itretisektor | Rehole
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Rehole

Významnú rolu v cirkevnej spoločnosti na Slovensku nepochybne zohrávajú aj rehole ako právnické osoby, odvodzujúce právnu subjektivitu od Rímskokatolíckej cirkvi. Poslanie rehole a jej členov nie je len o praktizovaní a dodržiavaní posvätného života ako takého ale aj spolupráca a koordinácia s predstaviteľmi jednotlivých cirkevných a štátnych orgánov na poli charitatívnom, výchovno-vzdelávacom, či sociálnom. 

Vzhľadom na angažovanosť rehole a jej členov aj v oblasti neziskového  sektora, Centrálny portál pre neziskový sektor sa od roku 2016 zaviazal k posilňovaniu právneho povedomia o právach a povinnostiach vyplývajúcich pre rehole a jej členov zo všeobecne platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Výsledok takejto činnosti by mal viesť k vytvoreniu odbornej doktríny, použiteľnej nielen pre cirkevnú obec, jednotlivcov spoločnosti ale aj pre orgány štátnej správy konajúce vo vzťahu k reholiam a jej členom.  

Právne predpisy všeobecne: 
Dôvodové správy (9)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (4)
Správa majetku/Rehole: Poskytovanie ubytovania väčšiemu počtu osôb
Vytvorené:12. 08. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Nehnuteľnosti právnických či fyzických osôb môžu byť využívané na ubytovanie rôzneho typu ako aj pre hromadné ubytovanie väčšieho typu osôb ak sú na to uspôsobené a splnia zákonom predpokladané podmienky. Na to, aby bolo možné určiť povinnosti, ktoré fyzickým alebo právnickým osobám z poskytovania ubytovania vyplývajú, je potrebné rozlíšiť viaceré faktory ako napr. či ide o ubytovanie internátneho typu, prechodnú ubytovňu alebo ubytovanie hotelového charakteru, a pod.

Sociálna spoločnosť/Štátne dotácie: Možnosti financovania zariadení sociálnych služieb zo Štátneho fondu rozvoja bývania
Vytvorené:25. 04. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text
Odborný článok približuje druhy podpory, ktorú je možné poskytnúť prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu alebo obnovu zariadení sociálnych služieb.
Rehole/Správa majetku: Príspevok na zateplenie domov a budov
Vytvorené: 3. 12. 2018
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Na to, aby mohol žiadateľ požiadať o príspevok na zateplenie rodinného domu musí Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zverejniť výzvu na svojom webovom sídle, na základe ktorej možno predložiť žiadosť v súlade so zákonom.

Rehole/Správa majetku: Finančné príspevky na byty a ich stavebné úpravy
Vytvorené: 9. 10. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Rehole vlastnia nehnuteľnosti, ktoré sú staršie a potrebujú rekonštrukciu prípadne iné stavebné úpravy alebo potrebujú nové priestory na plnenie svojho poslania. Na realizovanie uvedených prípadov je potrebný dostatok financií, ktoré je možné získať aj prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania.

Odborné stanoviská (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Príklady z praxe (14)
Rehole: Nakladanie s ľudskými ostatkami člena rehole
Vytvorené: 2. 10. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Kto môže požiadať o exhumáciu člena rehole ak má rehoľa v záujme blahoslavenosť zosnulého? Rehoľa v 80-tych rokoch zaobstarala pohreb, je pochovaný v hrobke rehole ale nemá o tom doklady. Existuje ešte rodina zosnulého, a to synovci, ktorí však o zosnulého nejavia záujem.

Rehole: Posunutie termínu povinnej aktivácie elektronických schránok
Vytvorené: 1. 11. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Vzťahuje sa na nás ako rehoľu povinnosť mať aktivovanú elektronickú schránku?

Rehole/Dane: Zdaňovanie príjmu z darovania a dedenia nehnuteľností
Vytvorené: 6. 06. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

V tomto roku sme predali dva pozemky. Jeden sme nadobudli dedičstvom po smrti našej sestry a následne sme ho predali. Druhý pozemok sme nadobudli darovaním, následne zámenou a potom sme ho predali. Musíme z týchto nadobudnutých súm platiť daň?


Rehole/Cirkevná spoločnosť: Zdravotné poistenie rehoľnej sestry z krajiny mimo EÚ
Vytvorené:23. 11. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Má rehoľná sestra pochádzajúca z krajiny mimo Európskej únie nárok na úhradu verejného zdravotného poistenia pokiaľ má na území Slovenskej republiky len prechodný pobyt a vykonáva iba sociálnu prácu bez nároku na príjem?  

Cirkevná spoločnosť/Rehole: Preklasifikovanie nebytovej budovy na bytovú budovu
Vytvorené:21. 11. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Je možné preklasifikovať kláštor alebo inú rehoľnú nehnuteľnosť, ktorá je v katastri vedená ako nebytová budova, na bytovú budovu? 

Rehole: Nárok rehoľnej sestry na invalidný dôchodok
Vytvorené:25. 10. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovicova
Zobraz celý text

Má rehoľná sestra pracujúca v komunite nárok na invalidný dôchodok, pokiaľ za ňu nie sú odvádzané dávky do Sociálnej poisťovne? Bolo by rozhodujúce ak v minulosti pracovala a v tom čase odvádzala dávky do Sociálnej poisťovne? 

Rehole: Pozemky a stavby oslobodené od dane z nehnuteľnosti
Vytvorené:20. 01. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Pri ktorých pozemkoch je možné si uplatniť oslobodenie od dane? Je možné do časti oslobodenia od dane zahrnúť nasledovné pozemky a stavby:

  1. budova výrobne hostií, ktorá je vedená ako organizácia nezaložená na podnikanie; príjmy z výroby hostií sú oslobodené od dane,
  2. budova, kde prevádzkujeme zariadenie pre seniorov. V budove ale bývajú len rehoľné sestry, zatiaľ sme mali oslobodenú len časť budovy – kaplnku; činnosť je financovaná z príspevkov mesta,
  3. priestory školy, ktoré slúžia na bývanie sestier a časť priestorov prenajímame školskej jedálni (občianskemu združeniu)?

 

Rehole: K povinnosti výrobcu (producenta) audiovizuálneho diela
Vytvorené:20. 09. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Do akej miery sa na nás ako producentov filmov vzťahuje zákon o povinných výtlačkoch, v prípade ak na výrobu filmu nie sú použité verejné zdroje, prípadne len v malom rozsahu? Sme povinní odovzdať rozmnoženinu audiovizuálneho diela? 

Rehole: Zabezpečenie záväzku zo zmluvy o pôžičke a zápis práv k nehnuteľnostiam
Vytvorené:26. 08. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Generálne ústredie, ktoré máme v zahraničí, je ochotné prispieť nám na kúpu domu plnou sumou ceny nehnuteľnosti, s tým, že v najbližšom čase budeme schopní vrátiť 1/3 sumy a zvyšné 2/3 budeme bezúročne postupne splácať. Zaujímalo by nás akým spôsobom je možné zmluvne zabezpečiť náš vzájomný vzťah? Je potrebné tieto podmienky uvádzať aj v katastri nehnuteľností?

Rehole: Kúpa domu so spoluvlastníkom zo zahraničia
Vytvorené:14. 07. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Generálne ústredie, ktoré máme v zahraničí, je ochotné prispieť na kúpu domu s tým, že za čiastku, ktorú poskytne, sa stanú spoluvlastníkom domu.

Je takéto riešenie situácie možné?

Rehole/Dary: Darovanie nehnuteľnosti zahraničnej právnickej osobe
Vytvorené:11. 05. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Sme katolícka rehoľa, ktorá nadobudla od mesta budovu aj s pozemkom, na ktorú dostala darom peniaze z Rakúska. Túto nehnuteľnosť chceme darovacou zmluvou previesť na rakúskych bratov. Darovaciu zmluvu sme zvolili kvôli tomu, aby sme neplatili žiadne dane a aj preto, lebo peniaze na kúpu a rekonštrukciu máme zaúčtované ako dar. Môže previesť nehnuteľnosť na rakúskych bratov, ktorí majú sídlo v Rakúsku?

Rehole: K povinnosti mať vypracovaný registratúrny poriadok/plán
Vytvorené: 2. 02. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sú rehole povinné mať vypracovaný registratúrny plán alebo registratúrny poriadok? Ak áno, aká sankcia nám hrozí v prípade jeho nevypracovania?

Rehole: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
Vytvorené:22. 01. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Akým spôsobom je možné vyporiadať podielové spoluvlastníctvo ak vlastním 11/12 nehnuteľnosti, uskutočnil som široké rekonštrukčné práce na veci, pričom menšinový spoluvlastník má len 1/12 veci a odmieta sa dohodnúť?
Rehole: Pomoc v hmotnej núdzi pre členov rehole
Vytvorené:23. 11. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Som členom rehole, ktorému škola rozviazala pracovný pomer na výučbu náboženskej výchovy v škole. Mám nárok na pomoc v hmotnej núdzi?
Súdne rozhodnutia (12)
Najvyšší súd SR z 24.01.2018 - Prekročenie hodnôt hluku kostolnými zvonmi
Vytvorené: 3. 07. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Na podklade podnetu obyvateľky obce došlo k vykonaniu merania hluku v životnom prostredí, ktorého výsledkom bol Protokol o meraní, z ktorého jednoznačne vyplýva, že prípustné hodnoty ekvivalentných hladín A akustického tlaku (zvuku), pričom za zdroj hluku boli ustálené kostolné zvony kostola. výsledkom opätovného merania bolo konštatovanie prekročenia prípustných hodnôt ekvivalentnej hladiny A akustického tlaku (zvuku) v referenčnom intervale deň aj večer. Farnosti bola uložená povinnosť zabezpečiť účinné opatrenia na zníženie imisií hluku šíriaceho sa zo zvonov kostola tak, aby hladina hluku zodpovedala prípustným hodnotám hluku pre deň, večer a noc. O podanom odvolaní voči prvoinštančnému rozhodnutiu orgánu verejnej správy rozhodol žalovaný (Úrad verejného zdravotníctva SR) napadnutým rozhodnutím tak, že odvolanie sťažovateľa zamietol a prvoinštatnčné správne rozhodnutie potvrdil dôvodiac, že výsledkami objektívneho merania hluku, spôsobeného zvonením zvonom predmetného kostola, bolo zistené, že režimy kostolných zvonov boli pre jednotlivé referenčné časové intervaly prekročené, teda posudzované hodnoty boli vyššie, ako prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí v zmysle vyhlášky. Sťažovateľ sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia, Krajský súd žalobu zamietol. Sťažovateľ podal kasačnú sťažnosť v ktorej namietal, že kostolné zvony nepredstavujú hluk. Najvyšší súd ju zamietol. 

Najvyšší súd SR z 31.01.2005 - Označenie cirkvi ako strany v súdnom konaní
Vytvorené:27. 11. 2018
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Krajský súd zastavil konanie s odôvodnením, že v konaní sa za žalobcu označil ten, kto nemá spôsobilosť byť účastníkom konania, pretože žalobca sa v žalobe označil ako Rímskokatolícka cirkev - farský úrad, zastúpený farárom Ladislavom B. Krajský súd vyslovil názor, že právnu subjektivitu, pokiaľ ide o Rímskokatolícku cirkev, má farnosť zastúpená duchovným správcom, farárom, a nie farský úrad. Z toho vyplynul pri skúmaní podmienok konania záver krajského súdu, že v konaní bol za účastníka označený ten, kto nemá spôsobilosť byť účastníkom konania. Žalobca podal voči rozhodnutiu krajského súdu odvolanie a navrhol zrušiť rozhodnutie krajského súdu a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Mal za to, že nepresnosť v označení inak nepochybného účastníka v procesnoprávnych vzťahoch nemôže spôsobiť tak závažný následok ako je zastavenie konania. Uviedol, že postup krajského súdu nebol v súlade so zákonom, pretože krajský súd nevyzval žalobcu na opravu nesprávneho označenia účastníka v konaní a bez poskytnutia lehoty na opravu podania konanie ihneď zastavil. 

Najvyšší súd SR z 09.02.2010 - K plateniu dane z nehnuteľnosti za kláštor
Vytvorené:24. 10. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Mesto vyrubilo reholi daň z nehnuteľnosti za rok 2007 podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 148.345,- Sk. Daň sa týkala kláštora, ktorý rehoľa využívala na ubytovanie pre rehoľné sestry a zároveň aj ako miesto na vykonávanie náboženských obradov. Rehoľa sa voči uvedenému rozhodnutiu odvolala na Daňovom riaditeľstve SR, ktoré platobný výmer mesta potvrdilo. Voči uvedenému rozhodnutiu podala Rehoľa žalobu na krajský súd. Rozsudkom krajského súdu bola žaloba o preskúmanie zákonnosti a zrušenia rozhodnutia daňového riaditeľstva zamietnutá. Proti rozsudku krajského súdu podala rehoľa odvolanie na Najvyšší súd SR.

 

Najvyšší súd SR z 22.03.2018 - Zrušenie cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
Vytvorené: 3. 10. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Sťažovateľ sa žalobou doručenou najvyššiemu súdu domáhal ochrany pred nezákonným zásahom Ministerstva kultúry SR (ďalej len „žalovaný“). Predmetnou žalobou sa sťažovateľ domáhal, aby najvyšší súd zakázal žalovanému pokračovať v porušovaní práva žalobcu byť vedený v evidencii cirkevných právnických osôb a uložil žalovanému povinnosť opätovne zapísať žalobcu do evidencie cirkevných právnických osôb so spätnou účinnosťou a uložil žalovanému povinnosť vydať potvrdenie o nepretržitej a pretrvávajúcej právnej subjektivite žalobcu odo dňa jeho zápisu do evidencie cirkevných právnických osôb. Najvyšší súd rozhodol o žalobe sťažovateľa tak, že konanie zastavil.

 

Najvyšší súd SR z 14.01.2015 - K zmene vlastníckeho práva vznikom novej farnosti
Vytvorené:12. 09. 2018
Autor:Bc. Lucia Maliková
Zobraz celý text

Predmetom súdneho prieskumu bolo rozhodnutie žalovaného- Okresný úrad a posúdenie otázky, či bol prvostupňový správny orgán oprávnený prostredníctvom konania o oprave chýb v katastrálnom operáte bez návrhu zmeniť vlastnícke právo z jednej farnosti na druhú farnosť, a taktiež, či boli žalobcami predložené listiny na vykonanie záznamu spôsobilé na zápis do katastra nehnuteľností. 

Ústavný súd SR z 09.10.1995 - K vzťahu všeobecne záväzných právnych predpisov a predpisov vydaných cirkvou
Vytvorené:12. 09. 2018
Autor:Bc. Lucia Maliková
Zobraz celý text

Podnetom manželia namietajú porušenie práva na verejné prerokovanie veci podľa čl. 48 ods. 2 a práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti podľa čl. 19 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. K porušeniu týchto práv malo dôjsť v konaní pred Dištriktuálnym súdom Východného dištriktu Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. v ČSFR, ktorý rozsudkom rozhodol o strate hodnosti manželov na doterajšom mieste (Cirkevný zbor bez toho. aby sa uvedeného prejednania mohli zúčastniť a následne sa tak stalo aj v konaní na Generálnom súde Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. v ČSFR , ktorý rozsudkom potvrdil rozsudok Dištriktuálneho súdu. Bez ohľadu na skutočnosť, že ide o konanie pred cirkevným orgánmi. z právneho hľadiska je zásadná otázka, že manželia sa v tejto časti svojho podnetu domáhajú ochrany práv. ktoré v čase rozhodovania súdov ešte neexistovali. Základné práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti a verejné prerokovanie veci boli priznané až Ústavou Slovenskej republiky, ktorá nadobudli účinnosť 1. októbra 1992.

V ďalšej časti podnetu manželia namietali porušenie práva na verejné prerokovanie veci podľa č l . 48 ods 2 a práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti podľa č l . 19 ods. Ústavy Slovenskej republiky v prípadoch, ku ktorým došlo pi 1. októbri 1992. Podľa pisateľov podnetu sa ich dopustili Dištriktuálny súd Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v na Slovensku rozhodnutím. ktorým rozhodol o odmietnutí žiadosti o povolenie obnovy a Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, keď rozhodnutím rozhodli o vylúčení manželov z Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

 

Najvyšší súd ČR z 17.08.2016 - K oprávneniu súdu preskumávať skončenie výkonu funkcie pastoračného asistenta
Vytvorené: 9. 11. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Dopisem žalovaný sdělil žalobkyni, že s ní rozvazuje pracovní poměr podle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce, přičemž jako důvod uvedl přijetí organizačního opatření, dle kterého jsou nadále pověřováni zajištěním péče o nemocné v nemocnicích a léčebnách nositelé svátosti svěcení. V důsledku této změny se stala žalobkyně, která není nositelem svátosti svěcení, nadbytečnou.

Krajský súd Košice z 25.02.2015 - K dobromyseľnosti kupujúceho pri uzatváraní zmluvy o prevode vlastníckeho práva k cirkevnej nehnuteľnosti
Vytvorené:31. 05. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom tohto sporu je posúdenie otázky, či obdarovaný v pozícií štátu bol dobromyseľný v tom, že orgán pre dozor nad uzatváraním zmlúv o prevode cirkevného majetku je oprávnený k uzatvoreniu zmluvy za cirkevnú organizáciu. Žalovaný mal zároveň za to, že jeho predchodca Československý štát nadobudol vlastnícke právo k predmetným nehnuteľnostiam priamo ex lege na základe Dekrétu prezidenta republiky č. 108/1945.

Najvyšší súd ČR z 27.10.2010 - Prevzatie veci štátom bez právneho dôvodu ako jeden z reštitučných dôvodov
Vytvorené:27. 04. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom sporu bol nárok rehole na vydanie nehnuteľností, ktorý odvodzovala od ustanovenia § 4 ods. 2 písm. h/ Zákona o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam, teda keď vec prešla do vlastníctva štátu na základe prevzatia bez právneho dôvodu. 

Najvyšší súd SR z 14.01.2015 - K nemožnosti prechodu vlastníckeho práva v prospech novovytvorenej farnosti
Vytvorené:10. 02. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom súdneho prieskumu bolo rozhodnutie žalovaného - Okresnému úradu Banská Bystrica (predtým Správa katastra Banská Bystrica) a posúdenie otázky, či bol prvostupňový správny orgán oprávnený prostredníctvom konania o oprave chýb v katastrálnom operáte bez návrhu zmeniť vlastnícke právo z jednej farnosti na druhú farnosť, a taktiež, či boli žalobcami predložené listiny na vykonanie záznamu spôsobilé na zápis do katastra nehnuteľností.

Najvyšší súd SR z 25.08.2008 - K postaveniu Rímskokatolíckej cirkvi ako oprávnenej osoby v zmysle zákona o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam vs. majetok zaniknutej rehole
Vytvorené: 2. 02. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Okresný súd posúdil žalobu ako nedôvodnú, nakoľko žalobcu nepovažoval za oprávnenú osobu na vydanie predmetných nehnuteľností v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 282/1993 Z.z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam v platnom znení s tým, že nehnuteľnosti boli vedené na X, ktorá však nebola organizačnou súčasťou žalobcu (rímskokatolíckej cirkvi). Vychádzal z toho, že z archívnych dokladov vyplýva, že X. bola študijnou základinou a ako samostatná právnická osoba bola zapísaná ako vlastník do pozemkovej knihy. Za podstatné pre právne posúdenie nepovažoval zistenie, že cieľom tejto základiny bolo najmä udržiavanie fary a tzv. patronátne bremená v prospech osôb, ktoré uskutočňovali činnosť z výnosov tejto základiny.

V podanom dovolaní žalobca uviedol, že tu ide o prapôvodné vlastníctvo rímskokatolíckej cirkvi, keď vlastníkom nehnuteľností ešte pred snemom konaným v Bratislave v roku 1548 bola rehoľa jezuitov. Po jej zrušení v roku 1773 majetok nestratil svoje pôvodné postavenie ako vlastníctvo rímskokatolíckej cirkvi. Majetky zrušeného rádu sa síce dali do študijného fondu, ako to vyplýva zo zakladajúcej listiny panovníčky z 25. marca 1780, ani tým však nestratili svoje pôvodné právne postavenie ako vlastníctvo cirkvi. V dovolaní žalobca poukázal na niektoré detaily z ďalšieho historického vývoja, ktorými argumentoval, že predmetný majetok charakter cirkevného majetku nestratil. Odkaz odvolacieho súdu v odôvodnení jeho rozsudku na text z dôvodovej správy k pripravovanej ( avšak neprijatej) novely zákona č. 282/1993 Z.z., že totiž predmetom vydania nie sú nehnuteľnosti, ktoré boli majetkom verejných základín (školskej, univerzitnej, náboženskej), považoval dovolateľ za nenáležitý. Neexistujúca novela nemôže byť dôvodom na popretie nároku na vydanie podľa zákona č. 282/1993 Z.z., ktorý nemá nijaké obmedzenie vydania z titulu príslušnosti majetku vo fonde náboženskom, univerzitnom a študijnom. V dovolaní žalobca napokon namietal i to, že napadnuté rozhodnutie vychádza zo skutkového zistenia, ktoré je v rozpore s podstatnou časťou dokazovania. Navrhol rozsudok odvolacieho súdu ako aj rozsudok súdu prvého stupňa z týchto dôvodov zrušiť. 

Ústavný súd SR z 01.06.2005 - K zabezpečeniu výučby predmetu náboženská výchova na škole vs. oprávnenie riaditeľky školy nepredĺžiť pracovnú zmluvu katechétke
Vytvorené:24. 02. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

 Ústavnému súdu Slovenskej republiky bola doručená sťažnosť sťažovateľkou  vo veci namietaného porušenia jej základného práva zaručeného v čl. 24 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky nečinnosťou riaditeľky základnej školy v súvislosti so zabezpečovaním výučby predmetu náboženská výchova na základnej školy. 

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Register pojmov (5)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť