itretisektor | Dobrovoľníctvo - všeobecne

Dobrovoľníctvo - všeobecne

Dobrovoľníctvo je slobodne zvolená činnosť v prospech iných vykonávaná bez nároku na odmenu. V rozvinutých demokratických krajinách má dobrovoľníctvo dlhodobú tradíciu a ľudia sa tam denne zapájajú do dobrovoľníckych aktivít. Dobrovoľník (lat. voluntarius – ochotný, dobre naladený) má veľa charakteristík, ale vo všeobecnosti môžeme povedať, že je to človek, ktorý ponúka energiu, vedomosti, schopnosti, zručnosti a skúsenosti organizácii za dohodnutých podmienok a nie je za to finančne odmenený.

Dôvodové správy (9)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (21)
Dobrovoľníctvo: Novela zákona o podpore práce s mládežou
Vytvorené:12. 03. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text
Odborný článok prináša informácie o zákonných zmenách v oblasti práce s mládežou, ktoré sú účinné od 1.1.2020. Cieľom týchto zmien je podporiť a posilniť kvalitu práce s mládežou, profesionálny a sociálny rozvoj mládeže, zabezpečiť efektívnejšiu spoluprácu na národnej a regionálnej úrovni, podporiť potenciál mládeže a flexibilne reagovať na aktuálne potreby mládeže.
Dobrovoľníctvo: “Firemné“ dobrovoľníctvo
Vytvorené:20. 06. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Výkon dobrovoľníckej činnosti v našej spoločnosti je významným aspektom, ktorý napomáha rozvoju spoločnosti a dosiahnutiu verejnoprospešných cieľov. Dobrovoľníctvo možno vykonávať v rôznych formách. Jednou z foriem dobrovoľníctva je aj tzv. firemné dobrovoľníctvo.

Dobrovoľníctvo: Možnosti využitia dobrovoľníckeho potenciálu sociálnymi organizáciami
Vytvorené:30. 05. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text
Odborný článok približuje výkon dobrovoľníckej služby v sociálnych oblastiach. Vzhľadom na množstvo sociálnych problémov je činnosť dobrovoľníkov v tejto oblasti nevyhnutnou potrebou.
Dobrovoľníctvo: Využívanie dobrovoľníkov v samospráve
Vytvorené: 2. 05. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Dobrovoľníctvo predstavuje pre spoločnosť dôležitý ekonomický príspevok. Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve ustanovuje pre vyššie územné celky, obce a nimi zriadené alebo založené právnické osoby možnosť využívať dobrovoľnícku činnosť na podporu plnenia svojich úloh a takýmto spôsobom čiastočne odbremeniť rozpočet obce. 

Dobrovoľníctvo: Dobrovoľník v prostredí Slovenskej republiky
Vytvorené:18. 04. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Dobrovoľníctvo je neodmysliteľnou súčasťou každej modernej spoločnosti. Základnou črtou dobrovoľníctva je ochota venovať svoj čas, energiu a schopnosti v prospech komunity a spoločnosti ako celku. Nasledujúci článok definuje osobu dobrovoľníka a jeho postavenie v právnom systéme Slovenskej republiky.

Športová spoločnosť/Dobrovoľníctvo: Dobrovoľníctvo v športe - otázky a odpovede
Vytvorené:20. 06. 2016
Autor:Učená právnická spoločnosť
Zobraz celý text

Dňa 1. januára 2016 nadobudol účinnosť nový zákon č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení, ktorý priniesol so sebou aj novelu zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v platnom znení, nakoľko je umožnené, aby športovú činnosť mohol vykonávať športový odborník aj ako dobrovoľník. Z dôvodu porozumenia dopadu novely Zákona o dobrovoľníctve novým zákonom o športe, vyberáme nasledovné otázky, ktorými sa zaoberala pracovná skupina, ktorá vytvorila návrh zákona o športe a napomáhala k jeho implementácii do praxe.

Dobrovoľníctvo/Združenia: Dobrovoľný hasičský zbor obce
Vytvorené:19. 05. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Predmetom tohto článku je poukázať na právny inštitút dobrovoľného hasičského zboru obce ako organizačnej zložky s právnou subjektivitou Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a podmienky jeho zriadenia. 
Dobrovoľníctvo/Združenia: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
Vytvorené:12. 05. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Ochrana života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi predstavuje jednu z kľúčových úloh štátu a spoločnosti. Popri orgánoch štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi má svoje nezastupiteľné miesto aj Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky.

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na postavenie Dobrovoľnej požiarnej ochrany v podmienkach Slovenskej republiky, na jej právnu formu ako aj jej jednotlivé ciele a úlohy.  

§ Dobrovoľníctvo: Využívanie dobrovoľníkov obcami
Vytvorené:28. 11. 2013
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Článok sa venuje pomerne málo využívanej možnosti spolupráce obcí a VÚC s dobrovoľníkmi.

§ Dobrovoľníctvo: Čo nemožno považovať za dobrovoľnícku činnosť
Vytvorené:24. 05. 2013
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text
Dobrovoľníctvo sa vyznačuje rôznorodými formami. Pohľad na dobrovoľníctvo ovplyvňuje história, politika, kultúra a náboženstvo tej-ktorej krajiny. Dobrovoľníctvo môže mať rôzne podoby, pričom za kľúčové charakteristiky dobrovoľníctva sú považované charakteristiky vypracované medzinárodnou organizáciou The United Nations Volunteers.
§ Dobrovoľníctvo: K 3 % ako podielu zaplatenej dane
Vytvorené:11. 02. 2013
Autor:Mgr. Igor Šumichrast
Zobraz celý text

Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi a použiť len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti. Takýmto predmetom jeho činnosti môže byť aj organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Možnosti využitia dobrovoľníckeho potenciálu sociálnymi organizáciami
Vytvorené: 4. 10. 2010
Autor:Zuzana Tureničová
Zobraz celý text

Sociálna práca a dobrovoľnícke organizácie sú priamo i nepriamo späté tak historicky, ako aj kultúrne a civilizačne. Urobiť vo všeobecnosti niečo pre iného, čo nevyplýva priamo z povinnosti či zákona, bolo vždy a bude vždy aktom dobrovoľným, aktom slobodnej vôle, slobodného človeka. A tak neprekvapuje, že dobrovoľnícke aktivity v sociálnej práci sa mohli rozvíjať v minulosti lepšie a efektívnejšie v demokratických spoločenských zariadeniach.

Súčasné postkomunistické obdobie s výraznými zmenami a ich následkami tak ekonomickými, ako aj sociálnymi v najširšom slova zmysle vytvára špeciálne vhodnú klímu pre potreby dobrovoľníckych aktivít v sociálnej práci. Rovnako sektor štátny ako aj súkromný nemôžu komplexne a efektívne riešiť nahromadené sociálne problémy bez tretieho sektora, nevládnych, neziskových a dobrovoľníckych organizácií. Ich činnosť sa v demografickej spoločnosti chápe v partnerských vzťahoch so štátnymi a súkromnými či trhovými organizáciami (Mrázová, Radková, 2001).

§ Všeobecná deklarácia o dobrovoľníctve
Vytvorené: 4. 10. 2010
Autor:Board of Directors of the International Association for Volunteer Effort (IAVE)
Zobraz celý text

Universal Declaration on Volunteering, adopted by the Board of Directors of the International Association for Volunteer Effort (IAVE), January 2001, The Netherlands.

Volunteering is a fundamental building block of civil society. It brings to life the noblest aspirations of humankind - the pursuit of peace, freedom, opportunity, safety, and justice for all people.

Všeobecná deklarácia o dobrovoľníctve prijatá správnou radou Medzinárodnej asociácie pre dobrovoľnícke úsilie (IAVE), január 2001, Holandsko.

Dobrovoľníctvo je základným stavebným prvkom občianskej spoločnosti. Prináša do života najvznešenejšie ašpirácie ľudstva - túžbu po mieri, slobode, príležitostiach, bezpečí a spravodlivosti pre všetkých ľudí.

§ Dobrovoľníctvo ako fenomén modernej občianskej spoločnosti
Vytvorené: 1. 10. 2010
Autor:PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová
Zobraz celý text

Ideu občianskej spoločnosti nachádzame už v dielach starovekých filozofov. Od čias Aristotela sa však ponímanie obsahu i rozsahu tohto pojmu zásadne zmenilo. Kým spočiatku bola občianska spoločnosť považovaná za synonymum pojmu štát, postupne začala označovať všetky javy mimo štátu a rodiny a neskôr bol z okruhu javov, ktoré postihovala, vylúčený aj trh. Do centra pozornosti sa tento pojem dostáva znovu v 70-tych a 80-tych rokoch 20. storočia, pričom vzniklo niekoľko prístupov a paradigiem snažiacich sa vymedziť jej rámec, obsah a rozsah.

§ Dobrovoľníctvo v Českej republike
Vytvorené:23. 09. 2010
Autor:Elena Dikaczová
Zobraz celý text

V Českej republike sa pod termínom „dobrovoľníctvo“ rozumie aktivita, ktorá je vykonávaná cielene, dobrovoľne, bez nároku na finančnú odplatu a pre dobro ostatných. Tak ako v ostatných postkomunistických krajinách je tento termín často chápaný negatívne. Komunistický režim používal dobrovoľníctvo ako nástroj na vykrytie absencie súkromného komerčného sektora.

§ Dobrovoľníctvo v Európskej únii (Právne postavenie dobrovoľníkov v členských štátoch EÚ)
Vytvorené:23. 09. 2010
Autor:Elena Dikaczová
Zobraz celý text

“Dobrovoľnícka služba je formou sociálnej participácie, vzdelávacou skúsenosťou a faktorom zamestnanosti a integrácie.“ (Biela kniha o mládeži, str.25)

Takýmto spôsobom definuje dobrovoľníctvo jeden z kľúčových dokumentov Európskej komisie „Biela kniha o mládeži“, ktorá určuje nové smerovanie európskej mládežníckej politiky a je záväzným dokumentom pre všetky členské štáty Európskej únie. Dobrovoľníctvo je jednou zo štyroch hlavných priorít, prikladá mu veľkú dôležitosť a potrebu rozvoja dobrovoľníckej služby na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

§ Dobrovoľníctvo v Rakúsku
Vytvorené:23. 09. 2010
Autor:Elena Dikaczová
Zobraz celý text

V Rakúsku neexistuje zákon, ktorý samostatne upravuje dobrovoľnícku prácu. Existuje mnoho zákonov, ktoré úpravu špecifickú oblasť dobrovoľníckej práce ako napríklad dobrovoľní hasiči alebo záchranárske tímy. Momentálne prebieha živá diskusia o potrebe zavedenia samostatného dobrovoľníckeho zákona.

§ Dobrovoľníctvo v Grécku
Vytvorené:23. 09. 2010
Autor:Elena Dikaczová
Zobraz celý text

V Grécku neexistuje právna definícia termínu dobrovoľník. Grécka federácia neziskových organizácií definuje dobrovoľnícku prácu ako časovo neobmedzenú aktivitu, ktorá je všeobecne prospešná pre spoločnosť a nevzniká pri nej nárok na finančnú odmenu.

§ Dobrovoľníctvo v Estónsku
Vytvorené:23. 09. 2010
Autor:Elena Dikaczová
Zobraz celý text

Koncept dobrovoľníckej práce v Estónsku vyvinuli organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi. Dobrovoľník je definovaný ako osoba poskytujúca služby nie vo vlastný prospech, dobrovoľne a bez nároku na finančnú odmenu. Osoba, ktorá poskytuje hmotné alebo finančné zabezpečenie nie je považovaná za dobrovoľníka.

§ Dobrovoľníctvo v Dánsku
Vytvorené:23. 09. 2010
Autor:Elena Dikaczová
Zobraz celý text

V Dánsku neexistuje zákon, ktorý samostatne upravuje dobrovoľnícku prácu. Z tohto dôvodu sú dobrovoľníci veľakrát chybne zaradení do systému sociálnej podpory a daňovému zaťaženiu. Dobrovoľnícka služba na plný úväzok podlieha špeciálnym legislatívnym obmedzeniam. 

§ Dobrovoľníctvo v oblasti pomoci osobám so špecifickými potrebami
Vytvorené:14. 03. 2006
Autor:PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová
Zobraz celý text

Dobrovoľníctvo sa v posledných rokoch dostáva stále viac do popredia záujmu odbornej i laickej verejnosti. Nie je však v ľudskej spoločnosti ničím novým. V každej spoločnosti, kultúre ľudia pomáhali tým, ktorí pomoc potrebovali. V súčasnom globalizovanom svete plnom kontrastov predstavuje dobrovoľníctvo fenomén, prekračujúci hranice štátov, náboženských a sociálnych skupín a ukazuje na možnosť súžitia založenom na vzájomnej pomoci a solidarite. Nemenej významná, najmä pre postkomunistické a rozvojové krajiny, je i skutočnosť, že dobrovoľníctvo sa zároveň stáva prejavom aktívneho občianstva a sociálnej zodpovednosti.

Odborné stanoviská (3)
Dobrovoľníctvo: Mládežnícky dobrovoľník a mládežnícky parlament
Vytvorené: 4. 03. 2020
Autor:Mgr. Vladimír Fujak
Zobraz celý text

V zmysle zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou môžu dobrovoľnícku službu ako mládežnícky dobrovoľník vykonávať iba osoby, ktoré spĺňajú podmienky upravené v § 11 ods. 2 uvedeného zákona. Dobrovoľnícka služba sa bude spravovať právnym režimom dohody o dobrovoľníckej službe upravenej v § 12 zákona o podpore práce s mládežou.

Dobrovoľníctvo/ Stanovisko: K náhrade za stratu času dobrovoľníka zapísaného v IS športu
Vytvorené:13. 03. 2016
Autor:UČPS
Zobraz celý text

Prinášame Vám stanovisko pracovnej skupiny zákona o športe k vyhláseniu Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií ohľadom možnosti priznať dobrovoľníkovi zapísanému v informačnom systéme športu náhradu za stratu času.

§ Prínos dobrovoľnej činnosti k hospodárskej a sociálnej súdržnosti
Vytvorené:23. 09. 2010
Autor:Mgr. Ján Cuhanič
Zobraz celý text

Stanovisko Výboru regiónov "Prínos dobrovoľnej činnosti k hospodárskej a sociálnej súdržnosti" (2008/C 105/03).

Výbor regiónov zdôrazňuje významný hospodársky prínos dobrovoľnej činnosti v rámci miestneho, regionálneho, národného a európskeho hospodárstva prostredníctvom:

a) mimoriadnych ľudských zdrojov, ktorými prispieva k sociálnej a hospodárskej činnosti a

b) vytváraním sociálneho kapitálu a zvyšovaním "kvality života", čo môže mať dosah na investície a tvorbu pracovných miest.

Príklady z praxe (12)
Dobrovoľníctvo/2 % z dane: Úhrada mzdy koordinátora dobrovoľníkov
Vytvorené: 5. 08. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Občianske združenie je prijímateľom 2% a vo svojich stanovách má v rámci činností aj podporu a rozvoj dobrovoľníctva. Môže byť mzda koordinátora dobrovoľníkov, ktorého zamestnáva občianske združenie na dohodu o pracovnej činnosti, zaradená do zúčtovania 2 % ako priamy náklad, alebo je to len časť nákladov, ktorá spadá pod administratívne náklady združenia a môže byť zahrnutá do vyúčtovania 2% len čiastočne? Aká časť administratívnych nákladov združenia je povolená zahrnúť do vyúčtovania 2%?

2% dane/Dobrovoľníctvo: Dobrovoľníci a poskytovanie 3% dane
Vytvorené:12. 02. 2020
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Aké sú podmienky poukázania 3% z podielu zaplatenej dane dobrovoľníkom? 

Dobrovoľníctvo/Dane: Podpora dobrovoľníka vs. zdaňovanie
Vytvorené:28. 08. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Je podpora dobrovoľníka, ktorý vykonáva dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu, považovaná za nezdaniteľný príjem v celej sume alebo je to nezdaniteľný príjem len do sumy 500 €?

Dobrovoľníctvo: Paušálne výdavky a vreckové mládežníckych dobrovoľníkov
Vytvorené:24. 05. 2019
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Je možné paušálne preplácať nutné výdavky dobrovoľníkom na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti v práci s mládežou ? Aký je postup pri vyplatení vreckového mládežníckym dobrovoľníkom a za akých podmienok je to možné?

Šport/Dobrovoľníctvo: Zúčtovanie dotácie a dotácia na dobrovoľnícku činnosť?
Vytvorené:14. 12. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

V akom čase a akým spôsobom má futbalový klub predložiť obci zúčtovanie k dotáciám, ktoré mu obec poskytla v priebehu roka? Môže klub vo vyúčtovaní dotácie uviesť, že ju použil na dobrovoľnícku činnosť? Akú evidenciu o tejto dobrovoľníckej činnosti musí viesť?

Dobrovoľníctvo: Právne aspekty firemného dobrovoľníctva
Vytvorené:28. 10. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sme firma, ktorá sa snaží pomôcť mimovládnej neziskovej organizácií tak, že vysiela svojich zamestnancov v rámci ich pracovného času pomáhať s rôznymi dobrovoľníckymi aktivitami (upratovanie, natieranie, čistenie a pod).

Ako si to má firma právne zachytiť? Má to mať zamestnanec v pracovnej zmluve, že robí takúto činnosť? Mala by firma nejako zamestnanca pripoistiť – či už úraz alebo zodpovednosť za škodu, v prípade, ak by sa niečo stalo? Kto je zodpovedný za BOZP? Firma, ktorá vysiela alebo organizácia, ktorá takýchto zamestnancov na určitý čas príjme?

Dobrovoľníctvo: Poskytnutie dotácie dobrovoľnému hasičskému zboru
Vytvorené:20. 07. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Môže sa dobrovoľný hasičský zbor, ktorý je vnútro-organizačnou jednotkou Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, uchádzať o dotáciu z rozpočtu obce? 
Dobrovoľníctvo: K zodpovednosti za škodu spôsobenú dobrovoľníkom
Vytvorené:18. 11. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je prijímateľ dobrovoľníckej činnosti zodpovedný za škodu spôsobenú dobrovoľníkom pri výkone jeho činnosti? 

Dobrovoľníctvo: K negatívnemu vymedzeniu pojmu „dobrovoľník“
Vytvorené:24. 08. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zaujímalo by nás, kto sa nepovažuje za dobrovoľníka v zmysle §2 ods. 1 písm. b) Zákona o dobrovoľníctve? Má sa na mysli v tomto prípade akýkoľvek člen združenia alebo len ten, kto je v orgánoch? 

Dobrovoľníctvo: Nahlásenie dobrovoľníka do Sociálnej poisťovne a výška úhrad
Vytvorené: 4. 06. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môže prijímateľ dobrovoľníckej činnosti prihlásiť občana Európskej únie či iného štátu do Sociálnej poisťovne ? Ak áno, akým spôsobom resp. akú výšku úhrad má táto organizácia platiť za tohto dobrovoľníka? 

Zamestnávanie / Dobrovoľníctvo: Prekážky v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti
Vytvorené:25. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Mám záujem sa zúčastniť dobrovoľníckej aktivity, ktorá sa však koná v priebehu pracovného týždňa. Môžem požiadať zamestnávateľa, aby ma uvoľnil z práce na čas výkonu dobrovoľníckej činnosti?

Zamestnávanie / Dobrovoľníctvo: Nelegálna práca a vykonávanie dobrovoľníckej činnosti na športovom podujatí
Vytvorené:25. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Nejde o nelegálnu prácu, keď na športovom podujatí členovia dobrovoľného hasičského zboru robili bez nároku na mzdu a odmenu len ako dobrovoľníci a vykonávali zdravotnú a protipožiarnu hliadku, na ktorú sú riadne vyškolení?

Súdne rozhodnutia (4)
Súdny dvor Európskej únie z 28.01.2016 - Poskytovanie služieb dobrovoľníckymi organizáciami v sociálnej a zdravotnej oblasti
Vytvorené:18. 04. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Vnútroštátny súd sa svojou prvou otázkou v podstate pýta, či sa majú predpisy práva Únie v oblasti verejného obstarávania vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, ktorá umožňuje miestnym orgánom poveriť poskytovaním zdravotníckej prepravy priamym zadaním bez akejkoľvek formy zverejnenia dobrovoľnícke združenia, ktoré za poskytovanie týchto služieb dostanú len náhradu skutočne vynaložených nákladov na tento účel.

Svojou druhou otázkou založenou na predpoklade, že smernica 2004/18 sa neuplatňuje na takú zmluvu, o akú ide vo veci samej, sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či v prípade, že členský štát umožňuje verejným orgánom priamo poveriť dobrovoľnícke združenia plnením určitých úloh, pri dodržaní podmienok, ktoré v tejto súvislosti ukladá právo Únie, musí verejný orgán, ktorý má v úmysle uzatvoriť zmluvy s takýmito združeniami, vopred porovnať návrhy rôznych združení s cieľom vyhnúť sa prípadným nadmerným nákladom.

Svojou treťou otázkou založenou na predpoklade, že smernica 2004/18 sa neuplatňuje na takú zmluvu, o akú ide vo veci samej, sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či v prípade, že členský štát, ktorý umožňuje verejným orgánom priamo poveriť dobrovoľnícke združenia plnením určitých úloh, pri dodržaní podmienok, ktoré v tejto súvislosti ukladá právo Únie, oprávňuje tieto združenia vykonávať určité obchodné činnosti, musí tento členský štát v tejto súvislosti stanoviť presné hranice vyjadrené percentom činností alebo zdrojov uvedených združení.

Najvyšší správny súd ČR z 23.03.2012 - Dobrovoľnícka činnosť vs. nelegálna práca
Vytvorené: 7. 06. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

V projednávané věci musel nejprve Nejvyšší správní soud jako předběžnou otázku posoudit, zda ústní dohoda, kterou stěžovatelka uzavřela na počátku ledna s občanským sdružením Art Language, byla dohodou o provedení práce, neboť stěžovatelka vykonávala pro občanské sdružení závislou práci ve smyslu § 2 odst. 4 zákoníku práce, jak tvrdí žalovaný, nebo se jednalo o výkon dobrovolnické činnosti sui generis, jak namítá stěžovatelka.

Súdny dvor Európskej únie z 11.12.2014 - K poskytovaniu súrnej a pohotovostnej zdravotnej dopravy dobrovoľníckými organizáciami
Vytvorené:14. 07. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Vnútroštátny súd sa svojimi dvoma otázkami, ktoré treba preskúmať spoločne, v podstate pýta, či sa majú predpisy práva Únie v oblasti verejného obstarávania a pravidlá hospodárskej súťaže Zmluvy vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, ktorá stanovuje, že miestne orgány musia poveriť poskytovaním súrnej a pohotovostnej zdravotnej dopravy prednostne a priamym zadaním, bez akejkoľvek formy zverejnenia, zmluvné dobrovoľnícke organizácie, ktoré za poskytovanie týchto služieb dostanú len náhradu skutočne vynaložených nákladov na tento účel, ako aj náhradu časti stálych a dlhodobých nákladov.

Najvyšší súd SR z 14.03.2012 - Ku koordinovaniu dobrovolníckej služby
Vytvorené:17. 02. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Obžalovaná ako predsedníčka občianskeho združenia s postavením štatutárneho orgánu a oprávnením konať za združenie, po uzatvorení troch dohôd o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ich dodatkov s jednotlivými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorých sa v mene združenia zaviazala koordinovať dobrovoľnícku službu uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom vlastných zamestnancov združenia, a to s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom 2 zamestnancov a s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom 1 zamestnanca, v rozsahu 40 hodín týždenne na jedného zamestnanca, a po nadobudnutí práva združenia na finančný príspevok zo zdrojov štátu a Európskeho sociálneho fondu na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje dobrovoľnícku službu, na základe takto uzatvorených dohôd a ich dodatkov, v zastúpení združenia v dobe od 28. augusta 2008 do 28. novembra 2008 opakovane požiadala jednotlivé úrady práce, sociálnych vecí a rodiny o preplatenie mzdy, ktorú prijala od združenia za mesiace júl, august, september a október 2008 ako jeho zamestnanec v pracovnom pomere sociálny poradca a koordinátor aktivačnej činnosti tak, že mesačne podávala na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny žiadosti o úhradu platby, v ktorých vyčíslovala výšku tejto mzdy a odvodov do poisťovní. 

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (7)
Zmluva o výkone dobrovolníckej činnosti
Vytvorené:20. 02. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Stiahni súbor
Základom právneho vzťahu pri výkone dobrovoľníckej činnosti je zmluva. Zmluvu sú oprávnené uzatvoriť dobrovoľník na jednej strane a na strane druhej vysielajúca organizácia alebo prijímateľ dobrovoľníckej činnosti. Zákon o dobrovoľníctve odporúča písomnú formu, ale nedodržanie písomnej formy nie je sankciované neplatnosťou zmluvy. Výnimku predstavuje len prípad, ak ide o dobrovoľnícku činnosť, ktorú bude vykonávať v cudzine, kde Zákon o dobrovoľníctve ustanovuje obligatórne písomnú formu.
Potvrdenie o výkone dobrovolníckej činnosti (v zmysle § 5 ods. 6)
Vytvorené: 4. 12. 2012
Autor:1SNSC
Stiahni súbor
Na požiadanie dobrovoľníka mu vysielajúca organizácia musí vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu a písomné hodnotenie tejto činnosti. Nakoľko výkon dobrovoľníckej činnosti je v mnohých prípadoch pre dobrovoľníkov určitou praxou, je spravodlivé, aby v prípade záujmy mali o vykonávaní tejto činnosti potvrdenie. Vysielajúca organizácia však nie je povinná vydať potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti ako i písomné hodnotenie dobrovoľníka automaticky. Tejto povinnosti predchádza požiadanie zo strany dobrovoľníka, pričom Zákon nevymedzuje formu tohto právneho úkonu. Na vydanie tohto potvrdenia je postačujúca ústna žiadosť adresovaná vysielajúcej organizácii.
§ Potvrdenie o výkone dobrovolníckej činnosti (v zmysle § 4 ods. 9)
Vytvorené: 4. 12. 2012
Autor:1SNSC
Stiahni súbor
Na požiadanie dobrovoľníka mu vysielajúca organizácia musí vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu a písomné hodnotenie tejto činnosti. Nakoľko výkon dobrovoľníckej činnosti je v mnohých prípadoch pre dobrovoľníkov určitou praxou, je spravodlivé, aby v prípade záujmy mali o vykonávaní tejto činnosti potvrdenie. Vysielajúca organizácia však nie je povinná vydať potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti ako i písomné hodnotenie dobrovoľníka automaticky. Tejto povinnosti predchádza požiadanie zo strany dobrovoľníka, pričom Zákon nevymedzuje formu tohto právneho úkonu. Na vydanie tohto potvrdenia je postačujúca ústna žiadosť adresovaná vysielajúcej organizácii.
§ Zmluva medzi vysielajucou a prijmajúcou organizáciou
Vytvorené:19. 10. 2012
Autor:1SNSC
Stiahni súbor
Vysielajúca organizácia je oprávnená, avšak nie povinná, uzatvoriť dohodu o podmienkach výkonu dobrovoľníckej činnosti s prijímateľom dobrovoľníckej činnosti. Ak sa však vysielajúca organizácia rozhodne túto dohodu s prijímateľom dobrovoľníckej činnosti uzatvoriť, zákon požaduje, aby bola táto dohoda v súlade so zmluvou, ktorú vysielajúca organizácia uzatvorila s dobrovoľníkom. Dohoda sa uzatvára podľa § 51 Občianskeho zákonníka ako zmluva inominátna, to znamená zmluva, ktorá nie je osobitne upravená v Občianskom zákonníku ani inom právnom predpise. Dohoda o podmienkach výkonu dobrovoľníckej činnosti vznikne až na základe dohody vysielajúcej organizácie a prijímateľa dobrovoľníckej činnosti o podstatných náležitostiach dohody, to znamená o právach a povinnostiach, ktoré sú dôležité z hľadiska prejavov ich vôle, a títo zároveň musia prejaviť vôľu, že proces vzniku dohody je tým ukončený.
Dohoda o dobrovoľníckej službe
Vytvorené:30. 09. 2010
Autor:Mgr. Ján Cuhanič
Stiahni súbor
Dohoda o dobrovoľníckej službe upravuje práva a povinností medzi Organizáciou a Dobrovoľníkom v súvislosti s výkonom dobrovoľníckej služby Dobrovoľníka v prospech Organizácie.
§ Správa o prínose dobrovoľníckej práce pre hospodársku a sociálnu súdržnosť
Vytvorené:10. 03. 2008
Autor:Európsky parlament
Stiahni súbor
Správa o prínose dobrovoľníckej práce pre hospodársku a sociálnu súdržnosť (2007/2149(INI) - Výbor pre regionálny rozvoj - Spravodajca: Marian Harkin
§ Act 6/1996 on volunteerism
Vytvorené:15. 01. 1996
Autor:Mgr. Ján Cuhanič
Stiahni súbor
Uvedený súbor predstavuje zákonnú úpravu dobrovoľníctva. Konkrétne ide o Zákon o dobrovoľníctve platný v Španielsku (Act 6/1996 of 15 january on volunteerism).
Register pojmov (10)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť