itretisektor | Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
  • Máme k dispozícii aktuálne tlačivá k 2%

    nájdete na rozhodni.sk alebo v sekcii Dane /2% z dane
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.
backpredošlá | 12345678910 22 23 | ďalšiaforward

Športová spoločnosť: Poskytovanie dotácii obce športovým odborníkom?

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 05. 02. 2020

Za akých podmienok je možné osobám, ktoré vykonávajú činnosť športového odborníka podľa zákona o športe poskytovať dotácie podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. z rozpočtu obce?   


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Športovec ako samostatne zárobkovo činná osoba

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Štvrtok, 23. 01. 2020

Odborný článok prináša informácie o zmenách v zákone o športe, ktoré boli zavedené novelou č. 6/2020 Z. z. s účinnosťou od 1. februára 2020. Uvedená novela umožňuje športovcom vykonávať športovú činnosť v postavení SZČO.


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Projekt modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry národného významu

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 11. 12. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je „Návrh projektu modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry národného významu“, ktorý pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rokovanie vlády Slovenskej republiky iniciatívny materiál.

Cieľom materiálu je v nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 285 z 12. júna 2019 poskytnúť prostredníctvom Fondu na podporu športu dodatočný objem finančných prostriedkov na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry národného významu.


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Príspevok od zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Štvrtok, 14. 11. 2019
Odborný článok prináša bližšie informácie k novozavedenému inštitútu v Zákonníku práce, a to príspevku na športovú činnosť dieťaťa.
Čítajte viac...

Školská spoločnosť/Správa majetku: Dlhoočakávaný zákon k detským ihriskám prijatý

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 30. 10. 2019

Dňa 16.10.2019 bol Národnou radou SR v 3. čítaní schválený Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska („ďalej len „zákon o detských ihriskách“). Zákon nadobudne účinnosť od 01.01.2020.

Cieľom návrhu zákona je stanoviť požiadavky na detské ihrisko ako jeden kompaktný priestor. Ambíciou návrhu zákona nie je vylúčiť každé potenciálne nebezpečenstvo na detskom ihrisku, ale stanoviť také požiadavky, aby miera hroziaceho rizika vyplývajúceho zo samotnej podstaty hry na detskom ihrisku a s ňou neoddeliteľne spätá neprekročila hranicu rizika, ktoré možno na detskom ihrisku rozumne predvídať. Ustanovujú sa také povinnosti subjektov, ktoré smerujú k dosiahnutiu sledovaného účelu – väčšia bezpečnosť detí na detských ihriskách.


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Fond na podporu športu, prechodné pobyty a verejné zdravotné poistenie pre športovcov

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 25. 09. 2019

Zákonom o Fonde na podporu športu v platnom znení sa zriaďuje Fond na podporu športu, ktorý je právnickou osobou so sídlom v Bratislave. Jeho zriadením sa vytvoria podporné mechanizmy zamerané na cielený a efektívny rozvoj športu ako všeobecne prospešného odvetvia spoločnosti. V článku prinášame informácie o jeho účele, činnosti a orgánoch. Prijatím zákona nastali zmeny pri prechodnom pobyte a verejnom zdravotnom poistení profesionálnych športovcov – cudzincov. 


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Možnosti zmluvných vzťahov s trénermi a finančné aspekty

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 18. 09. 2019

Tréneri sú v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení (ďalej len „Zákon o športe“) športovými odborníkmi.

Zákon o športe ponúka viaceré možnosti ako trénera s klubom „zazmluvniť“, pričom každý klub zohľadňuje predovšetkým svoje finančné možnosti ako aj dopady na samotných trénerov.


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Rozhodnutie športového súdu v Laussane o tréningu nad určený rámec

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Utorok, 10. 09. 2019
Odborný článok približuje rozhodnutie Medzinárodného športového arbitrážneho súdu v Lausanne vo veci sporu medzi Slovenskou plaveckou federáciou a juniorskou plavkyňou. Podstatou sporu bolo disciplinárne konanie a následne aj disciplinárny trest spočívajúci vo vyradení športovkyne z reprezentačného tímu z dôvodu, že športovkyňa trénovala nad rámec tréningového plánu, ktorý stanovil národný tím. 

Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 22 23 | ďalšiaforward