itretisektor | Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
  • Máme k dispozícii aktuálne tlačivá k 2%

    nájdete na rozhodni.sk alebo v sekcii Dane /2% z dane
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.
backpredošlá | 12345678910 23 24 | ďalšiaforward

Sociálna spoločnosť: Prerušenie poskytovania opatrovateľskej služby počas neprítomnosti opatrovateľky?

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 29. 01. 2020

Obec ako verejný poskytovateľ sociálnych služieb uzatvorila s klientom zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby. Je možné vypracovať dodatok k tejto zmluve, v ktorom sa určí, že v prípade práceneschopnosti alebo dovolenky opatrovateľky opatrovateľská služba nebude klientovi poskytovaná? 


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Zápis neverejného poskytovateľa sociálnych služieb do RPVS

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Štvrtok, 16. 01. 2020

Je nezisková organizácia alebo občianske združenie poskytujúce sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorá/é poberá príspevok na poskytovanie soc. služby od MPSVaR, povinné sa registrovať v Registri partnerov verejného sektora?


Čítajte viac...

TANS: Stanovisko APSS k novele Zákona o sociálnych službách

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 09. 10. 2019

Dňa 01.10.2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorá má vplyv na financovanie v sociálnych službách.

Požiadali sme o stanovisko Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb SR ako vníma predmetnú novelu z pohľadu neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, čo prinesie v pozitívnom či negatívnom slova zmysle.


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Otázky spojené s poskytovaním sociálnej služby jedálne

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Štvrtok, 03. 10. 2019

Je obec oprávnená ustanoviť občanom príspevok na jedno hlavné jedlo odobraté v stravovacom zariadení, ktoré nie je registrované ako poskytovateľ sociálnej služby – jedáleň? Môže obec poskytovať občanom donášku stravy s tým, že poplatok nepokrýva všetky náklady obce spojené s poskytovaním donášky? Je obec oprávnená upraviť si všetky vyššie uvedené výdavky vo VZN, ak je zaregistrovaná ako poskytovateľ sociálnej služby – jedáleň?


Čítajte viac...

Legislatíva/ Školská a sociálna spoločnosť: Návrh zákona o posudzovaní proporcionality

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Utorok, 30. 07. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona o posudzovaní proporcionality novej regulácie povolania a o doplnení zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v platnom znení (ďalej len „návrh zákona“). Návrhom zákona dochádza k transpozícii smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/958 o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní (ďalej len „smernica 2018/958“).


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť/ Správa majetku: Povinnosť „bezbariérovosti“ stavieb

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Štvrtok, 27. 06. 2019

Bezbariérovosť stavieb by sme mohli zadefinovať ako navrhovanie a riešenie stavieb tak, aby ich bolo možné užívať osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu bez cudzej pomoci. Ide tak o stavbu, ktorá umožňuje pohodlný vstup a pohyb v nej osobe, ktorá je rôznym spôsobom obmedzená na pohybe. Naša právna úprava tento pojem nevymedzuje, avšak bezbariérovosť stavieb sa dosahuje prostredníctvom jednotlivých požiadaviek stanovených vyhláškou k Stavebnému zákonu.


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť/Štátne dotácie: Možnosti financovania zariadení sociálnych služieb zo Štátneho fondu rozvoja bývania

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Štvrtok, 25. 04. 2019
Odborný článok približuje druhy podpory, ktorú je možné poskytnúť prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu alebo obnovu zariadení sociálnych služieb.
Čítajte viac...

Legislatíva/Neziskové organizácie všeobecne/Sociálna spoločnosť: Zmeny v zdravotnej starostlivosti

itretisektor > Sociálna spoločnosť,Aktuálne informácie
Utorok, 23. 04. 2019

V legislatívnom procese sa nachádzajú návrhy zákonov, ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom týchto návrhov je skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V legislatívnej správe prinášame informácie o pripravovaných zákonných zmenách a ich vplyvu na pacienta.


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 23 24 | ďalšiaforward