itretisektor | Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
backpredošlá | 12345678910 24 25 | ďalšiaforward

Sociálna spoločnosť: Pripravovaná novela zákona, ktorou sa upravuje dôchodkový vek poistenca

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Utorok, 11. 08. 2020

Dňa 10.07.2020 bol zaradený do medzirezortného pripomienkového konania návrh na vydanie zákona ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Aktuálne predpisy v sociálnej oblasti z júla 2020

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Piatok, 03. 07. 2020

V sociálnej oblasti boli prijaté nasledovné právne predpisy:

1. Vyhláška, ktorou sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka.

2. Nariadenie Vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok.

3. Nariadenie Vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie. 


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Úprava kvalifikácie v zdravotníckych povolaniach v MPK

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 24. 06. 2020

Dňa 19.06.2020 bolo do medzirezortného pripomienkového konania zaradené nariadenie Vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností. 


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Zmeny v sociálnych službách schválené Vládou SR

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Štvrtok, 18. 06. 2020

Dňa 17.06.2020 schválila Vláda Slovenskej republiky nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorými sa prijali zmeny v oblasti sociálnych služieb. Konkrétne ide o nasledovné nariadenia:

1. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie.

2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb.

3. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie.

4. Nariadenie vlády Slovenskej republiky na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Usmernenie k prevádzke jaslí

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Utorok, 16. 06. 2020

Dňa 12.06. 2020 vydal hlavný hygienik Slovenskej republiky usmernenie k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Ďalšie uvoľňovanie opatrení v sociálnych službách

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 10. 06. 2020

Dňa 10.06. 2020 schválila vláda SR nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR a uznesenie, ktorým sa zabezpečuje distribúcia osobných ochranných prostriedkov v zariadeniach sociálnych služieb a domovoch sociálnych služieb počas mimoriadnej situácie. 


Čítajte viac...

Legislatíva/Sociálna spoločnosť: Postupné uvoľňovanie opatrení v sociálnych službách

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Piatok, 05. 06. 2020

Úrad verejného zdravotníctva SR ako príslušný orgán vydal dňa 03.06. 2020 opatrenie, na základe ktorého sa povoľujú návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti a v pobytových zariadeniach sociálnych služieb.

Následne dňa 04.06. 2020 schválila Vláda SR uznesenie, ktorým sa rušia, menia a doplňujú niektoré z úloh uznesenia vlády k plánu riešenia znižovania rizika vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 medzi ľuďmi bez domova a pri prijímaní fyzických osôb do vybraných verejných alebo neverejných zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou a centier pre deti a rodiny. 


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Výpočet príspevku na mzdy vs. reálny počet zamestnancov

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Štvrtok, 04. 06. 2020

VÚC pri výpočte finančného príspevku na prevádzku do bežných výdavkov v položke mzdy a odvody nezapočítava finančné prostriedky za všetkých zamestnancov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, ale len vo výške minimálneho normatívu počtu zamestnancov pre daný druh a formu sociálnej služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona o soc. službách. Tento postup má následne negatívny vplyv na výpočet finančného príspevku na prevádzku pre neverejných poskytovateľov. Je tento postup v súlade so zákonom o sociálnych službách?   


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 24 25 | ďalšiaforward