itretisektor | Superodpočet

Superodpočet

Superodpočet je typ daňového zvýhodnenia, ktorý bol do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedený s účinnosťou od 1. januára 2015.

Daňové zvýhodnenie spočíva v odpočte výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj od základu dane (ďalej len „odpočet“). Odpočet môže využiť daňovník, ktorý realizuje projekt výskumu a vývoja. V súvislosti s tým mu vznikajú výdavky (náklady), ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia a sú spôsobilé na opätovné odpočítanie od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty vo výške 25 %.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov vymedzuje základné podmienky, ktoré musí daňovník splniť pri uplatnení odpočtu. Ide predovšetkým o nasledovné podmienky:

  • daňovník uskutočňuje projekt výskumu a vývoja, s realizáciou ktorého mu vznikajú výdavky (náklady) na výskum a vývoj,
  • v zdaňovacom období vykáže kladný základ dane po znížení o odpočet daňovej straty (u daňovníka fyzickej osoby – základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti po znížení o odpočet daňovej straty), pričom je umožnený prenos neuplatneného odpočtu do nasledujúcich najviac 4 zdaňovacích období,
  • výdavky (náklady), na ktoré sa odpočet uplatňuje, sú zároveň daňovými výdavkami,
  • daňovníkovi nebola na tieto výdavky (náklady) poskytnutá podpora z verejných financií,
  • daňovník súčasne neuplatňuje úľavu na dani pre príjemcov stimulov pre výskum a vývoj.
Právne predpisy:

Dôvodové správy (1)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (1)
Výskum a vývoj: Odpočet výdavkov na výskum a vývoj "superodpočet"
Vytvorené:30. 01. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text
Cieľom odborného článku je informovať mimovládne neziskové organizácie o daňových zvýhodneniach, ktoré im môžu zjednodušiť finančné hospodárenie a tiež prispieť k zvýšeniu využívania výskumu a vývoja u širšieho okruhu subjektov. 
Odborné stanoviská (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Príklady z praxe (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Súdne rozhodnutia (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Register pojmov (3)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť