itretisektor | Právo,Školská spoločnosť
  • Máme k dispozícii aktuálne tlačivá k 2%

    nájdete na rozhodni.sk alebo v sekcii Dane /2% z dane
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.
backpredošlá | 12345678910 49 50 | ďalšiaforward

Školská spoločnosť: Preprava žiakov súkromným vozidlom učiteľa

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Štvrtok, 16. 01. 2020

Je možné, aby učitelia základnej školy, resp. riaditeľ školy prepravoval žiakov školy na rôzne súťaže a olympiády súkromným motorovým vozidlom? Ak áno, tak za akých podmienok?


Čítajte viac...

Zamestnávanie/Školská spoločnosť: Dodatočné zistenie nesplnenia predpokladu bezúhonnosti pedagogického zamestnanca

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Piatok, 29. 11. 2019

Pri uzatváraní pracovného pomeru v niektorých prípadoch máme od pedagogického zamestnanca k dispozícii len čestné vyhlásenie o tom, že spĺňa predpoklad bezúhonnosti. Ak sa dodatočne po vzniku pracovného pomeru preukáže, že zamestnanec tento predpoklad nespĺňa, akým spôsobom je možné s nim skončiť pracovný pomer bez zbytočného odkladu?


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Štvrtok, 28. 11. 2019

Prinášame Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorý zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.


Čítajte viac...

Zamestnávanie/Školská spoločnosť: Dovolenky vo väčšom rozsahu aj pre rodičov

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 20. 11. 2019
Odborný článok informuje o zmenách v Zákonníku práce, ktoré priniesol zákon č. 380/2019 Z. z.. Zmeny sa dotýkajú ustanovení upravujúcich výmeru dovolenky.
Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Staršie pozostatky ihrísk vs. nový zákon o ihriskách

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 20. 11. 2019

Schválený zákon č. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudne účinnosť dňa 1.1.2020 po prvý krát určuje pojem detského ihriska.


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Povinnosť súkromnej školy zriadiť jedáleň

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Streda, 23. 10. 2019

Podmienky stravovania v školách a jeho zabezpečenie upravuje zákon č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení.V odbornom článku sa zaoberáme otázkou, či sa na súkromnú školu vzťahuje povinnosť zabezpečiť školské stravovanie formou školskej jedálne.


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Poskytnutie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Štvrtok, 17. 10. 2019

Postup pri poskytovaní sociálnej služby pozostáva z dvoch na seba nadväzujúcich procesov, a to procesu posúdenia odkázanosti na sociálnu službu a procesu zabezpečenia sociálnej služby. V odbornom článku sa bližšie zameriame na postup, ktorý musí občan absolvovať, ak má záujem o poskytnutie niektorého druhu sociálnej služby neverejným poskytovateľom. 


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Stravovanie v súkromných školách a škôlkach inak ako v štátnych?

itretisektor > Právo,Školská spoločnosť
Pondelok, 07. 10. 2019

V tomto článku sa zaoberáme možnosťou, či súčasná legislatíva umožňuje súkromnej škole/škôlke uplatňovať iné postupy stravovania ako v štátnych zariadeniach, kde je potrebné dodržiavať prísne normy stravovania.


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 49 50 | ďalšiaforward