itretisektor | Kultúra

Kultúra

Pre kultúrnu spoločnosť je dôležitých viacero zákonov, ktoré regulujú jej fungovanie. Ide napríklad o zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty v znení neskorších predpisov. Tento zákon upravuje postavenie a úlohy múzeí a galérií, ich zriaďovanie a zrušovanie, podmienky na výkon základných odborných činností v múzeu a galérii pri nadobúdaní, ochrane a prezentácii predmetov kultúrnej hodnoty ako súčastí kultúrneho dedičstva, ochranu predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré sú evidované podľa tohto zákona a nie sú chránené a evidované podľa osobitných predpisov pre oblasť ochrany kultúrneho dedičstva.

Rovnako dôležitý je aj zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia v platnom znení, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie inštitúcie zabezpečujúcej efektívnu podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorú budú riadiť a o prideľovaní prostriedkov budú rozhodovať samotní zástupcovia umeleckej obce. 

Právne predpisy:

Dôvodové správy (6)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (10)
Kultúrna spoločnosť: Súhlas SOZA na použitie hudobných diel
Vytvorené:27. 02. 2019
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

V praxi mimovládnych neziskových organizácií je bežné, že na podporu svojich činností organizujú MNO rôzne spoločenské kultúrne podujatia sprevádzané aj hudobnou zložkou. Zmyslom tohto odborného článku je zodpovedať na otázku, či sú MNO povinné získať súhlas Slovenského ochranného zväzu autorského v súvislosti s použitím chránených hudobných diel na kultúrnom podujatí, pod ktorými si možno predstaviť skladby rôznych hudobných autorov reprodukované z hudobných nosičov alebo priamo hudobníkmi, pokiaľ nejde o ich vlastné skladby. 

Kultúrna spoločnosť: Obecná knižnica
Vytvorené:27. 02. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text
V obsahu tohto odborného článku sa venujeme právnej úprave ohľadne založenia a fungovania obecnej knižnice.
Kultúrna spoločnosť/Dane: Zdaňovanie autorských odmien po novom
Vytvorené:27. 09. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zmyslom tohto odborného článku je v stručnosti poukázať na zmeny týkajúce sa zdaňovania autorských odmien, ktoré zaviedla novela zákona č. 253/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, s účinnosťou od 01. januára 2016.

Kultúrna spoločnosť: Založenie múzea alebo galérie neziskovou organizáciou
Vytvorené:27. 05. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
V obsahu tohto odborného článku sa venujeme založeniu múzea alebo galérie neziskovými organizáciami.
Kultúrna spoločnosť: Pomoc štátu a obce pri obnove a reštaurovaní kultúrnych pamiatok
Vytvorené:10. 05. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Ako sa dá využiť pomoc štátu alebo obce pri obnove alebo reštaurovaní kultúrnych pamiatok?

 

§ Kultúrna spoločnosť: Podľa akých právnych predpisov sa riadia vzťahy pri vykonávaní divadelnej činnosti?
Vytvorené:11. 02. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Právna úprava výkonu divadelnej činnosti sa riadi zákonom č. 384/1997 Z.z. o divadelnej činnosti (ďalej len „zákon o divadelnej činnosti“).

Kultúrna spoločnosť: Trestné činy proti ochrane kultúrneho fondu, archeologickému dedičstvu a predmetom kultúrnej hodnoty
Vytvorené:15. 02. 2012
Autor:Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Cieľom tohto článku je priblížiť skutkové podstaty trestných činov spôsobujúcich poškodenie kultúrneho fondu, archeologického dedičstva a predmetov kultúrnej hodnoty. 

!!!!! Schválené znenie zákona o dobrovoľníctve !!!!!
Vytvorené:25. 10. 2011
Autor:Peter Handiak
Zobraz celý text
Prinášame schválené znenie zákona o dobrovoľníctve, ktoré parlament schválil 21.10.2011 aj s novými zmenami a doplneniami
Kultúrna spoločnosť: Divadlo ako právna forma v neštátnom sektore neexistuje
Vytvorené:28. 12. 2010
Autor:Peter Handiak
Zobraz celý text

Divadlo ako právna forma v neštátnom sektore neexistuje, vyplýva to z analýzy zákona o divadelnej činnosti.

„Nedokonalosť“ školskej legislatívy
Vytvorené: 2. 10. 2010
Autor:JUDr. Mária Kostolná
Zobraz celý text
Financovanie škôl a školských zariadení, či už štátnych, cirkevných alebo súkromných, sa uskutočňuje prostredníctvom rozsiahlej, avšak nesúrodej školskej legislatívy, ktorá sa v mnohých momentoch ukazuje ako neúplná, nejasná, nedostatočná, mätúca alebo v niektorých prípadoch v praxi neuplatňovaná.
Odborné stanoviská (2)
Kultúrna spoločnosť: Metodické usmernenie k uplatňovaniu daňových výdavkov pri čerpaní dotácie z Audiovizuálneho fondu
Vytvorené:15. 03. 2017
Autor:Finančná správa SR
Zobraz celý text

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní daňových výdavkov pri čerpaní dotácie z Audiovizuálneho fondu, ktorý bol zriadený zákonom č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na podporu a rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu, podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, vydáva odbor daňovej metodiky metodické usmernenie.

§ Metodické usmernenie PÚ SR k spracovaniu dokumentácie Urbanisticko-historický výskum
Vytvorené: 5. 11. 2012
Autor:Pamiatkový úrad
Zobraz celý text

Cieľom metodického usmernenia je zabezpečiť jednotný postup pri spracovaní odborného materiálu.

Príklady z praxe (10)
Kultúrna spoločnosť: Opravy autorských diel vo vlastníctve mesta
Vytvorené:19. 02. 2020
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text
Mesto má záujem mierne opraviť autorské diela na verejných priestranstvách napr. sochy rôznych autorov, ktorí už nežijú, za účelom ich údržby. Tieto diela mesto zakúpilo v minulosti. Môže tak mesto urobiť samé bez súhlasu dedičov?
Kultúrna spoločnosť: Financovanie historickej pamiatky v súkromnom vlastníctve
Vytvorené:29. 03. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Ako môže obec prispieť k zveľadeniu historickej pamiatky - hradu, ktorý je vo vlastníctve súkromnej osoby?

Rehole/Kultúrna spoločnosť: Vstup pamiatkového úradu do nehnuteľností cirkvi
Vytvorené:18. 04. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Je rehoľa povinná umožniť vstup Pamiatkovému úradu do svojich nehnuteľností zaradených ako kultúrne pamiatky?

Kultúrna spoločnosť/Občianske združenia: Organizovanie kultúrnej akcie
Vytvorené:24. 01. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Naše občianske združenie chce zorganizovať kultúrne podujatie. Musíme mať zabezpečenú záchrannú zdravotnú službu alebo inú osobu, ktorá poskytne v prípade núdze prvú pomoc ?

Kultúrna spoločnosť: Priznanie cestovných náhrad umelcom
Vytvorené:24. 11. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Môže príspevková organizácia zriadená obcou vyplácať osobitne cestovné náhrady pre vystupujúcich umelcov na kultúrnych podujatiach? A ak áno, na základe akého podkladu?
Kultúrna spoločnosť: Meranie hladiny hluku na verejnom kultúrnom podujatí
Vytvorené: 2. 12. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Môže obec uložiť usporiadateľovi verejného kultúrneho podujatia, resp. festivalu povinnosť, aby si na vlastné náklady zabezpečil meranie hladiny hluku v deň konania verejného kultúrneho podujatia? V prípade, že usporiadateľ odmietne predložiť protokol o meraní hlučnosti obci po konaní verejného kultúrneho podujatia môže ho za to obec sankcionovať podľa § 7 zákona č. 96/1991 Zb.?
Kultúrna spoločnosť: Verejné kultúrne podujatia – oznamovacia povinnosť
Vytvorené:28. 04. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Ak je organizátorov jedného a toho istého verejného kultúrneho podujatia viac, majú oznamovaciu povinnosť všetky právnické osoby/fyzické osoby alebo len jedna z nich?

§ Kultúrna spoločnosť: Vyhlásenie a zrušenie ochrany kultúrnej pamiatky
Vytvorené:13. 03. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Ako postupovať v prípade, ak chceme, aby bolo niečo vyhlásené za kultúrnu pamiatku? Kedy môže dôjsť k zrušeniu vyhlásenia kultúrnej pamiatky? Ako postupovať v prípade, ak chceme, aby bola kultúrna pamiatka vyňatá z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu? 

§ Kultúrna spoločnosť: Organizácia verejného kultúrneho podujatia
Vytvorené:22. 02. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Aké povinnosti vyplývajú pre usporiadateľa verejného kultúrneho podujatia? 
§ Kultúrna spoločnosť: Premiestnenie kultúrnej pamiatky
Vytvorené:23. 10. 2012
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text
Premiestnenie kultúrnej pamiatky (ďalej iba „pamiatka“) upravuje § 24 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení.
Súdne rozhodnutia (25)
Ústavný súd SR z 14.11.2018 - Hudobné kvóty
Vytvorené:26. 11. 2019
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text
Nález pojednáva o "povinných kvótach" vysielania slovenskej produkcie u rozhlasových vysielateľov.
Najvyšší súd ČR z 07.02.2018 - Zrušenie statusu vyhlásenej kultúrnej pamiatky vs. zásah do vlastníckeho práva a verejný záujem
Vytvorené:19. 11. 2019
Autor:Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Městský soud v napadeném rozsudku nepřisvědčil námitce, že Ministerstvo kultury bylo vázáno návrhem, jímž žalobce zahájil řízení o určení právního vztahu dle § 142 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění účinném v rozhodné době (dále jen „správní řád“). Nebylo proto vadou, že Ministerstvo kultury vydalo deklaratorní rozhodnutí o tom, že žalobcova nemovitost je kulturní památkou, ačkoli se žalobce svým návrhem domáhal deklarace, že o památku nejde. V řízení o určení právního vztahu je možno deklarovat kladnou skutečnost, i když se navrhovatel domáhá deklarace záporné skutečnosti.

Krajský súd Bratislava z 21.11.2017 - Finančná kompenzácia za vyhlásenie nehnuteľnosti za národnú kultúrnu pamiatku
Vytvorené:13. 11. 2019
Autor:Mgr. Jana Kochan
Zobraz celý text

Pamiatkový úrad SR rozhodnutím vyhlásil kaštieľ vrátane priľahlého parku za národnú kultúrnu pamiatku. Vlastník kaštieľa, ako účastník konania podal proti rozhodnutiu odvolanie z dôvodu, že vyhlásením nehnuteľnosti za kultúrnu pamiatku pri podstatnému zásahu do vlastníckych práv vlastníka nehnuteľnosti, čím dochádza k porušeniu jeho práv chránených Ústavou Slovenskej republiky, vyhlásením nehnuteľnosti za národnú kultúrnu pamiatku zaväzuje vlastníka neúmerným bremenom zachovávania dobrého stavebno-technického stavu nehnuteľnosti a zachovaniu jej pamiatkových hodnôt a rozhodnutím o vyhlásení nehnuteľnosti za národnú kultúrnu pamiatku neobsahuje vyhlásenie o finančnej kompenzácii za obmedzenie vlastníckych práv. Ministerstvo kultúry odvolanie zamietlo. Vlastník podal vo veci správnu žalobu o preskúmanie rozhodnutia Ministerstva kultúry SR. Krajský súd žalobu zamietol.

Krajský súd Žilina z 20.02.2019 - Zachovanie autenticity kultúrnej pamiatky pri jej rekonštrukcii
Vytvorené: 6. 11. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) vykonal  štátny pamiatkový dohľad nad stavom, využívaním a zabezpečením národnej kultúrnej pamiatky Kostol s areálom v Leštinách. Predmetná kultúrna pamiatka je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu a je  súčasťou lokality svetového dedičstva UNESCO. Počas štátneho pamiatkového dohľadu bolo zistené, že žalobca zrealizoval na všetkých pamiatkových objektoch predmetnej kultúrnej pamiatky náter drevených častí vonkajšieho plášťa bez predchádzajúceho vyžiadania rozhodnutia KPÚ. V dôsledku uvedeného bola výrazne zmenená farebnosť doštenia a zrubu vonkajších stien všetkých pamiatkových objektov predmetnej kultúrnej pamiatky.  Týmto spôsobom došlo k znehodnoteniu pamiatkovej architektonickej hodnoty - vonkajšieho architektonického výrazu predmetnej kultúrnej pamiatky.

KPÚ vydal rozhodnutie, ktorým uznal žalobcu vinným zo spáchania správnych deliktov podľa pamiatkového zákona a uložil mu pokutu vo výške 10.000,00 Eur. Proti tomuto rozhodnutiu podal žalobca odvolanie. Žalovaný v odvolacom konaní preskúmal  rozhodnutie KPÚ  a dospel k záveru, že v konaní prvostupňového správneho orgánu nedošlo k pochybeniam, ktoré by odôvodňovali zrušenie odvolaním napadnutého rozhodnutia, a preto ho  potvrdil.

Proti rozhodnutiu žalovaného podal žalobca správnu žalobu.

Krajský súd Trnava z 20.04.2016 - Organizovanie spoločenských akcií v kultúrnom dome vs. obťažovanie susedov
Vytvorené: 7. 08. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Žalobcovia sa žalobou domáhali uloženia povinnosti mestu zdržať sa rušenia hlukom spôsobovaným prevádzkou kultúrneho domu. Žalobcovia vlastnia rodinný dom v susedstve s kultúrnym domou. Z meraní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva bolo zistené, že pri kultúrnych podujatiach realizovaných v kultúrnom dome boli prekračované najvyššie povolené hladiny hluku nad hranicu určených Zákonom č. 355/2007 Z. z.

Z výpovedí účastníkov a vykonaného dokazovania súd zistil, že stavba vo vlastníctve odporcu nie je trvalým a pravidelným zdrojom hluku v rámci jej využívania alebo prevádzky, ale hluk je spôsobovaný využívaním sály pri realizovaní kultúrnych podujatí. Nezistil ich pravidelnú periodicitu, skôr sa jedná o občasné využívanie pri ľudových slávnostiach, výročiach, sviatkoch a pod. Pri bežnom využívaní stavby, napr. na uvádzanie vystúpenia škôl, či škôlok, spevokol či nácvik kapely nezistil vykonávanie práv vlastníka v rozpore so zákonom, alebo s obťažovaním navrhovateľov nad mieru primeranú pomerom, teda prekračovanie najvyšších prípustných hodnôt. 

Najvyšší súd SR z 28.05.2014 - Zakázanie kultúrneho podujatia pre vypúšťanie lampiónov šťastia vo väčšom množstve
Vytvorené:24. 06. 2019
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Žiline potvrdil v záhlaví uvedené rozhodnutie, ktorým odporca, ako príslušný správny orgán, podľa § 4 ods. 2 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach zakázal verejné kultúrne podujatie „Večer tisícov želaní“. Proti tomuto rozhodnutiu podala navrhovateľa odvolanie. Okrem skutkových a právnych pochybení navrhovateľka taktiež namietala, že správny orgán v odôvodnení rozhodnutia skutočne neuviedol konkrétne závažné nebezpečenstvo pre zdravie účastníkov podujatia, iba hypoteticky možné riziko vzniku materiálnych škôd dodajúc, že „lampióny šťastia“ sú vyrobené z materiálu, ktorý neškodí životnému prostrediu a v krátkom čase (v priebehu niekoľkých dní) sa rozloží. Najvyšší súd, zhodne s názorom krajského súdu, považuje konanie podujatia, ktoré sa plánovalo zavŕšiť vypustením „lampiónov šťastia“ v počte 4000 kusov priamo v centre mesta na námestí A. Hlinku, ktoré je priamym stredom mesta Žilina a je v tesnej blízkosti obchodných centier, rodinných domov, storočných stromov, divadla a ďalších vysokých stromov za rizikové. Rizikovosť podujatia bola znásobená tiež tým, že toto sa malo konať v priestore o polomere 20 km od vzťažného bodu riadeného letiska. Najvyšší súd považuje za dôležité, že možné riziká vypúšťania „lampiónov šťastia“ si uvedomuje aj výrobca „lampiónov šťastia“, ktorý v návode na použitie v rámci bezpečnostných pokynov uvádza, že balón sa má vypúšťať na voľnom priestranstve minimálne 100 metrov od budov, lesa, stromov, elektrického vedenia, nikdy sa lampióny nemajú vypúšťať v oblasti do 25 km od letiska a letovej prevádzky v riadenom priestore, v prípade vypúšťania viac ako 50 ks lampiónov je zároveň nutné vopred požiadať príslušný úrad o povolenie a dokonca v prípade hromadného vypúšťania lampiónov sa má okrem príslušného úradu informovať aj miestna polícia (narušenie verejného poriadku) a požiarny zbor. Najvyšší súd napadnutý rozsudok Krajského súdu potvrdil.

Najvyšší súd SR z 28.06.2018 - Zákaz verejného kultúrneho podujatia v rómskej osade
Vytvorené:21. 05. 2019
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Navrhovateľ podal odvolanie proti rozsudku Krajského súdu, ktorý potvrdil rozhodnutie mesta Moldava nad Bodvou, ktorým mesto zakázalo konanie verejného kultúrneho podujatia z dôvodu hrozby závažného nebezpečenstva pre zdravie účastníkov. Najvyšší súd zrušil rozsudok Krajského súdu a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Ústavný súd SR z 19.09.2018 - K právnej úprave kvalifikačných požiadaviek na výkon reštaurátorskej činnosti pre jednotlivé skupiny oprávnených subjektov
Vytvorené:12. 02. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Námietky skupiny poslancov proti napadnutej právnej úprave možno rozdeliť do dvoch základných okruhov. Skupina poslancov predovšetkým namieta, že napadnutou právnou úpravou sa - ustanovili nerovnaké kvalifikačné predpoklady na reštaurovanie pre jednotlivé subjekty, ktoré platná právna úprava oprávňuje vykonávať reštaurátorskú činnosť, - rozšíril okruh subjektov oprávnených vykonávať reštaurátorskú činnosť aj o pamiatkový úrad.

Krajský súd Žilina z 26.04.2017 - K povinnostiam vlastníka nehnuteľnosti, ktorá je kultúrnou pamiatkou, zachovávať jej pamiatkové hodnoty
Vytvorené:17. 01. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text
Predmetom súdneho konania bolo rozhodovanie o zámere obnovy národnej kultúrnej pamiatky. Vlastník kultúrnej pamiatky mal v pláne obnoviť budovu zásahom do samotnej podstaty, ktorá tvorila pamiatkovú hodnotu stavby ( napr. výmena drevených okien za plastové, vloženie typizovaných okien a dverí do atypických otvorov budovy, používanie oceľových zárubní a pod.) S takýmto zámerom nemohol Pamiatkový úrad Slovenskej republiky súhlasiť. Voči tomuto rozhodnutiu podal vlastník odvolanie, pričom argumentoval, že na tak výrazné zásahy, akými je renovácia budovy v pôvodnom duchu, nemá dostatočné finančné prostriedky.
Najvyšší súd SR z 30.01.2008 - Talent ako kvalifikačný predpoklad osobitného charakteru práce divadelného umelca
Vytvorené:11. 10. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Žalobcovia sa domáhali na súde nároku za zaplatenie doplatku mzdy, ktorý odôvodnili tým, že ako členovia orchestra divadla vykonávali prácu, ktorou je charakterizovaná platová trieda 8, no žalovaný ich zaradil do platovej triedy 7, v dôsledku čoho im vznikol nedoplatok na plate. Najvyšší súd sa musel v prvom rade vysporiadať s otázkou, či  je možné uplatniť osobitný kvalifikačný predpoklad na výkon povolania divadelného umelca. 

Najvyšší správny súd Českej republiky z 12.05.2016 - K posudzovaniu záujmu na ochranu pamiatkovej zóny
Vytvorené: 4. 10. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Sťažovateľ sa domáhal zrušenia Rozsudku na Najvyššom správnom súde Českej republiky z dôvodu, že mu štátny pamiatkový úrad nedovolil realizáciu obnovy fasády ulice, ktorá sa nachádza na území mestskej pamiatkovej zóny. Sťažovateľ uvádza, že pred podaním žiadosti požiadal orgán starostlivosti o pamiatky o konzultáciu svojho zámeru, na základe ktorého bola žiadosť prejednaná na internej komisii Národného pamiatkového úradu, pričom komisia s návrhom vyjadrila nesúhlas z dôvodu vizuálneho narušenia stredu mestskej pamiatkovej zóny, pričom doporučila zachovať súčasný stav. Sťažovateľ však s týmto názorom nesúhlasil, pretože mal za to, že orgány nekonajú nestranne. 

Najvyšší súd SR z 30.04.2012 - Názov: Ochrana historického jadra mesta ako kultúrneho dedičstva
Vytvorené:16. 08. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Krajský pamiatkový úrad v Prešove neschválil predložený projekt na dodatočné povolenie stavby z dôvodu, že žalobca pri vypracovávaní projektu nerešpektoval ustanovenia pamiatkového zákona. Žalobca nevytvoril optimálne podmienky v procese prípravy zámeru stavby na nehnuteľnosti v pamiatkovom území, a prvostupňovému orgánu predložil projekt až po začatí uskutočňovania stavby v historickom centre Prešova.

Najvyšší súd SR z 30.03.2017 - K právu vlastníka kultúrnej pamiatky na náhradu majetkovej ujmy
Vytvorené: 2. 08. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom odvolacieho konania v danej veci bol rozsudok krajského súdu, ktorým zrušil preskúmavané rozhodnutie žalovaného a to len v časti výroku „Náhradu nákladov vynaložených a preukázaných na prípravu a uskutočňovanie stavby, na ktorú bolo zrušené stavebné povolenie, uplatní stavebník do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, podaním návrhu na Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.

Najvyšší súd SR z 28.05.2014 - K prepokladom na zákaz verejného kultúrneho podujatia
Vytvorené: 9. 11. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Z administratívneho spisu bolo preukázané, že navrhovateľka doručila odporcovi (mestu) „Oznámenie o usporiadaní podujatia v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach“, ktoré sa malo konať v centre mesta. Malo sa jednať o kultúrno-charitatívny večer, v priebehu ktorého sa mali za dobrovoľný príspevok predávať špeciálne svietiace lampióny prianí (4000 ks) s tým, že dobrovoľný príspevok mal byť odovzdaný na charitatívny účel. Táto akcia mala byť zavŕšená vypustením lampiónov šťastia k oblohe. Mesto ako správny orgán aj po úvahe vyjadrení príslušných orgánov (napr.: okresné riaditeľstvo policajného zboru) oznámeniu nevyhovelo a podujatie v zmysle § 4 ods. 2 tohto zákona zakázalo. 

Krajský súd Bratislava z 06.03.2014 - K podmienke jednoznačného špecifikovania predmetu ochrany v rozhodnutí o vyhlásení veci za kultúrnu pamiatku
Vytvorené:27. 07. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Žalobca v žalobe namietal, že žalovaný porušil zásadu materiálnej pravdy, keď rozhodol o vyhlásení mlynu za národnú kultúrnu pamiatku, bez toho aby preskúmal navrhnuté dôkazy a riadne zistil skutkový stav, na základe ktorého môže s určitosťou prehlásiť objekt za národnú kultúrnu pamiatku v zmysle § 2 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Žalobca zastáva názor, že napadnuté rozhodnutie je neurčité, pričom vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci z hľadiska vymedzenia predmetu ochrany, nakoľko má pochybnosť o tom, či predmetom ochrany je iba nehnuteľnosť alebo aj interiér mlyna vrátane hnuteľných vecí.

Najvyšší súd SR z 01.04.2015 - K ukladaniu povinností krajským pamiatkovým úradom v konaní o náprave v zmysle Zákona o ochrane pamiatkového fondu
Vytvorené:25. 05. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Žalobca je toho názoru, že rozhodnutie v časti o náprave spočívajúcej vo vypracovaní projektovej dokumentácie obnovy kaštieľa podľa podmienok záväzného stanoviska krajského pamiatkového úradu nie je riadne odôvodnené. Nakoľko sa žalovaný vôbec nevysporiadal s námietkami žalobcu o zvýšenej finančnej záťaži prípadnej realizácie obnovy kaštieľa podľa uvedeného záväzného stanoviska krajského pamiatkového úradu, považuje žalobca rozhodnutie v tejto časti za nepreskúmateľné, a preto za nezákonné.

Ústavný súd SR z 04.09.2002 - K účelu zákona o knižniciach
Vytvorené:16. 04. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Ústavnému súdu Slovenskej republiky bol doručený návrh na začatie konania, v ktorom skupina 34 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky žiadala, aby ústavný súd rozhodol, že ustanovenia čl. I § 25 ods. 3, § 25 ods. 4 a § 25 ods. 5 a čl. III bodu 2 a 3 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej nie sú v súlade s čl. 1 [po nadobudnutí účinnosti novely Ústavy Slovenskej republiky s čl. 1 ods. 1], čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1, čl. 13 ods. 2 a 4 a čl. 20 ods. 1 a 4 ústavy. 

Najvyšší súd SR z 24.09.2014 - K zabezpečeniu základnej ochrany kultúrnej pamiatky
Vytvorené:16. 04. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Krajský súd rozsudkom zamietol žalobu o zrušenie rozhodnutia žalovaného, ktorým žalovaný podľa § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku zmenil rozhodnutie krajského pamiatkového úradu tak, že podľa § 31 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov nariadil žalobcovi ako vlastníkovi nehnuteľnosti na parcele, ktorá sa nachádza v pamiatkovom území Pamiatkovej rezervácie Bardejov, evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri pamiatkových rezervácií pod č. 2 a zapísanej v Zozname svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO, vykonanie opatrenia na nápravu a odstrániť nepovolené unimobunky situované na parcele. Pre vykonanie opatrení na nápravu určil Pamiatkový úrad Slovenskej republiky lehotu do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia. V odôvodnení uviedol, že žalobca nesplnil povinnosť, uloženú mu v Oznámení z 25. februára 2011 a v lehote do 30. marca 2011 neodstránil unimobunky, ktoré sa nachádzajú na parcele, ktorá je súčasťou pamiatkovej rezervácie. V súlade s príslušnými kompetenciami, ktoré krajský pamiatkový úrad podľa pamiatkového zákona má, po vykonaní štátneho dohľadu rozhodol bez nariadenia ústneho pojednávania podľa § 31 ods. 1 pamiatkového zákona a uložil žalobcovi ako vlastníkovi nehnuteľnosti odstrániť unimobunky.

Súdny dvor Európskej únie z 18.12.2014 - K odpočítateľnosti výdavkov súvisiacich s historickou pamiatkou obývanou jej vlastníkom
Vytvorené: 9. 03. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Staatssecretaris van Financiën (štátny tajomník pre financie) a pánom X, ktorého predmetom je odmietnutie holandských daňových orgánov odpočítať z príjmov daňovníka určité výdavky súvisiace s údržbou jeho obydlia, zámku nachádzajúceho sa v Belgicku a chráneného právnou úpravou tohto členského štátu o ochrane pamiatok, iba z dôvodu, že uvedený zámok nie je chránený právnou úpravou Holandského kráľovstva o ochrane pamiatkach.

Najvyšší súd SR z 24.05.2012 - K úlohe pamiatkového úradu vyhlásiť nehnuteľnosť za národnú kultúrnú pamiatku
Vytvorené:17. 02. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Žalobca mal za to, že predmetná nehnuteľnosť nebola dostatočne identifikovaná, aby mohla byť vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Podľa žalobcu nie je podstatné či je možné inými prostriedkami identifikovať o ktorú nehnuteľnosť ide aby nedošlo k jej zámene, ale údaj v ktorom katastrálnom území s nehnuteľnosť nachádza je podstatnou náležitosťou riadneho označenia nehnuteľnosti a označenie obce nie je dostatočné značenie katastrálneho územia. Za národnú kultúrnu pamiatku j označená aj parcela  a v rozhodnutiach sa uvádza ako objekt „panský dom“ a na LV je nehnuteľnosť označená ako druh stavby 11 - kaštieľ. Rozhodnutie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky je v rozpore s právoplatným územným rozhodnutím žalobcu – ako stavebného úradu, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť 3. júna 2009. Namietal, ţe správne orgány rozhodujúce v danej veci si presne a úplne nezistili skutočný stav veci, keď nebrali do úvahy predmetné územné rozhodnutie. Krajský súd pochybil aj tým, že neumožnil žalobcovi vyjadriť sa k stanovisku žalovaného, keď spolu s predvolaním na pojednávanie zaslal omylom aj vyjadrenie účastníka v inej právnej veci. Aj keď súhlasil s prejednaním veci bez účasti na pojednávaní o stanovisku žalovaného sa dozvedel až zo samotného rozhodnutia.

Najvyšší súd SR z 28.07.2011 - Ochrana pamiatkového fondu vs. verejný záujem
Vytvorené:27. 01. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Krajský súd uviedol, že ochrana pamiatkového fondu, do ktorého nepochybne patrí aj národná kultúrna pamiatka – predmetný meštiansky dom nachádzajúci sa v Pamiatkovej rezervácii zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, je verejným záujmom. Bolo v kompetencii krajského pamiatkového úradu v Prešove sa k otázkam na úseku ochrany pamiatkového fondu vyjadrovať a stavebný úrad bol povinný na základe takýchto stanovísk rozhodnúť. Krajský súd v súvislosti s námietkami žalobcov, že správne orgány neskúmali, že prístavba dvorovej časti bola v záujme ochrany života a zdravia ľudí, a to, či vôbec ešte išlo o pamiatkový objekt, uviedol, že tieto boli nad rámec námietok uvedených v odvolaní proti prvostupňovému rozhodnutiu žalovaného, a preto sa nimi žalovaný zaoberať nemohol.

Najvyšší súd SR z 30.04.2012 - K ochrane historického jadra mesta
Vytvorené: 3. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Prešove zamietol podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného, ktorý sa stotožnil so správnosťou rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Prešove, ktorý uvedeným rozhodnutím neschválil predložený projekt na dodatočné povolenie stavby ,,Polyfunkčný dom “ architektonickostavebné riešenie, a súčasne určil podmienky zrealizovanej stavby.

Európsky súd pre ľudské práva z 05.01.2000 - Kúpa umeleckého diela patriaceho do kultúrneho dedičstva vs. predkupné právo štátu
Vytvorené: 3. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Sťažovateľ tvrdil, že konanie talianskej vlády spočívajúce vo výkone predkupného práva k predmetnému obrazu, ktorý mal vo vlastníctve, je porušením článku 1 Dodatkového protokolu č.1 Európskeho dohovoru.

Najvyšší správny súd ČR z 28.04.2004 - K vyhláseniu nehnuteľnosti za kultúrnu pamiatku
Vytvorené:20. 10. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Žalobou podanou v zákonné lhůtě se žalobce domáhá zrušení shora označeného rozhodnutí Ministerstva kultury, kterým byl podle ustanovení § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči dům prohlášen za kulturní památku.

Súdny dvor Európskej únie z 11.09.2014 - Právo knižnice na digitalizovanie a sprístupňovanie diela zahrnutého v jej zbierke
Vytvorené: 1. 10. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Technische Universität Darmstadt a Eugen Ulmer KG, ktorý sa týka toho, že TU Darmstadt sprístupnila verejnosti knihu zahrnutú v zbierke knižnice prostredníctvom terminálov nachádzajúcich sa v priestoroch knižnice, pričom nositeľom práv na použitie diela je Ulmer.

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (3)
z 01.12.2015 - NKÚ c/a kontrola v kultúrnych organizáciách
Vytvorené:18. 04. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom kontroly bolo prekontrolovať stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami a plnenie povinnosti pri správe majetku a zachovaní kultúrneho dedičstva. 

§ z 12.02.2014 - NKÚ c/a A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru – kontrola použitia finančných prostriedkov štátu na podporu kultúry, umenia, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva
Vytvorené:20. 07. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Predmetom kontroly bola analýza čerpania finančných prostriedkov a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri použití poskytnutých finančných prostriedkov.

z 11.02.2014 - Spolok slovenských skladateľov c/a NKÚ - kontrola použitia dotácie
Vytvorené: 1. 06. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Účelom kontrolnej akcie bolo prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri použití finančných prostriedkov štátu poskytnutých na podporu kultúry, umenia, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva.

Vzory dokumentov (22)
Dokumentačný list múzea
Vytvorené: 3. 01. 2012
Autor:
Stiahni súbor
§ Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní na účely priznania osobitného príspevku
Vytvorené: 6. 10. 2010
Autor:Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR
Stiahni súbor
§ Výpoveď svedka na účely potvrdenia výkonu činnosti
Vytvorené: 6. 10. 2010
Autor:Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR
Stiahni súbor
§ Čestné vyhlásenie k príspevku
Vytvorené: 6. 10. 2010
Autor:Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR
Stiahni súbor
§ Žiadosť o osobitný príspevok
Vytvorené: 6. 10. 2010
Autor:Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR
Stiahni súbor
Žiadosť o povolenie na-trvalý vývoz zbierkového predmetu
Vytvorené: 6. 10. 2010
Autor:Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR
Stiahni súbor
Žiadosť o zápis múzea alebo galérie do registra
Vytvorené: 6. 10. 2010
Autor:Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR
Stiahni súbor
Žiadosť o vývoz alebo dovoz tovaru kultúrneho charakteru mimo EÚ
Vytvorené: 6. 10. 2010
Autor:Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR
Stiahni súbor
Žiadosť o zmenu podmienok dočasného vývozu zbierkového predmetu
Vytvorené: 6. 10. 2010
Autor:Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR
Stiahni súbor
Žiadosť o súhlas na dočasný vývoz zbierkového predmetu
Vytvorené: 6. 10. 2010
Autor:Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR
Stiahni súbor
Evidencia predmetov kulturnej hodnoty
Vytvorené: 6. 10. 2010
Autor:Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR
Stiahni súbor
Register pojmov (33)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť