itretisektor | Všeobecne prospešné spoločnosti (n. o.),Aktuálne informácie
backpredošlá | 12345678 | ďalšiaforward

Nadácie/Neziskovky všeobecne: Sankcie pre nesplnenie nahlásenia konečného užívateľa výhod

itretisektor > Všeobecne prospešné spoločnosti (n. o.),Aktuálne informácie
Streda, 11. 12. 2019

Člen správnej rady nadácie odmieta poskytnúť svoje osobné údaje pre nahlásenie konečného užívateľa výhod. Bude mať nadácia sankcie ak si nesplní túto povinnosť v lehote; ak áno aké? Je možné sankcie zosobniť osobe, ktorá odmieta splnenie svojej povinnosti voči nadácii?


Čítajte viac...

Všeobecne prospešné spoločnosti: Sociálne podniky a zriadenie nového orgánu neziskovky

itretisektor > Všeobecne prospešné spoločnosti (n. o.),Aktuálne informácie
Streda, 08. 08. 2018

Je v súlade so zákonom č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách zriadiť v neziskovej organizácii valné zhromaždenie pre získanie štatútu sociálneho podniku, ktoré bude voliť správnu radu napriek tomu, že správna rada je najvyšším orgánom neziskovej organizácie?


Čítajte viac...

Všeobecne prospešné spoločnosti: Právomoc revízora v neziskovej organizácií

itretisektor > Všeobecne prospešné spoločnosti (n. o.),Aktuálne informácie
Streda, 16. 05. 2018

Za čo zodpovedá revízor ako orgán neziskovej organizácie? Môže byť sankcionovaný ak sa zistí, že nezisková organizácia uskutočnila svoju činnosť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zakladacou listinou či štatútom, pričom revízor nevykonal kontrolu?


Čítajte viac...

Všeobecne prospešná spoločnosť: Dopad novely na štatút neziskovej organizácie

itretisektor > Všeobecne prospešné spoločnosti (n. o.),Aktuálne informácie
Streda, 28. 03. 2018

Je potrebné v zmysle novely zákona o neziskových organizáciách platnej od 15.1.2018 zmeniť alebo doplniť aj štatúty neziskových organizácií?  


Čítajte viac...

Všeobecne prospešné spoločnosti: Nová právna úprava zodpovednosti funkcionárov

itretisektor > Všeobecne prospešné spoločnosti (n. o.),Aktuálne informácie
Streda, 21. 02. 2018

Odborný článok sa bližšie venuje úprave povinností riaditeľov a členov správnej rady v neziskovej organizácií, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby. Od 15. 1. 2018 je účinná novela č. 4/2018, ktorá mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Novela zákona o neziskových organizáciách zaviedla viacero nových povinností členom správnej rady a riaditeľovi neziskovej spoločnosti poskytujúcej všeobecne prospešné služby. 


Čítajte viac...

Všeobecne prospešné spoločnosti : Výkon práce funkcionárov neziskovej organizácie

itretisektor > Všeobecne prospešné spoločnosti (n. o.),Aktuálne informácie
Streda, 17. 01. 2018

Podľa zákona č. 213/1997 Z. z. je členstvo v správnej a dozornej rade dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Môže byť člen správnej alebo člen dozornej rady zároveň zamestnaný v tej istej neziskovej organizácii napríklad ako ekonóm, opatrovateľ a pod.? Má to nejakú spojitosť so zákazom konkurencie podľa § 27?


Čítajte viac...

Legislatíva/Všeobecne prospešná spoločnosť: Vážna zmena v legislatíve s dopadom na členov správnej rady a riaditeľov n.o.

itretisektor > Všeobecne prospešné spoločnosti (n. o.),Aktuálne informácie
Streda, 10. 01. 2018

Dňa 15. 1. 2018 nadobudne účinnosť zákon č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na závažnosť dopadov prijatej novely sa budeme v prvom rade venovať jej dopadu na riaditeľov a členov správnej rady, ktorou novela mení zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení. 


Čítajte viac...

Neziskovky všeobecne/ Všeobecne prospešné spoločnosti: Pracovnoprávny vzťah štatutárneho orgánu

itretisektor > Všeobecne prospešné spoločnosti (n. o.),Aktuálne informácie
Štvrtok, 30. 06. 2016
V obsahu tohto odborného článku sa venujeme výkonu funkcie štatutárneho orgánu na základe pracovnej zmluvy a súbehu pracovného pomeru s výkonom funkcie štatutárneho orgánu.
Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678 | ďalšiaforward