itretisektor | O nás
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 • Vypracovanie výročnej správy

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok
 • Uložiť výročnú správu

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

O nás

Misia 1.SNSC – prispievať k vytváraniu transparentného, profesionálneho a etického spoločenského prostredia na Slovensku prostredníctvom posilnenia mimovládnych neziskových organizácií (MVO) poskytujúcich verejno-prospešné služby.

Občianske združenie 1. Slovenské neziskové servisné centrum vzniklo v roku 1999 za účelom združenia odborníkov v oblasti práva, daní a účtovníctva, ktorých činnosť sa dotýka organizácií pôsobiacich v neziskovom (treťom) sektore. Cieľom 1.SNSC je poskytovanie najmä poradenstva a služieb pre verejnoprospešné organizácie tak, aby sa tieto organizácie mohli v maximálnej miere venovať aktivitám, za účelom ktorých primárne vznikli. Získavaním informácií, podnetov a spätných väzieb od organizácií a ľudí zo sektora sa potom 1.SNSC snaží analyzovať a ovplyvňovať právne prostredie a súčasne dávať návrhy na skvalitnenie legislatívy, ktorá priamo alebo nepriamo ovplyvňuje činnosť celého sektora.

Činnosť 1. Slovenského neziskového servisného centra sa riadi Stanovami, ktoré upravujú účel občianskeho združenia, podmienky na prijatie za člena, orgány združenia, hospodárenie organizácie a ďalšie potrebné náležitosti.

Oblasti záujmu 1.SNSC sa teda dajú rozdeliť do dvoch veľkých skupín mikro a makro.

Mikro: Projekty v mikro oblasti sú zamerané najmä na riešenie problémov a poradenstvo konkrétnym organizáciám či osobám pôsobiacim v sektore. Poslaním 1.SNSC v tejto oblasti je poskytnúť taký kvalitný servis a poradenstvo, aby sa mimovládne organizácie mohli primárne venovať svojej verejnoprospešnej činnosti.

Makro: Projekty v makro oblasti mapujú aktuálny stav tretieho sektora ako celku a často vychádzajúc z informácií získaných z projektov v mikro oblasti sa snažia v spolupráci so štátnymi orgánmi nájsť riešenia na skvalitnenie celého prostredia. Tieto projekty zahŕňajú činnosti od analýz aktuálneho stavu, či existujúcich problémov, cez vytváranie a koordináciu pracovných skupín z radov pracovníkov v štátnej správe a samospráve na jednej strane a zástupcov vedúcich organizácií tretieho sektora na strane druhej, až často po návrhy na zmenu zodpovedajúcej legislatívy (vytvorenie legislatívneho zámeru, či dokonca až paragrafového znenia).

Chcete využiť naše služby, máte záujem o spoluprácu? Kontaktujte nás!


< Späť