itretisektor | Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019
backpredošlá | 12345678910 13 14 | ďalšiaforward

Legislatíva/Neziskovky všeobecne: Odklad pokút za online pokladnice

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Streda, 19. 06. 2019

NR SR v skrátenom legislatívnom procese schválila návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona  č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Potreba schváliť uvedený návrh zákona vyplynula z nedostatku pokrytia trhu on-line registračnými pokladnicami.


Čítajte viac...

Spoločnosť pre výskum a vývoj: Ako môže bežná neziskovka získať podporu na výskum a vývoj?

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Streda, 22. 05. 2019

V odbornom článku prinášame informácie o tom ako môžu subjekty tretieho sektora (najmä občianske združenia a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby) realizovať výskum a vývoj v rámci činností, ktoré vykonávajú a aké výdavky pre nich realizácia výskumu a vývoja môže predstavovať.

 

 


Čítajte viac...

Legislatíva/Neziskové organizácie všeobecne/Sociálna spoločnosť: Zmeny v zdravotnej starostlivosti

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Utorok, 23. 04. 2019

V legislatívnom procese sa nachádzajú návrhy zákonov, ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom týchto návrhov je skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V legislatívnej správe prinášame informácie o pripravovaných zákonných zmenách a ich vplyvu na pacienta.


Čítajte viac...

Legislatíva/Neziskovky všeobecne: Národný program reforiem SR 2019

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Streda, 03. 04. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza Národný program reforiem Slovenskej republiky 2019, ktorý popisuje plánované štrukturálne opatrenia vlády na najbližšie 2 roky od jeho schválenia. V legislatívnej správe prinášame prehľad oblastí, na ktoré sa bude vláda prioritne zameriavať.


Čítajte viac...

Neziskovky všeobecne: Exkurz do novelizovanej právnej úpravy neziskových organizácií a právo na spravodlivý proces pri ukladaní sankcií

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Štvrtok, 21. 03. 2019

Cieľom príspevku je poukázať na zásadné zmeny v právnej úprave neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby v roku 2018, najmä na odstránenie tvrdosti zákona – zrušenie neziskovej organizácie z dôvodu neuloženia výročnej správy do verejnej časti registra účtovných závierok do 15 júla. Pri trestaní neziskových organizácií je potrebné rešpektovať princípy stanovené článkom 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Tento článok sa sústreďuje na základné princípy správneho trestania pri ukladaní sankcií.


Čítajte viac...

Legislatíva/Neziskovky všeobecne: Identifikátor osoby

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Streda, 13. 03. 2019

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo predbežnú informáciu o pripravovanom zákone o základných identifikátoroch fyzickej osoby. Cieľom návrhu zákona je zavedenie základných identifikátorov fyzickej osoby, ktoré zabezpečujú jej jednoznačnosť v informačných systémoch a nahradenie súčasného všeobecne použiteľného identifikátora – rodného čísla.


Čítajte viac...

Neziskovky všeobecne: Podrobnejšie k ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Štvrtok, 28. 02. 2019

V odbornom článku približujeme povinnosti neziskových organizácii, ktoré zaviedlo novelizované znenie zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.


Čítajte viac...

Neziskovky všeobecne: Kalendár 2019 dôležité termíny pre mimovládne neziskové organizácie

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Streda, 20. 02. 2019

Prinášame kalendár dôležitých termínov pre všetky právne formy MNO podľa súčasných platných právnych predpisov. 


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 13 14 | ďalšiaforward