení s prvostupňovým rozhodnutím Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, odboru sprostredkovateľských služieb a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Žalobcovi priznal plnú náhradu trov konania. Krajský súd zistil, že žalovaný doručil žalobcovi upovedomenie o začatí správneho konania vo veci nesplnenia povinnosti podľa § 31 ods. 1 písm. f/ zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o službách v zamestnanosti), s výzvou na vyjadrenie sa k veci. Žalobca v nasledujúci deň odoslal žalovanému správu o vykonávaní činnosti agentúry dočasného zamestnávania za rok 2013 na predpísanom, spolu so sprievodným listom, v ktorom uviedol, že správa nebola žalovanému doručená do 31.03.2014 administratívnym nedopatrením. Žalovaný vydal rozhodnutie, ktorým v zmysle § 31 ods. 1 písm. f/ a ods. 2 písm. b/ zákona o službách v zamestnanosti zrušil žalobcovi povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania pre nesplnenie povinnosti poskytnúť žalovanému správu o svojej činnosti za rok 2013 v zákonom stanovenej lehote. Proti uvedenému rozhodnutiu podal žalobca odvolanie, ktorého dôvody sa prakticky zhodujú s dôvodmi žaloby. Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava rozhodnutím zamietol odvolanie žalobcu a rozhodnutie prvostupňového orgánu potvrdil.

Najvyšší súd SR z 25.09.2018 - Povinnosť peňažnej náhrady pri nedodržaní výpovednej doby
Vytvorené:21. 11. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Okresný súd  uložil žalovanému (bývalému zamestnancovi) povinnosť zaplatiť žalobkyni (bývalej zamestnávateľke) do 3 dní sumu 1 605,49 € predstavujúcu peňažnú náhradu v zmysle § 62 ods. 8 Zákonníka práce. Vykonaným dokazovaním mal preukázaný vznik pracovnoprávneho vzťahu medzi žalobkyňou a žalovaným na základe pracovnej zmluvy a tiež uzavretie dodatku k nej, v ktorom sa dohodli, že „ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľovi vznikne nárok na peňažnú náhradu u zamestnanca vo výške určenej pracovnoprávnymi predpismi“ . Podľa právneho názoru súdu prvej inštancie bol Dodatok uzatvorený platne. V konaní nebolo sporné, že žalovaný počas plynutia výpovednej doby neplnil povinnosti vyplývajúce z pracovnej zmluvy (nechodil do práce). Vzhľadom na to a skutočnosť, že sporové strany ohľadom výšky peňažnej náhrady odkázali v Dodatku na pracovnoprávne predpisy upravujúce jej maximálnu výšku, vznikol žalobkyni do tejto maximálnej výšky nárok na požadovanú peňažnú náhradu. Z týchto dôvodov uzavrel, že žalobkyni vzniklo právo, aby jej žalovaný zaplatil náhradu v zmysle § 62 ods. 8 Zákonníka práce, a to vo výške 1 605,49 €.

Krajský súd zmenil rozsudok súdu prvej inštancie tak, že žalobu zamietol. Podľa názoru odvolacieho súdu je opodstatnená odvolacia námietka žalovaného, podľa ktorej napadnuté rozhodnutie spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci, ktoré prehliada, že Dodatok nespĺňa požiadavku určitosti. Dodatok nešpecifikuje výšku peňažnej náhrady a iba odkazuje na pracovnoprávne predpisy. Ustanovenie § 62 ods. 8 Zákonníka práce, ktorého sa tento odkaz týka, neurčuje konkrétnu výšku tejto náhrady patriacej zamestnávateľovi (presne určiteľná by mohla byť až pri znalosti konkrétnej výšky priemerného mesačného zárobku konkrétneho zamestnanca), ale len jej hornú hranicu. Aplikáciou bodu 2.5. Dodatku v spojení s § 62 ods. 8 Zákonníka práce teda nemožno dospieť ku konkrétnej výške peňažnej náhrady, na ktorú by mala žalobkyňa nárok. 

Proti uvedenému rozsudku odvolacieho súdu podala žalobkyňa dovolanie 

Ústavný súd ČR z 02.05.2019 - Moderácia výšky zmluvnej pokuty súdom za porušenie konkurenčnej doložky zamestnancom
Vytvorené: 5. 11. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Žalobca ako zamestnávateľ sa žalobou dožadoval zaplatenia zmluvnej pokuty za porušenie konkurenčnej doložky žalovanou ako zamestnankyňou. V konkurenčnej doložke sa žalovaná zaviazala, že počas jedného roka po ukončení pracovného pomeru u žalobcu nebude vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter. Za každý mesiac splnenie tejto povinnosti sa žalobca zaviazal poskytnúť žalovanej finančné vyrovnanie v sume jej priemerného mesačného zárobku. Žalovaná porušila svoju povinnosť tým, že vykonávala konkurenčnú činnosť u iného zamestnávateľa, pričom pracovný pomer trval len 4 dni. Žalobca sa preto za porušenie konkurenčnej doložky domáhal zaplatenia dohodnutej zmluvnej pokuty v konkurenčnej doložke vo výške 420.000 Kč. Spor sa dostal až pred najvyšší súd, ktorý dospel k záveru, že došlo zo strany žalovanej k porušeniu zmluvnej povinnosti, avšak zaplatenie zmluvnej pokuty v plnej výške napriek tomu, že žalovaná vykonávala konkurenčnú činnosť len 4 dni považoval za rozporné s dobrými mravmi podľa § 3 Občianskeho zákonníka a z tohto dôvodu pristúpil k moderácii zmluvnej pokuty a žalobu v celom rozsahu zamietol.

Krajský súd Trnava z 19.12.2018 - Oprávnená osoba pre ukončenie pracovného pomeru s riaditeľkou obecnej školy
Vytvorené:23. 10. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Obec ako zriaďovateľ odvolal žalobkyňu z funkcie riaditeľky školy a zároveň s ňou okamžite skončil pracovný pomer. Žalobkyňa podala žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, pričom ako žalovanú určila základnú školu. Okresný súd žalobu zamietol tým, že žalovaná nie je pasívne legitimovaná v tomto súdnom spore. Žalovaná podala proti rozsudku odvolanie. Krajský súd rozsudok okresného súdu potvrdil. 

Krajský súd Trenčín z 09.04.2013 - Neprípustnosť analógie pri určení náhrady mzdy z dôvodu prekážok v práci
Vytvorené:18. 09. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Žalobkyňa sa domáhala voči žalovanému náhrady mzdy za obdobie rokov od 01.03.2003 do 30.04.2006 v sume 9.957,18 Eur, spolu s úrokom z omeškania. Nárok na náhradu mzdy si žalobkyňa uplatňuje za obdobie, počas ktorého jej odporca odmietol prideľovať prácu až do skončenia pracovného pomeru. Žalovaný sa dožadoval analógiou časového obmedzenia nároku na náhradu mzdy podľa §79 ods. 2 Zákonníka práce. Okresný súd žalobkyni priznal nárok na náhradu mzdy za celé časové obdobie. Rozhodnutie okresného súdu potvrdil krajský súd. 

Krajský súd Žilina z 30.04.2019 - Špecifikácia druhu práce vs. neplatnosť pracovnej zmluvy
Vytvorené: 4. 09. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Žalobou sa žalobca  domáhal, aby súd určil, že okamžité skončenie pracovného pomeru dané žalovaným žalobcovi listom označeným ako „Oznámenie o okamžitom skončení pracovného pomeru“ je neplatné, žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu mzdy  a súčasne, aby mu uložil povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania vrátane trov právneho zastúpenia. Súd na základe vykonaných dôkazov dospel k záveru, že  zamestnávateľ, t.j. žalovaný skončil so žalobcom okamžite pracovný pomer podľa § 68 ods. 1 písm. b) ZP z dôvodu, že 1/  v období od preradenia až do oznámenia o okamžitom skončení pracovného pomeru, neustále odmietal pracovať na pridelenej pracovnej pozícii, a to aj po opakovaných výzvach, 2/ počas pracovného času sa pritom navyše opakovane a bez vedomia vedúcich zamestnancov pohyboval mimo svojho pracoviska, trávil čas využívaním súkromných elektronických zariadení, alebo kontrolou pracovných postupov zamestnávateľa na rôznych pracoviskách a ani po opakovaných ústnych upozorneniach na porušenie pracovnej disciplíny nedošlo k náprave jeho správania a naďalej porušoval svoje povinnosti zamestnanca. 

Žalobca tvrdil, že neporušil pracovnú disciplínu, nakoľko žalovaný ho preradil na inú prácu bez jeho súhlasu na preradenie. Podľa žalobcu išlo o zmenu druhu práce nie o preradenie zamestnanca v rámci existujúcej pracovnej pozície „robotník“..

Najvyšší súd SR z 08.08.2018 - K protokolu o zisťovaní príčin pracovného úrazu a jeho prerokovaniu
Vytvorené: 4. 09. 2019
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci sťažovateľa (predtým žalobcu): xx, s.r.o., so sídlom proti žalovanému: Inšpektorát práce v konaní o preskúmanie rozhodnutia žalovaného, Protokolu č. xx zo dňa 13.02.2013 v znení Dodatku č. 1 zo dňa xx a v znení Dodatku č. 2 zo dňa xx, o kasačnej sťažnosti proti rozsudku Krajského súdu v Žiline rozhodol tak, že kasačnú sťažnosť zamietol ako nedôvodnú pri aplikácii § 190 SSP. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Žiline podľa § 190 zák. č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného - Protokolu č. xx o vyšetrení príčin vzniku pracovného úrazu podľa § 7 ods. 3 písm. b), v nadväznosti na § 13 ods. 2 a § 14 ods. 1, 2, 3 zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení jeho Dodatku č. 1 zo dňa xx a v znení Dodatku č. 2 zo dňa xx. Vyšetrovaná bola udalosť, závažný pracovný úraz s ťažkou ujmou na zdraví v zmysle § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. poškodeného a príčinou úrazu bolo chýbajúce a nedostatočné ochranné zariadenie a zabezpečenie.

Krajský súd Bratislava z 29.05.2018 - Neprítomnosť zamestnanca z dôvodu väzby a sankčné postihy pri okamžitom skončení pracovného pomeru
Vytvorené:28. 08. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Súd prvej inštancie zamietol žalobu, ktorou sa žalobca (zamestnanec) domáhal neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru. Žalobcova sestra telefonicky oznámila kolegom v práci, že bude týždeň neprítomný, bez udania dôvodu. Následne jeho právny zástupca kontaktoval zamestnávateľa o schválenie dovolenky v maximálnom množstve, čo žalovaný neschválil. Opätovne právny zástupca mailom oznámil zamestnávateľa, že žalobca bol vzatý do väzby a žiadal o poskytnutie neplateného voľna, čo zamestnávateľ neschválil. Zamestnávateľ pristúpil k okamžitému skončeniu pracovného pomeru z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny- neospravedlnená absencia. Žalobca podal odvolanie, odvolací súd mení rozsudok súdu prvej inštancie tak, že pracovný pomer sa považuje za neplatne skončený. 

Najvyšší súd SR z 15.04.2019 - Výber nadbytočného zamestnanca vs. zásada rovnakého zaobchádzania
Vytvorené:21. 08. 2019
Autor:JUDr. Dagmar Pagáčová
Zobraz celý text

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodoval v spore o určenie neplatnosti výpovede a náhradu mzdy vedenom na Okresnom súde Trenčín, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne tak, že napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil Krajskému súdu v Trenčíne na ďalšie konanie. Žalobkyňa bola so žalovanou v pracovnom pomere uzavretom na dobu neurčitú. Dňa xx jej bola doručená výpoveď z pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce. Výpovedi predchádzalo rozhodnutie rektora žalovanej dňa xx o organizačných zmenách a neskôr zrušenie organizačno-právneho referátu a tiež pracovného miesta žalobkyne (vedúcej tohto referátu). Trojmesačná výpovedná doba plynula žalobkyni od 1. januára 2012 do 31. marca 2012. Listom z 22. marca 2012 žalobkyňa oznámila žalovanej, že výpoveď z pracovného pomeru považuje za neplatnú z dôvodu nesplnenia jej hmotnoprávnych podmienok; žalovaná trvala na platnom skončení pracovného pomeru.

Najvyšší súd SR z 26.06.2010 - Neplatnosť výpovede pre neexistenciu rozhodnutia o organizačnej zmene
Vytvorené:14. 08. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Žalobkyňa podala žalobu pre neplatné skončenie pracovného pomeru. Okresný súd žalobu zamietol. Proti rozhodnutiu podala žalobkyňa odvolanie. Krajský súd rozsudok okresného súdu vo výroku, ktorým bol zamietnutý návrh žalobkyne na určenie neplatnosti výpovede zmenil tak, že určil, že výpoveď daná žalobkyni žalovaným podľa § 63 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce je neplatná, pretože tejto výpovedi nepredchádzalo rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene. Najvyšší súd rozhodnutie Krajského súdu potvrdil.

Najvyšší súd SR z 31.07.2018 - Prítomnosť na pracovisku a neexistencia pracovnoprávneho pomeru
Vytvorené: 8. 08. 2019
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodoval o kasačnej sťažnosti sťažovateľa (pôvodne žalovaného) proti rozsudku Krajského súdu v Žiline tak, že sťažnosť zamietol. Krajský súd z predloženého administratívneho spisu žalovaného zistil, že Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Martin vykonalo kontrolu v kontrolovanom subjekte zameranú na kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Prvostupňový správny orgán vykonanou kontrolou zistil, že L. L., nar. XX.XX.XXXX, bytom R. pracovala u zamestnávateľa dňa 20.06.2014 bez uzavretého pracovnoprávneho vzťahu, čím zamestnávateľ nedodržal ustanovenie § 2 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) a ods. 3, ods. 4 a ust. § 3 ods. 2 zákona č. 82/2005 Z. z. a uložil kontrolovanému pokutu. V danom prípade prítomnosť L. L. v kontrolovanej prevádzke bola odôvodňovaná tým, že „sa zaúčala“ a následne s ňou bol uzavretý pracovný pomer.

Krajský súd Bratislava z 30.01.2018 - K lehote odôvodňujúcej splnenie ponukovej povinnosti zo strany zamestnávateľa
Vytvorené:11. 07. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Okresný súd rozsudkom určil, že skončenie pracovného pomeru výpoveďou je neplatné a pracovný pomer založený medzi žalobcom a žalovaným trvá. Zamestnávateľ prijal uznesenie, predmetom ktorého bola reorganizácia zamestnávateľa. Listom adresovanom žalobcovi žalovaný okrem iného uvádza: ,,V súvislosti s vyššie uvedeným si Vás týmto dovoľujeme informovať, že v zmysle § 63 ods. 2 Zákonníka práce Vám ponúkame inú vhodnú prácu, prosím dajte nám obratom vedieť, či danú pozíciu prijímate. Pokiaľ nám nedáte vedieť dnes, t.j. do 18:00 Vaše stanovisko ohľadne ponúknutej pozície, bude Vám doručená výpoveď. Prosím berte na vedomie, že pokiaľ bude z Vašej strany ponúknutá pozícia prijatá, výpoveď nemá právne následky a formálne bude z našej strany bezodkladne vzatá späť po doručení Vášho kladného stanoviska." Žalovaný podal odvolanie, krajský súd rozsudok potvrdil ako vecne správny. 

Najvyšší súd SR z 25.07.2018 - Dodatočné prihlásenie do Sociálnej poisťovne vs. nelegálne zamestnávanie
Vytvorené:26. 06. 2019
Autor:JUDr. Dagmar Pagáčová
Zobraz celý text

Z obsahu súdneho a administratívneho spisu vyplývalo, že u žalobcu bola vykonaná inšpekcia práce podľa § 7 ods. 3 písm. a) v spojení s § 13 ods. 2 a § 14 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, o výsledku ktorej bol vypracovaný Protokol, napadnutý žalobou. Inšpekcia bola zameraná na dozor nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov v oblasti dohôd a prác vykonávaných mimo pracovného pomeru a na dozor nad dodržiavaním zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Najvyšší súd mal za to, že bolo nesporné, že u žalobcu ako zamestnávateľa bolo zistené, že dohoda o pracovnej činnosti uzatvorená so žalobcom ako zamestnávateľom a zamestnancom nebola zamestnancom podpísaná, rovnako ako ani výplatná páska za mesiac 12/2014.

Krajský súd Bratislava z 28.12.2017 - Neschválené čerpanie dovolenky ako neospravedlnená neprítomnosť v práci?
Vytvorené:19. 06. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Žalobca čerpal dovolenku, pričom údaj o čerpaní zaznačil do kalendára žalobcu v programe Microsoft Outlook. Napriek tejto skutočnosti však žalovaný/ zamestnávateľ neeviduje, že by zamestnanec požiadal o čerpanie dovolenky v uvedenom období a ani zamestnávateľ neurčil zamestnancovi čerpanie dovolenky v tomto období. Súd prvej inštancie mal za to, že dôvod na uplatnenie okamžitého skončenia pracovného pomeru daný je. Je totiž povinnosťou zamestnanca požiadať zamestnávateľa o čerpanie dovolenky a počkať na jeho schválenie zo strany nadriadeného. V prípade, že túto svoju povinnosť si žalobca nesplnil a nedostavil sa na pracovisko, závažným spôsobom porušil pracovnú disciplínu. súd prvej inštancie zamietol žalobu na určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru daného žalobcovi. Žalobca podal odvolanie, rozsudok krajský súd potvrdil. 

Krajský súd Bratislava z 26.04.2012 - Opravný prostriedok voči rozhodnutiu v spore o uzatvorenie kolektívnej zmluvy
Vytvorené:12. 06. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Navrhovateľ sa na krajskom súde domáhal zrušenia rozhodnutia rozhodcu v kolektívnom spore o uzatvorenie zmluvy vyššieho stupňa a zastavenia konania,alternatívne na vrátenia veci rozhodcovi na nové konanie. Navrhovateľ uviedol, že vyššie odborové organizácie sa s ním nedohodli na osobe rozhodcu.

Okresný súd Poprad z 15.03.2018 - K pojmu pracovný úraz
Vytvorené:22. 05. 2019
Autor:JUDr. Dagmar Pagáčová
Zobraz celý text

Okresný súd rozhodoval v právnej veci žalobcu proti žalovanému a to v konaní o určenie vzniku pracovného úrazu. Žalobkyňa sa žalobou doručenou súdu domáhala, aby určil, že úraz, ktorý utrpela v priestoroch nákupného centra B. A. M., je úrazom pracovným. Žalobu v písomnom podaní odôvodnila tým, že v čase pracovného úrazu pracovala u žalovaného ako upratovačka s miestom výkonu práce nákupné centrum B.. Žalovaný vo svojom písomnom vyjadrení a na pojednávaní žiadal žalobu zamietnuť ako nedôvodnú z dôvodu, že žalobkyňa bola po nástupe do práce bola poučená s podmienkami BOZP, pracovným poriadkom a ďalšími vnútropodnikovými aktami.

Najvyšší súd SR z 25.01.2017 - K posúdeniu neplatnosti skončenia pracovného pomeru
Vytvorené:14. 05. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Okresný súd určil, že skončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany žalovanej je neplatné a pracovný pomer žalobcu k žalovanej stále trvá. V odôvodnení uviedol, že vo výpovedi na základe ktorej mala žalovaná skončiť pracovný pomer so žalobcom nie je uvedené, ako žalovaná posúdila konanie žalobcu a nepriamo z obsahu tohto právneho úkonu vyplýva, že porušenie pracovnej disciplíny žalovaná kvalifikovala ako menej závažné. Súd prvej inštancie bol preto toho názoru, a to v záujme právnej istoty, že dôvod výpovede nebol skutkovo vymedzený tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, preto je výpoveď neplatná. Nestotožnil sa s názorom, že výpoveď je neplatná aj pre to, lebo zamestnanec (žalobca) nemal možnosť sa s ňou vopred oboznámiť a vyjadriť sa k nej. Krajský súd rozhodnutie okresného súdu potvrdil. Žalovaná podala dovolanie. Najvyšší súd ho odmietol.

Súdny dvor Európskej únie z 08.05.2019 - K prepusteniu zamestnankyne počas materskej dovolenky
Vytvorené: 8. 05. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Dňa 22. novembra 1999 bola RE zamestnaná v spoločnosti Materials Research Corporation, neskôr Praxair MRC, ako obchodná asistentka na základe pracovnej zmluvy na dobu určitú a na plný úväzok. Dodatkom k zmluve z 21. júla 2000 bola jej pracovná zmluva zmenená na zmluvu na dobu neurčitú na plný úväzok s účinnosťou od 1. augusta 2000.

RE čerpala od 4. februára do 6. septembra 2003 prvú materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku. Následne od 6. novembra 2007 do 6. júna 2008 čerpala druhú materskú dovolenku, po ktorej nasledovala rodičovská dovolenka na výchovu dieťaťa od 1. augusta 2008, a to vo forme zníženia pracovného úväzku o jednu pätinu. Táto posledná uvedená rodičovská dovolenka mala byť ukončená 29. januára 2011.

Dňa 6. decembra 2010 bola RE prepustená v rámci hromadného prepúšťania z ekonomických dôvodov. Súhlasila s prípravným rekvalifikačným voľnom v dĺžke deväť mesiacov.

RE po tom, čo odmietla skrátenie svojho pracovného času od 1. januára 2011, definitívne odišla 7. septembra 2011 zo spoločnosti Praxair MRC.

RE sa 30. septembra 2011 obrátila na Conseil de prud’hommes de Toulouse (Pracovný súd Toulouse, Francúzsko), pričom spochybnila svoje prepustenie a podala viacero návrhov, a to najmä na zaplatenie sumy 941,15 eura ako doplatku k odstupnému a 1 423,79 eura ako dodatočného príspevku počas prípravného rekvalifikačného voľna. Uvedený súd zamietol tieto dva návrhy RE.

Dňa 14. decembra 2016 podala RE proti uvedenému rozsudku kasačný opravný prostriedok, pričom tvrdila, že Cour d’appel de Toulouse (Odvolací súd Toulouse) porušil doložku 2 bod 6 rámcovej dohody o rodičovskej dovolenke.

 

 

Najvyšší súd SR z 30.11.-1 - K lehote, ktorú kontrolné orgány nepovažujú za neskoré prihlásenie zamestnanca
Vytvorené:18. 04. 2019
Autor:JUDr. Dagmar Pagáčová
Zobraz celý text

NS SR rozhodoval o kasačnej sťažnosti proti rozsudku Krajského súdu podľa. Žalovaný napadnutým rozhodnutím potvrdil rozhodnutie Inšpektorátu práce, ktorým prvostupňový správny orgán uložil žalobcovi pokutu za porušenie povinnosti vyplývajúcej z § 3 ods. 2 v nadväznosti na § 2 ods. 2 písm. b/ zákona č. 125/2006 Z. z. Sporná bola otázka, či si žalobca ako zamestnávateľ splnil oznamovaciu povinnosť podľa § 231 ods. 1 písm. b/ zákona č. 461/2003 Z. z..

Najvyšší súd SR z 24.01.2018 - K plynulému prechodu od dohody k pracovnej zmluve a k povinnostiam voči Sociálnej poisťovni
Vytvorené:10. 04. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Na prevádzke žalobcu bola vykonaná inšpekcia práce zameraná na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania. Inšpektorát práce na základe kontrolných zistení uložil žalobcovi pokutu vo výške 2 000,- eur. V čase výkonu inšpekcie vykonávala prácu predavačky X. Y. Kontrolovaný subjekt mal s X. Y. založený pracovnoprávny vzťah na základe pracovnej zmluvy z 1. decembra 2013. Pani X. Y. vykonávala u žalobcu najskôr závislú prácu na základe uzavretej dohody o vykonaní práce od 5. novembra 2013, kedy ju aj žalobca prihlásil do evidencie poistencov Sociálnej poisťovne. Dohoda o vykonaní práce podľa tvrdenia žalobcu nebola uzavretá na dobu určitú a ani prihlasovanie do registra Sociálnej poisťovne nebolo prihlasovaním na dobu do 30. novembra 2013. Od 1. decembra 2013 vykonávala pani X .Y. závislú prácu pre žalobcu už na základe uzavretej pracovnej zmluvy, pričom žalobca ju z evidencie poistencov Sociálnej poisťovne neodhlásil. Registračnú povinnosť vo vzťahu k Sociálnej poisťovni, titulom uzavretej pracovnej zmluvy žalobca realizoval až 16. decembra 2013, kedy vykonal súčasne odhlášku poistenia p. X. Y. ku dňu 30. novembra 2013, registrovanej na základe dohody o vykonaní práce a urobil novú prihlášku - registráciu poistenia X. Y. podľa pracovnej zmluvy odo dňa 01. decembra 2013. Žalobca argumentoval, že išlo o plynulý prechod pracovnoprávneho vzťahu zamestnankyne p. X. Y. založeného na základe dohody o vykonaní práce do pracovnoprávneho vzťahu založeného na základe pracovnej zmluvy bez potreby oznámenia tejto skutočnosti Sociálnej poisťovni.

 

Najvyšší súd ČR z 02.07.2009 - K pojmom prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie
Vytvorené:13. 03. 2019
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Žalobkyně se domáhala, aby jí žalovaný zaplatil 42.579,-Kč s úroky z prodlení, které v žalobě specifikovala. Žalobu odůvodnila tím, že mezi účastníky bila uzavřena dohoda o zvýšení kvalifikace ve které se žalobkyně zavázala umožnit žalovanému získat specializaci I. stupně z interního lékařství absolvováním specializační (předatestační) průpravy a žalovaný se zavázal po úspěšném složení atestační zkoušky setrvat v pracovním poměru u žalobkyně po dobu 5 let. Protože žalovaný tento závazek nedodržel, vznikla mu povinnost uhradit žalobkyni poměrnou část nákladů vynaložených na zvýšení jeho kvalifikace. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že, byť je uzavřená dohoda nazvána jako dohoda o podmínkách zvýšení kvalifikace zaměstnance dle ustanovení § 142b a násl. zák. práce, z textu dohody je patrno, že se jedná o prohloubení kvalifikace v oboru lékař získání specializace I. stupně z interního lékařství. Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně o tom, že dohoda účastníků ze dne 10.4.2003 označená jako dohoda o podmínkách zvýšení kvalifikace zaměstnance dle ustanovení § 142b a násl. zák. práce není dohodou o zvýšení kvalifikace. Podle názoru odvolacího soudu totiž žalovaný získal kvalifikaci k výkonu funkce lékař absolvováním lékařské fakulty a tím, že absolvoval specializační průpravu a v jejím závěru složil příslušnou (atestační) zkoušku, si svou již získanou kvalifikaci prohloubil. Nejvyšší soud České republiky zrušil rozsudek odvolacího soudu i rozsudek soudu prvního stupně a vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Najvyšší súd SR z 28.03.2018 - K opakovanému uzatváraniu dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Vytvorené: 6. 03. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Krajský súd zamietol žalobu, ktorou sa žalovaný domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie inšpektorátu práce o uložení pokuty žalobcovi za nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie. Krajský súd to odôvodnil tým, že vzhľadom aj na množstvo týchto dohôd v danom prípade nebolo preukázané splnenie zákonnej podmienky, a to predpoklad výnimočnosti uzatvorenia predmetných dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovnú činnosť . Žalobca podal odvolanie, Najvyšší sud rozhodnutie krajského sudu potvrdil.

Najvyšší súd SR z 24.10.2018 - Evidencia dochádzky vs. evidencia pracovného času
Vytvorené: 6. 02. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Krajský súd zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia, ktorým mu bola uložená pokuta pre porušenie povinnosti spočívajúcej v tom, že neviedol evidenciu nočnej práce a práce nadčas tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu. Krajský súd rozsudok odôvodnil tým, že Zákonník práce v súvislosti s vytvorením podmienok na kontrolu zamestnávateľa osobitne ustanovuje povinnosť viesť evidenciu všetkých skutočností súvisiacich s rozvrhovaním pracovného času, pričom ide o obligatórnu povinnosť zamestnávateľa a nie možnosť. Proti rozsudku krajského súdu žalobca podal kasačnú sťažnosť. Kasačný súd ju zamietol.

Najvyšší súd SR z 26.04.2018 - K použitiu neskoršieho zákona, ak je to pre páchateľa priaznivejšie aj na spáchané správne delikty
Vytvorené: 9. 01. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušniríková
Zobraz celý text

Žalobca sa žalobou domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného, ktorým bolo potvrdené prvoinštančné rozhodnutie Inšpektorátu práce Košice, ktorými bola uložená pokuta za nelegálne zamestnávanie. Krajský súd napadnuté rozhodnutie zrušil. Rozsudok odôvodnil tým, že žalovaný ako aj prvoinštančný orgán si nezadovážili rozhodujúce skutočnosti pre vydanie rozhodnutí, preto je rozhodnutie predčasné a v konaní došlo k vade majúcej vplyv na zákonnosť rozhodnutia. K porušeniu zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a tým aj k spáchaniu správneho deliktu nedošlo z dôvodu, že zamestnanec žalobcu pred jeho prihlásením do systému v Sociálnej poisťovni nevykonával činnosť zamestnanca žalobcu. Žalovaný podal voči rozsudku odvolanie. Najvyšší súd rozsudok Krajského súdu potvrdil.

Najvyšší súd SR z 27.06.2018 - Bežná neopatrnosť ako dôvod zániku na náhradu škody?
Vytvorené:12. 12. 2018
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Krajský súd na základe správnej žaloby podanej žalobcom zrušil rozhodnutie žalovaného, ktorým bolo potvrdené prvostupňové rozhodnutie Krajského riaditeľstva Policajného zboru, ktorým bola žalobcovi priznaná náhrada za bolesť za služobný úraz, s uplatnením liberačného dôvodu odôvodňujúceho čiastočné zbavenie sa zodpovednosti služobného úradu preukázaním, že policajtovi vznikla škoda preto, že si počínal v rozpore s obvyklým spôsobom správania tak, že je zrejmé, že hoci neporušil právne predpisy, rozkazy alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby a požiarnej ochrany, konal ľahkomyseľne a musel si pri tom byť vedomý vzhľadom na svoju kvalifikáciu a skúsenosti, že si môže zaviniť úraz alebo chorobu z povolania. Žalovaný proti rozsudku krajského súdu podal kasačnú sťažnosť. Najvyšší súd kasačnú sťažnosť zamietol. 

Krajský súd Trnava z 16.05.2018 - Nemožnosť vyvinenia sa zamestnanca v prípade krádeže, ak riadnym neplnením pacovaných povinností zamestnanec uľahčil páchateľovi odcudzenie zverených hodnôt.
Vytvorené: 5. 12. 2018
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Okresný súd zaviazal odporkyne uhradiť zamestnávateľovi vzniknutý schodok na zverených hodnotách. K vzniku schodku došlo konaním tretej osoby, ktorá sa počas obedňajšej prestávky vlámala do zlatníctva a odcudzila predmety a hotovosť v sume 53.569,44 eur. Žalované sa proti rozhodnutiu súdu odvolali. Odvolací súd potvrdil rozhodnutie okresného súdu. Podľa odvolacieho súdu súd prvej inštancie správne uzavrel, že v danom prípade na vznik zodpovednosti žalovaných za schodok boli splnené všetky zákonné predpoklady, ktorými sú existencia pracovnoprávneho vzťahu, platná dohoda o hmotnej zodpovednosti, schodok na hodnotách zverených na vyúčtovanie a zavinenie zamestnanca, ktoré sa v tomto prípade prezumpuje. Názor, že odcudzenie tovaru iným páchateľom je vždy dôvodom, ktorý oslobodzuje hmotne zodpovedného zamestnanca zo zodpovednosti za vzniknutý schodok, podľa odvolacieho súdu nie je správny.

Najvyšší súd SR z 24.08.2017 - K zodpovednosti zamestnanca za splnenie protiprávneho pokynu zamestnávateľa
Vytvorené:26. 09. 2018
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Žalovaný podal dovolanie proti rozsudku krajského súdu, ktorým uložil žalovanému ako zamestnancovi povinnosť zaplatiť 2.784 eur za uloženú pokutu žalobcovi ako držiteľovi vozidla z dôvodu nadmerného preťaženia nákladného motorového vozidla, ktoré šoféroval žalovaný. Žalovaný tvrdil, že ako zamestnanec podnikol všetky zákonné kroky, aby zabránil vzniku škody, avšak žalobca svojim konaním, keď odmietol prijať opatrenia na predchádzanie škodám, sám zavinil vznik škody v podobe uloženej pokuty. Najvyšší súd SR rozsudok krajského súdu zrušil pre nesprávne právne posúdenie veci a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Najvyšší súd SR z 10.04.2018 - Znaky závislej práce a aplikácia zásady in dubio pro reo v správnom konaní o spáchaní priestupku o nelegálnej práci
Vytvorené:12. 09. 2018
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Žalobca podal odvolanie, v ktorom namietal, že žiadnym spôsobom nebolo preverené, či sa priestupok stal alebo nie, neboli v tomto smere vykonané žiadne dôkazy, správny orgán sa odvolal len na protokoly o kontrole. Žalobca ďalej namietal, že z konštatácií obsiahnutých v odôvodnení rozhodnutia by vyplývalo, že každý, kto vykonáva akúkoľvek činnosť v priestoroch, kde sa nachádza prevádzka iného, sa dopúšťa závislej práce. Námietky sťažovateľa uvedené v kasačnej sťažnosti vyhodnotil najvyšší súd ako bezpredmetné, ktoré neboli spôsobilé spochybniť vecnú správnosť rozhodnutia. Z uvedeného dôvodu kasačnú sťažnosť ako nedôvodnú zamietol.

Najvyšší súd SR z 03.06.2018 - K účelu definície pojmu „závislá práca“
Vytvorené:22. 08. 2018
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Najvyšší súd SR rozhodoval o kasačnej sťažnosti žalobcu proti rozsudku Krajského súdu vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia Národného inšpektorátu práce, ktorým bola uložená pokuta za správny delikt spočívajúci v porušení zákazu nelegálneho zamestnávania.

Najvyšší súd SR z 24.01.2018 - Prihlásenie zamestnanca do registra v sociálnej poisťovni vs. nelegálne zamestnávanie
Vytvorené:15. 08. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Zamestnankyne žalobcu boli prihlásené do registrácie v sociálnej poisťovni v krátkom časovom interval po ich „nástupe do práce“, pričom podľa evidencie dochádzky do práce, žalovaný mal za to, že Bc. W. O. pracovala od 7.20 hod. a do registra poistencov sociálnej poisťovne bola prihlásená až o 8.27 hod., (čiže cca 1 hod. po nástupe) a Mgr. Z. O. pracovala od 8.00 hod. a do registra sociálnej poisťovne bola prihlásená o 11.01 hod. (čiže cca 3 hod. po nástupe).

Najvyšší súd SR z 22.03.2018 - K začiatku plynutia prekluzívnej lehoty na podanie žaloby o neplatnosť skončenia pracovného pomeru
Vytvorené: 8. 08. 2018
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Žalobca sa domáhal, aby súd určil neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Okresný súd určil, že výpoveď daná žalobcovi je neplatná z dôvodu, že žalovaný neposkytol žalobcovi inú vhodnú prácu. Krajský súd rozsudok okresného súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Okresný súd viazaný právnym názorom Krajského súdu žalobu zamietol z dôvodu, že žaloba bola podaná po uplynutí prekluzívnej lehoty. Odvolací súd odvolanie zamietol a stotožnil sa s rozsudkom prvostupňového súdu. Dovolací súd dovolanie zamietol z dôvodu, že dovolanie žalobcu neopodstatnene smeruje proti takému rozsudku odvolacieho súdu, ktorý nespočíva v nesprávnom právnom posúdení veci.

Ústavný súd SR z 29.11.2016 - Ochrana práv zamestnávateľa pri účelovom postupe v pracovnoprávnom spore
Vytvorené:25. 07. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Sťažovateľka ako zamestnávateľ nevyplatila svojim zamestnancom mzdu. Štyri zamestnankyne uplatnili v samostatných konaniach svoje nároky proti sťažovateľke (sťažovateľka pred všeobecným súdom v procesnom postavení žalovaná). Zo všetkých zamestnankýň len v jednej právnej veci bolo právo na mzdu právoplatne priznané, a to práve sťažnosťou napadnutým rozsudkom. V ostatných konaniach je konanie prerušené do skončenia trestnej veci nevyplatenia mzdy. Sťažovateľka pred všeobecným súdom pôvodne argumentovala v odpore, že „mzdu vyplatí po skončení konania“. Dokonca v odpore in fine navrhla presné sumy, ktoré vyplatí. Zmluvou o predaji podniku sťažovateľka predala svoju živnosť spoločnosti , s.r.o. (v ďalšom texte aj ), v ktorej bola v tom ase jedinou spoločníčkou a konateľkou. Argumentácia sťažovateľky sa sústredila na tvrdenie, že v konaní nemá povinnosť z hmotného práva (tzv. nedostatok pasívnej legitimácie). Krajský súd v Prešove pre rozpor s morálkou posúdil zmluvu o predaji podniku ako odporujúcu dobrým mravom. Z hľadiska princípov práva, princípov morálky a z hľadiska dobromyseľnosti odporuje dobrým mravom taký právny úkon, ktorým sa sleduje dosiahnutie stavu, že zamestnancom sa neposkytne informácia o dôležitom právnom úkone relevantnom pre zvolenie pasívne legitimovaného zamestnávateľského subjektu, zamestnanci sú dokonca udržiavaní v presvedčení o riešení problému zo strany pôvodného subjektu a keď už zamestnanec právo na mzdu uplatní, predkladá sa zmluva o predaji podniku ako argument na zamietnutie žaloby pre vedenie konania proti nesprávnemu subjektu.

Najvyšší súd SR z 31.01.2018 - K forme oboznámenia zamestnanca s výplatnými termínmi
Vytvorené: 3. 07. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Inšpektorát práce (žalovaný) rozhodnutím uložil žalobcovi v pokračujúcom administratívnom konaní pokutu vo výške 550,- € za porušenie pracovnoprávnych predpisov, a to za porušenie § 43 ods. 2 Zákonníka práce tým, že v pracovných zmluvách uzatvorených 15.02.2013 s J.G., G. H., X. J., a H. W. a v pracovnej zmluve uzatvorenej dňa 18.02.2013 s Z. R., neuviedol ďalšiu pracovnú podmienku, a to výplatné termíny; ďalej za porušenie § 99 Zákonníka práce tým, že nevedie evidenciu pracovného času tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu. Uvedené vyplynulo Inšpektorátu práce z výsledkov kontroly pri výkone inšpekcie práce na pracovisku žalobcu. Žalobca sa žalobou domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného. 

Ústavný súd SR z 12.12.2017 - K ochrane zamestnanca v konaní o skončenie pracovného pomeru
Vytvorené:22. 05. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text
Sťažovateľ sa sťažoval na porušenie svojich práv pri posudzovaní neplatnosti výpovede z pracovného pomeru. Sťažovateľ bol v pozícií zamestnanca, ktorý dostal výpoveď z pracovného pomeru z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny. V tomto čase bol však zamestnanec zároveň predsedom trojčlenného predstavenstva akciovej spoločnosti zamestnávateľa, pričom na túto skutočnosť súdy pri rozhodovaní nebrali ohľad.  
Krajský súd Prešov z 10.04.2018 - K možnosti obmedziť zmluvnú voľnosť účastníkov pracovného pomeru
Vytvorené: 9. 05. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text
Predmetom sporu bol pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Zamestnanec bol v pracovnom pomere u zamestnávateľa po dlhší čas, pričom počas tohto pracovnoprávneho vzťahu došlo k niekoľkým zmenám v pracovnom postavení a výkone práce zamestnanca, a to formou dodatkov k zmluve. Zamestnanec na základe absolvovania výberového konania vykonával funkciu riaditeľa. Po odvolaní z tejto funkcie zamestnávateľ so zamestnancom ukončil pracovný pomer. Zamestnanec však zastáva názor, že keďže pracovný pomer žalobcu u žalovaného trval niekoľko rokov pred jeho menovaním za riaditeľa, skončiť s ním pracovný pomer po odvolaní z funkcie riaditeľa bez všetkého nie je namieste. 
Najvyšší súd SR z 19.05.2009 - Účasť odborovej organizácie pri skončení pracovného pomeru
Vytvorené: 2. 05. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Rozhodnutím riaditeľa boli zrušené tri pracovné miesta vo funkcii telefonista, čím bola preukázaná organizačná zmena znížením počtu zamestnancov. Pred účinnosťou organizačnej zmeny došlo k zrušeniu všetkých dlhodobo aj dočasne neobsadených pracovných pozícií v spoločnosti. Spoločnosť (odporkyňa) nemala možnosť zamestnankyňu (navrhovateľku) ďalej zamestnávať inou vhodnou prácou. Nebolo však preukázané splnenie ďalšej hmotnoprávnej podmienky pre platnú výpoveď, keď táto nebola zamestnávateľom prerokovaná s odborovou organizáciou, ktorej členkou bola navrhovateľka. Odporkyňa síce požiadala odborovú organizáciu o stretnutie na prerokovanie výpovedí, teda aj výpovede navrhovateľke a predložila menný zoznam zamestnancov, z ktorého však nebolo jasné a jednoznačné, ktoré výpovede majú byť konkrétne predmetom prerokovania.

Najvyšší súd SR z 28.11.2012 - Prípustnosť zániku nájomného vzťahu z dôvodov upravených v rámci všeobecných ustanovení o nájomnej zmluve
Vytvorené:25. 04. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Právny predchodca žalobcu ako prenajímateľ a žalovaný ako nájomca uzatvorili zmluvu o nájme nebytových priestorov, v ktorej si dojednali možnosť odstúpenia od zmluvy v prípade neplatenia nájomného zo strany nájomcu. Po zmene v osobe prenajímateľa žalovaný neplatil nájomné, v dôsledku čoho žalobca od zmluvy o nájme nebytových priestorov odstúpil.  

 

 

Najvyšší súd SR z 28.09.2016 - K podpornej povahe Občianskeho zákonníka v pracovnoprávnych vzťahoch
Vytvorené:13. 03. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Zamestnávateľ skončil pracovný pomer so zamestnankyňou v skúšobnej dobe. Zamestnankyňa, za prítomnosti ďalších osôb, odmietla prevziať od zamestnávateľa výpoveď a naďalej chodila do práce. Tento stav trval viac ako mesiac a zamestnankyňa naďalej pracovala, napriek tomu, že nedostávala žiadne pokyny od zamestnávateľa.

Najvyšší súd SR z 30.04.2012 - K úrokom z omeškania pri neplatne skončenom pracovnom pomere
Vytvorené:13. 02. 2018
Autor:JUDr. Katarína Kováčiková
Zobraz celý text

Najvyšší súd rozhodoval v danom prípade o priznaní úrokov z omeškania v súvislosti s vyplácaním mzdy pri neplatne skončenom pracovnom pomere. Krajský súd priznal nárok zamestnanca na úroky z omeškania pri vyplácaní mzdy až o do dňa právoplatnosti rozsudku o neplatnom skončení pracovného pomeru. Najvyšší súd v rozhodnutí odmietol jeho právnu argumentáciu s tým, že nárok na úroky z omeškania vznikajú odo dňa oznámenia zamestnávateľovi o tom, že žalobca trvá na ďalšom zamestnávaní, a nie právoplatným rozhodnutím súdu o neplatnom skončení pracovného pomeru. 

Najvyšší súd SR z 25.10.2017 - K zániku pracovnoprávnych vzťahov
Vytvorené: 7. 02. 2018
Autor:JUDr. Katarína Kováčiková
Zobraz celý text

Najvyšší súd rozhodoval o odvolaní žalobkyne, ktorá sa domáhala platnosti záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov u zamestnávateľa, ktorý fakticky zanikol. Najvyšší súd argumentoval tým, že keďže zamestnávateľ fakticky zanikol bez právneho nástupcu, pracovnoprávny vzťah žalobkyne a nároky z neho plynúce v tomto prípade skončili faktickým zánikom zamestnávateľa. Žalobkyňa sa podľa názoru súdu o zániku zamestnávateľa mohla dozvedieť aj z Obchodného registra, ktorý je verejne prístupný.

Najvyšší súd SR z 29.11.2017 - K uplatneniu nárokov z pracovnoprávnych sporov na súde
Vytvorené:31. 01. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Najvyšší súd rozhodoval o negatívnom kompetenčnom spore okresných súdov. V žalobe, ktorá bola doručená Okresnému súdu Košice II, išlo o individuálny pracovnoprávny spor, pri ktorom je daná kauzálna príslušnosť súdu v zmysle § 23 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok. Najvyšší súd sa na základe predložených materiálov vyjadril ku otázke príslušnosti súdu na prejednanie veci. 

Najvyšší súd SR z 27.11.2007 - K skončeniu pracovného pomeru na základe zrušenia zamestnávateľa
Vytvorené:10. 01. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text
Zamestnávateľ zaslal svojim zamestnancom výpovede z pracovného pomeru, nakoľko sa nachádzal v konkurznom konaní, ktoré smerovalo k jeho zrušeniu. Jedna zamestnankyňa prevzala výpoveď, no považovala ju za neplatnú z dôvodu, že doposiaľ nedošlo k zrušeniu zamestnávateľa. Svoje nároky si uplatňovala aj na súde, ktorý však jej návrh na určenie neplatnosti výpovede nepotvrdil. 
Najvyšší súd ČR z 25.09.2017 - K vymedzeniu pojmu „miesto výkonu práce“
Vytvorené:29. 11. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Žalobkyňa sa domáhala na súde určenia neplatnosti výpovede pracovného pomeru, ktorú dostala z dôvodu, že nemá možnosť zamestnancovi ponúknuť iné vhodné pracovné miesto. Žalobkyňa namietla, že zamestnávateľ mal v uvedenom čase voľné miesto na detašovanom pracovisku v Košiciach. Z uvedeného vznikla potreba vysporiadať sa s pojmom uvedeným v Zákonníku práce ako „miesto výkonu práce“. 

Ústavný súd ČR z 09.12.2014 - Zásah do práva na súkromie vs. ochrana slabšej strany pri vyhotovení audionahrávky
Vytvorené:25. 10. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Sťažovateľ na ústavnom súde namietal porušenie práva na spravodlivý súdny proces podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných ľudských práv a slobôd. Sťažovateľ bol zamestnancom vo firme vedľajšieho účastníka konania, z ktorej dostal výpoveď z organizačných dôvodov. Sťažovateľ bol však presvedčený, že skutočným dôvodom výpovede bol jeho rozhovor so zahraničným členom riadiaceho orgánu firmy. V konaní predložil ako dôkaz nahrávku, ktorá zachytávala pracovný rozhovor medzi ním a touto zahraničnou osobou. Súdy však túto nahrávku neposudzovali ako dôkaz s argumentom, že ide o zakázaný zásah do súkromia, pokiaľ bola nahrávka vyhotovená bez vedomia tejto osoby. 

Najvyšší súd SR z 01.04.2008 - Za výkon inej činnosti vykonávanej na príkaz zamestnávateľa treba považovať aj účasť na športových aktivitách v rámci služobnej cesty
Vytvorené:18. 10. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Žalobca si uplatňoval nároky z titulu poškodenia zdravia, ktoré utrpel pri aktivitách, ktoré priamo nesúvisia s výkonom jeho pracovnej činnosti podľa pracovnej zmluvy ani s výkonom činnosti zamestnávateľa uvedenej v obchodnom registri. Zamestnanec utrpel úraz počas služobnej cesty, ktorá spočívala v účasti na tenisovom turnaji. Krajský súd vyslovil názor, že úlohy, ktoré neboli v priamej súvislosti s výkonom a plnením pracovných činností podľa pracovnej zmluvy neboli pre zamestnanca povinné, preto sa ich nemusel zúčastniť, na  základe čoho odmietol nárok žalobcu. 

Krajský súd Prešov z 12.11.2012 - Využitie poznatkov o uchádzačovi o prácu z predchádzajúceho zamestnania nie je možné považovať za porušenie zásady rovnakého zaobchádzania pri prijímaní do zamestnania
Vytvorené:27. 09. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Žalobca sa domáhal od žalovanej prehodnotenia jeho spôsobilosti na výkon pracovnej pozície. Túto pozíciu už raz u žalovanej vykonával, no tá po zhodnotení predchádzajúcich skúseností odmietla jeho žiadosť o prijatie do zamestnania aj napriek tomu, že spĺňal všetky podmienky. Žalovaná však tvrdila, že pri posudzovaní nepoužila diskriminačné ani iné hľadisko ale rozhodovala sa podľa predchádzajúcich skúseností, kedy žalobca ešte v postavení zamestnanca porušoval pracovnú disciplínu, mal neprimerané správanie a narúšal kolegiálne vzťahy. 

Najvyšší súd SR z 27.04.2017 - K uvedeniu dôvodu na okamžité skončenie pracovného pomeru
Vytvorené:21. 09. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Žalovaná uviedla dôvod okamžitého skončenia pracovného pomeru ako závažné porušenie pracovnej disciplíny v dlhodobom neplnení si základných pracovných povinností, za ktoré bol žalovaný písomne upozorňovaný. Okresný súd má za to, že zamestnanec bol za závažné porušenie pracovnej disciplíny opakovane upozorňovaný, preto takého uvedenie dôvodu na okamžité skončenie pracovného pomeru považuje za dostatočné. 

Najvyšší súd SR z 13.09.2016 - K dôkaznému bremenu zamestnávateľa ohľadom preukázania oboznámenia zamestnancov s predpismi na úseku BOZP
Vytvorené:24. 01. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom prieskumného konania je rozhodnutie Národného inšpektorátu práce, ktorý potvrdil rozhodnutie prvostupňového orgánu, ktorým bola žalobcovi uložená pokuta vo výške 33 000,- € podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce v platnom znení za správny delikt spočívajúci v porušení povinností vyplývajúcich z tohto zákona, a to konkrétne § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, spočívajúce v tom, že žalobca ako zamestnávateľ nevykonal preukázateľné zaškolenie zamestnankyne, vrátane bezpečnej manipulácie so strojmi a zariadeniami pred nástupom do zamestnania. Pri závažnom pracovnom úraze utrpela ťažkú ujmu na zdraví – ťažký úraz ľavého oka so zanechaním trvalých následkov. Postihnutá svojim podpisom na pracovnej zmluve potvrdila, že pri uzavretí zmluvy bola riadne oboznámená s predpismi BOZP.

Krajský súd Banská Bystrica z 17.04.2012 - K výpovedi po neprijatí ponúknutej dohody o zmene pracovných podmienok
Vytvorené:20. 07. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Navrhovateľka žiadala určiť svojím návrhom neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, ktorá jej bola doručená v zmysle § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce z dôvodu, že sa stala nadbytočnou vzhľadom na rozhodnutie navrhovateľa o zrušení pracovných miest. Uviedla, že rozhodnutím riaditeľa základnej školy (ďalej aj "odporca") o zrušení pracovných miest zamestnancov ju považoval zamestnávateľ za nadbytočnú. Odporca jej doručil návrh dohody o zmene pracovných podmienok, ktorým jej navrhol zmenu pracovnej zmluvy tak, že jej týždenný pracovný čas sa zmení z 37,5 hodiny na pracovný čas 19 hodín a jej týždenný pracovný úväzok vyučovacej činnosti sa zmení z 23 hodín na 11,5 hodiny. S takýmto návrhom navrhovateľka nesúhlasila. Po tom, čo jej bola doručená výpoveď, oznámila odporcovi, že výpoveď považuje za neplatnú a trvá na tom, aby ju zamestnávateľ naďalej zamestnával a prideľoval jej prácu. Uviedla, že má aprobáciu na vyučovanie predmetov matematika a chémia. K zrušeniu jej pracovného miesta nemohlo dôjsť, nakoľko počet hodín vyučovaných, v ktorých mala aprobáciu matematiky síce klesol o tri hodiny, avšak sa zvýšil počet hodín chémie o 3,5 hodiny, pričom jedine ona mala odbornosť - aprobáciu na predmet chémia. Poukázala, že následne na jej pracovné miesto odporca prijal do pracovného pomeru nového zamestnanca na plný úväzok a to učiteľku, ktorá mala aprobáciu biológia a chémia a prevzala všetkých 13,5 hodín chémie, ktoré dovtedy učila ona.

Krajský súd Prešov z 12.11.2014 - K výpovedi zamestnanca z dôvodu zvýšenia efektívnosti práce a s ohľadom na spôsob odmeňovania
Vytvorené:30. 03. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom tohto konania bolo posúdenie platnosti skončenia výpovede zamestnankyne obce, ktorá vykonávala upratovacie práce pre školu bez právnej subjektivity.  Spornou medzi stranami bola práve skutočnosť, ktoré prostriedky, z výkonu ktorých kompetencií mali byť použité na odmeňovanie zamestnanca, pričom škola v súvislosti so skončením pracovného pomeru dôvodila úsporou finančných prostriedkov, ktoré sú jej poskytované obcou ako jej zriaďovateľom z jej tzv. originálnych kompetencií.

Ústavný súd SR z 05.08.2015 - Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
Vytvorené: 8. 12. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Z obsahu sťažnosti vyplynulo, že sťažovateľ uzatvoril so základnou školou pracovnú zmluvu . Žalovaný (základná škola) prijal sťažovateľa do pracovného pomeru na dobu určitú so skúšobnou dobou 3 mesiace na vykonávanie práce učiteľ ZŠ. Sťažovateľ u žalovaného vyučoval matematiku, hudobnú výchovu a anglický jazyk. K vyučovaniu predmetov matematika a hudobná výchova bol kvalifikovaný na základe diplomu univerzity. Kvalifikáciu na výučbu anglického jazyka v spornom čase sťažovateľ mal s odkazom na vyhlášku č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovovali kvalifikačné požiadavky jednotlivých kategórií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Žalovaný ukončil so sťažovateľom pracovný pomer v skúšobnej dobe bez uvedenia dôvodu. Neskôr ako dôvod ukončenia pracovného pomeru so sťažovateľom uvádzal, že sťažovateľ nie je kvalifikovaný na výučbu anglického jazyka a ako učiteľku angličtiny prijal pani, ktorá nemala vysokoškolské vzdelanie, ale iba certifikát z Cambridskej univerzity z anglického jazyka. Sťažovateľ s ukončením pracovného pomeru nesúhlasil, z ktorého dôvodu skončenie pracovného pomeru odmietol osobne podpísať a prevziať. 

Najvyšší súd SR z 29.01.2009 - K rozhodnutiu riaditeľky o nadbytočnosti učiteliek
Vytvorené: 7. 09. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Súd prvého stupňa pri posudzovaní jednotlivých predpokladov použitého výpovedného dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, ktorými sú organizačná zmena, nadbytočnosť zamestnanca, príčinná súvislosť medzi organizačnou zmenou a nadbytočnosťou zamestnanca a povinnosť zamestnávateľa ponúknuť zamestnancovi prácu (§ 63 ods. 2 Zákonníka práce) dospel k záveru, že v danom prípade chýba príčinná súvislosť medzi organizačnou zmenou vykonanou u riaditeľky školy a nadbytočnosťou pedagogického zamestnanca. Učiteľka podľa pracovnej zmluvy v znení jej dodatkov v školskom roku mala určené miesto výkonu práce v N. Z. a svoje pracovné povinnosti si vykonávala v triede č. X Materskej školy na ulici v N. Z., ktorej sa organizačné zmeny netýkali. Z tohto pohľadu treba odlišovať miesto výkonu práce od pracoviska, keď miesto výkonu práce je v prevažnej miere širší pojem než pracovisko, za ktoré treba považovať určitý priestor, v ktorom má zamestnanec vykonávať prácu v rámci organizačnej jednotky.

Najvyšší súd SR z 29.01.2014 - K odpočítaniu dane z pridanej hodnoty
Vytvorené: 3. 08. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom súdneho preskúmavacieho konania je preskúmanie rozhodnutí žalovaného, ktorými bol žalobcovi podľa § 44 ods. 6 písm. b/, bod 1 zákona o správe daní vyrubený rozdiel DPH za zdaňovacie obdobie.  

Súdny dvor Európskej únie z 28.06.2012 - Doplatok ku mzde vyplácaný pracovníkom v pracovnom pomere na kratší pracovný čas pred odchodom do dôchodku
Vytvorené:21. 07. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi francúzskym štátnym príslušníkom s bydliskom vo Francúzsku a pracujúcim v Nemecku, a jeho zamestnávateľom, vo veci výpočtu doplatku ku mzde (ďalej len „doplatok“), na ktorý má zamestnanec nárok v rámci režimu s názvom „postupný odchod do dôchodku“

§ Najvyšší súd SR z 24.07.2014 - K povinnosti riaditeľa školy ako zamestnávateľa riadne označiť zrušované pracovisko v rozhodnutí o organizačných zmenách
Vytvorené: 2. 03. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom prieskumu v tunajšom konaní je zákonnosť rozhodnutia, ktorým bez vrátenia na ďalšie konanie žalovaný - Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny zrušil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu, ktorým tento udelil žalobkyni súhlas podľa § 66 ZP na rozviazanie pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. b/ ZP so zamestnankyňou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím.

§ Najvyšší súd SR z 27.11.2008 - Ponuková povinnosť zamestnávateľa
Vytvorené: 8. 12. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Okresný súd rozsudkom zamietol návrh, ktorým sa navrhovateľka domáhala určenia neplatnosti výpovede a navrhovateľke uložil povinnosť zaplatiť odporkyni náhradu trov konania. Rozhodol tak majúc za preukázané, že v školskom roku 2005/2006 došlo k úbytku žiakov, čo malo za následok zníženie počtu tried a v dôsledku toho sa jedna z učiteliek stala nadbytočnou. Rozhodnutie odporkyne o organizačnej zmene malo písomnú formu a riaditeľ školy vo vlastnej kompetencii prijal rozhodnutie, že v dôsledku organizačných zmien v školskom roku 2005/2006 bude učiteľkou v jedinej štvrtej triede M.. Navrhovateľke, ktorá má aprobáciu na vyučovanie na I. stupni, preto odporkyňa nemala možnosť ponúknuť vyučovanie odborných predmetov na II. stupni. Dôvod výpovede bol v písomnej výpovedi z 29. júna 2005 skutkovo dostatočne a zrozumiteľne vymedzený, navrhovateľka nespochybnila zrozumiteľnosť obsahu výpovede podľa § 63 ods. 1 písm. b/ Zák. práce, výpoveď jej bola doručená do vlastných rúk, jej prevzatie dňa 30. júna 2005 potvrdila vlastnoručným podpisom.

§ Súdny dvor Európskej únie z 03.07.2014 - K opätovnému uzatváraniu pracovných zmlúv na dobu určitú
Vytvorené: 9. 10. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Navrhovatelia vo veci samej sú námorníci zapísaní v zoznamoch námorníkov. RFI ich zamestnala v rámci opätovne uzatváraných pracovných zmlúv na dobu určitú po roku 2001 na jednu alebo viaceré plavby a maximálne na 78 dní na trajektoch premávajúcich na trasách Messine – Villa San Giovanni a Messine – Reggio Calabria (Taliansko). Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že uvedení navrhovatelia v rámci týchto zmlúv pracovali pre svojho zamestnávateľa počas obdobia kratšieho než jeden rok a medzi ukončením pracovnej zmluvy a uzavretím nasledujúcej zmluvy uplynulo viac než 60 dní. Keďže sa navrhovatelia vo veci samej domnievali, že ich pracovnoprávne vzťahy boli pri vylodení protiprávne ukončené, podali žalobu na Tribunale di Messina, ktorou sa domáhali určenia neplatnosti ich pracovných zmlúv na dobu určitú, premeny týchto zmlúv na pracovnoprávne vzťahy na dobu neurčitú, okamžitého opätovného prijatia do zamestnania alebo opätovného zaradenia na pracovné miesto, ako aj poskytnutia náhrady škody.

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (1)
§ z 22.06.2015 - NKÚ c/a Občianske združenie Juvamen – Komunitné poradenské centrum v Pezinku – kontrola výsledkov projektov pre podporu zamestnanosti formou vytvárania pracovných miest
Vytvorené: 8. 09. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Predmetom kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom bola analýza čerpania finančných prostriedkov, dodržiavanie dohodnutých podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov, plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov.

Vzory dokumentov (10)
Potvrdenie o prevzatí zvereného predmetu
Vytvorené: 2. 03. 2015
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Stiahni súbor
Podľa ustanovenia §185 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení zamestnanec zodpovedá za stratu nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov a iných podobných predmetov, ktoré mu zamestnávateľ zveril na základe písomného potvrdenia.
§ Dohoda o zmene pracovných podmienok a o zaradení zamestnanca na delené pracovné miesto
Vytvorené: 8. 11. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Stiahni súbor
Dohoda o zmene pracovných podmienok a o zaradení zamestnanca na delené pracovné miesto. Tento vzor je použiteľný v prípade, že zamestnanec pred zaradením na delené pracovné miesto vykonával prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času (tzn. pracovný pomer na plný úväzok).
§ Dohoda o skončení pracovného pomeru
Vytvorené:16. 07. 2013
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Stiahni súbor
§ Dohoda o brigádnickej práci študenta
Vytvorené:16. 07. 2013
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Stiahni súbor
§ Pracovná zmluva
Vytvorené:16. 07. 2013
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Stiahni súbor
§ Dohoda o vykonaní práce
Vytvorené:16. 07. 2013
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Stiahni súbor
§ Dohoda o pracovnej činnosti
Vytvorené:16. 07. 2013
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Stiahni súbor
§ Vzor dohody o zmene pracovnej zmluvy
Vytvorené: 1. 07. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Stiahni súbor
Dohoda o zmene pracovných podmienok uzatvorená podľa § 54 zákona č. 311/2001 Zákonníka práce v platnom znení
§ Vzor upozornenia na závažné porušenie pracovnej disciplíny
Vytvorené: 1. 07. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Stiahni súbor
Upozornenie zamestnávateľa na závažné porušenie pracovnej disciplíny - § 63 ods. 1 písm. e) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení
§ Vzor okamžitého skončenia pracovného pomeru
Vytvorené: 1. 07. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Stiahni súbor
Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny podľa § 68 ods. 1 písm. b) Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení
Register pojmov (33)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť