itretisektor | Neziskové organizácie všeobecne
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Neziskové organizácie všeobecne

V tejto časti budeme prinášať odborné materiály, ktoré sú spoločné pre viaceré alebo všetky právne formy organizácií tretieho sektora.

Obsahujú práva a povinností z rôznych oblastí práva a mali by byť neziskovým organizáciám známe, aby ich vedeli v praxi uplatňovať. 

Právne predpisy:
Dôvodové správy (9)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (44)
Neziskovky všeobecne: Vplyv pandémie na ukladanie výročných správ a účtovných závierok
Vytvorené: 2. 07. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Odborný článok analyzuje vplyv pandémie vírusu Covid-19 na povinnosť neziskových organizácii vyhotoviť a uložiť účtovné závierky a výročné správy do centrálneho registra účtovných závierok.

Neziskovky všeobecne: Zmeny daňových termínov z dôvodu obmedzení pre koronavírus
Vytvorené:19. 03. 2020
Autor:Mgr. Vladimír Fujak
Zobraz celý text

Odborný článok prináša informácie o rozhodnutí o odklade daňovej povinnosti, ktoré prijala vláda SR ako jedno z ekonomických opatrení na zníženie negatívnych dopadov súvisiacich s mimoriadnou situáciou na Slovensku, ktorá je spôsobená vírusovým ochorením COVID-19.

Dotácie/ Neziskové organizácie všeobecne: Dotácie samosprávy vs. neúplne údaje v registri MNO
Vytvorené:14. 08. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Odborný článok približuje možnosti obce overiť rozsah zapísaných údajov o subjekte tretieho sektora v registri mimovládnych neziskových organizácií a na základe uvedeného zistenia poskytnúť resp. neposkytnúť tomuto subjektu dotáciu z rozpočtu obce.

Neziskové organizácie všeobecne: Druhá vlna stop byrokracii
Vytvorené: 7. 08. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

V tzv. druhej vlne znižovania administratívnej záťaže došlo k rozšíreniu zoznamu údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické a právnické osoby nebudú musieť predkladať orgánom verejnej moci v papierovej podobe. Orgány verejnej moci tak budú postupne podľa delenej účinnosti zákona o byrokracii povinné získavať údaje o fyzických a právnických osobách z ďalších zdrojových registrov ako informačných systémov verejnej správy.

Neziskovky všeobecne: Exkurz do novelizovanej právnej úpravy neziskových organizácií a právo na spravodlivý proces pri ukladaní sankcií
Vytvorené:21. 03. 2019
Autor:UČPS
Zobraz celý text

Cieľom príspevku je poukázať na zásadné zmeny v právnej úprave neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby v roku 2018, najmä na odstránenie tvrdosti zákona – zrušenie neziskovej organizácie z dôvodu neuloženia výročnej správy do verejnej časti registra účtovných závierok do 15 júla. Pri trestaní neziskových organizácií je potrebné rešpektovať princípy stanovené článkom 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Tento článok sa sústreďuje na základné princípy správneho trestania pri ukladaní sankcií.

Neziskovky všeobecne: K identifikácii konečného užívateľa výhod v registri partnerov
Vytvorené: 6. 03. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text
Zmyslom tohto odborného článku je vysvetliť bližšie povinnosť týkajúcu sa identifikácie konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra partnerov verejného sektora ako aj následného overenia identifikácie konečného užívateľa výhod za podmienok daných zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení. 
Neziskovky všeobecne: Podrobnejšie k ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Vytvorené:28. 02. 2019
Autor:g_Monika Ivanova
Zobraz celý text

V odbornom článku približujeme povinnosti neziskových organizácii, ktoré zaviedlo novelizované znenie zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

Neziskovky všeobecne: Kalendár 2019 dôležité termíny pre mimovládne neziskové organizácie
Vytvorené:20. 02. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Prinášame kalendár dôležitých termínov pre všetky právne formy MNO podľa súčasných platných právnych predpisov. 

Neziskovky všeobecne: Nový zákon o hazardných hrách s dopadom na neziskový sektor
Vytvorené:12. 02. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Dňa 01. marca 2019 vstúpi do účinnosti nový zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách, ktorý v plnom rozsahu nahradí doterajší zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení platnom do 28.02.2019. Z dôvodu rozsiahlosti Nového zákona o hazardných hrách, vyberáme pre neziskový sektor najpodstatnejšie novinky.

Neziskovky všeobecne: Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu
Vytvorené:23. 01. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Od 1. novembra 2018 je účinný zákon č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov. Uvedená novela zavádza novú povinnosť pre združenia majetku, a to vykonať identifikáciu darcu a identifikáciu fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorej združenie majetku poskytlo finančné prostriedky. Viac k uvedenej téme nájdete v odbornom článku.

Význam zákona o registri MVO
Vytvorené:10. 01. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Od 1. 1. 2019 je účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií (ďalej len „zákon o registri MVO“), ktorý prináša zmeny v rámci registrácie neziskových organizácií a rozsahu nimi uvádzaných údajov. Vzhľadom na to, že ide o úplne nový právny predpis, prinášame rozhovor, v ktorom odpovedáme na najčastejšie otázky užívateľov portálu itretisektor.sk týkajúce sa práve zákona o registri MVO.

Neziskové organizáce všeobecne: Manuál k aktivácií elektronických schránok MVO organizácií
Vytvorené:19. 11. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Podľa súčasného znenia zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v platnom znení (ďalej len „ zákon o e-Governmente) sú právnické osoby, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra oprávnené dobrovoľne si aktivovať elektronickú schránku za účelom doručovania úradných rozhodnutí. Pôjde najmä o právnické osoby, ktorými sú občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a pod.

Pre tieto subjekty platí termín povinnej aktivácie elektronických schránok na 1. jún 2020. Pokiaľ si v tomto termíne dobrovoľne neaktivujú elektronickú schránku, vykoná túto aktiváciu automaticky Úrad vlády Slovenskej republiky, a to aj bez súhlasu právnickej osoby.   

Neziskovky všeobecne: Organizácia s medzinárodným prvkom a zákon o registri MVO
Vytvorené:14. 11. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text
Odborný článok prináša informácie o tom, aký ma dopad na povinnosti organizácií s medzinárodným prvkom prijatie zákon o registri MVO.
Neziskovky všeobecne: Nový register MVO a prepojenie s existujúcimi registrami
Vytvorené: 6. 11. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text
Odborný článok približuje register MVO a rozsah údajov v ňom zverejňovaných, ktorý do legislatívy zavádza s účinnosťou od 1. 1. 2019 zákon o registri MVO.
Neziskovky všeobecne: Kalendár dôležitých termínov pre neziskovky
Vytvorené:13. 06. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

S právnym postavením neziskového sektora je spojený celý rad povinností, ktorých nesplnenie spájajú súčasné platné právne predpisy s prísnymi sankciami, ktoré môžu viesť v mnohých prípadoch k uloženiu finančnej pokuty alebo až k zrušeniu mimovládnej neziskovej organizácie (ďalej len „MNO”).

Z dôvodu predchádzania nesplnenia povinností subjektmi neziskového sektora, prinášame chronologický kalendár dôležitých termínov pre základné právne formy MNO (nadácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond a občianske združenie) podľa súčasných nosných platných právnych predpisov.Neziskové organizácie všeobecne: Podpora tretieho sektora obcou
Vytvorené: 6. 06. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Vzhľadom na množstvo a rozmanitosť spoločenských problémov nemožno očakávať od obcí, že budú schopné reagovať na všetky z nich. Z uvedeného dôvodu je veľmi dôležitá aktivita subjektov  tretieho sektora, ktoré pomáhajú obciam pri zabezpečovaní potrieb spoločnosti. Na to, aby mohli neziskové organizácie riadne plniť účel, na ktorý boli založené však potrebujú určité finančné prostriedky. V nasledujúcom článku Vám prinášame informácie o tom, akým spôsobom môžu obce podporiť tretí sektor, a tým na druhej strane zabezpečiť lepšie plnenie potrieb spoločnosti na svojom území.


Neziskové organizácie všeobecne: Prepojenie tretieho sektora so samosprávou
Vytvorené: 3. 05. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Základy tretieho sektora sú postavené najmä na slobode občanov združovať sa, pričom tvoria rôzne organizácie, ktorými sledujú presadzovanie svojich záujmov a svojou činnosťou môžu priniesť úžitok verejnosti. Za korene neziskových organizácií môžeme považovať najmä neziskovosť a filantropiu, ako tak povediac snahu nezištne pomôcť motivovanú láskou k blížnym. Organizácie tohto typu teda nevznikajú primárne z vôle štátu alebo obce ale preto, že si to vyžadujú priamo občania. Tieto organizácie prioritne investujú svoj čas a iniciatívu na aktivity, ktoré sú pre spoločnosť žiadané, v čom sa odzrkadľuje ich verejnoprospešná funkcia, preto sú v spoločnosti žiadaným javom. 

Neziskové organizácie všeobecne: Získavanie IČO v neziskovom sektore
Vytvorené:18. 04. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Pri zakladaní právnickej osoby má získanie identifikačného čísla osobitný význam. Identifikačné číslo (tzv. IČO) je špecifický a nezameniteľný identifikátor právnickej osoby, ktorého postavenie možno prirovnať k rodnému číslu fyzických osôb. Mnoho právnických osôb neziskového sektora však nevie, ako toto identifikačné číslo získať.  

§ Neziskovky všeobecne: Elektronické schránky
Vytvorené: 1. 07. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Prinášame Vám odborný článok o elektronických schránkach a o dokladoch požadovaných k ich zriadeniu a aktivácii.

Neziskovky všeobecne: Návrh nového zákona o registri MNO
Vytvorené:17. 05. 2017
Autor:Ing. Milan Andrejkovič
Zobraz celý text

Na Slovensku aktuálne existuje viac ako 50000 mimovládnych neziskových organizácií (MNO – nadácií, neinvestičných fondov, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, občianskych združení a organizácií s medzinárodným prvkom), ktoré spadajú do pôsobnosti Ministerstva vnútra SR, pričom drvivú väčšinu z nich tvoria občianske združenia. Tieto občianske združenia spolu s ďalšou právnou formou – organizáciami s medzinárodným prvkom, nemajú legislatívne zavedený oficiálny register, z ktorého by každému boli jasné všetky základné údaje o MNO – a to najmä kto je štatutárnym orgánom oprávneným konať v mene organizácie. Návrh jednotného zákona o registri MNO reaguje na celospoločenské požiadavky na vyriešenie tohto, ale aj ďalších problémov, ktoré vyplynuli z praxe registrového orgánu, ale aj mimovládnych neziskových organizácií.

Neziskovky všeobecne: Bezodplatné získavanie potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti na charitatívne účely II.
Vytvorené:15. 02. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zmyslom tohto odborného článku je nadviazať na odborný článok, v ktorom sme bližšie rozoberali možnosť charitatívnych organizácií bezodplatne prevziať od prevádzkovateľa potravinárskeho podniku potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. V obsahu tohto článku rozoberáme podmienky, ktoré musí charitatívna organizácia splniť, ešte predtým než vstúpi do procesu prijímania týchto potravín a ich následného používania. 

Neziskovky všeobecne: Bezodplatné získavanie potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti na charitatívne účely I.
Vytvorené:15. 02. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na poslednú novelu zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v platnom znení, ktorá zaviedla pre charitatívne organizácie možnosť bezodplatne prevziať od prevádzkovateľa potravinárskeho podniku potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. 

§ Neziskovky všeobecne: Register partnerov verejného sektora
Vytvorené: 8. 02. 2017
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

V tomto odbornom článku prinášame informácie z pohľadu neziskového sektora k zákonu č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorý s účinnosťou od 1. februára 2017 zavádza do právneho poriadku register partnerov verejného sektora a s ním upravený režim verifikácie konečného užívateľa výhod.


Neziskovky všeobecne/ Všeobecne prospešné spoločnosti: Pracovnoprávny vzťah štatutárneho orgánu
Vytvorené:30. 06. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
V obsahu tohto odborného článku sa venujeme výkonu funkcie štatutárneho orgánu na základe pracovnej zmluvy a súbehu pracovného pomeru s výkonom funkcie štatutárneho orgánu.
Neziskovky všeobecne: Podpora petície v elektronickej podobe
Vytvorené:15. 06. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na možnosť fyzických ako aj mimovládnych neziskových organizácií podporiť zostavenú petíciu elektronicky.

Neziskovky všeobecne: Trestná zodpovednosť MNO
Vytvorené: 1. 12. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Dňa 13. novembra 2015 schválila Národná rada Slovenskej republiky vládny návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o trestnej zodpovednosti PO“), prostredníctvom ktorého sa zavádza v podmienkach Slovenskej republiky trestná zodpovednosť aj vo vzťahu k právnickým osobám.
Neziskovky všeobecne: Pôsobnosť Najvyššieho kontrolného úradu vo vzťahu k MNO
Vytvorené: 5. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zmyslom tohto odborného článku je zodpovedať na otázku, či sa zákonom ustanovená pôsobnosť Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky vzťahuje aj na mimovládne neziskové organizácie a ak áno, tak v akých prípadoch.

Neziskovky všeobecne: Preskúmavanie interných aktov súdom
Vytvorené: 4. 09. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Zmyslom tohto odborného článku je zodpovedať na otázku, či civilnoprávne súdy majú založenú právomoc konať a rozhodnúť vo veci vyslovenia neplatnosti uznesenia/rozhodnutia orgánu MNO.
Neziskovky všeobecne: Sadzobník najčastejších správnych poplatkov
Vytvorené:28. 08. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

V prehľadnom formáte prinášame prehľad sadzobníka správnych poplatkov na úseku vnútornej správy ako aj živnostenského podnikania. Pre mimovládne neziskové organizácie sú smerodajné najmä položky 34 - 36 a 148 prílohy zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. 

Dane/Neziskovky všeobecne: Nazeranie do spisov
Vytvorené:10. 08. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na jeden z právnych úkonov zabezpečujúcich účel a priebeh správy daní – nazeranie do spisov. 

Neziskovky všeobecne: Právo na dobrú správu vecí verejných
Vytvorené:30. 07. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
V obsahu tohto odborného článku sa venujeme podstate a uplatňovaniu princípov dobrej správy vecí verejných v podmienkach Slovenskej republiky. 
Neziskovky všeobecne: Právny status MNO v pozícii spotrebiteľa
Vytvorené:28. 07. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zmyslom tohto odborného článku je zodpovedať na otázku, či aj na mimovládne neziskové organizácie sa vzťahuje právny status spotrebiteľa, t.j. či MNO môžu vystupovať v zmluvných vzťahoch s dodávateľmi v pozícii spotrebiteľa. 

Neziskovky všeobecne: Užitočné rady pri ukladaní účtovnej závierky a výročnej správy do registra
Vytvorené:30. 06. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zmyslom tohto článku je poukázať na praktické situácie, ktoré mimovládnym neziskovým organizáciám vystali v súvislosti s ukladaním ich účtovných závierok a výročných správ do registra účtovných závierok. 

Neziskovky všeobecne: Virtuálna registračná pokladnica
Vytvorené:10. 03. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na novú právnu úpravu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorá od 1. apríla 2015 zavádza novú formu registračnej pokladnice a to virtuálnu registračnú pokladnicu.  


Neziskovky všeobecne: Pracovná zdravotná služba
Vytvorené: 2. 02. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Dňa 1. augusta 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení, ktorá okrem iného zaviedla pre zamestnávateľov povinnosť zabezpečiť zdravotný dohľad prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby aj u zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do prvej a druhej kategórie.   

Neziskovky všeobecne: Úroky z omeškania v obchodnoprávnych vzťahoch
Vytvorené:30. 01. 2015
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Úroky z omeškania predstavujú príslušenstvo k pohľadávke, ktoré veriteľovi patrí priamo zo zákona. V súčasnosti je výška úrokov z omeškania osobitne upravená pre občianskoprávne vzťahy a obchodnoprávne vzťahy. V obchodnoprávnych vzťahoch je pre určenie úrokov z omeškania kľúčová právna úprava v § 369 Obchodného zákonníka.

§ Neziskovky všeobecne: Zodpovednosť za záväzky mimovládnych organizácií
Vytvorené:15. 07. 2014
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text
Príspevok rozoberá zodpovednosť jednotlivých foriem neziskových organizácií za záväzky v občiansko-právnej a trestno-právnej rovine. 
Neziskové organizácie: Účtovné právne predpisy a register účtovných závierok
Vytvorené:13. 02. 2014
Autor:Ing. Mária Pančová Hudáková
Zobraz celý text

V prílohe tohto článku prinášame prehľad v akej sústave účtovníctva je povinná nezisková organizácia účtovať, za akých podmienok má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom a povinnosť vypracovať výročnú správu a prehľad lehôt a podôb na uloženie dokumentov do registra účtovných závierok.

§ Neziskové organizácie: Doručovanie písomností do vlastných rúk subjektom neziskového sektora
Vytvorené:10. 02. 2014
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text
Príspevok sa zaoberá podmienkami za akých sa doručujú písomnosti určené do vlastných rúk subjektom neziskového sektora. 
§ Neziskové organizácie: Čo znamená pojem nezisková organizácia?
Vytvorené:16. 12. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Odborný článok sa venuje ťažiskovému pojmu neziskového sektora, ktorým je neziskovosť a samotnému pojmu nezisková organizácia. 

Zárobková činnosť: Podnikanie a jeho znaky
Vytvorené:16. 12. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text
Príspevok sa zaoberá výkonom podnikateľskej činnosti organizáciami neziskového sektora. 
§ Zamestnávanie: Možnosti zamestnávania v MVO
Vytvorené:17. 06. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Prinášame Vám krátky prehľad jednotlivých možností zamestnávania v mimovládnych organizáciách.

!!!!! Schválené znenie zákona o dobrovoľníctve !!!!!
Vytvorené:25. 10. 2011
Autor:Peter Handiak
Zobraz celý text
Prinášame schválené znenie zákona o dobrovoľníctve, ktoré parlament schválil 21.10.2011 aj s novými zmenami a doplneniami
Iná zárobková činnosť vo svetle Ústavy SR
Vytvorené: 1. 10. 2010
Autor:Prof. JUDr. Ján Svák, CSc.
Zobraz celý text

Pre ústavnoprávnu úpravu práva na inú zárobkovú činnosť nie je ani tak dôležitým článok 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý toto právo deklaruje, ako skôr článok 51 Ústavy Slovenskej republiky. Podľa neho sa tohto práva možno domáhať len v medziach zákonov, ktoré tieto práva vykonávajú, čo dáva štátu pomerne širokú možnosť voľnej úvahy na upravenie či obmedzenie tohto práva zákonnou cestou.

Odborné stanoviská (3)
Neziskovky všeobecne: Metodický pokyn MFSR k ukladaniu účtovných dokumentov do registra účtovných závierok
Vytvorené:11. 02. 2016
Autor:MFSR
Zobraz celý text

Obsah prvého súboru je metodický pokyn na ukladanie účtovných dokumentov pre neziskové organizácie všeobecne. 

Neziskovky všeobecne: Príručka používateľa k registru účtovných závierok
Vytvorené: 1. 05. 2014
Autor:Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zobraz celý text

Hlavným cieľom tohto dokumentu je poskytnúť všeobecné informácie k Registru účtovných závierok a oboznámiť neziskové organizácie s návodom na používanie verejnej časti tohto registra

Stanovisko k možnosti zahraničných neziskových organizácií prijímať 2% z dane na Slovensku
Vytvorené:23. 06. 2010
Autor:Milan Andrejkovič
Zobraz celý text
Môže nezisková (verejnoprospešná) organizácia registrovaná v zahraničí byť prijímateľom 2% z dane na Slovensku? Je rozdiel medzi zahraničnými organizáciami registrovanými v EÚ a v ostatných krajinách vzhľadom na prijímanie 2% z dane?
Príklady z praxe (35)
Sociálna spoločnosť: Zápis neverejného poskytovateľa sociálnych služieb do RPVS
Vytvorené:16. 01. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Je nezisková organizácia alebo občianske združenie poskytujúce sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorá/é poberá príspevok na poskytovanie soc. služby od MPSVaR, povinné sa registrovať v Registri partnerov verejného sektora?

Neziskovky všeobecne: Schválenie KÚV riadiacim orgánom pred oznámením do registra
Vytvorené: 4. 12. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Je potrebné, aby pred oznámením údajov o KÚV príslušnému registrovému úradu schválil KÚV riadiaci orgán mimovládnej organizácie?

Dotácie/Neziskovky všeobecne: Formy vyplácania odmien z dotácie
Vytvorené:18. 09. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Ako občianske združenie sme dostali dotáciu na realizáciu vzdelávacej akcie. V rámci rozpočtu nám boli pridelené aj prostriedky na odmeny lektorov, moderátorov a hostesky. Aký typ zmluvy je najjednoduchší a najvýhodnejší na vyplácanie odmien pre uvedené osoby?

Neziskovky všeobecne: Poskytnutie dotácie v rozpore so zákonom o registri MNO
Vytvorené:29. 08. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Čo ak obec poskytne verejné zdroje neziskovke s neúplným zápisom v registri mimovládnych neziskových organizácií?

Neziskovky všeobecne: Účtovný doklad k vyúčtovaniu rekreačného príspevku na detský tábor
Vytvorené:21. 08. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

V akej „forme“ má občianske združenie organizujúce tábor pre deti poskytnúť účtovný doklad, ktorý následne zamestnanec predkladá zamestnávateľovi pre vyúčtovanie rekreačného príspevku?

Neziskovky všeobecne/2% dane: Nezapísané údaje v registri MNO vs. dopady na prijímanie 2%
Vytvorené:17. 07. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Môže občianske združenie prijímať 2 % z dane, ak nemá zapísané v registri všetky údaje v súlade so zákonom o registri mimovládnych neziskových organizácií? 

2% z dane/Neziskové organizácie všeobecne: Povinnosti pri obdržaní 2% v sume vyššej ako 33 tisíc EUR
Vytvorené:17. 01. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Aký je správny postup (vrátane auditu) pre občianske združenia, ktoré z 2% obdržia sumu vyššiu ako je 33.000,- EUR?

Neziskovky všeobecne: Odblokovanie účtu v banke s financiami nepodliehajúcimi exekúcii
Vytvorené:12. 07. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text
Exekútor nám zablokoval finančné prostriedky na účte v banke aj napriek tomu, že tieto finančné prostriedky exekúcii nepodliehajú. Mohol takto konať? Má banka povinnosť sledovať aké finančné prostriedky sú na účte?
Zamestnávanie/Neziskovky všeobecne: Súkromné vozidlo na služobné účely a náhrada škody
Vytvorené:29. 06. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Môže sa zamestnanec neziskovej organizácií v prípade použitia vlastného motorového vozidla na služobné účely bez havarijného poistenia zrieknuť náhrady škody na tomto vozidle počas pracovnej cesty?

§ Neziskovky všeobecne: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby ako správca majetku obce?
Vytvorené:31. 05. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Môže byť neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby v oblasti zabezpečovania bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu zverená správa majetku mesta formou odplatnej zmluvy o hospodárení s majetkom obce?

§ Neziskovky všeobecne: Povinne zverejňovaný plán verejného obstarávateľa?
Vytvorené:12. 04. 2017
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Má nezisková organizácia poskytujúca sociálne služby povinnosť sprístupniť na žiadosť podľa infozákona plán verejného obstarávania, pričom jej činnosť financuje VÚC v rozsahu cca 60%?

Neziskovky všeobecne: Hospic ako partner verejného sektora?
Vytvorené:17. 03. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je občianske združenie prevádzkujúce zdravotnícke zariadenie ústavnej starostlivosti (hospic) povinné sa zaregistrovať do registra partnerov verejného sektora? Zdrojom krytia tohto zariadenia sú aj platby zdravotných poisťovní.

Neziskovky všeobecne: Výklad ustanovenia o úhrnnej hodnote majetku z pohľadu Zákona o registri partnerov
Vytvorené: 2. 03. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

V akom zmysle je potrebné vykladať ustanovenie o úhrnnej hodnote majetku pre účely posúdenia povinnosti zápisu subjektu pôsobiaceho v neziskovom sektore do registra partnerov verejného sektora?

§ Neziskovky všeobecne: Organizovanie konferencie a ochrana osobných údajov
Vytvorené: 6. 12. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Aké sú povinnosti neziskovej organizácie v súvislosti s organizovaním konferencie a ochranou osobných údajov, napr. ak fotografuje, spracuje si video, či má zoznamy zúčastnených osôb?

Neziskovky všeobecne: Regionálny príspevok ako forma podpory najmenej rozvinutým okresom
Vytvorené:15. 11. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže byť akejkoľvek neziskovej organizácii poskytnutý regionálny príspevok ako forma podpory najmenej rozvinutým okresom podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov?

Neziskovky všeobecne: Výpočet výšky úrokov z omeškania
Vytvorené:25. 05. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Ako bude určená výška úrokov z omeškania z nezaplateného nájomného splatného v roku 2014 a 2015, ak nájomná zmluva, na základe ktorej nezisková organizácia nájomné uhrádza, bola uzatvorená v roku 2004?

Združenia/Neziskovky všeobecne: Použitie dotácie obce na úhradu cestovných výdavkov
Vytvorené:27. 04. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Občianskemu združeniu bola zo strany obce poskytnutá dotácia na verejnoprospešný účel. Môže občianske združenie takúto dotáciu použiť aj na úhradu cestovných výdavkov?

Neziskovky všeobecne: Pôsobnosť zákona o finančnej kontrole voči neziskovkám obce
Vytvorené:19. 04. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Neziskové organizácie zriadené obcou nie sú povinné vykonávať základnú finančnú kontrolu podľa nového zákona o finančnej kontrole a audite. Vzťahuje sa tento princíp aj na tie neziskové organizácie (zriadené mestom), ktoré sú zapísané v štatistickom registri organizácií a zaradené vo verejnej správe v súlade s európskou metodikou ESA 2010 ustanovenou Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii?

Neziskovky všeobecne: Pôsobnosť zákona o finančnej kontrole voči neziskovkám obce
Vytvorené: 7. 04. 2016
Autor:Mgr.Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je nezisková organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto, povinná postupovať podľa nového zákona o finančnej kontrole a audite, tzn. vykonávať základnú finančnú kontrolu ?

Neinvestičné fondy/Neziskovky všeobecne: Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky
Vytvorené:24. 02. 2016
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Ako neinvestičný fond do registra účtovných závierok elektronicky ukladáme výročnú spolu s Výkazom o príjmoch a výdavkoch a Výkazom o majetku a záväzkoch. Kedy je potrebné poslať aj oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky?

Neziskovky všeobecne/Združenia/2% z dane: 2% dane a zakladajúce dokumenty MNO
Vytvorené:27. 01. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je potrebné explicitne uviesť v stanovách, že medzi príjmy združenia patria aj príjmy z podielu zaplatenej dane na osobitné účely?

Neziskovky všeobecne/Školská spoločnosť: Posudzovanie zhody zariadení detských ihrísk v súlade s technickými normami
Vytvorené:21. 04. 2015
Autor:Mgr.Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sme materské centrum, ktoré má vo svojom areáli detské ihrisko postavené pred 30-timi rokmi. Je možné naďalej prevádzkovať toto ihrisko, aj napriek tomu, že už je rozpore so súčasnými normami platnými pre ihriská? 

Neziskovky všeobecne: Nahlásenie na daňovom úrade z dôvodu pridelenia IČO
Vytvorené:13. 04. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Musí sa nezisková organizácia nahlásiť na daňovom úrade, ak má pridelené IČO? 

Neziskovky všeobecne: Lekárske preventívne prehliadky
Vytvorené:10. 02. 2015
Autor:g_Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sú MNO povinné zabezpečovať lekárske preventívne prehliadky pre svojich zamestnancov? 

Verejná zbierka/Neziskovky všeobecne: Získavanie finančných prostriedkov na činnosť a projekty organizácie
Vytvorené: 8. 12. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Išlo by o verejnú zbierku, ak by sme v magazíne uverejnili informáciu o projektoch, ktoré naše občianske združenie podporuje s výzvou finančne podporiť tieto projekty? Považuje sa za verejnú zbierku možnosť pre kupujúceho v e-shope prispieť určitou sumou na projekt podporovaný naším združením? Je informácia na našom webe o možnosti finančne podporiť prácu združenia verejnou zbierkou?

Združenia/Neziskovky všeobecne: Realizácia tomboly a jej zdanenie
Vytvorené:18. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môže občianske združenie mať na svojej spoločenskej akcii tombolu? Podlieha tombola zdaneniu?

Združenia: Organizovanie spoločenskej akcie
Vytvorené: 4. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môže občianske združenie s činnosťou v odvetí športu a zábavy (športový klub) zorganizovať spoločenskú akciu vrátane predaja vstupeniek, na ktorej by sme predávali aj alkoholické a nealkoholické nápoje?

Neziskovky všeobecne: Hodnota určená v slovenských korunách v zmluve
Vytvorené: 9. 09. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Máme ešte staré zmluvy znejúce na slovenské koruny. Môže to takto byť? Nemali byť dodatkom k 1.1.2009 prevedené na menu euro?

 

Neziskové organizácie: Úhrada poplatkov za služby verejnosti RTVS
Vytvorené:19. 05. 2014
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Právnická osoba (nadácia, občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby) obdržala od Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) výzvu na uhradenie poplatkov za služby verejnosti. Právnická osoba zamestnáva v pracovnom pomere dvoch zamestnancov. Sme povinní uhrádzať poplatky za služby verejnosti?

Neziskové organizácie: Ukladanie výročnej správy neziskovej organizácie
Vytvorené:12. 03. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Môže uložiť nezisková organizácia založená podľa zákona č. 213/1997 Z. z. výročnú správu podľa § 34 ods. 4 citovaného zákona v listinnej podobe, ak nemá povinnosť podať daňové priznanie, nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom ,nie je registrovaná na daňovom úrade?  

Neziskové organizácie: Povinnosť platiť daň z motorových vozidiel
Vytvorené:30. 01. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Máme ako nezisková organizácia - zamestnávateľ uhradiť daň z motorových vozidiel za zamestnanca našej neziskovej organizácie, ktorý využíva svoje súkromné auto na účely našej hlavnej verejnoprospešnej činnosti (nie na podnikanie!) a zamestnávateľ mu uhrádza na základe knihy jázd paušálne náklady na auto.

Všeobecne prospešné spoločnosti: Vstupné a povinnosť použitia registračnej pokladne
Vytvorené:20. 12. 2013
Autor:Michaela Uhrinová
Zobraz celý text

Majú neziskové organizácie pri výbere vstupného na svoje akcie povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu?

§ Osobné údaje: Súhlas s vyhotovením a propagáciou fotiek/videí detí v súťaži nadácie
Vytvorené: 4. 11. 2013
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text
Naša nadácia usporiadala súťaž, ktorej súčasťou sú aj fotografie a videá detí zo škôl. V rámci kampane súťaže by sme ich chceli použiť na verejnú propagáciu. Môžeme tak robiť v súlade so zákonom alebo potrebujeme súhlasy rodičov detí?
Neziskové organizácie: Zlúčenie neziskových organizácii a dátum zápisu vzniku novej organizácie
Vytvorené: 1. 07. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je možné aby sa zlúčila jeden mesiac stará nezisková organizácia s päť rokov starou neziskovou organizáciou a to tak, aby po zlúčení na výpise z registra zostal dátum vzniku staršej neziskovej organizácie?

§ Uzatváranie pracovnoprávnych vzťahov v občianskom združení
Vytvorené:14. 09. 2010
Autor:JUDr. Iveta Boškajová
Zobraz celý text

Môže občianske združenie uzatvárať pracovné zmluvy a dohody o vykonaní práce alebo o pracovnej činnosti napr. s ekonómom alebo pokladníkom?

Súdne rozhodnutia (17)
Súdny dvor Európskej únie z 18.06.2020 - EÚ Komisia proti Maďarsku Diskriminácia občianskych organizácií podporovaných zo zahraničia
Vytvorené:20. 06. 2020
Autor:Mgr. Vladimír Fujak
Zobraz celý text

Maďarsko prijalo v roku 2017 zákon o transparentnosti organizácií podporované zahraničím(ďalej ako „Zákon“). Tento Zákon je zameraný na zabezpečenie transparentnosti, pokiaľ ide o činnosť občianskych organizácií (ďalej ako „OO“), ktoré prijímajú dary zo zahraničia. Podľa tohto Zákona sa uvedené organizácie musia zaregistrovať na maďarských úradoch ako “organizácie, ktoré prijímajú zahraničnú pomoc”, ak výška darov, ktoré prijali počas konkrétneho roka, dosiahne určitú hodnotu. Sú taktiež povinné uviesť mená darcov, ktorých pomoc dosiahne alebo prekročí sumu 1500 eur, a presnú výšku pomoci.

Okrem toho musia dotknuté OO uvádzať na svojej domovskej stránke a vo svojich publikáciách informáciu, že sú “organizáciami, ktoré prijímajú zahraničnú pomoc”. V Zákone sa uvádza, že OO prispievajú k demokratickej kontrole a verejnej diskusii o veciach verejných a taktiež zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri formovaní verejnej mienky a na základe toho ich transparentnosť má veľký verejný význam pre krajinu. Zákon taktiež uvádza, že zahraničné záujmové skupiny budú pravdepodobne využívať podporu neznámymi zahraničnými zdrojmi prostredníctvom sociálneho vplyvu týchto organizácií, svoje vlastné záujmy namiesto cieľov spoločenstva v spoločenskom a politickom živote Maďarska, a následne takáto podpora môže ohroziť politické a hospodárske záujmy krajiny, ako aj jej fungovanie bez zasahovania právnych inštitúcií.

Komisia vydala odôvodnené stanovisko v ktorom sa domnievala, že Maďarsko si nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 63 ZFEÚ, ako aj Články 7, 8 a 12 charty zavedením diskriminačných, neodôvodnených a zbytočných obmedzení týkajúcich sa zahraničných darov poskytnutých OO, ktoré ukladajú povinnosti registrácie, podávania správ a propagácie určitým kategóriám OO, ktoré priamo alebo nepriamo využívajú zahraničnú pomoc presahujúcu určitú hranicu, a ktoré ustanovujú možnosť uplatniť sankcie voči OO, ktoré si neplnia tieto povinnosti. Komisia následne podala na Súdnom dvore EU žalobu voči Maďarsku.

Maďarsko vo svojom vyjadrení k žalobe uvádza, že aj keď je žaloba prípustná, musí byť žaloba hneď na začiatku zamietnutá z dôvodu, že nespĺňa požiadavky uplatniteľné na vykonanie dôkazov. Je na Komisii, aby preukázala existenciu porušení, ktoré sleduje, bez toho, aby sa mohla dovolávať akejkoľvek domnienky. V prejednávanej veci však táto inštitúcia nepredloží dôkaz, podľa ktorého by Zákon mal praktické účinky na slobodu pohybu kapitálu zaručenú v článku 63 ZFEÚ.

Komisia, podporovaná Švédskym kráľovstvom, v prvom rade tvrdí, že Zákon obmedzuje voľný pohyb kapitálu, medzi Maďarskom, na jednej strane a ostatnými členskými štátmi a tretími krajinami na strane druhej. Tento zákon by síce nehovoril o štátnej príslušnosti, ale uplatnil by sa odkazom na kritérium týkajúce sa existencie pohybu kapitálu z cudzích zdrojov, konkrétnejšie finančnej pomoci vyplatenej OO. so sídlom v Maďarsku fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré majú bydlisko alebo sídlo v inom členskom štáte alebo v tretej krajine. Generálny advokát sa vyjadril, že poskytnutie daru zo zahraničia v prospech maďarskej občianskej organizácie predstavuje pohyb kapitálu, ktorý podlieha v Maďarsku určitým podmienkam, ako je napr. povinnosť niektorých občianskych organizácií zaregistrovať sa ako „organizácie, ktoré prijímajú zahraničnú pomoc“, a povinnosť zverejňovať určité informácie.

Tieto podmienky sa však uplatňujú iba v prípade darov pochádzajúcich zo zahraničia, v dôsledku čoho sa oveľa pravdepodobnejšie dotknú štátnych príslušníkov iných členských štátov než maďarských štátnych príslušníkov. Uvedené podmienky podľa jeho názoru predstavujú obmedzenie slobody voľného pohybu kapitálu, a to tak vo vzťahu k dotknutým organizáciám, ktoré môžu čeliť problémom s financovaním a ktoré môžu byť obmedzené vo výkone slobody združovania, ako aj vo vzťahu k zahraničným darcom, ktorí môžu byť odradzovaní od poskytovania darov z dôvodu prípadného stigmatizujúceho účinku zverejnenia podrobností týchto prevodov prezrádzajúcich ideologickú inklináciu, ktorá môže byť v maďarskom národnom kontexte kompromitujúca. Generálny advokát dodáva, že skutočnosť, že zverejňované údaje umožňujú vypracovať ideologický profil darcov, môže týchto darcov odrádzať od prispievania na financovanie činnosti občianskych organizácií.

Generálny advokát taktiež zdôraznil, že zverejnenie tak mena fyzických osôb, ktoré zo zahraničia poskytnú dary pre niektoré združenia so sídlom v Maďarsku, ako aj výšky týchto darov, vo verejne prístupnom registri, znamená zásah do súkromného života týchto osôb, pokiaľ ide o spracovanie ich osobných údajov. V dôsledku toho vyplýva, že zverejnenie týchto údajov predstavuje zásah do práv týkajúcich sa ochrany súkromného života a ochrany osobných údajov, ako aj zásah do práva na slobodu združovania, zaručených Chartou. Na záver sa generálny advokát domnieva, že sporné opatrenia sú neprimerané, keďže po prvé prahová hodnota 500 000 forintov (1500 eur) je príliš nízka vzhľadom na závažnosť spôsobených zásahov, po druhé dary pochádzajúce z iných členských štátov Únie podliehajú rovnakému zaobchádzaniu ako dary pochádzajúce z krajín mimo Únie a po tretie nesplnenie uložených povinností môže viesť dokonca k zrušeniu organizácie, ktorá sa nesplnenia povinností dopustila.

Najvyšší súd SR z 30.11.-1 - Nemožnosť priradenia daňových výdavkov k príjmom z hlavnej činnosti
Vytvorené:26. 11. 2019
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Správca dane vyrubil cirkevnej organizácii rozdiel dane z príjmu právnickej osoby. Dôvodom vyrubenia vyššej, ako žalobcom priznanej daňovej povinnosti, bola úprava základu dane z príjmov žalobcu, pretože na základe výsledkov daňovej kontroly bolo správcom dane zistené, že žalobca, ako právnická osoba nezriadená na podnikanie, dosiahol príjem z prenájmu nehnuteľného majetku – poľovných revírov, ktorého základ však pre účely určenia výšky daňovej povinnosti znížil v rozpore s ustanovením § 19 ods. 1 v spojení s § 21 ods. 1 zákona o dani z príjmov o náklady nesúvisiace s dosiahnutým príjmom žalobcu z prenájmu poľovných revírov.

Ide o účelovú organizáciu bez príjmu z podnikania, a preto i náklady, ktoré má takýto subjekt, nemožno považovať za výdavok v zmysle zákona o dani z príjmov, ak nemá priamu väzbu na jeho príjem, ktorý nesporne bol u žalobcu iba príjem z prenájmu pôdy prevažne slúžiace na zabezpečenie réžie a hlavného predmetu činnosti žalobcu.

Vzhľadom k tomu, že z predloženej evidencie daňových dokladov vyplýva, že ide o náklady vynakladané na zabezpečenie hlavnej, t. j. neziskovej činnosti žalobcu, čo ani sám nepopiera, odvolací súd tieto hodnotí ako náklady, ktoré nemožno priradiť k jedinému žalobcom vykázanému zdaniteľnému príjmu - príjmu z prenájmu nehnuteľností (§ 3 ods. 1 písm. b/ v spojení s § 6 ods. 3 a § 12 ods. 2 zákona o dani z príjmov).

Žalobca napáda neuznanie daňového výdavku za zaplatené nájomné za prenájom priestorov z dôvodu, že tieto využíva ako svoje kancelárske priestory, pričom žalobca poukazuje na to, že nájomné na vlastné kancelárske priestory u podnikateľských subjektov nie je v praxi spochybňované ako daňový výdavok. Taktiež žalobca napáda neuznanie výdavkov na prenájom existujúcemu nájomcovi, a tiež budúcim nájomcom, s ktorými mal uzatvorené zmluvy o budúcich nájomných zmluvách.

 

Žalobca má za to, že preukázal vyvíjanie aktivít smerujúcich k dosiahnutiu zdaniteľných príjmov cestou podnájmu týchto nebytových. Ďalej správca dane zistil, že žalobca evidoval vo svojej účtovnej evidencii príjmy za prenájom pôdy, pričom za náklad súvisiaci so zabezpečím a udržaním predmetných príjmov správca dane uznal daň z nehnuteľnosti na rok.

 

Ostatné žalobcom uplatnené daňové náklady (žalobcom schválené pomerom 90 % na zdaňovanú činnosť a 10 % na jeho hlavnú /od dane oslobodenú/ činnosť) správca dane vyhodnotil ako výdavky neovplyvňujúce základ dane z príjmov podľa § 21 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Hlavnou činnosťou, z ktorej žalobca dosiahol v kontrolovanom zdaňovacom období dani podliehajúci príjem, bol príjem z prenájmu poľovných revírov, a teda že tieto výdavky sú výdavkami daňovými.

 

Krajský súd Bratislava z 22.11.2018 - Nemožnosť preskúmania rozhodnutia o odvolaní riaditeľa neziskovej organizácie súdom
Vytvorené:22. 10. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zamietol žalobu, ktorou sa žalobca voči žalovaným domáhal určenia, že jeho odvolanie z funkcie riaditeľa neziskovej organizácie uznesením Správnej rady je neplatné a naliehavosť právneho záujmu odôvodnil tým, že správna rada neziskovej organizácie bolo nesprávne obsadená, pretože väčšinu jej členov tvorili zástupcovia nominovaní do funkcií ministrom zdravotníctva, hoci nezisková organizácia nebola štátnou ale súkromnou neziskovou organizáciou, a že teda právny úkon, ktorým bol žalobca z funkcie riaditeľa neziskovej organizácie odvolaný, je neplatný. V prípade úspechu v spore, by mohol žalobca podať návrh na zápis zmeny v registri neziskových organizácii tak, aby bol žalobca zapísaný ako štatutárny zástupca. Z dôvodu nedostatku naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení ako procesne prípustným nástrojom na ochranu práva, súd prvej inštancie žalobu zamietol. Žalobca podal odvolanie, krajský súd rozhodnutie súdu prvej inštancie potvrdil.

Najvyšší súd ČR z 27.03.2018 - K zmene účelu nadačného fondu zakladateľom v ČR
Vytvorené:16. 10. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Mestský súd v Prahe uznesením zamietol návrh na zápis zmien do nadačného registra podané Nadáciou (ďalej tiež len "navrhovateľ "). Po podaní odvolania navrhovateľom Vrchný súd v Prahe uznesením potvrdil rozhodnutie registrového súdu.Proti uznesenie Vrchného sudu v Prahe podal navrhovateľ dovolanie.

Dovolateľ má za to, že napadnuté rozhodnutie odvolacieho súdu závisí od vyriešenia nasledujúcich otázok, ktoré v rozhodovaní dovolacieho súdu doposiaľ neboli vyriešené:

1) či je zakladateľ nadačného fondu vzniknutého za účinnosti zákona o nadáciách a nadačných fondoch oprávnený postupom podľa § 3049 ods. 2 a 3 o. z. zmeniť účel nadačného fondu, a

2) či registrový súd preskúmava v konaní o návrhu na zápis zmien do nadačného registra súlad rozhodnutia zakladateľa nadačného fondu o zmene nadačné listiny, o ktorom bol zhotovený notársky zápis, s právnymi predpismi.

Najvyšší súd SR z 13.12.2018 - Preskúmanie disciplinárneho rozhodnutia poľovníckeho združenia v správnom súdnom konaní
Vytvorené:10. 10. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Poľovnícke združenie zamietlo odvolanie žalobcu a potvrdilo disciplinárne rozhodnutie výboru poľovníckeho združenia, ktorým uznal žalobcu vinným zo spáchania disciplinárneho priestupku podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) disciplinárneho poriadku Slovenského poľovníckeho zväzu tým, že sa žalobca na členskej schôdzi združenia choval nedôstojne, vulgárne nadával a sústavne prerušoval rokovanie schôdze. Žalobca podal žalobu, ktorou sa domáhal zrušenia disciplinárneho rozhodnutia. Krajský súd napadnuté rozhodnutie zrušil pre porušenie ustanovení o konaní (vady správneho konania) a nepreskúmateľnosť pre nedostatok dôvodov a vec mu vrátil na nové konanie. Žalovaný podal proti rozsudku krajského súdu kasačnú sťažnosť, ktorú najvyšší súd zamietol.

Krajský súd Bratislava z 04.05.2017 - Nakladanie s majetkom neziskovej organizácie v likvidácii a neodkladné opatrenie
Vytvorené:30. 07. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Súd prvej inštancie zamietol návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým sa navrhovatelia domáhali aby súd zakázal likvidátorovi neziskovej organizácie v likvidácii nakladať a scudzovať akékoľvek hnuteľné veci a nehnuteľné veci vo vlastníctve tejto neziskovej organizácie v likvidácii a tiež nakladať a scudzovať prioritný majetok zapísaný v katastri nehnuteľností. Navrhovatelia vo veci likvidácie podali v súvislosti s výkonom funkcie likvidátora návrh na odvolanie likvidátora pre hrubé porušenie zákonných povinností tunajšiemu súdu. Neodkladnosť nariadenia opatrenia navrhovatelia odôvodnili tým, že odporca ako novoustanovený likvidátor dlžníka žiadnym spôsobom nezvrátil nezákonný stav a pokračuje v ňom, čím koná v rozpore s právami a povinnosťami likvidátora. Navrhovatelia podali proti uzneseniu odvolanie, krajský súd uznesenie súdu prvej inštancie potvrdil. 

Krajský súd Bratislava z 11.10.2012 - K následkom neuloženia výročnej správy v zákonnej lehote
Vytvorené:19. 06. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Žalobca - nezisková organizácia sa žalobou doručenou Krajskému súdu v Bratislave domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného - Obvodného úradu v BA. Žalobca obdržal list od žalovaného, v ktorom ho oboznamuje o jeho zrušení podľa zákona č. 213/1997 Z.z. z dôvodu nedoručenia výročnej správy za rok 2007 v zákonom stanovenej lehote do 15.7.2008.

Žalovaný podľa žalobcu zastáva právny názor, že nesplnením povinnosti podľa § 34 ods. 3 zákona č. 213/1997 Z.z. v zákonom stanovenej lehote do 15.7. sa nezisková organizácia zrušuje podľa §14 písm. g), pričom podľa tvrdenia žalovaného, zrušenie nastáva zo zákona od 16.7.

S týmto právnym názorom žalovaného sa žalobca nestotožňuje a preto žiadal vo svojej žalobe zrušenie rozhodnutia a vrátenie veci žalovanému na ďalšie konanie.

Najvyšší súd SR z 22.03.2017 - K možnosti prevodu prioritného majetku štátu vložený do neziskovej organizácie
Vytvorené:27. 02. 2019
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Nadácia podala odvolanie proti rozhodnutiu krajského súdu, ktorý potvrdil rozhodnutie katastrálneho úradu, ktorý zamietol návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa zmluvy o prevode nehnuteľností. Svoje rozhodnutie katastrálny úrad odôvodnil tým, že predmetom zamýšľaného prevodu boli nehnuteľnosti – pozemky, ktoré sú svojím charakterom prioritným majetkom podľa § 31a zák. č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby a preto jeho prevod nie je možný. Podľa názoru nadácie je nepochybné, že zákon o neziskových organizáciách umožnil zlúčenie neziskovej organizácie s nadáciou. Trval na tom, že okamihom zlúčenia neziskovej organizácie s nadáciou zaniklo právo k vecnému bremenu štátu k prioritnému majetku neziskovej organizácie. Teda v danom prípade išlo a ide o trvalú zmenu. Tiež poukázal na to, že sa jedná o pozemky pod budovami, ktoré sú už vo vlastníctve iného právneho subjektu a pozemok, ktorý je vstupom do týchto budov a na ktorom sa nachádzajú všetky inžinierske siete, kanalizácia a pod. Preto Nadácia tieto pozemky ani podľa predmetu svojej činnosti, ani prakticky ich nemôže užívať na verejnoprospešný účel. Najvyšší súd zrušil rozhodnutie a vec vrátil krajskému súdu na ďalšie konanie.

Najvyšší súd SR z 28.11.2012 - Prípustnosť zániku nájomného vzťahu z dôvodov upravených v rámci všeobecných ustanovení o nájomnej zmluve
Vytvorené:25. 04. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Právny predchodca žalobcu ako prenajímateľ a žalovaný ako nájomca uzatvorili zmluvu o nájme nebytových priestorov, v ktorej si dojednali možnosť odstúpenia od zmluvy v prípade neplatenia nájomného zo strany nájomcu. Po zmene v osobe prenajímateľa žalovaný neplatil nájomné, v dôsledku čoho žalobca od zmluvy o nájme nebytových priestorov odstúpil.  

 

 

Ústavný súd SR z 23.11.2011 - Zásah štátu do nakladania s majetkom neziskovej organizácie
Vytvorené:18. 04. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Poslanci Národnej rady doručili Ústavnému súdu SR návrh, ktorého podstatou bolo posúdiť ústavnosť právnej úpravy § 31 ods. 3 zákona o neziskových organizáciách. Podľa navrhovateľov ide o rozšírenie obmedzení, ktorým nezisková organizácia v nakladaní so svojím majetkom podlieha, a to výrazne nad nevyhnutnú mieru. Navrhovatelia označili toto ustanovenie ako porušenie ústavnej povinnosti zákonodarcu rešpektovať rovnosť obsahu a foriem vlastníctva.

Najvyšší súd SR z 02.02.2016 - Správny delikt za nepoužitie elektronickej registračnej pokladnice
Vytvorené:10. 03. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Pracovníci colného úradu si na predajnom mieste v prevádzke daňového subjektu zakúpili jeden kus cukrovinky Kofila v hodnote 0,60 € a vizuálne kontrolovali činnosť daňového subjektu, pričom tento prijatú tržbu nezaevidoval v ERP a nevydal colníkom colného úradu pokladničný doklad o predaji tohto tovaru. Prítomná zamestnankyňa žalobcu uviedla a tým aj potvrdila spáchanie správneho deliktu, že ju mrzí, ale že jej to trvá dosť dlho, kým nájde kód tovaru a až keď má čas, dodatočne zablokuje predaný tovar do pokladne.

Spornou zostala len otázka právneho posúdenia pojmov ustanovených v § 3 ods. 2 písm. a/ bod 8 zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, konkrétne, či i na predmetný predaj tovaru sa vzťahuje resp. nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu ERP, keďže jeden z konateľov žalobcu je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Je nesporné, že miestne zisťovanie a kontrolný predaj sa uskutočnil v prítomnosti zamestnankyne žalobcu – predávajúcej. 

Najvyšší súd SR z 29.01.2014 - K odpočítaniu dane z pridanej hodnoty
Vytvorené: 3. 08. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom súdneho preskúmavacieho konania je preskúmanie rozhodnutí žalovaného, ktorými bol žalobcovi podľa § 44 ods. 6 písm. b/, bod 1 zákona o správe daní vyrubený rozdiel DPH za zdaňovacie obdobie.  

§ Najvyšší súd SR z 01.12.2011 - Povinnosť zaplatiť súdny poplatok za podanie urobené elektronickými prostriedkami
Vytvorené:27. 05. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Napadnutým uznesením krajský súd uložil právnemu zástupcovi žalobcu, aby v lehote 10 dní od jeho doručenia zaplatil súdny poplatok za podanie urobené elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom vo výške 1,50 € podľa položky 20a Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 71/1992 Zb.). Proti uzneseniu krajského súdu podal žalobca odvolanie a navrhol, aby v súlade s ustanovením § 210a Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) v spojení s § 374 ods. 4 O.s.p. napadnuté uznesenie zrušil súd, ktorý ho vydal, pretože podľa § 4 ods. 2 písm. c/ zákona č. 71/1992 Zb. sú od súdnych poplatkov oslobodené aj ekologické organizácie a z obsahu spisu nepochybne vyplýva, že žalobca je ekologickou organizáciou, a preto je od súdnych poplatkov oslobodený. Predseda senátu odvolaniu žalobcu nevyhovel v zmysle § 374 ods. 4 O.s.p. a predložil vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že povinnosť bola uložená právnemu zástupcovi žalobcu, ktorý nie je oslobodený od platenia poplatku.

Najvyšší súd SR z 02.04.2009 - Podnikateľ a podnikateľská činnosť v judikatúre Najvyššieho súdu SR
Vytvorené: 5. 05. 2014
Autor:Mgr: Matej Trnavský
Zobraz celý text

Krajský súd v Banskej Bystrici v odôvodnení rozsudku uviedol, že zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov v znení účinnom v čase vydania rozhodnutí žalovaného (ďalej len zákon o pobyte cudzincov) v ustanovení § 25 ods. 9 jednoznačne vyžaduje preukázanie povinnosti finančných prostriedkov (päťnásobok minimálnej mzdy za každý mesiac pobytu), tak ako sú uvedené v horecitovanom zákonnom ustanovení a pritom zákon nerozlišuje, či ide o prvé povolenie alebo obnovu povolenia, ale zakotvuje preukázanie týchto finančných prostriedkov na celú dobu povoleného pobytu. Z uvedeného vyplýva, že ako pri prvom povolení, tak ajpri obnove povolenia je cudzinec povinný preukázať finančné zabezpečenie v zákonom stanovenej výške, tak ako to vyplýva z ustanovenia § 25 ods. 7 zákona o pobyte cudzincov. Krajský súd mal teda za to, že otázku primeranosti použitia ustanovenia § 25  zákona o pobyte cudzincov nemožno vykladať v tom zmysle, ako to tvrdia žalobcovia v žalobe, žeby bolo možné upustiť od preukazovania finančného zabezpečenia pobytu cudzinca vo výške päťnásobku minimálnej mzdy, ak je jeho pobyt a žiadosť o obnovenie pobytu viazaná na účely podnikania podľa § 19 zákona o pobyte cudzincov.

Proti tomuto rozsudku podali v zákonnej lehote žalobcovia odvolanie, v ktorom navrhli rozsudok krajského súdu zmeniť, rozhodnutia žalovaného zrušiť a vec vrátiť žalovanému na ďalšie konanie. Krajskému súdu vytýkali, že vychádzal z neprávneho právneho posúdenia veci (§ 205 ods. 2 písm. f/ Občianskeho súdneho poriadku). Podľa jeho názoru prvostupňový súd prebral názor správneho orgánu. Prvostupňový správny orgán aj krajský súd nesprávne aplikovali ustanovenia Obchodného zákonníka. Podľa názoru žalobcov konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným nie je podnikateľom a činnosť, ktorú vykonáva pre spoločnosť, nie je podnikaním

Ústavný súd SR z 16.06.1998 - Normotvorná právomoc obce a právo podnikať
Vytvorené:30. 04. 2013
Autor:Michaela Uhrínová
Zobraz celý text

Ústavný súd Slovenskej republiky prerokoval návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky o vyslovenie nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti o vydávaní záväzného stanoviska k začatiu, rozšíreniu a zmene podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mestskej častis Ústavou Slovenskej republiky a so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Ústavný súd rozhodol, že uvedené všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonom o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Ústavný súd SR z 01.10.2010 - Právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň
Vytvorené:29. 04. 2013
Autor:Michaela Uhrínová
Zobraz celý text

Ústavný súd Slovenskej republiky odmietol sťažnosť sťažovateľky, ktorou namietala porušenie svojho základného práva na rovnosť podľa čl. 11 Listiny základných práv a slobôd, základných práv a slobôd garantovaných v čl. 12 ods. 1 a 2, čl. 20 ods. 1 a 4 a v čl. 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. l Ústavy Slovenskej republiky a práva vlastniť majetok podľa čl. l Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupmi Okresného súdu a Krajského súdu.

Ústavný súd SR z 19.12.2000 - Normotvorná činnosť obce vs. slobodné podnikanie na území obce
Vytvorené:23. 04. 2013
Autor:Michaela Uhrínová
Zobraz celý text

Ústavný súd SR prerokoval návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o súlade čl. 2, čl. 4 a čl. 5 všeobecne záväzného nariadenia mesta o usmerňovaní zámerov podnikateľských činností v prevádzkárňach a o usmerňovaní začatia podnikateľských činností právnických a fyzických osôb v prevádzkárňach v meste a s ustanoveniami § 4 ods. 1 a 3 písm. d) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a rozhodol, že časť všeobecne záväzného nariadenia mesta nie je v súlade s čl. 2 ods. 3, čl. 13 ods. 1 a 2, čl. 35 ods. 1 a 2 a čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky a s ustanoveniami § 4 ods. 1 a 3 písm. d) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (2)
Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod
Vytvorené:27. 02. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Stiahni súbor
Zákon č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaviedol pre združenia majetku povinnosť zapísať do registra údaje o konečnom užívateľovi výhod. Subjekty, ktoré vznikli pred 1. 11. 2018 musia túto povinnosť splniť do 31.12.2019.
Účtovná závierka za rok 2013 a 2014
Vytvorené: 8. 04. 2015
Autor:Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Stiahni súbor
Účtovná závierka za rok 2013 a 2014 pre neziskové účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva.
Register pojmov (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť