itretisektor | Šport

Šport

Sekcia športu v rámci športovej spoločnosti prináša pre užívateľov Centrálneho portálu pre neziskový sektor užitočné a zaujímavé informácie z oblasti športu v podobe vnútroštátnych a medzinárodných právnych aktov, odborných článkov expertov zaoberajúcich sa športovým právom a spracovaných súdnych rozhodnutí slovenských a medzinárodných súdnych orgánov. 

Právne predpisy:

Dôvodové správy (6)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (105)
2% z dane: Postup pri nenájdení sa v zozname prijímateľov 2% na rok 2020
Vytvorené:15. 01. 2020
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zmyslom tohto odborného článku je v krátkosti vysvetliť postup v prípade, ak sa organizácia nenašla v oficiálnom zozname prijímateľov 2% v roku 2020, ako aj poukázať na možné dôvody, ktoré mohli viesť k vzniku tejto situácie.

Športová spoločnosť:Športoví odborníci a zmeny v sociálnom, zdravotnom poistení
Vytvorené:26. 09. 2019
Autor:UČPS
Zobraz celý text

Prinášame Vám informáciu o jednom z ďalších prínosov aktivity a činnosti komunity Učenej právnickej spoločnosti, ktorej výsledkom bolo schválenie pozmeňovacieho návrhu poslancov. Na základe tejto zmeny bude môcť celý šport používať pre športových odborníkov na krátkodobé pracovnoprávne vzťahy jeden zmluvný typ - Zmluvu o výkone činnosti športového odborníka, čo administratívne, ale i právne zjednoduší život tak veľkým zväzom, ako aj malým športovým klubom, kde sa o všetko stará jeden, či dvaja zanietenci.

Športová spoločnosť: Fond na podporu športu, prechodné pobyty a verejné zdravotné poistenie pre športovcov
Vytvorené:25. 09. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Zákonom o Fonde na podporu športu v platnom znení sa zriaďuje Fond na podporu športu, ktorý je právnickou osobou so sídlom v Bratislave. Jeho zriadením sa vytvoria podporné mechanizmy zamerané na cielený a efektívny rozvoj športu ako všeobecne prospešného odvetvia spoločnosti. V článku prinášame informácie o jeho účele, činnosti a orgánoch. Prijatím zákona nastali zmeny pri prechodnom pobyte a verejnom zdravotnom poistení profesionálnych športovcov – cudzincov. 

Športová spoločnosť: Možnosti zmluvných vzťahov s trénermi a finančné aspekty
Vytvorené:18. 09. 2019
Autor: Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Tréneri sú v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení (ďalej len „Zákon o športe“) športovými odborníkmi.

Zákon o športe ponúka viaceré možnosti ako trénera s klubom „zazmluvniť“, pričom každý klub zohľadňuje predovšetkým svoje finančné možnosti ako aj dopady na samotných trénerov.

Športová spoločnosť: Rozhodnutie športového súdu v Laussane o tréningu nad určený rámec
Vytvorené:10. 09. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text
Odborný článok približuje rozhodnutie Medzinárodného športového arbitrážneho súdu v Lausanne vo veci sporu medzi Slovenskou plaveckou federáciou a juniorskou plavkyňou. Podstatou sporu bolo disciplinárne konanie a následne aj disciplinárny trest spočívajúci vo vyradení športovkyne z reprezentačného tímu z dôvodu, že športovkyňa trénovala nad rámec tréningového plánu, ktorý stanovil národný tím. 
Športová spoločnosť: Výročná správa športovej organizácie
Vytvorené:31. 07. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Do 31. júla po skončení účtovného obdobia, je potrebné každoročne zverejniť a uložiť v registri účtovných závierok výročnú správu športovej organizácie . Na základe uvedenej povinnosti prinášame komplexný postup k splneniu tejto povinnosti.

Športová spoločnosť: Manuál: Informačná povinnosť športových organizácií
Vytvorené: 3. 07. 2019
Autor:UČPS
Zobraz celý text
Každé spracúvanie osobných údajov by malo byť zákonné a spravodlivé. Odborný článok približuje postup športovej organizácie, ktorý by mala dodržať v rámci dodržania ochrany osobných údajov.
Športová spoločnosť: Vzorec na výpočet príspevku uznanému športu - Náhrada subjektívneho rozhodovania politikov a priestor na neustále zlepšovanie výpočtu
Vytvorené:21. 03. 2019
Autor:g_Monika Ivanova
Zobraz celý text

Autor sa v príspevku zaoberá problematikou vzorca na výpočet príspevku uznanému športu, na základe ktorého sa automaticky rozdeľujú štátne príspevky národným športovým zväzom uznaných športov, jeho parametrami, spôsobu výpočtu príspevku a špecifikám.

Športová spoločnosť: Situácia v oblasti match-fixingu - problémy a riešenia
Vytvorené:16. 01. 2019
Autor:UČPS
Zobraz celý text

Príspevok sa zaoberá problematikou manipulácii športových podujatí, aktuálnymi trendami a problémami v praxi v tejto oblasti. Rovnako popisuje poznatky získane na európskej úrovni počas výskumu v rámci grantového projektu pre európsku futbalovú federáciu UEFA a zároveň navrhuje najefektívnejšie postupy boja proti tomuto problému, ktoré boli úspešne uplatnené v zahraničí.

Športová spoločnosť: Digitalizácia v športe
Vytvorené: 9. 01. 2019
Autor:UČPS
Zobraz celý text
Článok poukazuje na to, že tak ako aj v iných odvetviach národného hospodárstva, tak aj v športe, je nevyhnutná digitalizácia, ktorá vytvára pridanú spoločenskú hodnotu tohto odvetvia. Digitalizácia v športe je súhrn elektronických služieb, ktoré prinášajú efektívnejšiu „online“ komunikáciu pre základné procesy v športových organizáciách s katalogizovaným zberom potrebných dát.

Športová spoločnosť: Úrazové poistenie reprezentantov, ale aj vrcholových športovcov a talentovaných športovcov
Vytvorené:14. 11. 2018
Autor:UČPS
Zobraz celý text

Ako by sa mal štát v prípade úrazu postarať o svojich reprezentantov vykonávajúcich šport v rámci reprezentačných podujatí, na ktoré boli riadne nominovaní ako činnosť vo všeobecnom záujme.

Športová spoločnosť: K téme odvodov profesionálnych športovcov zamestnancov závery okrúhleho stola
Vytvorené: 7. 11. 2018
Autor:UČPS
Zobraz celý text
Prinášame prehľad záverov diskusie k téme odvodov profesionálnych športovcov, ktorá sa uskutočnila v rámci programu konferencie "Šport a právo 2018".
Športová spoločnosť: Športové zariadenia a samospráva
Vytvorené: 3. 10. 2018
Autor:UČPS
Zobraz celý text

V tomto príspevku sa zameriame na mesto Košice, kde pracujem dvanásty rok na Magistráte mesta a mojim hlavným zameraním je šport a mládež, kde pôsobím ako vedúci referátu športu a mládeže. Od roku 2017 som riaditeľom projektu Európsky olympijský festival mládeže /EYOF KOŠICE 2021 – European Youth Olympic Festival/.

Športová spoločnosť: Trestnoprávna zodpovednosť športovca pri spôsobení športového úrazu
Vytvorené:19. 09. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Trestnoprávna zodpovednosť športovcov za športové úrazy je doposiaľ otvorenou a často diskutovanou témou. Všeobecne platí, že pri športovej činnosti je riziko výskytu úrazov športovca o čosi vyššie ako v bežnom živote. Každý šport má svoje osobitné pravidlá, pričom môžeme konštatovať, že určité zásahy do telesnej integrity počas zápasov či iných športových činností sú aj zo strany rozhodcov aj zo strany verejnosti akceptované. 

Športová spoločnosť: Spracovanie porušenia antidopingových pravidiel na úrovni SADA
Vytvorené: 5. 09. 2018
Autor:Mgr. Žaneta Csáderová,PhD.
Zobraz celý text

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky bola zriadená ako nezávislá organizácia, ktorá na území Slovenskej republiky zabezpečuje prevenciu a kontrolu v oblasti dopingu. 
SADA plní úlohy Svetového antidopingového programu, medzi ktoré patria napríklad dopingové kontroly, národný register športovcov pre testovanie, ročný plán dopingových kontrol. Dopingová kontrola znamená proces zahrňujúci rozhodovanie o vykonaní testov, odber vzoriek, a manipulovanie s nimi, laboratórnu analýzu, zaobchádzanie s výsledkami, záznamy výsluchov pred orgánmi a odvolanie sa proti rozhodnutiu.


Športová spoločnosť: Fond na podporu športu – nový inštitút financovania športu?
Vytvorené: 5. 09. 2018
Autor: Mgr. Patrik Hrbek
Zobraz celý text

Vláda Slovenskej republiky vo svojom programovom vyhlásení na roky 2016 - 2020 deklarovala svoj záujem zriadiť verejnoprávny Fond na podporu športu ako komplexný nástroj na centralizáciu zdrojov a kontrolu financovania športu na centrálnej úrovni. Vzorom pre takýto fond by mal byť už tri roky úspešne fungujúci Fond na podporu umenia, ktorý sa teší v podmienkach kultúry veľkej popularite.


2% z dane: Sumár povinností žiadateľa k registrácií 2%
Vytvorené: 1. 08. 2018
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text
Nakoľko začalo registračné obdobie prijímateľov podielu zaplatenej dane, prinášame prehľad zákonných podmienok, ktoré musí organizácia splniť a postupu, ktorý musí dodržať, ak sa chce stať prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac v odbornom článku.
Športové gymnázia videné „Hodnotou za peniaze“: Výchova budúcich top reprezentantov štátu najmä v časti individuálnych športov alebo mládeže k všeľudským hodnotám najmä prostredníctvom kolektívneho športu ?!
Vytvorené: 1. 08. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Už platný Školský zákon predpokladá vznik stredných športových škôl ich transformáciou z už existujúcich športových gymnázií od 1. januára 2019. Gymnáziá zaradené do siete škôl a školských zariadení s názvom „športové gymnázium“ zriadené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018 sa stanú strednými športovými školami podľa predpisov účinných od 1. januára 2019. 

Športová spoločnosť: Vzor stanov športového klubu
Vytvorené:11. 07. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Prinášame vzor stanov športového klubu, ktorý spĺňa zákonné požiadavky na to, aby športový klub mohol byť prijímateľom verejných prostriedkov, a takisto získavať finančné prostriedky zo sponzorských zmlúv.

Športová spoločnosť: Zriadenie komory SFZ pre riešenie sporov a zrušenie rozhodcovského súdu v legislatíve SFZ a v praxi
Vytvorené:21. 06. 2018
Autor:g_Petra Janackova
Zobraz celý text

Ako vznikla Komora SFZ pre riešenie sporov?
Na medzinárodnej úrovni je najznámejším orgánom, ktorý rieši futbalové spory Komora FIFA pre riešenie sporov. Tento orgán v zmysle Predpisov FIFA upravujúcich status a prestupy hráčov rieši spory medzi hráčmi a klubmi, trénermi a klubmi a medzi klubmi navzájom, ak majú medzinárodný prvok.Športová spoločnosť: Manuál k používaniu zmluvy o sponzorstve v športe
Vytvorené:20. 06. 2018
Autor: Mgr. Zuzana Zajíčková, UčPS tím
Zobraz celý text

Zákonom o športe bola zavedená možnosť „sponzorstva“ v športe a bol zavedený nový zmluvný typ - zmluva o sponzorstve v športe. Zároveň s prijatím Zákona o športe došlo k novelizácii Zákona o dani z príjmov. Pojem „sponzorstvo“ týmto nadobúda konkrétny právny rámec, už to nebude len všeobecne používaný výraz pri podpore športu cez rôzne zmluvy o reklame, nájomné zmluvy, zmluvy o predaji vysielacích práv či iné najmä nepomenované zmluvy.


Športová spoločnosť: Manuál k využívaniu dobrovoľníctva v športe
Vytvorené:20. 06. 2018
Autor:Mgr. Igor Šumichrast, JUDr. Alexandra Šumichrast Vicová
Zobraz celý text

Zákonom o športe bola zavedená možnosť, aby športový odborník mohol vykonávať športovú činnosť ako dobrovoľník. Zároveň s prijatím Zákona o športe došlo k novelizácii Zákona o dobrovoľníctve v tom zmysle, že s dobrovoľníkom zapísaným v informačnom systéme športu je možné v zmluve o dobrovoľníckej činnosti dohodnúť náhradu za stratu času dobrovoľníka, a to za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy. Zákonodarca naviazal na túto novelu Zákona o dobrovoľníctve novelou Zákona o dani z príjmov, keď ustanovil, že náhrada za stratu času dobrovoľníka je oslobodená od dane z príjmov, ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období (kalendárnom roku) 500 eur, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu.


Športová spoločnosť: Športová arbitráž v Slovenskej republiky s dôrazom na právnu povahu rozhodovacieho subjektu
Vytvorené:12. 06. 2018
Autor:Andrej Kostroš
Zobraz celý text

Vychádzajúc zo všeobecne uznávaných definícií rozhodcovského konania možno športovú arbitráž definovať ako alternatívny spôsob riešenia sporov, ktorého základnou esenciou je presun právomoci rozhodnúť spor so športovým prvkom z dispozície štátnych súdov na rozhodcovské inštitúcie zriadené športovými organizáciami a zložené z odborníkov na športové právo. Tento presun sa uskutočňuje na základe konsenzuálneho prejavu vôle športových subjektov.


Športová spoločnosť: Ešte raz a inak k problému odvodov profesionálnych športovcov - zamestnancov
Vytvorené: 6. 06. 2018
Autor:g_Petra Janackova
Zobraz celý text

Na základe intenzívnej diskusie so zástupcami profesionálnych klubov o kritickom probléme súvisiacom s blížiacim sa plným odvodovým zaťažením profesionálnych klubov kolektívnych športov ako zamestnávateľov profesionálnych športovcov prinášame ďalšie informácie a ponúkame možnosť zapojiť sa do konštruktívnej vecnej diskusie, ktorej výsledkom by mala byť podpora vyvážených alternatív riešenia problému odvodov, ktoré pomôžu slovenskému profesionálnemu športu aspoň prežiť, ak už nie rásť a rozvíjať sa.


Športová spoločnosť: Odborné stanovisko k zmene statusu športových odborníkov zo SZČO na podnikateľa na základe novely Zákona o športe účinnej od 1.1.2017
Vytvorené:31. 07. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text
Na základe otázok a emailov najmä od trénerov, rozhodcov, ale aj iných športových odborníkov, ktorí pôsobili do 31.12.2016 ako samostatne zárobkové osoby SZČO, ohľadom ich ďalšieho statusu, Vám prinášame stanovisko učenej právnickej spoločnosti k právnej úprave platnej od 1.1.2017, kedy nadobudla účinnosť novela zákona o športe (zákon č. 354/2016 Z. z.).
Športová spoločnosť: Zákony o vrcholných športových podujatiach
Vytvorené:12. 07. 2017
Autor:Učená právnická spoločnosť
Zobraz celý text

Príspevok analyzuje právne problematické aspekty zákonov o vrcholných športových podujatiach. Športové organizácie na vrcholnej úrovni často trvajú na prijímaní takýchto zákonov ako na podmienke priznania práv organizovať športové podujatie v danom štáte. Štáty tak akceptujú požiadavky športových organizácií a dotujú ich právnou silou a štátnou vynútiteľnosťou.

Športová spoločnosť: Procesné pravidlá pre riešenie prípadov porušenia antidopingových pravidiel
Vytvorené:14. 06. 2017
Autor:Učená právnická spoločnosť
Zobraz celý text

Čiastočná úprava procesných pravidiel pre prípady porušenia antidopingových pravidiel je obsiahnutá v novom zákone o športe. Táto úprava zahŕňa predpoklady pre členov komisií a náležitosti rozhodnutia. Ďalšia úprava konaní je ponechaná na úpravu národných športových zväzov. Autor poukazuje na teoretické a medzinárodné princípy, ktoré je potrebné zohľadniť pri tvorbe procesných pravidiel. Autor na základe dlhodobých skúseností odporúča vytvorenie nadzväzového panelu rozhodcov s cieľom rozumného a efektívne usporiadania vzťahov v tejto oblasti.

Športová spoločnosť: Opatrenia proti manipulácií výsledkov športových súťaží v zákone o športe
Vytvorené: 7. 06. 2017
Autor:Učená právnická spoločnosť
Zobraz celý text

Príspevok sa zaoberá pravidlami smerujúcimi k eliminácii niektorých negatívnych javov, ku ktorým dochádza pri realizácii športovej činnosti, tak ako boli upravené v zákone č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Konkrétne sa zameriava na úpravu opatrení proti manipulácii výsledkov športových súťaží, a to najmä pokiaľ ide ovplyvňovanie výsledkov súťaží v dôsledku majetkového alebo personálneho prepojenia športových klubov. V príspevku hodnotíme najmä právnu úpravu následkov, ktoré nedávno prijatá zákon o športe s faktom prepojenia športových klubov pôsobiacich v rovnakej športovej súťaži spája. Ide o právnu úpravu, ktorá je unikátna, pretože v ostatných krajinách nie je zakotvená na úrovni zákona, ale je upravená len v autonómnych pravidlách športových zväzov. Na základe poznatkov z riešenia takýchto situácií v pravidlách niektorých medzinárodných športových zväzov, navrhujeme zaviesť aj ďalšie následky, ktoré by mala táto právna skutočnosť vyvolať na úrovni danej športovej súťaže.

Športová spoločnosť: Športový odborník
Vytvorené:31. 05. 2017
Autor:Učená právnická spoločnosť
Zobraz celý text

Od 1.1.2016 je účinný zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okrem iného, zákon prináša zásadné zmeny aj pokiaľ ide o možnosti zmluvných vzťahov športových odborníkov. V príspevku sa zameriame na daňové a odvodové zaťaženie vyplývajúce z týchto zmluvných vzťahov.

Športová spoločnosť: Sponzorstvo v praxi športových organizácií
Vytvorené:31. 05. 2017
Autor:Učená právnická spoločnosť
Zobraz celý text

Predkladaný príspevok prináša zhrnutie prezentácie o sponzorstve v športe v praxi športových organizácií - „Šport a právo 2016“.

Športová spoločnosť: Športoví odborníci v podmienkach zákona o športe
Vytvorené:24. 05. 2017
Autor:Učená právnická spoločnosť
Zobraz celý text
Cieľom tohto príspevku je poukázať na zmeny v postavení a vo vzdelávaní športových odborníkov v podmienkach nového zákona o športe. Príspevok sa zameriava na status športových odborníkov pred 1. januárom 2016, t. j. pred prijatím zákona o športe, a na preklápanie ich postavenia a činnosti podľa novej právnej úpravy po 1. januári 2016. Obsahom príspevku je tiež definovanie druhov športových odborníkov, podmienky nadobudnutia odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti v športe a moment vzniku, prerušenia, či zániku oprávnenia športového odborníka na podnikanie.
Športová spoločnosť/Sociálna spoločnosť: Potenciál uplatnenia sociálnej práce v športovom prostredí
Vytvorené:22. 05. 2017
Autor:Učená právnická spoločnosť
Zobraz celý text

Príspevok sa venuje možnostiam pôsobenia kvalifikovaných sociálnych pracovníkov v športovom prostredí, pričom poukazuje na skúsenosti zahraničných organizácií v tejto oblasti. Autor pomenúva základnú východiskovú situáciu a predstavuje paletu činností, ktoré by mohol pracovník realizovať. Záver je venovaný prvým krokom, ktoré sú potrebné k uplatneniu sociálnej práce v športovom prostredí.

Športová spoločnosť: Príspevok uznanému športu ako osobitý právny inštitút vs.
Vytvorené:22. 05. 2017
Autor:Učená právnická spoločnosť
Zobraz celý text

Autorka sa v predkladanom článku zaoberá vysvetlením základných a principiálnych rozdielov medzi poskytovaním finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou dotácie a financovaním športu cez poskytovanie príspevku ako inštitútu „sui generis“ na základe špeciálnej právnej úpravy obsiahnutej v osobitnom zákone s tým, že obe formy poskytovania finančných prostriedkov so štátneho rozpočtu sú legálne a legitímne, ide len o zámer zákonodarcu, aký spôsob financovania konkrétnej oblasti zvolí a uzákoní v právnej norme. V závere článku autor predkladá svoje odporúčania, ktoré by mohli byť prínosom pre skvalitnenie legislatívnej úpravy.

Združenia/Športová spoločnosť: Riešenie sporov v športe a právna ochrana členov občianskych združení (so zameraním na športové zväzy)
Vytvorené:17. 05. 2017
Autor:Učená právnická spoločnosť
Zobraz celý text
V predkladanom príspevku bude rozobratá problematika riešenia sporov v športe. Autor oboznamuje čitateľa s možnými spôsobmi riešenia sporov v športe, pričom upozorňuje na niektoré limity konkrétnych druhov riešenia sporov. Na podklade týchto predpokladov uvažuje o možnostiach právnej ochrany členov občianskych združení, nakoľko ustanovenia o právnej ochrane členov združení po prebehnutej rekodifikácii civilného procesného práva v podmienkach Slovenskej republiky malo za následok zrušenie ustanovenia § 15 z.č. 83/1992 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Týmto krokom sa zaviedla čiastočná neistota ohľadne otázky, kde sa má/môže člen združenia obrátiť v prípade, ak považuje niektoré rozhodnutie združenia za rozhodnutie, ktoré zasahuje do jeho práv, právom chránených záujmov, postavenia a slobôd.
Športová spoločnosť: Kontrolór športových organizácií
Vytvorené:12. 05. 2017
Autor:Učená právnická spoločnosť
Zobraz celý text

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na postavenie kontrolórov v športových organizáciách a športových zväzoch. Športové organizácie, ktoré dosiahli dva roky za sebou príjem z verejných prostriedkov vyšší ako 50.000 Eur ročne dva roky za sebou, majú povinnosť vytvoriť a obsadiť funkciu kontrolóra najneskôr do 30 júna nasledujúceho roka.

Športová spoločnosť: Informačný systém v športe a jeho aplikácia do praxe v zmysle Zákona o športe
Vytvorené:12. 05. 2017
Autor:Učená právnická spoločnosť
Zobraz celý text

Článok sa zaoberá Informačným systémom v športe, jeho vznikom, históriou, súčasným stavom a víziou do budúcnosti. Zameriavame sa predovšetkým na využívanie a prínos Informačného systému v športe z pohľadu Zákona č. 440/2015 Z.z o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

§ Športová spoločnosť: Dohovor Rady Európy v boji proti manipulácii športových podujatí – proces podpisu za SR a jeho postupná implementácia v podmienkach SR
Vytvorené:10. 05. 2017
Autor:Učená právnická spoločnosť
Zobraz celý text

Prinášame Vám odborný článok ohľadom záverov z konferencie „Propagácia a implementácia dohovoru“ konanej v Štrasburg v septembri 2016.

Športová spoločnosť: Boj proti dopingu podľa Svetového antidopingového kódexu WADA 2015
Vytvorené: 2. 05. 2017
Autor:Učená právnická spoločnosť
Zobraz celý text

Tento článok sa venuje porušeniu anti-dopingových pravidiel a ukladaniu sankcií podľa Svetového anti-dopingového kódexu WADA účinného od 1. januára 2015.

Športová spoločnosť: Disciplinárne konanie – otázky z praxe
Vytvorené:26. 04. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Dňa 1. januára 2016 nadobudol účinnosť nový zákon č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení, v súvislosti s ktorým je pre všetky subjekty v športe (najmä športovcov) dôležitá aj problematika týkajúca sa disciplinárneho konania. Z dôvodu porozumenia tohto inštitútu, vyberáme konkrétne otázky z praxe, ktorými sa zaoberala pracovná skupina, ktorá vytvorila návrh zákona o športe a neustále svojou činnosťou napomáha k jeho implementácii do praxe.

§ Športová spoločnosť: Fair play ako korektor kreativity v športe
Vytvorené:16. 01. 2017
Autor:Učená právnická spoločnosť
Zobraz celý text

Prinášame Vám odborný článok zaoberajúci sa ingerenciou štátu do prostredia športových klubov a jej vplyvom na základné princípy fungovania týchto klubov.

Športová spoločnosť: K športovej korupcii ako novému trestnému činu
Vytvorené:16. 01. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zmyslom tohto odborného článku je v krátkosti poukázať a rozobrať nový trestný čin „športovej korupcie“, ktorý bol zavedený do zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný poriadok v platnom znení (ďalej len „Trestný zákon“) nepriamo zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení. 

Športová spoločnosť: Čo zásadné priniesol Zákon o športe - rozhovor?
Vytvorené:13. 12. 2016
Autor:Učená právnická spoločnosť
Zobraz celý text

Zákon o športe má za sebou už desať mesiacov reálneho fungovania, postupnej aplikácie do praxe, spoznávania slabých miest a odstraňovania restov, aké pociťovala športová verejnosť už niekoľko desaťročí. Problémy zákona o športe charakterizuje Peter Sepeši, člen Výkonného výboru SFZ a vedúci pracovnej skupiny, ktorá pripravila návrh tohto zákona.

Športová spoločnosť: Preventívne telovýchovno-lekárske prehliadky športovcov
Vytvorené: 4. 11. 2016
Autor:UČPS
Zobraz celý text

Prinášame Vám odborný článok o význame a cieľoch telovýchovno-lekárskych prehliadok z pohľadu Prof. MUDr. Dušana Meška, PhD., hlavného odborníka MZ SR pre odbor telovýchovného lekárstva.

Športová spoločnosť: Prečo novela zákona o športe nemení postavenie profesionálnych športovcov alebo kto (ne)porušoval zákon od 1.1.2016?
Vytvorené:28. 09. 2016
Autor:Učená právnická spoločnosť
Zobraz celý text

Prinášame Vám odborný článok mapujúci postavenie profesionálnych športovcov v kontexte predloženého návrhu novely zákona o športe do legislatívneho procesu.

Športová spoločnosť: Náhrada nemajetkovej ujmy v športe
Vytvorené:17. 08. 2016
Autor:Učená právnická spoločnosť
Zobraz celý text

V rozhodnutí Arbitrážneho súdu pre šport v Lausanne vo veci Ariosa c. Club Olimpia číslo CAS 2015/A/3871 a Club Olimpia c. Ariosa číslo CAS 2015/A/3882 bola profesionálnemu športovcovi po prvý krát priznaná náhrada nemajetkovej ujmy, ktorá mu vznikla v dôsledku ukončenia zmluvy z neoprávneného dôvodu.

 

V tomto príspevku sa autor oboznamuje čitateľa so samotným rozhodnutím a zodpovedať otázku vplyvu tohto rozhodnutia na ďalší vývoj judikatúry orgánov zabezpečenia spravodlivosti v športovom práve.

Športová spoločnosť: Často kladené otázky - Verejné prostriedky
Vytvorené:20. 07. 2016
Autor:Učená právnická spoločnosť
Zobraz celý text

Dňa 1. januára 2016 nadobudol účinnosť nový zákon č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení, ktorého jednou z nosných právnych úprav predstavuje problematika financovania v športe. Z dôvodu porozumenia tohto inštitútu vo vzťahu k pojmu "verejné prostriedky", vyberáme nasledovné otázky, ktorými sa zaoberala pracovná skupina, ktorá vytvorila návrh zákona o športe a napomáhala k jeho implementácii do praxe. 

Športová spoločnosť: Športová organizácia – otázky a odpovede
Vytvorené:28. 06. 2016
Autor:Učená právnická spoločnosť
Zobraz celý text

Dňa 1. januára 2016 nadobudol účinnosť nový zákon č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení, prostredníctvom ktorého sa zavádza pojem športová organizácia, ktorou na účely nového zákona budú všetky subjekty, ktoré vykonávajú športovú činnosť. Takto vymedzeným pojmom došlo k zásadnej liberalizácii právnych foriem subjektov v športe predovšetkým v rozsahu športových klubov, ktoré už nemusia byť (tak ako tomu bolo za účinnosti zákona č. 308/2008 Z.z. o organizácií a podpore športu v platnom znení do 31.12.2015) iba občianske združenia, prípadne obchodné spoločnosti založené za účelom iným ako je podnikanie. Z dôvodu hlbšieho porozumenia tohto inštitútu vyberáme nasledovné otázky, ktorými sa zaoberala pracovná skupina, ktorá vytvorila návrh zákona o športe a napomáhala k jeho implementácii do praxe.

Športová spoločnosť/Dobrovoľníctvo: Dobrovoľníctvo v športe - otázky a odpovede
Vytvorené:20. 06. 2016
Autor:Učená právnická spoločnosť
Zobraz celý text

Dňa 1. januára 2016 nadobudol účinnosť nový zákon č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení, ktorý priniesol so sebou aj novelu zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v platnom znení, nakoľko je umožnené, aby športovú činnosť mohol vykonávať športový odborník aj ako dobrovoľník. Z dôvodu porozumenia dopadu novely Zákona o dobrovoľníctve novým zákonom o športe, vyberáme nasledovné otázky, ktorými sa zaoberala pracovná skupina, ktorá vytvorila návrh zákona o športe a napomáhala k jeho implementácii do praxe.

Športová spoločnosť: Sponzorstvo – otázky a odpovede
Vytvorené: 9. 06. 2016
Autor:Učená právnická spoločnosť
Zobraz celý text

Vyberáme otázky, ktorými sa zaoberala pracovná skupina, ktorá vytvorila návrh zákona o športe a napomáhala k jeho implementácii do praxe. 

Športová spoločnosť: Členský príspevok v športe - podmienka pre získanie prostriedkov z verejných zdrojov a sponzorského alebo základný princíp a idea “nového športu” na Slovensku
Vytvorené:27. 05. 2016
Autor:JUDr. Peter Sepeši
Zobraz celý text

Vyberanie ročného členského príspevku v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o športe”) sa môže na prvý pohľad zdať ako neprimeraný zásah do združovacieho práva dotknutých subjektov. Opak je však pravdou, nakoľko Zákonom o športe deklarované ciele a s nimi súvisiace právne mechanizmy majú do športu priniesť väčšiu prehľadnosť, nové systémy správy a riadenia športu prostredníctvom subjektov v športe, a predovšetkým - snahu po aktívnej účasti jednotlivých nosných subjektov pri správe, organizácii a riadení toho - ktorého športu. Prirodzene, vyberanie členského príspevku v športe sa dotýka iba subjektov v športe s právnou formou občianskych združení založených podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej aj “Zákon o združovaní občanov”). Praktické skúsenosti zákonodarcu ako aj vedomosť o reálnych vzťahoch v športe hovorí, že takýchto subjektov je v športe väčšina (viac ako 90%). Je však možné, že ich existencia je dnes už len akýmsi historickým dôsledkom popularity vzniku občianskych združení po tom, čo Zákon o združovaní občanov vstúpil do účinnosti, hoci sa pre konkrétne typy organizácie športu a konkrétneho športového odvetvia núkajú iné - vhodnejšie právne formy subjektov v športe. Členmi takýchto občianskych združení môžu byť nielen (i) fyzické osoby, ale aj (ii) osoby právnické.

Športová spoločnosť: Športový klub - spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov - pokuty alebo: prečo už viac "nie" zmluvy s profesionálmi v režime "SZČO"
Vytvorené:10. 05. 2016
Autor:JUDr. Jaroslav Čollák ml.
Zobraz celý text

Športové kluby uzatvorením zmlúv s profesionálnymi športovcami v režime "SZČO" v prípade, ak športová činnosť vykonávaná športovcom spĺňa znaky závislej práce - riskujú pokuty od kontrolných orgánov do výšky 200 000,- EUR, stratu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov v zmysle Zákona o športe, ako aj nemožnosť uchádzať sa o akékoľvek dotácie od štátu ako takého. Ak to ako pozvánka na zváženie postupov klubov vo vzťahu k uzatváraniu "profi zmlúv" v zmysle Zákona o športe alebo na prečítanie predkladaného príspevku nestačí, poukazujeme taktiež na možnosť disciplinárneho potrestania tak klubu, ako aj hráča za neoprávnený štart v súťažiach, nakoľko v nej nastúpili na základe zmlúv, ktoré sú v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky.

Športová spoločnosť: Kto bude riešiť pracovnoprávne spory profesionálnych športovcov a klubov v športe alebo – prečo je (vždy) nutné hľadieť z výšky
Vytvorené:26. 04. 2016
Autor:JUDr. Jaroslav Čollák ml.
Zobraz celý text
Čo so spormi vyplývajúcimi zo zmlúv o profesionálnom vykonávaní športu v zmysle "nového zákona o športe", ak zákonodarca špecificky ustanovil, že tieto vzťahy majú pracovnoprávny charakter, ale neplatí na nich plošne Zákonník práce?
Športová spoločnosť: Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu - čo to "laicky" znamená pre športové kluby?
Vytvorené:20. 04. 2016
Autor:JUDr. Jaroslav Čollák ml.
Zobraz celý text

Autor prináša praktické zovšeobecnenie pre športové kluby, ktoré sa chystajú uzatvárať nové zmluvy s profesionálnymi športovcami. Čo sa v konečnom dôsledku udeje, ak športový klub podpíše s hráčom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu? Tu su praktické odpovede.

Športová spoločnosť: Opcie v hráčskych zmluvách uzatvorených do 31.12.2015 po účinnosti Zákona o športe (1.1.2016) - ako na nich?
Vytvorené:19. 04. 2016
Autor:JUDr. Jaroslav Čollák ml.
Zobraz celý text

V poslednej dobe sa pracovná skupina v rámci projektu "Implementácie zákona o športe" čoraz častejšie stretáva s otázkou, ako a či je vôbec možné využívať tzv. "opcie" hráčskych zmlúv uzatvorených pred 1.1.2016. Prvým dychom - právny inštitút opcie slovenské právo nepozná, aspoň nie v kontraktačnej oblasti a nie s klasicky známym "športovým" obsahom. Zodpovedanie skôr uvedenej otázky presahuje rámec odpovede, ktorými sa členovia pracovnej skupiny snažia odpovedať na najrôznejšie otázky smerované zo športovej obce. Preto sme pristúpili k detailnejšiemu popisu, o čo v skutočnosti ide.

Športová spoločnosť: Postup profesionálnych hráčov pri prechode na novú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu
Vytvorené:14. 03. 2016
Autor:JUDr. Peter Sepeši
Zobraz celý text

Od 1. januára 2016 je účinný nový zákon č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení, ktorý prináša významnú zmenu pre športové kluby a profesionálnych športovcov/športovkyne kolektívnych športov (futbal, hokej, basketbal, hádzaná, volejbal a pod.), čo sa týka právnej úpravy vykonávania športu športovcom za za športový klub.

Športová spoločnosť: Niekoľko slov k rešpektovaniu zákona o športe - športové kluby a profesionálni športovci verzus (možný) protiprávny stav ich zmlúv?
Vytvorené: 8. 02. 2016
Autor:JUDr. Jaroslav Čollák ml.
Zobraz celý text

Tento krátky príspevok má za cieľ v krátkosti reagovať na niektoré praktické – aplikačné súvislosti, ktoré autor príspevku v poslednom období zaregistroval vo viacerých športoch a ktoré pramenia z častých otázok kladených pracovnej skupine s obsahom: „čo sa stane ak nebudeme mať zmluvy s profesionálnymi hráčmi v súlade so zákonom o športe, ale pôjdeme v starom režime“. Odpoveď na túto otázku sa paradoxne nedotýka len športových klubov a športovcov, ale aj národných športových zväzov a iných obchodných spoločností, ktoré priamo zodpovedajú za organizáciu súťaží (sú športovými organizáciami v zmysle "ZoŠ") kvalitu a právnu súladnosť vzťahov, ktoré spadajú pod ich právomoc a pôsobnosť.

Športová spoločnosť: Národné športové zväzy a kluby - povinnosti podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe
Vytvorené:26. 01. 2016
Autor:JUDr. Peter Sepeši
Zobraz celý text

Prinášame vám pracovný dokument, v ktorom sú vyextrahované zo zákona o športe povinnosti národných športových zväzov a športových klubov.

Športová spoločnosť:Prechodný stav riešenia postavenia športových odborníkov vzdelávaných podľa doterajšej právnej úpravy
Vytvorené:21. 01. 2016
Autor:JUDr. Žaneta Surmajová PhD.
Zobraz celý text

Prinášame Vám stanovisko JUDr. Žanety Surmajovej k výkladu ustanovení zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúcich postavenie športových masérov a ďalších športových odborníkov, ktorí boli doposiaľ živnostníkmi, v prechodnom období.

Športová spoločnosť: Zákon o športe a disciplinárne konanie
Vytvorené:19. 01. 2016
Autor:JUDr. Peter Mihál
Zobraz celý text
Príspevok nadväzuje na predchádzajúce príspevky o výklade jednotlivých inštitútov novoprijatého zákona č. 440/2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon”), ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.1.2016 a to s dôrazom na úpravu disciplinárneho konania v rámci celého športového hnutia. Zákon výrazne zasahuje aj do úpravy tejto oblasti.
Športová spoločnosť: Športové kluby v novom
Vytvorené:15. 01. 2016
Autor:JUDr. Jaroslav Čollák ml.
Zobraz celý text

Od 1.1.2016 vstúpil do platnosti a účinnosti z.č. 440/2015 Z.z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okrem iného, zákon prináša podstatnú zmenu v normatívnej úprave športových klubov, ktoré - či chceme, alebo nie - patria medzi najpočetnejšie a najvýznamnejšie subjekty v športe, ktoré vytvárajú konkrétne podmienky pre výkon športovej činnosti či už profesionálnym, amatérskym - no mnohokrát aj voľnočasovým športovcom. Zákon o športe podstatne mení ich postavenie, stanovuje im nové práva, ale aj povinnosti. Autor predkladaného príspevku si preto stanovil za cieľ vytvoriť akýsi zjednodušený prehľad nového postavenia, nových práv a povinností športového klubu, ako aj ďalších súvisiacich normatívnych spojitostí v zákone, čím sa snažil uľahčiť funkcionárom a pracovníkom týchto klubov orientáciu v novom zákonnom predpise.

§ Športová spoločnosť: Režim uzatvárania zmlúv medzi športovými klubmi a profesionálnymi športovcami - čo priniesol
Vytvorené:14. 01. 2016
Autor:JUDr. Jaroslav Čollák ml.
Zobraz celý text

Po 1.1.2016 si mnohé subjekty športovej obce – predovšetkým športové kluby a športovci kladú jednoduché otázky, ako napr.: (i) čo so zmluvnými vzťahmi, ktorých sme účastníkmi už dnes, (ii) „čo a ako“ na zmluvné vzťahy, ktoré sa chystáme v blízkej budúcnosti uzavrieť, a čo sa zmení po (iii) 1.1.2019 – po dátume, ktorý tak často spomínali členovia pracovnej skupiny pripravujúcej nový zákon o športe. Na základe potreby praxe, autor sa v predkladanom príspevku pokúsi stručne zhrnúť všetky možnosti uzatvárania zmlúv medzi športovými klubmi a profesionálnymi športovcami predovšetkým po momente, kedy nadobudol účinnosť z.č. 440/2015 Z.z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príspevok vznikol na základe snahy autora napomôcť predovšetkým športovým klubom pri vstupovaní do zmluvných dojednaní s hráčmi, ktorých výkon športovej činnosti možno považovať za ich hlavnú ekonomickú činnosť, ergo činnosť, ktorou sa títo športovci živia, teda sú profesionálnymi športovcami. 

§ Športová spoločnosť: Čo prináša zákon o športe pre športovcov?
Vytvorené: 8. 01. 2016
Autor:JUDr. Peter Sepeši
Zobraz celý text

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bol dňa 30. decembra 2015 pod číslom 440/2015 Z.z. publikovaný zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon”), ktorý nadobúda účinnosť od 1. januára 2016. Nový zákon významne upravuje aj postavenie športovcov ako významnej záujmovej skupiny v športe, ktorej názor, poznanie a osobná skúsenosť z prípravy a účasti na súťažiach na národnej a medzinárodnej úrovni predstavuje významný prameň poznania detailov vykonávania, organizovania, riadenia a správy športu. Prinášame Vám sumarizáciu zmien, ktoré prináša nový zákon o športe pre športovcov. 

Športová spoločnosť: Zmluvné vzťahy športovcov a športových organizácií - koncept nových vzťahov v športe?
Vytvorené: 4. 01. 2016
Autor:doc. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., doc. JUDr. Marek Števček, PhD.
Zobraz celý text

V príspevku sa sústredíme na explikáciu nominátnych športovo-právnych kontraktov, a následne i na stručný prehľad inominátnych športových kontraktov v novom zákone o športe. Nominátne kontrakty predstavujú: zmluva o profesionálnom vykonávaní športu, zmluva o amatérskom vykonávaní športu, zmluva o príprave talentovaného športovca, dohoda o hosťovaní, a zmluva o sponzorstve v športe. Okrem toho však zákon pripúšťa aj využívanie zmluvných typov (pracovná zmluva a dohody) podľa Zákonníka práce a iných obdobných pracovnoprávnych predpisov, a to pre profesionálny aj amatérsky výkon športu, ale aj pre činnosť športových odborníkov, ak vykonávajú závislú prácu.

D Športová spoločnosť: Porovnanie odvodového zaťaženia profesionálneho športovca a športovej organizácie podľa jednotlivých druhov zmlúv
Vytvorené:21. 12. 2015
Autor: Ing. Alica Fisterová
Zobraz celý text

Prinášame prezentáciu Alice Fisterovej, členky pracovnej skupiny, ktorá pripravovala zákon o športe v časti dane a odvody športovcov, športových odborníkov a športových organizácií, zmluva o sponzorstve v športe, dobrovoľníctvo v športe a iné. Konzultantom pracovnej skupiny bol aj pán Jozef Mihál. Na príprave riešení odvodov profesionálnych športovcov významne participovali aj pracovníci ministerstva práce. Prezentácia ponúka pohľad na celkovú nákladovosť odmeny, ktorú profesionálnemu športovcovi vypláca športová organizácia (klub a lebo zväz) a napovedá športovým klubom i športovcom pri akých platoch športovcov je jednoznačne výhodnejšie využiť zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu.

§ Športová spoločnosť: Športové kluby k návrhu zákona o športe
Vytvorené:21. 12. 2015
Autor:JUDr. Jozef Čorba PhD.
Zobraz celý text

Príspevok reaguje na prípravu nového návrhu zákona o športe, najmä pokiaľ ide o navrhovanú legálnu úpravu postavenia športových klubov. Autor poukazuje na pozitívne zmeny, ktoré by mala nová právna úprava priniesť, i na niektoré úskalia, ktoré môžu spôsobiť aplikačné problémy. Zároveň navrhuje zakomponovať do pripravovanej právnej úpravy niektoré ďalšie zmeny.

§ Športová spoločnosť: Čo je lepšie pre šport i spoločnosť - zmluva o reklame alebo sponzorská zmluva?
Vytvorené: 6. 11. 2015
Autor:JUDr. Peter Sepeši
Zobraz celý text

Prinášame Vám príspevok, v ktorom sú analyzované rozdiely medzi inštitútom zmluvy o sponzorstve v športe a zmluvy o reklame.

2% z dane: Zmeny v mechanizme použitia podielu zaplatenej dane
Vytvorené:27. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Dňa 17. októbra 2015 vstúpil do platnosti zákon č. 253/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Predmetná novela ZDP sa dotkne aj ustanovenia § 50, v rámci ktorého zavádza s účinnosťou od 1. januára 2016 nasledovné zmeny. 

Športová spoločnosť/Združenia: Športová organizácia
Vytvorené:19. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zmyslom tohto odborného článku je bližšie rozobrať právne postavenie športovej organizácie v návrhu zákona o športe. 

Športová spoločnosť: Osoby v športe – športový odborník
Vytvorené:13. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Predmetom tohto odborného článku je bližšie rozobrať postavenie športového odborníka v návrhu zákona o športe. 

Športová spoločnosť: Osoby v športe – športovec podľa návrhu zákona o športe
Vytvorené: 6. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zmyslom tohto odborného článku je bližšie rozobrať status a právne postavenie športovca v podmienkach plánovaného zákona o športe, ktorý bol dňa 23. septembra 2015 posunutý do druhého čítania Národnej rady Slovenskej republiky.

Školská a športová spoločnosť: Dopad návrhu zákona o športe na školský vzdelávací systém
Vytvorené:29. 09. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zmyslom tohto článku je bližšie rozobrať tie ustanovenia návrhu zákona o športe, ktoré sa dotknú školského vzdelávacieho systému na školách. Návrh zákona o športe bol dňa 23. septembra 2015 posunutý do druhého čítania rokovania Národnej rady Slovenskej republiky, pričom jeho súčasťou je v rámci čl. XII aj novela zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení. 

Športová spoločnosť: Preventívne lekárske prehliadky športovcov
Vytvorené:11. 09. 2015
Autor:MUDr. Pavel Malovič, PhD., MPH a JUDr. Peter Sepeši
Zobraz celý text

Autor sa v príspevku venuje problematike zdravia športovcov, posudzovaním ich zdravotného stavu a preventívnymi lekárskymi prehliadkami. Zaoberá sa významom a obsahom preventívnych lekárskych prehliadok u športovcov, ktoré sa v dnešnej dobe prestali pravidelne vykonávať v mnohých športových odvetviach.

Športová spoločnosť: Verejný záujem - je jeho obsahom aj šport?
Vytvorené:11. 09. 2015
Autor: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
Zobraz celý text

Autor sa v príspevku zaoberá vedecky otázkami či vôbec a za akých okolností je možné uvažovať o športe a športovaní ako o obsahu verejného záujmu, či môže byť verejný záujem naplnený ľubovoľným obsahom a či sa dosiahne verejný záujem prijatím nového zákona o športe. Otázku, či je šport obsahom verejného záujmu je potrebné skúmať z pohľadu konkrétneho ľudského práva, ktoré pri verejných záujmoch súvisiacich so športom a športovaním sú v hre.

Športová spoločnosť: Kontrolór športovej organizácie - nevyhnutnosť alebo zbytočná byrokracia?
Vytvorené:29. 07. 2015
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Zmyslom tohto článku je poukázať na dôležitosť potreby inštitútu - kontrolóra športovej organizácie, ktorý by mal priniesť nový zákon o športe. 

Športová spoločnosť: Verejný záujem - je jeho obsahom aj šport?
Vytvorené:27. 04. 2015
Autor:Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc - Magister Officiorum
Zobraz celý text

Autor sa v príspevku zaoberá vedecky otázkami či vôbec a za akých okolností je možné uvažovať o športe a športovaní ako o obsahu verejného záujmu, či môže byť verejný záujem naplnený ľubovoľným obsahom a či sa dosiahne verejný záujem prijatím nového zákona o športe. Otázku, či je šport obsahom verejného záujmu je potrebné skúmať z pohľadu konkrétneho ľudského práva, ktoré pri verejných záujmoch súvisiacich so športom a športovaním sú v hre.

Právne aspekty dopingu v športe
Vytvorené:22. 09. 2014
Autor:JUDr. Žaneta Surmajová - Magister Officiorum č. 2/2012
Zobraz celý text

Doping je pojem, ktorý je v oblasti športu všeobecne známy, negatívne prezentovaný a medializovaný, no napriek tomu výskyt jeho rôznych foriem v súvislosti s výkonom športovej činnosti neustále narastá. Úsilie vyniknúť, dosiahnuť najlepší výkon a zvíťaziť v čoraz náročnejšom špičkovom športe aj za cenu porušovania základných princípov športového súťaženia a fair play často vedie športovca až k hraničnej situácii, akou je používanie zakázaných farmakologických látok a nedovolených metód v športe, ktoré sa klasifikujú ako doping.

Veľké dopingové aféry v poslednom období potvrdzujú dôležitosť tejto problematiky, pričom nejde len o samotné používanie zakázaných látok športovcom, ale aj o ďalšie aktivity, ktoré sú s dopingom spojené – manipulácia, nahováranie, nabádanie ako aj spoluúčasť na takomto konaní. Doping sa dostáva do rozporu nielen s etickými a morálnymi princípmi, ale dotýka sa aj oblasti športovo-technickej, finančno-hospodárskej, občianskoprávnej a v neposlednom rade aj trestnoprávnej, čím nadobúda právny rámec konania. Avšak najzávažnejšie je predovšetkým zdravotné hľadisko a jeho následky na zdraví dopujúceho športovca.

Aj napriek skutočnosti, že sa problém dopingu nekontrolovateľne rozširoval vo všetkých druhoch športu, bol dlhodobo mlčky tolerovaný. Významným krokom na medzinárodnej úrovni s cieľom obmedziť a vylúčiť doping zo športu bolo prijatie Dohovoru proti dopingu zo 16.11.1989 (dohovor Rady Európy č. 135) a Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe z 19.10.2005 (dohovor OSN).

Pod záštitou Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) sa antidopingové organizácie na medzinárodnej a národnej úrovni dohodli na svetovom antidopingovom programe, ktorého základným dokumentom je Svetový antidopingový kódex.

Schválením zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) sa Slovenská republika stala jednou z krajín, ktoré boj proti dopingu v športe premietli aj do zákonnej úpravy. Tento zákon okrem antidopingových opatrení upravuje aj pôsobnosť Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky (ďalej len „agentúra“). Pre uskutočňovanie dopingovej kontroly a jej organizáciu je smerodajná právna úprava obsiahnutá vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 542/2008 Z.z. o postupe pri vykonávaní dopingovej kontroly a nakladaní s odobratými biologickými vzorkami športovca (ďalej len „vyhláška o dopingovej kontrole“).

Pri riešení problematiky dopingu v právnej rovine je nevyhnutné predovšetkým odpovedať na otázku, akým konaním sa možno dopustiť dopingu. Všeobecne dopingom chápeme porušenie jedného alebo viacerých antidopingových pravidiel.

ANTIDOPIGOVÉ PRAVIDLÁ

Antidopingové pravidlá vychádzajú z Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe a sú to:

a) prítomnosť zakázanej látky, alebo jej metabolitov, či indikátorov v telesnej vzorke športovca,

b) použitie alebo pokus o použitie zakázanej látky alebo zakázanej metódy,

c) odmietnutie alebo nepodrobenie sa odberu vzorky bez náležitého odôvodnenia po oznámení vykonanom na základe príslušných antidopingových pravidiel, alebo iné vyhýbanie sa odberu vzoriek športovca,

d) porušenie príslušných pravidiel týkajúcich sa dostupnosti športovca na testovanie mimo súťaže vrátane neposkytnutia požadovanej informácie o pobyte a zmeškanie testov, ktoré sú požadované odôvodnenými pravidlami,

e) podvádzanie alebo pokus o podvádzanie v priebehu ktorejkoľvek časti dopingovej kontroly,

f) držba zakázanej látky alebo použitie zakázanej metódy,

g) nezákonné obchodovanie s akoukoľvek zakázanou látkou alebo metódou,

h) podanie alebo pokus o podanie zakázanej látky alebo zakázanej metódy ktorémukoľvek športovcovi alebo podporovanie, podnecovanie, napomáhanie, navádzanie, zatajovanie skutočnosti alebo iná spoluvina, ktorá je porušením alebo pokusom o porušovanie antidopingových pravidiel.

Zakázané látky a zakázané metódy sú špecifikované v zozname zakázaných látok a sú to látky, ktoré môžu zvyšovať výkon športovca alebo môžu zastierať použitie iných zakázaných látok alebo metód. Od roku 2011 je súčasťou zoznamu zakázaných látok nová skupina označená ako „Nezavedené látky“, medzi ktoré patria látky, ktoré sú ešte v štádiu predklinického alebo klinického skúšania a neboli doposiaľ schválené žiadnym regulačným orgánom. Zoznam zakázaných látok každoročne aktualizuje Svetová antidopingová agentúra s účinnosťou k 1. januáru nasledujúceho roka. Aktualizované znenie s prehľadom zmien v zozname zakázaných látok zverejňuje agentúra.

ZODPOVEDNOSŤ ŠPORTOVCA

K užitiu zakázanej látky športovcom môže dôjsť nielen samotným konaním športovca, ale aj pod vplyvom iných osôb, alebo aj inými osobami, ktoré majú dosah na jeho výkon. Z uvedeného dôvodu zákon o športe v § 19 ustanovuje, že disciplinárnu zodpovednosť za porušenie zákazu dopingu znáša nielen športovec, ale aj športový odborník, ktorý sa stará o prípravu športovca ako tréner, lekár alebo športový funkcionár, ak športovcovi podal dopingovú látku, navádza ho na jej užívanie, povzbudzuje ho alebo mu inak pomôže pri obstaraní alebo užití dopingovej látky. Športovému odborníkovi, ktorý sa stará o odbornú prípravu športovca na športovú súťaž, sa dokonca zakazuje mať dopingovú látku na športovisku alebo v prítomnosti športovca, a to aj vtedy, keď ju sám užíva na liečebné účely.

Podľa zákona o športe je rovnako zodpovedný aj športovec, ktorý

a) sa pokúsil užiť dopingovú látku s úmyslom ovplyvniť svoj športový výkon,

b) odmietol dopingovú kontrolu alebo sa bez vážneho dôvodu na ňu nedostavil,

c) zamenil alebo sa pokúsil zameniť biologickú vzorku určenú na dopingovú kontrolu,

d) sfalšoval alebo sa pokúsil sfalšovať niektorú časť dopingovej kontroly,

e) neoznámil miesto svojho pobytu, ak tým znemožnil vykonanie dopingovej kontroly.

DOPINGOVÁ KONTROLA

Športovec má zo zákona povinnosť podrobiť sa dopingovej kontrole. Ako je už vyššie uvedené, organizačný a technický priebeh dopingovej kontroly upravuje vyhláška o dopingovej kontrole.

Dopingová kontrola je zameraná na kontrolu prítomnosti zakázaných látok a použitia zakázaných metód v tele športovca, a to odobratím biologických vzoriek a ich analýzou. Vykonávanie dopingovej kontroly patrí do pôsobnosti agentúry, ktorá ju zabezpečuje prostredníctvom povereného dopingového komisára. Súťažnú dopingovú kontrolu vykonáva agentúra v prípade domácej športovej súťaže alebo športového podujatia a tiež na medzinárodnej športovej súťaži alebo športovom podujatí, ktoré sa konajú na území Slovenskej republiky, na ktorých sa športovec zúčastňuje. Mimosúťažná dopingová kontrola sa uskutočňuje mimo športovej súťaže alebo mimo športového podujatia. Keďže agentúra plánuje súťažné a mimosúťažné dopingové kontroly, na účely tohto plánovania jej organizátori športových súťaží alebo športových podujatí každoročne do 20. decembra predložia zoznam športových súťaží alebo športových podujatí, ktoré sa uskutočnia v nasledujúcom roku.

Dopingový komisár sa preukazuje preukazom a príslušným poverovacím dekrétom na vykonanie dopingovej kontroly. Pri športových súťažiach alebo športových podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčšie množstvo športovcov, zabezpečujú úlohy spojené v výkonom dopingovej kontroly okrem dopingového komisára aj jeden alebo viacerí asistenti dopingového komisára. Týchto asistentov poskytuje organizátor športovej súťaže alebo športového podujatia na požiadanie dopingového komisára.

O spôsobe výberu športovcov na vykonanie súťažnej dopingovej kontroly rozhoduje dopingový komisár s prihliadnutím na pravidlá určené agentúrou. Obvykle sa však športovci vyberajú podľa všeobecných pravidiel:

1. v individuálnych športoch sú to športovci, ktorí sa umiestnili na určených pozíciách, teda na 1. až 3. mieste, prípadne športovci vyžrebovaní podľa štartovacej listiny.

2. v kolektívnych športoch, ako aj vo futbale, sa žrebuje jeden alebo viac športovcov z oboch tímov, ktorí nastúpili do zápasu.

Žrebovanie vykonáva dopingový komisár. Kritéria výberu športovcov sa však podľa potreby môžu určiť až na mieste konania súťaže alebo podujatia, prípadne na základe odborného posúdenia vybrať na testovanie aj ďalších športovcov. Dopingový komisár, prípadne asistent dopingového komisára nesmie spôsob výberu športovcov a mená vybraných športovcov zverejniť až do okamihu výzvy vybraného športovca na súťažnú dopingovú kontrolu.

Pokiaľ ide o miesto vykonania dopingovej kontroly, o jeho vhodnosti rozhoduje dopingový komisár. Okrem dopingového komisára a jeho asistenta, prípadne oprávneného pracovníka agentúry, na mieste výkonu dopingovej kontroly môže byť prítomný športovec v sprievode jednej osoby, tlmočník, zdravotnícky pracovník, ak ide o odber krvi a zástupca organizátora. Ak športovec ešte nie je plnoletý, musí byť prítomný aj jeho zákonný zástupca alebo iná sprevádzajúca osoba. Na mieste výkonu dopingovej kontroly sa nesmie fotografovať ani vyhotovovať akékoľvek obrazové, zvukové alebo zvukovo-obrazové záznamy.

Dopingová kontrola sa začína doručením výzvy vybranému športovcovi. Výzvu doručí dopingový komisár alebo asistent dopingového komisára spravidla bezprostredne po skončení súťaže a športovec jej prevzatie potvrdí svojím podpisom. V prípade, že športovec odmietne výzvu prevziať, alebo jej prevzatie podpísať, táto skutočnosť sa uvedie vo výzve.

Na výkon kontroly je športovec povinný dostaviť sa ihneď po doručení výzvy, najneskôr do jednej hodiny. Ak športovec bezprostredne nastupuje do ďalších pretekov alebo súťaže, alebo je nevyhnutné jeho lekárske ošetrenie alebo sa nemôže dostaviť na výkon kontroly z iného vážneho dôvodu, môže mu dopingový komisár povoliť odklad kontroly na určený čas, avšak po celý čas odkladu musí byť športovec pod priamym dohľadom dopingového komisára alebo jeho asistenta.

Pokiaľ ide o uskutočnenie samotného testovania a odber vzorky, vyžaduje sa, aby dopingový komisár a jeho asistent boli rovnakého pohlavia ako športovec. Po príchode športovca na miesto výkonu kontroly komisár overí jeho totožnosť, zapíše čas jeho príchodu do výzvy a informuje športovca o postupe pri vykonaní kontroly. Počas dopingovej kontroly športovec môže opustiť miesto, kde sa táto kontrola vykonáva, iba s predchádzajúcim súhlasom dopingového komisára. Po celý čas však športovec musí byť pod dohľadom dopingového komisára alebo jeho asistenta. Počas svojej neprítomnosti na mieste dopingovej kontroly, športovec nesmie močiť.

Odber biologického materiálu sa uskutočňuje výlučne v priestoroch dopingovej stanice, teda v mieste určenom dopingovým komisárom na výkon dopingovej kontroly. Športovec si vyberie odberovú súpravu na odber vzorky moču, ktorá musí byť v neporušenom obale. Pri odbere vzorky postupuje podľa pokynov komisára a na jeho výzvu sa odhalí tak, aby bolo možné posúdiť pravosť vzorky. Požadované množstvo moču je 90 ml, ktoré sa rozdelí na vzorku A (60 ml) a na vzorku B (30 ml). Následne športovec uzavrie vzorky a skontroluje, či sú nádoby dostatočne uzavreté a nehrozí ich vyliatie. Odobraté vzorky komisár preberie a skontroluje ich uzávery. V prípade, že športovec neodovzdá požadované množstvo moču, zostáva na mieste výkonu kontroly až do času, kým neodovzdá chýbajúce množstvo.

Z testovania sa vyhotoví protokol o dopingovej kontrole, ktorý obsahuje údaje o priebehu kontroly vrátane kódu alebo označenia odberných súprav, ktoré boli použité pri odbere vzorky a tiež množstvo odobratej vzorky. Súčasťou protokolu sú aj údaje o liekoch a výživových doplnkoch, ktoré športovec užil v posledných 7 dňoch. Zapečatené odobraté vzorky komisár odovzdá agentúre.

Krvné vzorky alebo iné vzorky ako moč sa môžu použiť buď na zisťovanie prítomnosti zakázaných látok alebo zakázaných metód alebo na identifikáciu športovca a rozhodnutie o ďalšom testovaní. Odber krvi robí výlučne lekár alebo sestra za prítomnosti dopingového komisára, pričom môže byť vykonaný popri odbere moču. Obdobne ako pri odbere moču, športovec si vyberie odberovú súpravu na odber vzorky krvi, ktorá je v neporušenom obale a postupuje podľa pokynov komisára. Požadované množstvo krvi je 12 ml, ktoré sa rozdelí na vzorku A a vzorku B (8 a 4 ml). Skúmavka so vzorkou krvi sa zapečatí a komisár ju odovzdá agentúre.

Vzorky sa prepravujú v zberných kontajneroch, osobitne vzorky A a osobitne vzorky B. Po ich doručení agentúra určí laboratórium, kde sa vykoná analýza odobratých biologických vzoriek športovca. Laboratórium najskôr uskutoční analýzu vzorky A a výsledok oznámi agentúre.

Ak je výsledok negatívny, agentúra ho oznámi príslušnému športovému zväzu, do ktorého športovec patrí.

V prípade pozitívneho nálezu agentúra zistí, či športovcovi nebola udelená terapeutická výnimka alebo či počas odberu vzorky nedošlo k odchýleniu sa od ustanoveného postupu pre testovanie. Ak nie je zistená žiadna z uvedených skutočností, agentúra pozitívny nález oznámi športovcovi, WADE, medzinárodnému športovému zväzu a národnému športovému zväzu.

Športovec má právo požiadať agentúru o analýzu vzorky B, ktorú možno vykonať do 30 dní od analýzy vzorky A. Ak analýza vzorky B preukáže negatívny nález, výsledok dopingovej kontroly sa považuje za negatívny. V prípade, že športovec nepožiada o analýzu vzorky B, alebo je výsledok analýzy vzorky B pozitívny, športovec je podozrivý z porušenia antidopingových pravidiel.

Mimosúťažné dopingové kontroly sa uskutočňujú bez predchádzajúceho oznámenia. Dopingový komisár oznámi športovcovi miesto a čas výkonu kontroly. Odber vzoriek prebieha rovnako ako pri súťažnej dopingovej kontrole. Vzorka však musí byť odobratá najneskôr do 24 hodín po oznámení. Vo výnimočných prípadoch, ak sa tým nezmarí účel kontroly, môže komisár povoliť predĺženie tejto lehoty o 12 hodín.

Športovec je povinný dostaviť sa v určenom termíne na miesto výkonu kontroly. V prípade, že sa športovec nedostaví na miesto kontroly v určenom čase, komisár zotrvá na tomto mieste 1 hodinu po uplynutí času, v ktorom sa športovec mal dostaviť na testovanie. Ak sa športovec nemôže dostaviť, bezodkladne by mal o tejto skutočnosti informovať dopingového komisára. Ak športovec odmietne prevziať výzvu, nedostaví sa na miesto výkonu dopingovej kontroly, alebo sa odmietne podrobiť odberu vzorky a dopingovej kontrole, považuje sa to za porušenie antidopingových pravidiel.

Aby mohol byť športovec zastihnutý dopingovým komisárom za účelom uskutočnenia mimosúťažnej dopingovej kontroly bez predchádzajúceho oznámenia, je potrebné, aby agentúra disponovala informáciami týkajúcimi sa miesta pobytu a pohybu športovca. V tejto súvislosti agentúra vedie Národný register pre testovanie, v ktorom zverejňuje zoznam športovcov zaradených na mimosúťažnú dopingovú kontrolu.

Pri kolektívnych športoch, a teda aj pri futbale, sa do registra zaraďujú reprezentačné tímy, pričom sa do registra prednostne poskytujú informácie o tímových aktivitách. Do registra pre testovanie sa s povinnosťou poskytovať údaje o mieste pobytu sú v súlade s vyhláškou o dopingovej kontrole zaradení aj športovci počas dočasného zastavenia činnosti alebo zákazu činnosti, počas zranenia alebo iného zdravotného znevýhodnenia, po skončení športovej činnosti alebo aj tehotné športovkyne.

TERAPEUTICKÁ VÝNIMKA

Aj športovec môže trpieť ochoreniami a stavmi, ktorých liečba si vyžaduje podávanie liekov. V prípade, ak lieky užívané športovcom patria do zoznamu zakázaných látok a metód, prichádza do úvahy udelenie terapeutickej výnimky.

Na udelenie terapeutickej výnimky musia byť splnené tieto kritéria:

a) ak by športovec neužíval zakázanú látku alebo metódu, trpel by nie zanedbateľnými zdravotnými problémami,

b) užívanie zakázanej látky alebo metódy nezvýši výkonnosť športovca nad rámec prirodzenej výkonnosti,

c) neexistuje možnosť liečby ochorenia alebo stavu bez použitia zakázanej látky alebo metódy.

Terapeutickú výnimku môže udeliť len agentúra, a to na základe žiadosti športovca, lekárskeho posudku a po odporúčaní národného športového zväzu, pokiaľ ide o futbal Slovenského futbalového zväzu. Vzťahuje sa na konkrétnu látku s presným dávkovaním, ktoré je potrebné dodržať, udeľuje sa na ohraničený čas a potom zaniká.

NÁSLEDKY DOPINGOVEJ KONTROLY

Pozitívny výsledok dopingovej kontroly má pre športovca nepriaznivé následky, najmä pokiaľ ide o jeho kariéru. Dôsledkom je disciplinárne konanie. Právomoc viesť disciplinárne konanie a rozhodnúť v ňom má príslušný športový zväz a riadi sa týmito zásadami:

a) rýchle a spravodlivé konanie,

b) spravodlivý a nestranný orgán rozhodujúci v konaní,

c) právo byť úplne a včas informovaný o porušení antidopingového pravidla,

d) právo na obhajobu, právo vyjadriť sa k porušeniu antidopingového pravidla kladeného za vinu a z toho vyplývajúcej sankcii,

e) právo každej strany predložiť dôkazy, vrátane práva predvolať a vypočuť svedkov,

f) právo na tlmočníka,

g) právo na včasné písomné a odôvodnené rozhodnutie.

O sankcii za užitie dopingu športový zväz rozhodne do 15 dní odo dňa, keď mu agentúra oznámila rozhodnutie o pozitívnom náleze a pri jej ukladaní prihliada na mieru zavinenia športovca.

V zmysle § 21 zákona o športe, ak svetová antidopingová agentúra alebo medzinárodný športový zväz neurčí iné pravidlá, národný športový zväz uloží športovcovi za užitie dopingovej látky sankciu spočívajúcu v dočasnom alebo doživotnom zákaze účasti na športových súťažiach a vyradením zo športovej reprezentácie, pričom je určujúce, či išlo o prvé alebo už opakované zistenie užitia dopingu.

Ak sa pri výkone súťažnej dopingovej kontroly zistí, že športovec užil doping počas športovej súťaže alebo športového podujatia alebo v súvislosti s nimi, postihom je diskvalifikácia športovca spočívajúca v zrušení jeho výsledkov dosiahnutých v tejto súťaži alebo podujatí so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami, t.j. strata medaily, odmien a cien. Futbalový tím môže byť diskvalifikovaný v prípade, ak sa preukáže užitie dopingu aspoň dvoma hráčmi.

Vzhľadom na to, že rôzne lieky a farmaceutické produkty môžu obsahovať látky, ktoré patria do zoznamu zakázaných látok, športovec má právo predložiť dôkazy a preukázať, že užil dopingovú látku preto, že si ju vyžadoval jeho zdravotný stav a obsahovali ju lieky, ktoré mu boli predpísané, alebo že ju neužil s cieľom zvýšiť svoj športový výkon. V prípade, že tieto skutočnosti preukáže, môže športový zväz rozhodnutie o dočasnom zákaze na dva roky zmeniť na napomenutie alebo na zákaz účasti na športových súťažiach na jeden rok.

K užitiu dopingovej látky môže dôjsť nielen samotným konaním športovca, ale aj pod vplyvom iných osôb. Ak športovec preukáže, že dopingová látka sa dostala do jeho tela bez jeho zavinenia, napríklad tak, že užil nesprávne označený alebo kontaminovaný doplnok výživy alebo mu dopingovú látku podal lekár, tréner alebo iná osoba bez jeho vedomia, môže športový zväz znížiť sankciu najviac o polovicu a ak ide o doživotný zákaz účasti na športových súťažiach, môže znížiť sankciu najmenej na osem rokov. Poľahčujúcou okolnosťou je pre športovca jeho súčinnosť, ktorú poskytne agentúre pri odhaľovaní dopingu.

Zákon o športe ustanovuje aj sankcie pre osoby, ktoré sa podieľali na užití dopingovej látky športovcom. Osobe, ktorá bola zapojená do prípravy športovca, sa v takom prípade uloží sankcia spočívajúca v dočasnom zákaze činnosti športového odborníka na 4 až 15 rokov. V trestnoprávnej rovine dané konanie môže naplniť skutkovú podstatu trestného činu podávania anabolických látok § 176 Trestného zákona.

Ak športovec počas 18 mesiacov trikrát znemožní vykonanie mimosúťažného testovania, národný športový zväz mu uloží sankciu spočívajúcu v dočasnom zákaze účasti na športových súťažiach a vyradením z reprezentácie na tri mesiace až dva roky.

ZÁVER

Niet pochýb, že doping predstavuje pálčivý a stále sa rozrastajúci problém v oblasti morálnej, etickej, zdravotnej ale aj právnej. V tejto rovine sa dôležitou stáva potreba rozvíjania právneho vedomia športovcov, prevencie a zmena myslenia v duchu tradičných športových hodnôt a fair play. Významnú úlohu zohráva agentúra, ktorá neustále spracúva, aktualizuje a zverejňuje informácie týkajúce sa dopingu a súvisiacich záležitostí. Poskytuje tak športovcom, ale aj športovým zväzom podrobnú informovanosť o ich právach a povinnostiach v prevencii proti dopingu.

Športová spoločnosť: Založenie športového klubu ako občianskeho združenia
Vytvorené:27. 05. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V tomto odbornom článku sa venujeme téme založenia športového klubu ako občianskeho združenia a odpovedáme na otázku ako je potrebné formulovať stanovy, keď ide o športový klub.

Športová spoločnosť: Cyklotrasy a ich legálne prevádzkovanie
Vytvorené:26. 08. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Ako správne postupovať pri legálnom prevádzkovaní cyklotrasy? 
Športová spoločnosť: Dopady pripravovanej novely zákona o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí na divácke násilie
Vytvorené:29. 07. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Obsahom odborného článku je poukázať na ciele navrhovanej právnej úpravy, ktorými je snaha upraviť a rozšíriť súčasnú právnu úpravu organizácie športových podujatí a právne následky v súvislosti s deliktami diváckeho násilia.

Športová spoločnosť: Východiská národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike
Vytvorené:10. 06. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Vláda Slovenskej republiky schválila dokument Národnú stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike. 

Športová spoločnosť: Štát zverejnil koncepciu rozvoja športu
Vytvorené:17. 02. 2012
Autor:Peter Handiak
Zobraz celý text
Ministerstvo školstva zverejnilo hlavné tézy návrhu športovej politiky v oblasti športu 
Zodpovednosť športovca za úraz spôsobený pri výkone športovej činnosti: determinanty jej chápania
Vytvorené: 5. 01. 2012
Autor:Jaroslav Čollák
Zobraz celý text

Príspevok sa venuje problematike zodpovednosti športovca za spôsobený úraz, ublíženie na zdraví druhej osobe počas výkonu športovej činnosť. V prvom rade príspevku hodnotí z praxe plynúce determinanty chápania tohto inštitútu, pričom sekundárne sa zamýšľa nad tým, či je potrebná alebo prínosná prípadná osobitná zákonná úprava spomenutej oblasti vzťahov aktivizujúcich sa v množine zodpovednostných vzťahov športovej oblasti. Vyvrcholením diskutovanej problematiky a zohľadnením všetkých jej čiastkových otázok je vymedzenie skutkovej podstaty trestného činu ublíženia na zdraví pri výkone športovej činnosti, ktorej formu a samotné znenie vyžadujúce si výrazné predporozumenie, ako aj napríklad vymedzenie iných problematických skutočností (napr. samotný pojem šport) budeme prezentovať v nasledujúcom príspevku, ktorý sa tým pádom dá chápať ako jeho nevyhnutné pokračovanie či druhá časť. 

2% pokračujú v nezmenenom režime až do roku 2014
Vytvorené: 2. 12. 2011
Autor:Peter Handiak
Zobraz celý text
Parlament na návrh neziskového sektora schválil zmenu v asignačnom mechanizme 2% dane a ponechal platný stav až do roku 2014
§ Ako ďalej s tzv. mobilnými súdmi?
Vytvorené:20. 11. 2011
Autor:doc. JUDr. Jozef Čentéš PhD.
Zobraz celý text

Problémy s vandalizmom a neprístojným správaním fanúšikov na futbalových štadiónoch mali riešiť aj tzv. mobilné súdy (ďalej aj „mobilné súdy”). Právnu úpravu mobilných súdov ustanovila novela Trestného poriadku č. 93/2010 Z.z. v ustanovení § 248 odsek 1. Podľa tejto novely sa hlavné pojednávanie súdu môže konať priamo a bezodkladne na mieste, kde bol spáchaný prečin. Podmienkou je vhodnosť a účelovosť, resp. uplatňovanie skráteného vyšetrovania. Takýto postup nemožno uplatniť v prípade povinnej obhajoby (§ 37 Trestného poriadku). Spomínaná novela nadobudla účinnosť dňom 1. apríla 2010.

Športová spoločnosť: Predstavujeme knihu Športové právo
Vytvorené: 7. 11. 2011
Autor:Peter Bellas
Zobraz celý text

Prinášame hodnotenie recenzentov k publikácií Športové právo od Tomáša Gábriša, ktorá nedávno vyšla vo vydavateľstve EUROKÓDEX.

!!!!! Schválené znenie zákona o dobrovoľníctve !!!!!
Vytvorené:25. 10. 2011
Autor:Peter Handiak
Zobraz celý text
Prinášame schválené znenie zákona o dobrovoľníctve, ktoré parlament schválil 21.10.2011 aj s novými zmenami a doplneniami
§ Koncepcia rozvoja pohybových aktivít detí a mládeže
Vytvorené: 6. 10. 2011
Autor:
Zobraz celý text

Cieľom koncepcie rozvoja pohybových aktivít detí a mládeže (ďalej len „koncepcia“) je vytvárať podmienky pre deti a mládež tak, aby získali pozitívny vzťah k celoživotnej pohybovej aktivite.

Cieľovou skupinou tejto koncepcie sú deti a mládež od 6 do 18 rokov, kde by mala byť ingerencia štátu najväčšia. Koncepcia sa nezaoberá športovotalentovanými deťmi a mládežou a ani univerzitným športom. Ak je v nej ďalej v texte spomínaný pojem „telesná výchova“, tak ten zahŕňa oba v súčasnosti vyučované predmety na základných a stredných školách, ktorými sú „telesná výchova“ a „telesná a športová výchova“.

Táto koncepcia bola vypracovaná z časového hľadiska skôr ako hlavná koncepcia reformy športu, ktorú má Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (ďalej len „ministerstvo”) predložiť na rokovanie vlády v decembri 2011. Je vhodné, aby niektoré opatrenia vláda SR schválila prioritne už v tomto dokumente. Niekoľko opatrení navrhovaných v tejto koncepcii hlavná koncepcia reformy športu rozpracuje.

Športová spoločnosť: Zodpovednosť lyžiara za škodu
Vytvorené: 5. 10. 2011
Autor:Peter Bellás
Zobraz celý text

Článok sa zaoberá právnou úpravou zodpovednosti za škodu spôsobenej lyžiarom na lyžiarskom svahu.

2% sa majú stať "výťahom" pre rozvoj darcovstva
Vytvorené: 1. 02. 2011
Autor:Peter Handiak
Zobraz celý text

Inštitút 2% dane môže významným spôsobom pomôcť opätovnému nárastu darcovstva na Slovensku 

§ Unikátna spolupráca FC Barcelona s detským fondom OSN- UNICEF
Vytvorené: 5. 01. 2011
Autor:Ladislav Križan, PhD.
Zobraz celý text

Článok približuje podstatu spolupráce medzi FC Barcelona a detským fondom OSN- UNICEF cez sprostredkovanie informácií o právnej forme a filozofií klubu vzhľadom na španielske vnútroštátne neziskové právo.  

10 131 návštevníkov Centrálneho portálu pre neziskový sektor
Vytvorené:31. 10. 2010
Autor:Peter Handiak
Zobraz celý text

Od 06.10.2010 videlo Centrálny portál vyše 10 131 návštevníkov, ktorí si spoločne otvorili vyše 55 000 stránok. V rámci oblastí najväčší záujem bol o informácie zo školskej a sociálnej spoločnosti, o informácie týkajúce sa darov, dotácií, 2% dane a verejných zbierok. Z pohľadu právnych foriem prevládali informácie o občianskych združeniach, nadáciách a neziskových organizáciách. 

§ Plánované znižovanie počtu zamestnancov vo verejnej správe v roku 2010 a jej dopady na vrcholových športovcov- reprezentantov SR
Vytvorené:11. 10. 2010
Autor:Ladislav Križan, PhD.
Zobraz celý text

Štát vykonáva štátnu starostlivosť o šport najmä prostredníctvom MŠVVaŠ SR, MV SR, MO SR. V rámci ich organizačných štruktúr totiž existujú a sú financované tzv. rezortné strediská prípravy štátnej športovej reprezentácie, v ktorých sa pripravujú na medzinárodnú reprezentáciu Slovenskej republiky naši vrcholoví športovci. Všetky tieto organizácie by malo od 1. Januára 2011 zasiahnuť veľmi výrazne i plánované celoštátne zníženie ich zamestnancov v dôsledku šetrenia na výdavkovej strane štátneho rozpočtu v rozsahu min. 10% na mzdových a bežných výdavkoch. Ako sa tento fakt dotkne v týchto organizáciách sa pripravujúcich športovcov a ich servisných tímov?

„Nedokonalosť“ školskej legislatívy
Vytvorené: 2. 10. 2010
Autor:JUDr. Mária Kostolná
Zobraz celý text
Financovanie škôl a školských zariadení, či už štátnych, cirkevných alebo súkromných, sa uskutočňuje prostredníctvom rozsiahlej, avšak nesúrodej školskej legislatívy, ktorá sa v mnohých momentoch ukazuje ako neúplná, nejasná, nedostatočná, mätúca alebo v niektorých prípadoch v praxi neuplatňovaná.
§ Analýza vybraných ustanovení zákona NR SR č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu
Vytvorené:28. 09. 2010
Autor:Ladislav Križan, PhD.
Zobraz celý text

Autor analyzuje zákon NR SR č. 300/2008 o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov vzhľadom na jeho obsah a priebeh legislatívneho procesu, ktorý jeho prijatiu predchádzal a pridáva poznámky o jeho vzťahoch k ostatnej slovenskej športovej legislatíve.

Prestupy mladých športovcov, právo EÚ a rozhodnutie SDEÚ vo veci Bernard
Vytvorené:28. 09. 2010
Autor:Ladislav Križan, PhD.
Zobraz celý text

Prestupy mladých športovcov a právo EÚ: Prinesie súdne rozhodnutie vo veci Bernard z marca 2010 rovnaký prielom ako znamenala dnes už legendárna vec Bosman?!

Mal by mať profesionálny futbalista na Slovensku postavenie zamestnanca?
Vytvorené:28. 09. 2010
Autor:Ladislav Križan, PhD.
Zobraz celý text

Vykonávanie športovej činnosti profesionálnym futbalistom pre futbalový klub, v mene ktorého súťaží, sa už dávno i na Slovensku stalo vplyvom komercionalizácie a profesionalizácie futbalu odplatným právnym vzťahom. Veľmi aktuálnou otázkou však stále zostáva jeho konkrétna právna úprava, pretože absentuje osobitný právny predpis, ktorý by upravoval profesionálny šport. Autor v príspevku analyzuje subjekty a najmä predmet a obsah tohto právneho vzťahu v slovenskom vnútroštátnom práve, porovnáva ho s vnútroštátnou právnou úpravou v ostatných krajinách EÚ a pridáva poznámky ku komunitárnej právnej úprave vzhľadom na voľný pohyb osôb.

§ Podnikanie a (iná) zárobková činnosť športového klubu- občianskeho združenia
Vytvorené:28. 09. 2010
Autor:Ladislav Križan, PhD.
Zobraz celý text

Príspevok rozoberá judikatúru i doktrínu, ktorá zastáva názor, že športový klub, ktorý má právnu formu občianskeho združenia môže vykonávať akúkoľvek (inú) zárobkovú činnosť (i podnikanie), pričom s dosiahnutým príjmom nemôže nakladať ako so ziskom. Zároveň má povinnosť dodržiavať pri vykonávaní (inej) zárobkovej činnosti všetky pravidlá hospodárskej súťaže vrátane riadneho zdaňovania touto činnosťou dosiahnutých príjmov.  

Odborné stanoviská (17)
Športová spoločnosť: Unifikované riešenie sporov v športe - kreačné, procesoprávne a hmotnoprávne súvislosti alternatívneho riešenia sporov
Vytvorené:24. 07. 2018
Autor: JUDr. Jaroslav Čollák PhD.
Zobraz celý text

Ústrednou myšlienkou predkladaného príspevku je úvaha v rozsahu prístupu de lege latta a de lege ferenda uvažovať a bližšie vedecky rozobrať ohľadne možnosti vytvorenia konceptu, neskoršieho založenia a vzniku unifikovaného riešenia sporov v športe. Úvahu, ktorá je rozoberaná vo vedeckom príspevku, je vždy potrebné detailizovať, to znamená charakterizovať ju rozsahom a obsahom dotknutých, relevantných právnych, prípadne mimoprávnych oblastí. Nutnou a východiskovou odpoveďou na uvedenú otázku je, že táto téma je vlastne podrobným pohľadom na združovacie právo ako prostriedok združovania v oblasti športu so zameraním sa na riešenie sporov vo vymedzenej oblasti s nutnosťou skúmania následkov a vlastností riešenia sporov v športe.


Športová spoločnosť: Význam odhaľovania nekalých praktík v športe - WHISTLEBLOWING
Vytvorené:24. 07. 2018
Autor: JUDr. Pavel Nechala, PhD.
Zobraz celý text

K športu a športovej činnosti prirodzene patrí aj idea súťaženia podľa pravidiel fair-play. Ak má športové súťaženie motivovať ďalších športovcov, musia byť zrejmé atribúty úspechu. Medzi takéto atribúty bezpochyby patrí úsilie jednotlivca a kolektívov, ktoré je podporené talentom a rovnako podanie športového výkonu, ktoré je odmenené víťazstvom. Neprekvapuje, že aj športová činnosť čelí snahám o dosiahnutie výsledkov prostredníctvom zakázaných praktík. Zaujímavé však je, že niektoré formy ovplyvňovania športových zápasov sú známe už z dávnej minulosti.


Športová spoločnosť: Účtovníctvo a dane v športovej organizácií, ktorá je občianskym združením
Vytvorené:24. 07. 2018
Autor:Ing. Jaroslava Lukačovičová
Zobraz celý text

Občianske združenie je pre športovú organizáciu vhodnou formou v prípade, ak sa v budúcnosti plánuje venovať amatérskemu športu, výchove detí a mládeže, či organizácií amatérskych športových podujatí. Naopak, v prípade ak sa chce športová organizácia venovať profesionálnym športovcom, prijímať finančné prostriedky z reklamy, prípadne vykonávať aj podnikateľskú činnosť je pre ňu lepším riešením obchodná spoločnosť.


Športová spoločnosť: Smernica o športových odborníkoch v rámci SFZ (úplné znenie platné od 01.05.2018)
Vytvorené:23. 05. 2018
Autor:UČPS
Zobraz celý text

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu podľa článku 8 ods. 3 písm. c. a článku 52 písm. u. stanov Slovenského futbalového zväzu z 28. septembra 2012 v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len “stanovy SFZ”) schválil tento disciplinárny poriadok:


Športová spoločnosť: Disciplinárna komisia SFZ a jej exekučná právomoc
Vytvorené: 9. 05. 2018
Autor:UCPS
Zobraz celý text

Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (ďalej aj ako „DK SFZ“) je v zmysle článku 58 ods. 1 Stanov Slovenského futbalového zväzu prvostupňovým orgánom na riešenie sporov, ktorý rozhoduje o prípadoch porušenia povinností vyplývajúcich z predpisov a rozhodnutí Slovenského futbalového zväzu (ďalej aj ako „SFZ“), za ktoré ukladá disciplinárne sankcie a určuje ochranné opatrenia. Zároveň je to orgán s rozhodovacou pôsobnosťou, ktorý sa priamo zodpovedá Konferencii Slovenského futbalového zväzu ako najvyššiemu orgánu národného športového zväzu futbalu. Možno konštatovať, že jej primárnou, v podstate hlavnou funkciou, je prejednanie disciplinárnych previnení, pričom prostredníctvom jednotlivých disciplinárnych konaní napomáha k plneniu poslania a cieľov SFZ, ako aj k dodržiavaniu všeobecných princípov SFZ uvedených v článku 5 ods. 2 Stanov SFZ.

Športová spoločnosť: Je profesionálny športovec iný zamestnanec ako bežný zamestnanec?
Vytvorené: 9. 05. 2018
Autor:UCPS
Zobraz celý text

Na ceste úvah o právnej úprave športovcov ako zamestnancov vrátane ich odvodového zaťaženia sa po prijatí zákona o športe najčastejšie stretávame s týmito dvoma základnými smermi úvah ohľadom prístupu ku profesionálnemu športovcovi (zamestnancovi), ktorý vykonáva šport pre športový klub formou závislej práce,[1] ktoré vytvárajú východisko pre možné riešenia aktuálnej situácie, ak ju bude chcieť slovenská spoločnosť riešiť:


Športová spoločnosť: Výsledok právno-ekonomickej analýzy
Vytvorené: 8. 11. 2017
Autor:Učená právnická spoločnosť
Zobraz celý text
Podľa záverov právno-ekonomickej analýzy UčPS sa javí, že ministerstvo školstva pri rozvrhu prostriedkov na šport v roku 2017 vážne pochybilo, keď podľa vzorca na výpočet príspevku uznanému športu nerozdelilo zákonom garantované minimum prostriedkov určené pre národné športové zväzy a ich kluby, ktoré tak zrejme prišli o významnú časť garantovaných prostriedkov v celkovej výške 3,93 milióna eur.
Správa z činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2016
Vytvorené:12. 10. 2017
Autor:Hlavný kontrolór športu SR
Zobraz celý text

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 5. apríla 2017 prevzala a vzala na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2016.

Prioritnou úlohou hlavného kontrolóra športu je metodicky pôsobiť a usmerňovať slovenskú športovú obec pri aplikovaní zákona o športe. Úlohou hlavného kontrolóra športu nie je sankcionovať

športové organizácie. Práve naopak, hlavnou úlohou je byť nápomocný pri aplikačných otázkach a pôsobiť preventívne tak, aby nedochádzalo k porušovaniu zákonov, ktoré regulujú fungovanie slovenského športu 

Športová spoločnosť: Metodické usmernenie k zaradeniu príjmov športovcov alebo športových odborníkov medzi príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. e) a k uplatňovaniu sponzorského do daňových výdavkov sponzora podľa § 17
Vytvorené:15. 03. 2017
Autor:Finančná správa SR
Zobraz celý text

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní § 6 ods. 2 písm. e) a § 17 ods. 19 písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v prechodnom období do dobudovania Informačného systému športu vydalo Finančné riaditeľstvo SR metodické usmernenie.

Športová spoločnosť: Stanovisko ku kľúču delegátov v NŠZ
Vytvorené: 4. 02. 2017
Autor:Učená právnická spoločnosť
Zobraz celý text

Prinášame Vám stanovisko pracovnej skupiny  Učenej právnickej spoločnosti k výkladu ustanovení zákona č. 440/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov týkajúcich sa inštitútu kľúča delegátov.

2% z dane/Odborné stanovisko: Aktualizované informácie pre prijímateľov 2%
Vytvorené:19. 09. 2016
Autor:Notárska komora SR
Zobraz celý text
Prinášame Vám aktualizované informácie pre prijímateľov 2%, vydané Notárskou komorou SR. 
Športová spoločnosť/Odborné stanovisko: Usmernenie k uplatneniu poistného pri výpočte základu dane z príjmov profi športovca
Vytvorené: 7. 09. 2016
Autor:Finančná správa
Zobraz celý text
Prinášame Vám usmernenie Finančného riaditeľstva SR, odbor daňovej metodiky k uplatneniu poistného na verejné zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie pri výpočte základu dane (ČZD) z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP u daňovníka s príjmami z činnosti športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. 
§ Športová spoločnosť: Zmluva o sponzorstve v športe/Metodické usmernenie Ministerstva školstva SR
Vytvorené:14. 02. 2016
Autor:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Zobraz celý text

Prinášame Vám metodické usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vypracovaného na účely riadneho využívania inštitútu zmluvy o sponzorstve v športe. Metodické usmernenie usmerňuje postup sponzora a sponzorovaného pri uzatváraní a zverejňovaní zmluvy o sponzorstve v športe a pri verejnom vykazovaní použitia sponzorského v prechodnom období do dobudovania informačného systému v športe.

Športová spoločnosť: Koncepcia práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020
Vytvorené: 5. 11. 2015
Autor:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zobraz celý text

V súlade s Koncepciou štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 726 z 19. decembra 2012, je cieľom v tejto oblasti skvalitnenie prípravy športovo talentovanej mládeže, zvýšenie efektivity výberu športových talentov a kvality ich prípravy do 23 rokov, najmä pre potreby športovej reprezentácie SR a to diferencovane, so strategickým zámerom do roku 2020. Ďalej je to prehĺbenie spolupráce príslušných štátnych inštitúcií, samospráv a športových organizácií.

§ Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020
Vytvorené:19. 12. 2012
Autor:Peter Bellas
Zobraz celý text

Vláda SR schválila Koncepciu štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020.

Pokyn DR SR k zaraďovaniu stavieb do predmetu dane zo stavieb
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Odbor metodiky daní
Zobraz celý text

Predmetom dane zo stavieb podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) nie sú všetky stavby definované zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ale iba tie stavby, ktoré vymedzuje § 10 ods. 2 zákona o miestnych daniach.

Príklady z praxe (30)
Športová spoločnosť: Vplyv Brexitu na hráčov z UK pôsobiacich na Slovensku
Vytvorené:27. 02. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Aký vplyv má brexit na športovcov s občianstvom Spojeného kráľovstva pôsobiacich na Slovensku?

Športová spoločnosť: Poskytovanie dotácii obce športovým odborníkom?
Vytvorené: 5. 02. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Za akých podmienok je možné osobám, ktoré vykonávajú činnosť športového odborníka podľa zákona o športe poskytovať dotácie podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. z rozpočtu obce?   

Športová spoločnosť/Zamestnávanie: Jednotné cestovné náhrady hráčom klubu?
Vytvorené:27. 11. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Je občianske združenie – športový klub povinné pri preplácaní cestovných náhrad svojim hráčom postupovať podľa zákona o cestovných náhradách alebo si môžu stanoviť odlišný spôsob podľa dohody s hráčmi?

Športová spoločnosť/ Dane: Používanie e-kasy pri predaji lístkov na športové podujatia
Vytvorené:23. 07. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Aké sú povinnosti podnikateľa v súvislosti so zavedením e-kasy pri predaji lístkov na športové podujatie?

Športová spoločnosť: Odvodové zvýhodnenia športového odborníka?
Vytvorené: 3. 04. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Má športový odborník, ktorý je zamestnaný na trvalý pracovný pomer, nejaké daňové úľavy alebo iné finančné zvýhodnenia napr. voči Sociálnej poisťovni?

Športová spoločnosť: Organizovanie športového podujatia vs. živnostenské oprávnenie
Vytvorené:20. 02. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Môže obec vydať povolenie na kultúrno-športové podujatie “boxérsky galavečer” fyzickej osobe, ktorá nemá na uvedené živnosť?

Šport/Dobrovoľníctvo: Zúčtovanie dotácie a dotácia na dobrovoľnícku činnosť?
Vytvorené:14. 12. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

V akom čase a akým spôsobom má futbalový klub predložiť obci zúčtovanie k dotáciám, ktoré mu obec poskytla v priebehu roka? Môže klub vo vyúčtovaní dotácie uviesť, že ju použil na dobrovoľnícku činnosť? Akú evidenciu o tejto dobrovoľníckej činnosti musí viesť?

Športová spoločnosť: Sankcia za červenú kartu
Vytvorené:12. 06. 2018
Autor:JUDr. Peter Sepeši
Zobraz celý text

Keď hráč - zamestnanec na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu dostane pokutu za červenú kartu a túto pokutu zväz zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry vo vzťahu ku klubu, v ktorom hráč pôsobí, ako si môže vysporiadať klub s hráčom pokutu, ktorú za hráča uhradil v rámci mesačnej zbernej faktúry?

Členské príspevky/ Športová spoločnosť: Povinnosť platiť členské príspevky športovej organizácii
Vytvorené:14. 02. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Som členom športového klubu, ktorý odo mňa vyžaduje platenie členského príspevku. Je na také konanie oprávnený? Som povinný ho platiť? 

Športová spoločnosť: K zápisu do registra právnických osôb v športe
Vytvorené: 8. 11. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovicova
Zobraz celý text

Sme športové záujmové združenie právnických osôb, ktorému z pohľadu zákona o športe (§ 81 ods. 1) vznikla povinnosť byť zapísaný do registra právnických v športe. Ako sa tam zapíšeme?

Športová spoločnosť: Povinnosť zriadiť kontrolóra pri čerpaní dotácie od obce
Vytvorené: 8. 11. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovicova
Zobraz celý text

Od mesta sme obdržali dotáciu v sume 60.000 eur. Má to nejaký vplyv na povinnosť mať zriadeného kontrolóra v športe v zmysle § 10 ods. 1 Zákona o športe? Ak áno, ako si ho zriadime v rámci nášho vnútorného aparátu, kde máme prezidenta a prezídium?

Športová spoločnosť: K povinnosti zverejňovania zmlúv v športovej oblasti
Vytvorené:27. 09. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Aké typy zmlúv sme ako športová organizácia povinný zverejňovať? Vzťahuje sa táto povinnosť aj na hráčske športové zmluvy?

Športová spoločnosť: Okamžité skončenie zmluvného vzťahu medzi športovou organizáciou a profesionálnym športovcom
Vytvorené:19. 05. 2017
Autor:Učená právnická spoločnosť
Zobraz celý text

Prijatím zákona č. 440/2015 Z. z. zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe“) sa upravilo dovtedy nejednoznačné postavenie športovcov v slovenskom právnom poriadku. Zákon o športe priznal profesionálnym športovcom status zamestnancov a uzatvorením zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu vzniká medzi športovou organizáciou a profesionálnym športovcom iný pracovnoprávny vzťah.

Na základe tejto skutočnosti sa nepochybne zlepšilo právne postavenie profesionálnych športovcov, ktorí vystupujú v pracovnoprávnom vzťahu ako slabšia zmluvná strana. Na základe skutočnosti, že sa profesionálni športovcovi považujú za zamestnancov, sa na pracovnoprávny vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu vzťahuje dohľad nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov na základe § 2 ods. 1 pís. a) bod 1. zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov. Status zamestnanca nepochybne zlepšil právne postavenie profesionálnych športovcov oproti športovým organizáciám, ktoré vystupujú v zmluvných vzťahoch s profesionálnymi športovcami ako ich zamestnávatelia. Aj napriek skutočnosti, že profesionálni športovci získali status zamestnancov, zákon o športe vo svojej tretej časti upravujúcej právne vzťahy pri výkone športovej činnosti podľa nášho názoru obsahuje ustanovenia pri okamžitom skončení zmluvného vzťahu, ktorých aplikácia môže spôsobiť interpretačné alebo aplikačné problémy a nerovnováhu v právach a povinnostiach medzi profesionálnym športovcom a športovou organizáciou. V ďalšej časti nášho článku sa budeme preto zaoberať len ustanoveniami zákona o športe, ktoré upravujú okamžité skončenie zmluvného vzťahu zo strany športovej organizácie ako aj profesionálneho športovca.

Športová spoločnosť: Cestovné náhrady – otázky z praxe
Vytvorené:15. 02. 2017
Autor:Učená právnická spoločnosť
Zobraz celý text

Dňa 1. januára 2016 nadobudol účinnosť nový zákon č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení, v súvislosti s ktorým je pre všetky subjekty v športe (najmä športovcov) dôležitá aj problematika týkajúca sa cestovných náhrad. Z dôvodu porozumenia tohto inštitútu, vyberáme konkrétne otázky z praxe, ktorými sa zaoberala pracovná skupina, ktorá vytvorila návrh zákona o športe a neustále svojou činnosťou napomáha k jeho implementácii do praxe.

Športová spoločnosť: Kontrolór športovej organizácie – otázky a odpovede
Vytvorené:13. 10. 2016
Autor:Učená právnická spoločnosť
Zobraz celý text

Dňa 1. januára 2015 vstúpil do účinnosti nový zákon č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení, ktorý za účelom zabezpečenia nezávislého výkonu vnútornej kontroly športovej organizácie vo vzťahu k nakladaniu s prostriedkami štátneho rozpočtu, ktoré jej boli poskytnuté, zaviedol funkciu kontrolóra športovej organizácie. Z dôvodu hlbšieho porozumenia tejto novej funkcie vyberáme nasledovné otázky, ktorými sa zaoberala pracovná skupina, ktorá vytvorila návrh zákona o športe a napomáhala k jeho implementácii do praxe.

Športová spoločnosť: Prihlasovanie profesionálnych športovcov zo zahraničia do verejnej zdravotnej poisťovne
Vytvorené:21. 09. 2016
Autor:Mgr. Veronika Gvušč
Zobraz celý text

Akým spôsobom máme postupovať pri prihlasovaní profesionálnych športovcov zo zahraničia, ktorí majú podpísané zmluvy už podľa nového Zákona o športe? 

Športová spoločnosť: Športovec a zmeny hráčskej zmluvy
Vytvorené: 7. 09. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Ako mám postupovať, ak mám ako talentovaná hráčka uzatvorenú zmluvu o spolupráci podľa občianskoprávneho režimu, pričom táto zmluva (dojednaná na dobu určitú) mi končí až v roku 2017? Zmluva neobsahuje v sebe ustanovenie o výpovedi, zároveň mám v nej klauzulu, v zmysle ktorej som povinná s klubom uzatvoriť novú zmluvu o spolupráci po uplynutí starej zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti si klub poistil finančnou kompenzáciou. Ako je to zároveň so zmenou klubovej príslušnosti podľa nového zákona o športe?
Športová spoločnosť/Združenia: Vyberanie členských príspevkov od iných osôb ako členov
Vytvorené:25. 08. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Musí športová organizácia (občianske združenie) vyberať ročný členský poplatok aj od osôb, ktoré síce majú príslušnosť k organizácii (napr. formou registrácie alebo dobrovoľnícky vzťah) ale nie sú členmi tohto združenia? 

Športová spoločnosť/Združenia: Predpoklad občianskeho združenia ako športovej organizácie
Vytvorené:27. 07. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Považuje sa športový klub vo forme občianskeho združenia, ktorého jedným z cieľov činností vymedzených v stanovách je aj podpora športu, podpora a rozvíjanie športových aktivít, najmä formou prípravy a organizácie športových podujatí atď., za športovú organizáciu? Ak áno, znamená to, že sme povinní dodržiavať aj povinnosti podľa nového zákona o športe?

§ Športová spoločnosť: Peňažné plnenia spojené s čerpaním dovolenky profesionálnym športovcom
Vytvorené: 7. 07. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Prináleží profesionálnemu športovcovi za čerpanie dovolenky mzda alebo náhrada mzdy? A čo v prípade, že si nevyčerpal dovolenku a skončila mu zmluva? Je zamestnávateľ povinný mu túto časť preplatiť?

Športová spoločnosť: Dotácia na rekonštrukciu areálu - majetku obce v nájme
Vytvorené: 2. 06. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sme športový klub, ktorému obec prenajíma areál, na ktorom sme oprávnený robiť drobné opravy a rekonštrukcie areálu. Športový klub je zároveň oprávnený poberať dotácie v súlade s VZN obce na športovú činnosť. Môže nám obec okrem toho poskytnúť aj dotáciu na samotnú rekonštrukciu areálu?

Športová spoločnosť: K bezúhonnosti športového odborníka
Vytvorené:31. 05. 2016
Autor:JUDr. Peter Sepeši
Zobraz celý text

Považuje sa za bezúhonného na účely nového zákona o športe taký športový odborník, ktorý bol odsúdený za trestný čin podľa ustanovenia § 149 ods. 4 Trestného zákona? V danom prípade nejde o úmyselný trestný čin. Považuje sa však auto na účely zákona o športe za zbraň?

Športová spoločnosť/Združenia: K povinnosti výberu ročných členských príspevkov
Vytvorené: 4. 05. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sme športový klub vo forme občianskeho združenia, ktoré nevyberá od svojich členov žiadne ročné členské. V novom zákone o športe sme sa však dočítali, že takáto povinnosť bude pre športové kluby povinná. Znamená to, že budeme musieť zmeniť naše stanovy? 

Športová spoločnosť/Osobné údaje: K oprávneniu organizácie vyžadovať rodné číslo od športovcov
Vytvorené:20. 04. 2016
Autor:g_Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Kto za športový klub vo forme občianskeho združenia je oprávnený vyžadovať rodné čísla od športovcov za účelom ich zápisu do informačného systému športu? Môže ich vyžadovať aj tajomník združenia?

Združenia/Športová spoločnosť: Povinnosť vypracovania výročnej správy občianskeho združenia
Vytvorené:19. 01. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Kedy je občianske združenie povinné vypracovať výročnú správu?

Združenia/Športová spoločnosť: Výkon rozsahu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce vo vzťahu k športovému klubu
Vytvorené: 3. 11. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Konal hlavný kontrolór v súlade so zákonom, keď pri kontrole v občianskom združení (mestský športový klub) zameranom na zúčtovanie dotácie vytkol, že správna rada tohto združenia nezasadala tak ako je uvedené v stanovách?

Športová spoločnosť/Združenia: K povinnosti mať zriadeného kontrolóra pre športovú organizáciu
Vytvorené:26. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

V návrhu zákona o športe sme sa dočítali, že športové organizácie musia mať zvoleného vlastného kontrolóra. Čo však v prípade ak sme občianske združenie, ktoré nemá zriadený kontrolný orgán?

Zamestnávanie / Dobrovoľníctvo: Nelegálna práca a vykonávanie dobrovoľníckej činnosti na športovom podujatí
Vytvorené:25. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Nejde o nelegálnu prácu, keď na športovom podujatí členovia dobrovoľného hasičského zboru robili bez nároku na mzdu a odmenu len ako dobrovoľníci a vykonávali zdravotnú a protipožiarnu hliadku, na ktorú sú riadne vyškolení?

Športová spoločnosť: Organizovanie bežeckého podujatia
Vytvorené:17. 09. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Máme záujem zorganizovať bežecké podujatie v spolupráci s obcou (predpokladaná účasť bežcov - cca 40). Aké povinnosti musíme splniť? V zákone o organizovaní športových podujatí som sa dočítala o tom, že je potrebné mať odbornú spôsobilosť, na získanie ktorej sa treba prihlásiť na webovom sídle národného športového zväzu. Na internete som našla viac stránok s označením Národný športový zväz, preto neviem, na ktorú sa obrátiť.

 

§ Športová spoločnosť: Organizovanie verejného športového podujatia - oznamovacia povinnosť
Vytvorené:25. 04. 2014
Autor:Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je občianske združenie zastrešujúce činnosť telovýchovnej jednoty v obci povinné oznámiť jednotlivé futbalové zápasy družstiev žiakov, dorastencov a mužov v zmysle zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí ?

 

Súdne rozhodnutia (24)
Najvyšší súd SR z 10.09.2019 - Vhodná forma na zverejňovanie rozhodnutí športových zväzov vs. lehota na odvolanie
Vytvorené:14. 07. 2020
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Žalobca podal žalobu na krajskom súde o preskúmanie rozhodnutia disciplinárnej komisie, ktorým uložila žalobcovi disciplinárne opatrenie - pozastavenie výkonu funkcie Športovec - pretekár na 6 mesiacov nepodmienečne a pokutu 1.000,00 €. Krajský súd konštatoval, že žaloba bola podaná po uplynutí zákonnej lehoty na jej podanie, t.j. oneskorene. Ako začiatok plynutia dvojmesačnej lehoty na podanie žaloby krajský súd považoval deň zverejnenie rozhodnutia na internetovej stránke žalovaného. Žalobca podal kasačnú sťažnosť. Podľa názoru žalobcu, keďže disciplinárny poriadok neupravuje spôsob doručenia rozhodnutia v odvolacom konaní, na základe systematického výkladu bola Odvolacia komisia SPF povinná na doručenie Rozhodnutia žalovaného žalobcovi aplikovať ustanovenia § 72, § 106, § 107 a § 111 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „Civilný sporový poriadok“ alebo „CSP“), ako predpisu obsahovo najvhodnejšieho (analógia iuris).

Sporným v prejednávanej veci bol spôsob oznamovania rozhodnutí Odvolacej komisie SPF prostredníctvom ich uverejnenia na webovom sídle žalovaného a s ním súvisiace stanovenia začiatku plynutia lehoty na podanie správnej žaloby na preskúmanie rozhodnutia Odvolacej komisie SPF. 

Súdny dvor Európskej únie z 12.05.2005 - K obmedzovaniu počtu hráčov z tretích krajín na zápase
Vytvorené:25. 06. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text
Pán Simutekov je rusky štátny príslušník, ktorý býval v čase rozhodujúcom pre spor vo veci samej v Španielsku, kde získal povolenie na pobyt a pracovné povolenie. Keďže bol zamestnaný ako profesionálny futbalista mal licenciu ako hráč nepochádzajúci zo Spoločenstva. Simutenkov predložil klubu žiadosť, aby nahradil jeho federálnu licenciu licenciou, akú majú hráči Spoločenstva s odvolaním na dohodu o partnerstve Spoločenstvá-Rusko. Klub túto žiadosť zamietol. nakoľko počet hráčov, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi členských štátov a ktorí môžu súčasne nastúpiť do zápasu je obmedzený, pán Simutenkov sa domnieva, že rozlišovanie medzi štátnymi príslušníkmi členského štátu EÚ alebo EHP a štátnych príslušníkov tretích štátov podľa tejto úpravy je, pokiaľ ide o ruských hráčov, nezlučiteľné s čl. 23 ods. 1 dohody o partnerstve Spoločenstvá- Rusko a že obmedzuje výkon jeho povolania.
Krajský súd Bratislava z 30.11.2016 - Rozhodnutie zväzu o neprijatí za člena vs. realizácia verejnej správy
Vytvorené:26. 02. 2020
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Krajskému súdu v Bratislave bola doručená žaloba žalobcu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného o neprijatí žalobcu za člena Slovenského Zväzu Karate na zasadnutí mimoriadnej konferencie Slovenského zväzu Karate. Z podanej žaloby vyplýva, že žalobca ako aj žalovaný sú občianskymi združeniami, zapísanými v Evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Podľa názoru krajského súdu Nemožno ponechať bez povšimnutia, že niekedy je obťažné rozlíšiť, či vec patrí do všeobecného súdnictva alebo do správneho súdnictva. Súd teda pri posudzovaní otázky, či uznesenie žalovaného je rozhodnutím podliehajúcim prieskumu súdu v správnom súdnictve skúmal, či ide o rozhodnutia vydané niektorým z orgánov v oblasti verejnej správy. Aj keď pojem „verejnej správy“ nie je možné dostatočne pozitívne vymedziť, možno ho charakterizovať tak, že sa jedná o realizáciu verejnej moci, ktorá má sledovať určitý verejný cieľ, alebo záujem, alebo realizáciu zákona, ktorá je vykonávaná osobami, ktoré nie sú nezávislými (od štátu). Z podanej žaloby súd zistil, že v prípade žalobcu a žalovaného ide o občianske združenia, ktoré sú zapísané v Evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy. Je zrejmé, že žalobca žaluje občianske združenie, ktoré nie je orgánom verejnej správy a ani mu zákon nezveril rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy. Z tohto dôvodu krajský súd postúpil vec Okresnému súdu Bratislava III na ďalšie konanie ako civilnému súdu vecne a miestne príslušnému na jej prejednanie a rozhodnutie.

Súdny dvor Európskej únie z 16.10.2008 - Oslobodenie služby úzko spojenej s výkonom športu od DPH
Vytvorené:23. 01. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Hockey Clubs sú športovými klubmi, ktoré sú vyhradené pre členov a zostavili viacero hokejových družstiev. Ich členovia platia ročný poplatok ako protihodnotu za práva spojené s ich členstvom. Ide o neregistrované združenia, ktoré nemajú právnu spôsobilosť.

Samotné Hockey Clubs sú členmi England Hockey, čo je nezisková organizácia, ktorej cieľom je podpora a rozvoj praxe hokeja v Anglicku. Platia jej členský poplatok, na ktorý England Hockey uplatňuje DPH.

Ako protihodnotu za poplatky, ktoré England Hockey vyberá, poskytuje svojim členom určité služby, teda schému klubovej akreditácie, kurzy pre trénerov, rozhodcov, učiteľov a mládež, sieť kancelárií na rozvoj hokeja, možnosti prístupu k financovaniu z vládnych fondov a lotérií, poradenstvo v oblasti marketingu a získavania sponzorov, služby v oblasti manažmentu klubov a poistenia pre kluby, ako aj usporadúvanie súťaží pre tímy.

Commissioners oznámili England Hockey, že na poplatky, ktoré vyberá a za ktoré ako protihodnotu poskytuje služby hokejovým klubom, ktoré sú jeho členmi, sa musí uplatňovať štandardná sadzba DPH. Keďže tieto kluby neboli osobami zúčastňujúcimi sa na športe, na tieto služby sa nevzťahovalo oslobodenie.

Hockey Clubs podali opravný prostriedok proti tomuto rozhodnutiu na VAT and Duties Tribunal, pričom tvrdili, že služby poskytované zo strany England Hockey sú oslobodené od DPH podľa článku 13 A ods. 1 písm. m) šiestej smernice.

Na základe tohto opravného prostriedku VAT and Duties Tribunal rozhodol, že služby poskytované zo strany England Hockey možno považovať za plnenia jednotlivým hráčom, členom Hockey Clubs, keďže tieto kluby majú postavenie neregistrovaného združenia bez právnej spôsobilosti. Tieto kluby sa majú považovať za „transparentné“ a ich jednotliví členovia musia byť zohľadnení prostredníctvom týchto klubov na určenie toho, či England Hockey poskytuje služby, ktoré majú úzke spojenie so športom, „osobám zúčastňujúcim sa na športe“, pričom tieto poskytnutia služieb sú v takom prípade oslobodené od DPH.

Commissioners podali odvolanie proti tomuto rozhodnutiu na High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, pričom uviedli, že Hockey Clubs nemožno považovať za „transparentné“ na účely DPH. 

Súdny dvor Európskej únie z 04.02.2016 - K sprostredkovaniu stávok na športové podujatie
Vytvorené: 5. 12. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Štátna zmluva o hazardných hrách zaviedla verejný monopol na organizovanie a sprostredkúvanie stávok na športové podujatia tým, že zakázala organizovanie a sprostredkúvanie stávok na športové podujatia bez povolenia vydaného príslušným orgánom Spolkovej krajiny Bavorsko a zároveň vylúčila vydanie takýchto povolení súkromným prevádzkovateľom. Uplynutím účinnosti zmluvy o hazardných hrách sa jej pravidlá budú uplatňovaťv Bavorsku ako právna úprava danej krajiny.  Spor sa týkal činnosti sprostredkúvania stávok na športové podujatia prostredníctvom stávkového automatu inštalovaného v športovom bare nachádzajúcom sa v Bavorsku bez toho,aby bolo vydané povolenie príslušným orgánom dotknutej spolkovej krajiny. Obvinená sprostredkúvala takéto stávky spoločnosti usadenej v Rakúsku, ktorá mala koncesiu v Rakúsku, ktorá jej povoľovala organizovať stávky na športové podujatia. Uvedená spoločnosť však nemala licenciu na organizovanie takýchto stávok v Nemecku.Vnútroštátny súd zastáva názor, že objektívne prvky porušenia trestného zákona sú splnené, avšak má pochybnosť o trestnoprávnej povahe týchto činností vzhľadom na právo Únie.

Najvyšší súd SR z 28.11.2012 - Prípustnosť zániku nájomného vzťahu z dôvodov upravených v rámci všeobecných ustanovení o nájomnej zmluve
Vytvorené:25. 04. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Právny predchodca žalobcu ako prenajímateľ a žalovaný ako nájomca uzatvorili zmluvu o nájme nebytových priestorov, v ktorej si dojednali možnosť odstúpenia od zmluvy v prípade neplatenia nájomného zo strany nájomcu. Po zmene v osobe prenajímateľa žalovaný neplatil nájomné, v dôsledku čoho žalobca od zmluvy o nájme nebytových priestorov odstúpil.  

 

 

Najvyšší súd SR z 29.06.2016 - Golfový klub ako verejné priestranstvo
Vytvorené:25. 04. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Mesto ako správca dane vydalo rozhodnutie, ktorým klubu (žalobcovi) ako vlastníkovi pozemkov vyrubilo daň z nehnuteľností nachádzajúcich sa v extraviláne, napriek tomu, že svojim všeobecne záväzným nariadením upravilo, že od dane z nehnuteľností sú v oslobodené pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk. Išlo o pozemok so spôsobom využitia – ihrisko, štadión, kúpalisko, športová dráha, autokemp, táborisko a iné. Hlavnou činnosťou klubu bolo organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských aktivít so zameraním na golf v jeho širokom spektre činností.

Ústavný súd SR z 24.02.2016 - K ochrane osobnosti trénera v súvislosti s uverejnením informácií o neúspešných výsledkov jeho mužstva v médiách
Vytvorené:10. 04. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Z obsahu sťažnosti a jej príloh vyplýva, že voči sťažovateľke (obchodnej spoločnosti - športovému denníku) sa žalobou podanou na súde domáhal žalobca (športový tréner) svojho práva na ochranu osobnosti podľa § 11 a nasledujúcich zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Súd vo veci sťažovateľky rozhodol rozsudkom, ktorým uložil sťažovateľke povinnosť uverejniť ospravedlnenie v špecifikovanom denníku a nahradiť žalobcovi nemajetkovú ujmu sumou 7 000 €.

Súdny dvor Európskej únie z 26.10.2017 - Činnosti vykazujúce na pohľad zanedbateľný fyzický prvok nie je možné považovať za športové činnosti na účely platenia DPH
Vytvorené: 3. 04. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

The English Bridge Union Limited je vnútroštátna nezisková organizácia poverená úpravou pravidiel a rozvojom športového bridžu v Anglicku. Táto kartová hra predstavuje formu hry bridž, ktorá sa hrá na súťažiach na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni a v ktorej každá skupina hráčov hrá postupne s rovnakým súborom kariet ako ich protihráči pri iných stoloch. Poradie tak závisí od konkrétneho výkonu. The English Bridge Union Limited, ktorej členmi sú okresné združenia a jednotlivci, organizuje turnaje športového bridžu, pričom vyberá od hráčov za účasť vstupné poplatky. Z týchto poplatkov platí DPH.Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi organizáciou The English Bridge Union Limited a daňového a colného orgánu Spojeného kráľovstva týkajúceho sa toho, či majú podliehať dani z pridanej hodnoty (DPH) vstupné poplatky, ktoré vyberá The English Bridge Union Limited na ňou organizované turnaje športového bridžu.

Krajský súd Trnava z 26.07.2017 - K poraneniu hráča počas hry vs. porušenie pravidiel hry
Vytvorené:13. 09. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Na futbalovom zápase došlo k stretu hráčov počas boja o loptu, na základe čoho došlo k zraneniu jedného z nich. Súdy sa museli vysporiadať s otázkou, či išlo o spôsob hry zo strany žalovaného, ktorý je dovolený alebo išlo o zakázanú hru a posúdiť nárok na náhradu škody, ktorý by z tohto úkonu plynul. 

Krajský súd Košice z 06.12.2016 - K priestupkom diváckeho násilia aj v kontexte nového Zákona o športe
Vytvorené:23. 08. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom súdneho preskúmavania je rozhodnutie o priestupku, ktorého sa mal dopustiť žalobca tým, že v obci počas zápasu medzi mužstvami vniesol na futbalový štadión do sektoru hostí pyrotechnické výrobky - dve svetlice, teda vniesol na miesto konania podujatia pyrotechnický výrobok, čím sa dopustil priestupku podľa § 26 ods.1 písm. a) zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní športových podujatí, a to tým, že porušil zákaz podľa § 16 písm.a) citovaného zákona. Za uvedený skutok bola žalobcovi po znížení v odvolacom konaní uložená pokuta 100,-- eur a prepadnutie veci.

Krajský súd Žilina z 08.09.2015 - Ohrozenie bezproblémového priebehu športového podujatia opomenutím povinnosti zakúpiť si vstupenku s vyhradeným miestom
Vytvorené:16. 08. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Na konaní športového podujatia 23. Corgoň ligy v Ružomberku medzi mužstvami MŠK Ružomberok a FK Dukla Banská Bystrica bolo potrebné zakúpiť si vstupenku s vyhradeným miestom pre divákov podporujúcich domáce mužstvo z dôvodu, že išlo o rizikové podujatie. Obvinený ako divák si zakúpil vstupenku do sektora „D“, ktorý bol vyhradený pre domácich fanúšikov, pričom povzbudzoval klub FK Dukla Banská Bystrica. Na základe tohto konania mu bola uložená sankcia podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. 

Krajský súd Košice z 17.03.2016 - K posúdeniu právneho vzťahu medzi profi športovcom a klubom
Vytvorené:29. 06. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Súd rozsudkom zamietol žalobný návrh, ktorým sa žalobca (profesionálny hokejista) domáhal určenia, že výpoveď daná mu hokejovým klubom je neplatná a ktorým žiadal zaplatenie sumy 58.600,- eur titulom nevyplatenej odmeny.

Krajský súd Trenčín z 18.05.2016 - K zodpovednosti športovca za škodu spôsobenú inému športovcovi porušením stanovených pravidiel hry
Vytvorené:30. 11. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom sporu je posúdenie otázky zodpovednosti športovca za škodu spôsobenú inému športovcovi porušením stanovených pravidiel hry, keď počas futbalového zápasu došlo k zraneniu športovca po zákroku odporcu, ktorý hlavný rozhodca zápasu posúdil ako faul a udelil odporcovi žltú kartu.

Ústavný súd ČR z 28.02.2008 - K posudzovaniu zodpovednosti za škodu na zdraví pri športe zo strany súdu
Vytvorené: 6. 09. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu stěžovatel napadl usnesení Nejvyššího soudu, kterým bylo odmítnuto jeho dovolání ve věci odsouzení pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb. trestního zákona přičemž podle § 24 odst. 1 téhož zákona bylo upuštěno od jeho potrestání. Trestná činnost, kterou byl shledán vinným, spočívala, stručně shrnuto, ve způsobení zranění jinému hráči při zápasu v kopané.

Stěžovatel především nesouhlasí s tím, že by předmětné jednání bylo možno posoudit jako nedbalostní ve smyslu § 5 písm. a) trestního zákona (dle kterého se o vědomou nedbalost pachatele jedná tehdy, pokud "věděl, že může způsobem v tomto zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí") . Z toho, že se vrhnul poškozenému pod nohy, nelze dovozovat nepřiměřené použití síly. Domnívá se, že takové zákroky jsou v kopané na denním pořádku. Rozhodčí nikdy neobjasnil, zda žlutou udělil po právu. Tvrdí, že se nechoval mimo rámec pravidel kopané a i pokud by tato pravidla porušena byla, pak nikoliv nějakým mimořádným způsobem. Je přesvědčen, že předpokladem vzniku jeho trestněprávní odpovědnosti bylo porušení pravidel kopané a to určité intenzity. Soud přitom nemůže bez dalšího vycházet pouze z rozhodnutí např. rozhodčího, nýbrž musí sám velmi podrobně posoudit, zda došlo skutečně k porušení pravidel, jeho intenzitu, oprávněnost závěru rozhodčího atd. To stěžovatel v rozhodnutích obecných soudů ve své věci postrádá a v této souvislosti odkazuje na čl. 39 Listiny základních práv a svobod, dle kterého "jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit."

Najvyšší súd ČR z 20.05.2015 - K posúdeniu intenzity porušovania pravidiel pri športovom zápase
Vytvorené:25. 08. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Předmetem sporu je posouzení otázky, zda, popřípadě kdy uvedený způsob hry tzv. „skluzem“ lze považovat při boji o míč za takové porušení pravidel kopané, jež by zakládalo občanskoprávní odpovědnost z důvodu porušení prevenční povinnosti podle § 415 obč. zák.

Najvyšší správny súd ČR z 29.11.2011 - K posúdeniu cestovných výdavkov profesionálneho športovca
Vytvorené: 6. 07. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Stěžovatel v kasační stížnosti namítá nezákonnost napadeného rozsudku krajského soudu a vady správního řízení. Spornou právní otázkou bylo v daném případě posouzení činnosti stěžovatele jakožto profesionálního hráče ledního hokeje: zda se jednalo o výkon nezávislého povolání, anebo o pracovněprávní vztah. Krajský soud prý znovu posoudil zjištěný skutkový stav a vyhodnotil jej právně odlišně, než učinily správní orgány. Stěžovatel tvrdí, že žalovaný neunesl důkazní břemeno ohledně prokázání místa výkonu jeho podnikatelské činnosti. Stěžovatel vychází z toho, že tímto místem je Milevsko, nicméně správní orgány za toto místo označily zimní stadion HC Sparta Praha, neboť právě za tento klub stěžovatel hraje. Z hráčské smlouvy prý však místo výkonu činnosti neplyne, přičemž je zřejmé, že profesionální hráč má i řadu jiných povinností než hrát hokej. Navíc, hráč pobírá odměnu, i pokud je zraněný a hrát nemůže. Stěžovatel proto uvádí, že ze smluvních povinností hokejového hráče plyne, že tyto činnosti může plnit na různých místech, a to včetně místa trvalého bydliště. Pobyt v bydlišti přitom není stejný jako kompletní fyzická a psychická příprava. Souhrnně tvrdí, že prokázal pravdivost svých tvrzení a oprávněnost svého postupu, proto měl opak prokázat ve smyslu ustanovení § 31 odst. 9 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků („daňový řád“) žalovaný, případně měl stěžovatele vyzvat k průkazu místa výkonu práce.  Z popsaných důvodů stěžovatel navrhuje napadený rozsudek krajského soudu zrušit.

Najvyšší súd ČR z 21.03.2007 - K aplikácii trestného práva na športové úrazy spôsobené z nedbanlivosti vs. športové pravidlá
Vytvorené:23. 06. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Podle názoru dovolatele je při posuzování obdobných jednání nutno přihlédnout zejména k tomu, zda při jednání šlo o naprosto ojedinělý exces z pravidel sportovní hry či nikoli. V průběhu projednávání věci bylo prokázáno, že v daném případě o takový exces nešlo. Dle rozhodčího sice došlo k porušení pravidel kopané, avšak nikoli značné intenzity, v důsledku které by obžalovanému zajisté udělil kartu červenou. V průběhu dokazování bylo dle dovolatele mimo jakoukoliv pochybnost prokázáno, že obžalovaný se snažil odehrát míč a pouze v důsledku naprosto nepředvídatelné kličky poškozeného došlo k jeho poranění. Dle názoru obviněného tak nelze hovořit o nedbalostním jednání ve smyslu ustanovení § 5 písm. a) tr. zákona a není tak naplněna subjektivní stránka trestného činu. Dovolatel tvrdí, že pokud se jednalo o porušení pravidel kopané (což ostatně nepopírá), pak se nejednalo o takové porušení pravidel, které by nějakým mimořádným způsobem svým provedením nějak mimořádně vybočovalo z rámce běžných fotbalových zákroků v průběhu hry. Za zásadní považuje i samotnou skutečnost, že se jednalo o zákrok v průběhu hry. 

Najvyšší súd SR z 20.07.2011 - K miestnej príslušnosti súdu spory vyplývajúce z porušenia pravidiel športovej súťaže
Vytvorené: 4. 05. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Z obsahu predloženého spisového materiálu vyplýva, že žalobca podaním doručeným Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky žiadal, aby súd zrušil s okamžitou platnosťou rozhodnutie žalovaného a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Žalovaný svojím rozhodnutím potvrdil rozhodnutie disciplinárnej komisie Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov, ktorým bol žalobcovi uložený nepodmienečný trest zastavenia pretekárskej činnosti do konca kalendárneho roka 2010. Zo stanov žalovaného vyplýva, že je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb so záujmom o šport telesne postihnutých s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky, ktorý je zriadený ako právnická osoba vo forme občianskeho združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení. Krajský súd svoj nesúhlas odôvodnil tým, že v danom prípade je predmetom preskúmania rozhodnutie Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov, jeho disciplinárnej komisie, ktorým uložil svojmu členovi (žalobcovi) nepodmienečný trest zastavenia pretekárskej činnosti do konca kalendárneho roka 2010 s poukazom na to, že žalovaný plní úlohy v oblasti športu na základe zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu v platnom znení a podľa § 8 ods. 1 citovaného zákona je národný športový zväz občianske združenie. 

Súdny dvor Európskej únie z 16.03.2010 - Zaviazanie hráča na náhradu škody z dôvodu porušenia povinnosti uzavrieť prvú profesionálnu hráčsku zmluvu s klubom, ktorý hráča vychoval
Vytvorené: 3. 10. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi futbalovým klubom Olympique Lyonnais SASP a Olivierom Bernardom, profesionálnym futbalovým hráčom, ako aj futbalovým klubom podľa anglického práva Newcastle UFC vo veci zaplatenia náhrady škody zo strany O. Bernarda a Newcastle UFC z dôvodu, že O. Bernard jednostranne porušil svoje záväzky vyplývajúce z článku 23 Charty profesionálneho futbalu na sezónu 1997 – 1998 prijatej Francúzskym futbalovým zväzom.

Súd prvého stupňa z 30.09.2004 - Právna povaha antidopingových pravidiel
Vytvorené: 3. 10. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom je návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým sa zamietol návrh žalobcov proti Medzinárodnému olympijskému výboru na vyslovenie nesúladu niektorých predpisov prijatých touto organizáciou a uplatňovaných Medzinárodnou plaveckou federáciou, ako aj niektorých praktík používaných pri dopingových kontrolách s predpismi práva Spoločenstva o hospodárskej súťaži a slobodnom poskytovaní služieb.

Najvyšší súd ČR z 17.03.2010 - Uloženie pokuty občianskym združením z dôvodu svojvoľného opustenia hracej plochy mužstvom
Vytvorené: 3. 10. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Obvodní soud pro Prahu 1 svým rozsudkem zamítl žalobu, kterou se žalující strana domáhala určení, že rozhodnutí Odvolací a revizní komise Českomoravského fotbalového svazu (dále jen „ČMFS“) je v rozporu se Stanovami ČMFS. Uvedeným rozhodnutím nebylo vyhověno odvolání žalobce proti rozhodnutí Disciplinární komise ČMFS, kterým byla žalobci uložena na základě Přílohy 2 čl. 3 a čl. 6 odst. 5 Disciplinárního řádu ČMFS pokuta 2.000.000,- Kč za svévolné opuštění hrací plochy družstvem (mužstvem) žalobce. Důvodem opuštění hřiště v tomto případě měla být podle žalobce nedostatečná pořadatelská služba, vhazování předmětů do prostoru hřiště a verbální útoky na rozhodčí. Žalobce podanou žalobu odůvodňoval tím, že rozhodnutí Odvolací a revizní komise je v rozporu se stanovami žalovaného, a to s ohledem na procesní pochybení, která měla předcházet vydání tohoto rozhodnutí. Pochybení mělo podle žalobce spočívat v tom, že vnitřní předpisy jasně neupravují lhůty pro řízení před orgány žalovaného a žalovaný se také nevypořádal ve svém rozhodnutí s interními poplatkovými otázkami. Žalobce byl podle svých tvrzení zkrácen na právech, jelikož neměl možnost se seznámit s podklady pro řízení před Odvolací a revizní komisí. Dále žalobce namítal rozpor mezi písemným odůvodněním a ústně sdělenými důvody rozhodnutí při jeho vyhlášení komisí, které se týkaly porušení fotbalových předpisů, o nichž měla být vypracována zpráva pro Výkonný výbor ČMFS. Tím také mělo dojít k porušení čl. 21 odst. 2 a 3 stanov žalovaného.

Súdny dvor Európskej únie z 15.12.1995 - Profesionálni športovci vs. prestupové pravidlá stanovujúce novému klubu povinnosť zaplatiť odškodnenie pôvodnému klubu
Vytvorené: 3. 10. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text
  • Pán Bosman, profesionálny futbalista a belgický štátny príslušník, bol od roku 1988 v pracovnoprávnom vzťahu s RCL, belgickým prvoligovým futbalovým klubom, pričom platnosť zmluvy, ktorá mu zabezpečovala priemernú mesačnú mzdu 120 000 BFR vrátane odmien, skončila 30. júna 1990.
  • Dňa 21. apríla 1990 navrhol RCL pánovi Bosmanovi uzatvorenie novej zmluvy na jednu sezónu s mesačnou mzdou zníženou na 30 000 BFR, teda na minimálnu sumu ustanovenú federálnym predpisom URBSFA.
  • Keďže pán Bosman zmluvu odmietol podpísať, bol zapísaný do zoznamu hráčov určených na prestup. Suma odškodnenia za jeho výcvik bola stanovená podľa predmetného predpisu na 11 743 000 BFR.
  • Keďže žiadny klub neprejavil záujem o nútený prestup, pán Bosman nadviazal kontakt s druholigovým francúzskym klubom Dunkerque, ktorý mu ponúkol mesačnú mzdu 100 000 BFR plus príplatok pri uzavretí zmluvy vo výške približne 900 000 BFR. 
  • Dňa 27. júla 1990 RCL zároveň uzavrel zmluvu s klubom Dunkerque o dočasnom prestupe pána Bosmana na obdobie jedného roka na základe odškodnenia vo výške 1 200 000 BRF, ktoré musí klub Dunkerque zaplatiť RCL a ktoré je splatné dňom, keď Francúzska futbalová federácia (ďalej len „FFF“) dostane osvedčenie o prestupe vydané URBSFA. Touto zmluvou sa okrem iného poskytlo klubu v Dunkerque neodvolateľné prednostné právo na definitívny prestup hráča za sumu 4 800 000 BFR. Obidve zmluvy, jedna uzavretá medzi klubom Dunkerque a RCL a druhá medzi klubom Dunkerque a pánom Bosmanom, však obsahovali odkladaciu podmienku, podľa ktorej osvedčenie o prestupe musel URBSFA poslať FFF do dátumu odohrania prvého zápasu v sezóne, ktorý sa mal konať 2. augusta 1990.
  • Keďže RCL mal pochybnosti o platobnej schopnosti klubu Dunkerque, nepožiadal URBSFA, aby predmetné osvedčenie poslal FFF. Preto ani jedna zmluva nenadobudla účinnosť. RCL okrem toho 31. júla 1990 pozastavil pánovi Bosmanovi činnosť, čím mu zabránil hrať počas celej sezóny.
z 30.11.-1 -
Vytvorené:30. 11. -1
Autor:
Zobraz celý text

K príslušnosti správneho súdu:

 

Napĺňaním poslania SPF v spoločnosti sa sleduje verejný záujem a dosahujú sa ciele SPF späté s harmonickým rozvojom športu vo všeobecnosti a napĺňania verejného záujmu v športe, ktorým sú podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie na významných súťažiach, ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva.  Vo všeobecnosti možno konštatovať, že verejný záujem je opakom tzv. súkromného záujmu a z povahy veci je možné odvodiť, že ide o taký záujem, ktorý by bolo možné označiť za všeobecne či verejne prospešný, ktorého nositelia sú síce bližšie neurčení, ale aspoň rámcovo definovateľní, a to okruhom, či spoločenstvom osôb, ako tzv. verejnosť. Tieto záujmy nesmú byť v rozpore s platnými právnymi predpismi, pričom verejné záujmy súvisia s režimom verejného práva, ako i poslaním a úlohami orgánov verejnej moci. Podmienka verejného záujmu musí mať obsah, ktorý slúži na dosiahnutie cieľa ustanoveného ústavou. Verejným záujmom v športe sa v zmysle ustanovenia § 2 zákona o športe rozumie „podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie Slovenskej republiky (ďalej len „športová reprezentácia“) na významnej súťaži, ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva.“

 

Z uvedeného vyplýva, že z hľadiska verejného záujmu športové organizácie spĺňajú podmienky definície orgánu konajúceho vo verejnom záujme. Jednou zo zložiek verejnej správy je aj záujmová samospráva, kam patria predovšetkým rôzne stavovské organizácie, ale aj iné korporácie fungujúce na záujmovom princípe o členstvo v tejto organizácii. Pod uvedený pojem možno subsumovať všetky inštitúcie, ktoré svoju existenciu odvodzujú od združovacieho práva a zároveň tie, ktoré spája konkrétny spoločenský záujem. Podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky možno v kontexte športových organizácií a ich disciplinárnych orgánov hovoriť o týchto ako o orgánoch záujmovej samosprávy sui generis, ktorým zákon o športe zveril okrem iného právomoc rozhodovať o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb. Zákon o športe svojou dikciou zároveň upravil pri športovej organizácii, ktorá rozhoduje ako disciplinárny orgán o disciplinárnom previnení svojho člena, definíciu orgánu verejnej správy (§ 4 písm. c/ SSP). 

K doručovaniu rozhodnutí v odvolacom konaní: 

Vzhľadom na rozporuplnosť a možnú rozdielnosť výkladu ustanovení disciplinárnych poriadkov vo veci oznamovania rozhodnutí disciplinárnych komisií, Najvyšší súd Slovenskej republiky považuje za nevyhnutné upraviť predmetnú problematiku doručovania rozhodnutí v disciplinárnych konaniach odkazom  na  zákon  o  športe,  a  to  v  záujme  predchádzania  vzniku  pochybností  o  určení  momentu oznámenia daného rozhodnutia účastníkovi disciplinárneho konania, ktoré predstavuje kľúčový aspekt z hľadiska stanovenia začiatku plynutia lehôt. Optimálnym riešením, umožňujúcim eliminovať riziko vzniku obdobných sporov, je stanovenie takej formy oznamovania rozhodnutí Odvolacej komisie SPF (resp.  disciplinárnych  orgánov),  ktorá  zabezpečí,  aby  sa  predmetné  rozhodnutie  reálne  dostalo  do dispozičnej sféry dotknutého účastníka disciplinárneho konania, a tým pádom, aby oboznámenie sa s jeho  obsahom  nebolo  závislé  iba  od  jeho  aktivity  spočívajúcej  v  iniciatívnom  sledovaní  webového sídla žalovaného. Zákonom stanovenou formou je doručenie disciplinárneho rozhodnutia disciplinárne stíhanej  osobe  v  písomnej,  resp.  elektronickej  forme  tak,  ako  to  upravuje  v  ustanovení  §  99  ods.4 zákon o športe.

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (4)
§ z 30.07.2014 - NKÚ c/a Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode – vynakladanie verejných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie plnenia úloh v oblasti športu
Vytvorené:10. 08. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Predmetom kontroly bolo dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť a efektívnosť čerpania dotácií poskytnutých v rámci Národného programu rozvoja športu na vytváranie materiálnych, technických, personálnych a ďalších podmienok pre rozvoj športu.

§ z 24.07.2014 - NKÚ c/a Slovenský atletický zväz – kontrola vynakladania verejných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie plnenia úloh v oblasti športu
Vytvorené:27. 07. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Predmetom kontroly bola analýza čerpania poskytnutých finančných prostriedkov a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri schvaľovaní a čerpaní finančných prostriedkov.

§ z 01.08.2014 - NKÚ c/a Slovenský zväz rybolovnej techniky – kontrola vynakladania verejných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie plnenia úloh v oblasti športu
Vytvorené:14. 07. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Predmetom kontroly bola analýza poskytnutej dotácie z prostriedkov štátneho rozpočtu, správnosť a úplnosť vypracovania žiadosti, uzatvorenia zmluvy a oprávnenosť žiadateľa, dodržiavanie podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu.

§ z 24.07.2014 - NKÚ c/a Slovenský tenisový zväz – kontrola vynakladania verejných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie plnenia úloh v oblasti športu
Vytvorené:30. 06. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Predmetom kontroly bola analýza čerpania poskytnutých finančných prostriedkov a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri schvaľovaní a čerpaní finančných prostriedkov.

Vzory dokumentov (13)
Stanovy športového klubu s dôvodovou správou
Vytvorené:11. 07. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Stiahni súbor
Predložený vzor stanov spĺňa zákonné požiadavky na to, aby športový klub mohol byť prijímateľom verejných prostriedkov, a takisto získavať finančné prostriedky zo sponzorských zmlúv.
Zmluva o výkone činnosti športového odborníka
Vytvorené:28. 02. 2018
Autor:JUDr. Jaroslav Čollák PhD.
Stiahni súbor
Autor prináša širšej verejnosti zmluvy v zmysle z.č. 450/2015 Z.z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o športe) v súlade s konceptom, ktorý autor navrhoval ako ucelený zmuvný systém pre všetky zmluvné typy, ktoré Zákon o športe prináša. Rovnakým systémom autor pre širšiu verejnosť pripravil (i) zmluvu o sponzorstve, (ii) zmluvu o príprave talentovaného športovca, (iii) zmluvu o amatérskom vykonávaní športu, (iv) zmluvu o dobrovoľníckej činnosti a (v) zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu a (vi) zmluvu o výkone činnosti športového odborníka (zavedená novelou Zákon o športe č. 335/2017 Z.z.). Všetky uvedené zmluvy zverejnuje autor na tejto stránke ako "nadväzujúce" podstránky základného príspevku, v ktorom prezentoval systematiku ich prípravy. Autor predmetné zmluvy zverejňuje ako člen pracovnej skupiny, ktorá pripravovala spomínaný zákon o športe a to v rámci jeho účasti na projekte implmentácie Zákona o športe, ktorý je zastrešený občianskym združením Učená právnická spoločnosť. POZNÁMKA: Autor dáva do pozornosti širšej verejnosti, že predmetná Zmluva o výkone činnosti športového odborníka vypracovaná podľa ustanovenia § 49a ZoŠ nie je jediným zmluvným typom, na základe ktorého môže vykonávať športový odborník pre športovú organizáciu športovú činnosť. Športový odborník môže na základe ustanovenia § 6 ods. 3 ZOŠ aj naďalej vykonávať činnosť ako podnikanie (ako samostatne zárobkovo činná osoba, fakturujúc športovej organizácii služby - odporúčame uzavrieť nepomenovanú zmluvu v režime ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v z.n.p.) zamestnanec zmluva o výkone činnosti športového odborníka pracovnoprávny vzťah klasický, alebo obdobný pracovnoprávny vzťah ako dobrovoľník bez zmluvy
Zmluva o refundácii fin. prostriedkov z príspevku uznanému športu určených na talentovanú mládež
Vytvorené:22. 08. 2017
Autor:Učená právnická spoločnosť
Stiahni súbor
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR pokrýva vzťah športových klubov ako členov národných športových zväzov a konkrétneho národného športového zväzu. Zmluva upravuje podmienky poskytnutia finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na zabezpečenie rozvoja a prípravy talentovanej mládeže v rámci Centra talentovanej mládeže Zväzu pre kalendárny rok, t.j. časti z príspevku uznanému športu podľa § 69 ods. 5 písm. b) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zásady pre poskytovanie odmeny a náhrad kontrolórovi
Vytvorené:17. 08. 2016
Autor:Učená právnická spoločnosť
Stiahni súbor
Podľa § 12 ods. 6 a 7 Zákona o športe: (6) Kontrolór má právo na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s výkonom funkcie kontrolóra. Cestovné náhrady sa poskytujú podľa osobitného predpisu.8) (7) Za výkon funkcie kontrolóra môže byť kontrolórovi vyplácaná náhrada za stratu času a odmena, ktorej výšku alebo spôsob jej určenia schvaľuje najvyšší orgán športovej organizácie. Kontrolór športovej organizácie je novým inštitútom, ktorého hlavným poslaním je podpora znalostného manažmentu športových organizácií a predchádzanie závažným nedostatkom v činnosti, ktoré by mohli mať za následok stratu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov. Činnosť, ktorú bude vykonávať kontrolór je odborné náročná (musí poznať ekonomické, právne i športové aspekty fungovanmia športovej organizácie a pravidlá jej fungovania). Ako osobitný typ športového odborníka má náplň činnosti vymedzenú v zákone o športe. Zvolia si ho sami členovia občianskeho združenia na ochranu záujmov ich športovej organizácie. Na základe požiadavky športových organizácií vypracovala pracovná skupiny zásady na určenie odmeny a náhrad kontrolóra, ktoré by mali poslúžiť ako pomôcka pre národné športové zväzy a iné športové organizácie pri primeranom nastavení odmeny a náhrad kontrolóra, ktorú schvaľuje najvyšší orgán športovej organizácie.
Zmluva o sponzorstve - športovec/športový odborník
Vytvorené:17. 08. 2016
Autor:Účená právnická spoločnosť
Stiahni súbor
Zákon č. 440/2016 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje v § 50 a 51 nový zmluvný typ - ZMLUVU o SPONZORSTVE v ŠPORTE, ktorá je inštitútom vypĺňajúcim v slovenskom právnom poriadku priestor medzi darovacou zmluvou a zmluvou o reklame. Možnosť použitia zmluvy o sponzorstve v športe je obmedzená na priestor športových organizácií športových odborníkov a športovcov registrovaných v informačnom systéme v športe, ktoré sú členmi národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo je medzinárodnej športovej organizácie.
Zmluva o sponzorstve - športová organizácia
Vytvorené:17. 08. 2016
Autor:Učená právnická spoločnosť
Stiahni súbor
Zákon č. 440/2016 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje v § 50 a 51 nový zmluvný typ - ZMLUVU o SPONZORSTVE v ŠPORTE, ktorá je inštitútom vypĺňajúcim v slovenskom právnom poriadku priestor medzi darovacou zmluvou a zmluvou o reklame. Možnosť použitia zmluvy o sponzorstve v športe je obmedzená na priestor športových organizácií športových odborníkov a športovcov registrovaných v informačnom systéme v športe, ktoré sú členmi národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo je medzinárodnej športovej organizácie.
Zmluva o amatérskom vykonávaní športu
Vytvorené:20. 04. 2016
Autor:Učps
Stiahni súbor
Autor prináša širšej verejnosti zmluvu o amatérskom vykonávaní športu ako jeden zo zmluvných typov, ktoré so sebou prináša nový zákon o športe.
Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu
Vytvorené:22. 02. 2016
Autor:Učená právnická spoločnosť
Stiahni súbor
Prinášame Vám ďalší vzor zmluvy podľa § 4 ods. 3 písm. a), § 35 a nasl. Zákona o športe, zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu určenej pre športové kluby a športovcov, ktorých vzťah vykazuje znaky závislej práce, pričom podľa definície uvedenej v § 1 ods. 2 Zákonníka práce: "(1) Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom."
Smernica o elektronickom hlasovaní per rollam pre športové kluby
Vytvorené:19. 02. 2016
Autor:Učps
Stiahni súbor
Smernica o elektronickom hlasovaní per rollam je procesným predpisom, ktorého prijatie sa odporúča pre športové organizácie všetkých typov v záujme zrýchlenia a zlacnenia rozhodovacích procesov. V dnešnej modernej dobe sú kľúčovými parametrami manažovania akejkoľvek činnosti čas a náročnosť, nielen finančná ale aj personálna, administratívna, či logistická. V každodenných procesoch prebiehajúcich v športových organizáciách je veľmi často potrebné, aby bol určitý postup v súlade s predpismi športovej organizácie odsúhlasený príslušným orgánom športovej organizácie, ktorý má stanovami alebo iným predpisom zväzu zverenú kompetenciu na posúdenie a rozhodnutie veci. Funkcionári vo vrcholných výkonných manažérskych funkciách v športe (členovia exekutívy) sú pomerne často z rôznych častí Slovenska, majú často aj iné pracovné pozície a v prípade ich osobnej účasti na zasadnutí v Bratislave alebo na inom mieste Slovenska vzniká často problém skoordinovať účasť na pracovnom stretnutí, ktoré často trvá 1-2 hodiny avšak naruší celodenný program športových funkcionárov a komplikuje im život. Aj preto je postupne čím ďalej viac funkcionárov vo zväzoch z Bratislavy a okolia, čo nie je úplne ideálne. Smernica o elektronickom hlasovaní per rollam upravuje férový postup, v rámci ktorého členovia kolektívneho orgánu športovej organizácie na základe elektronicky doručených podkladov schvália alebo neschvália návrh rozhodnutia, ktorý je im elektronicky predložený na hlasovanie. Výsledkom procesu upraveného v smernici je riadne zadokumentované rozhodnutie (negatívne alebo pozitívne) orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnutie v príslušnej veci vydať. V rámci dobudovania informačného systému športu bude proces upravený smernicou o elektronickom hlasovaní per rollam premietnutý do funkcionality IS športu, ktorá umožní orgánom národných športových zväzov využívať túto funkcionalitu ako službu, ktorá po uskutočnení elektronického hlasovania automaticky vygeneruje a zverejní na športovom portáli (§ 82 ods. 2 písm. f) zápisnicu o hlasovaní so schváleným rozhodnutím.
Smernica o elektronickom hlasovaní per rollam pre športový zväz
Vytvorené:19. 02. 2016
Autor:Učps
Stiahni súbor
Smernica o elektronickom hlasovaní per rollam je procesným predpisom, ktorého prijatie sa odporúča pre športové organizácie všetkých typov v záujme zrýchlenia a zlacnenia rozhodovacích procesov. V dnešnej modernej dobe sú kľúčovými parametrami manažovania akejkoľvek činnosti čas a náročnosť, nielen finančná ale aj personálna, administratívna, či logistická. V každodenných procesoch prebiehajúcich v športových organizáciách je veľmi často potrebné, aby bol určitý postup v súlade s predpismi športovej organizácie odsúhlasený príslušným orgánom športovej organizácie, ktorý má stanovami alebo iným predpisom zväzu zverenú kompetenciu na posúdenie a rozhodnutie veci. Funkcionári vo vrcholných výkonných manažérskych funkciách v športe (členovia exekutívy) sú pomerne často z rôznych častí Slovenska, majú často aj iné pracovné pozície a v prípade ich osobnej účasti na zasadnutí v Bratislave alebo na inom mieste Slovenska vzniká často problém skoordinovať účasť na pracovnom stretnutí, ktoré často trvá 1-2 hodiny avšak naruší celodenný program športových funkcionárov a komplikuje im život. Aj preto je postupne čím ďalej viac funkcionárov vo zväzoch z Bratislavy a okolia, čo nie je úplne ideálne. Smernica o elektronickom hlasovaní per rollam upravuje férový postup, v rámci ktorého členovia kolektívneho orgánu športovej organizácie na základe elektronicky doručených podkladov schvália alebo neschvália návrh rozhodnutia, ktorý je im elektronicky predložený na hlasovanie. Výsledkom procesu upraveného v smernici je riadne zadokumentované rozhodnutie (negatívne alebo pozitívne) orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnutie v príslušnej veci vydať. V rámci dobudovania informačného systému športu bude proces upravený smernicou o elektronickom hlasovaní per rollam premietnutý do funkcionality IS športu, ktorá umožní orgánom národných športových zväzov využívať túto funkcionalitu ako službu, ktorá po uskutočnení elektronického hlasovania automaticky vygeneruje a zverejní na športovom portáli (§ 82 ods. 2 písm. f) zápisnicu o hlasovaní so schváleným rozhodnutím.
Smernica o elektronickom hlasovaní per rollam pre športovú organizáciu
Vytvorené:19. 02. 2016
Autor:Učps
Stiahni súbor
Smernica o elektronickom hlasovaní per rollam je procesným predpisom, ktorého prijatie sa odporúča pre športové organizácie všetkých typov v záujme zrýchlenia a zlacnenia rozhodovacích procesov. V dnešnej modernej dobe sú kľúčovými parametrami manažovania akejkoľvek činnosti čas a náročnosť, nielen finančná ale aj personálna, administratívna, či logistická. V každodenných procesoch prebiehajúcich v športových organizáciách je veľmi často potrebné, aby bol určitý postup v súlade s predpismi športovej organizácie odsúhlasený príslušným orgánom športovej organizácie, ktorý má stanovami alebo iným predpisom zväzu zverenú kompetenciu na posúdenie a rozhodnutie veci. Funkcionári vo vrcholných výkonných manažérskych funkciách v športe (členovia exekutívy) sú pomerne často z rôznych častí Slovenska, majú často aj iné pracovné pozície a v prípade ich osobnej účasti na zasadnutí v Bratislave alebo na inom mieste Slovenska vzniká často problém skoordinovať účasť na pracovnom stretnutí, ktoré často trvá 1-2 hodiny avšak naruší celodenný program športových funkcionárov a komplikuje im život. Aj preto je postupne čím ďalej viac funkcionárov vo zväzoch z Bratislavy a okolia, čo nie je úplne ideálne. Smernica o elektronickom hlasovaní per rollam upravuje férový postup, v rámci ktorého členovia kolektívneho orgánu športovej organizácie na základe elektronicky doručených podkladov schvália alebo neschvália návrh rozhodnutia, ktorý je im elektronicky predložený na hlasovanie. Výsledkom procesu upraveného v smernici je riadne zadokumentované rozhodnutie (negatívne alebo pozitívne) orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnutie v príslušnej veci vydať. V rámci dobudovania informačného systému športu bude proces upravený smernicou o elektronickom hlasovaní per rollam premietnutý do funkcionality IS športu, ktorá umožní orgánom národných športových zväzov využívať túto funkcionalitu ako službu, ktorá po uskutočnení elektronického hlasovania automaticky vygeneruje a zverejní na športovom portáli (§ 82 ods. 2 písm. f) zápisnicu o hlasovaní so schváleným rozhodnutím.
Usmernenie k predkladaniu zákonných potvrdení k žiadostiam o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2015
Vytvorené: 3. 10. 2014
Autor:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stiahni súbor
Prinášame Vám Usmernenie k predkladaniu zákonných potvrdení k žiadostiam o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2015 vypracované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Vytvorené:30. 11. -1
Autor:
Stiahni súbor
Register pojmov (50)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (1)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť