itretisektor | Školská spoločnosť,Aktuálne informácie
  • Máme k dispozícii aktuálne tlačivá k 2%

    nájdete na rozhodni.sk alebo v sekcii Dane /2% z dane
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.
backpredošlá | 12345678910 41 42 | ďalšiaforward

Školská spoločnosť: Preprava žiakov súkromným vozidlom učiteľa

itretisektor > Školská spoločnosť,Aktuálne informácie
Štvrtok, 16. 01. 2020

Je možné, aby učitelia základnej školy, resp. riaditeľ školy prepravoval žiakov školy na rôzne súťaže a olympiády súkromným motorovým vozidlom? Ak áno, tak za akých podmienok?


Čítajte viac...

Zamestnávanie/Školská spoločnosť: Dovolenky vo väčšom rozsahu aj pre rodičov

itretisektor > Školská spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 20. 11. 2019
Odborný článok informuje o zmenách v Zákonníku práce, ktoré priniesol zákon č. 380/2019 Z. z.. Zmeny sa dotýkajú ustanovení upravujúcich výmeru dovolenky.
Čítajte viac...

Školská spoločnosť/Správa majetku: Dlhoočakávaný zákon k detským ihriskám prijatý

itretisektor > Školská spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 30. 10. 2019

Dňa 16.10.2019 bol Národnou radou SR v 3. čítaní schválený Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska („ďalej len „zákon o detských ihriskách“). Zákon nadobudne účinnosť od 01.01.2020.

Cieľom návrhu zákona je stanoviť požiadavky na detské ihrisko ako jeden kompaktný priestor. Ambíciou návrhu zákona nie je vylúčiť každé potenciálne nebezpečenstvo na detskom ihrisku, ale stanoviť také požiadavky, aby miera hroziaceho rizika vyplývajúceho zo samotnej podstaty hry na detskom ihrisku a s ňou neoddeliteľne spätá neprekročila hranicu rizika, ktoré možno na detskom ihrisku rozumne predvídať. Ustanovujú sa také povinnosti subjektov, ktoré smerujú k dosiahnutiu sledovaného účelu – väčšia bezpečnosť detí na detských ihriskách.


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Poskytnutie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa

itretisektor > Školská spoločnosť,Aktuálne informácie
Štvrtok, 17. 10. 2019

Postup pri poskytovaní sociálnej služby pozostáva z dvoch na seba nadväzujúcich procesov, a to procesu posúdenia odkázanosti na sociálnu službu a procesu zabezpečenia sociálnej služby. V odbornom článku sa bližšie zameriame na postup, ktorý musí občan absolvovať, ak má záujem o poskytnutie niektorého druhu sociálnej služby neverejným poskytovateľom. 


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Usmernenie k vyplácaniu príplatku za profesijný rozvoj

itretisektor > Školská spoločnosť,Aktuálne informácie
Pondelok, 07. 10. 2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo usmernenie v súvislosti s vyplácaním príplatku za profesijný rozvoj podľa §32g zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení. 


Čítajte viac...

Zamestnávanie/Školská spoločnosť: Dobrovoľné poskytnutie rekreačného príspevku

itretisektor > Školská spoločnosť,Aktuálne informácie
Utorok, 24. 09. 2019

Môže obec na báze dobrovoľnosti rozhodnúť, že poskytne svojím zamestnancom rekreačný príspevok? Majú na tento dobrovoľný rekreačný príspevok nárok aj zamestnanci školy s právnou subjektivitou, ktorej je obec zriaďovateľom?


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Ku kvalifikácii vychovávateľov v centre voľného času

itretisektor > Školská spoločnosť,Aktuálne informácie
Pondelok, 16. 09. 2019

Môže vedenie Centra voľného času (CVČ) uznať svojmu vychovávateľovi osvedčenia o ukončení aktualizačného vzdelávania určeného pre učiteľov pre primárne vzdelávanie, nie vychovávateľov?

Môže mu uznať osvedčenie o prvej atestácii, ktorú vykonal v zaradení ako učiteľ/učiteľ pre primárne vzdelávanie, nie vychovávateľ? Je možné takto kvalifikovaného vychovávateľa dočasne poveriť riadením CVČ? 


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Oslobodenie od koncesionárskych poplatkov pre školy a školské zariadenia

itretisektor > Školská spoločnosť,Aktuálne informácie
Pondelok, 16. 09. 2019

Odborný článok približuje problematiku oslobodenia škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity od úhrady koncesionárskych poplatkov. 


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 41 42 | ďalšiaforward