itretisektor | Dane všeobecne
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Dane všeobecne

Daň z príjmov právnických osôb predstavuje v súčasnosti asi najznámejšiu priamu daň, ktorou sa zdaňuje príjem právnických osôb. Podstata zdanenia spočíva v zdanení akéhokoľvek peňažného aj nepeňažného príjmu právnickej osoby. Daň sa vyrubuje zo základu dane, ktorým je rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami a daňovými výdavkami právnickej osoby.

Osobou, ktorá je povinná platiť daň z príjmov právnických osôb je každá právnická osoba, ktorá vykáže základ dane.

Aj osoby neziskového sektora, nezaložené za účelom podnikania, pokiaľ dosahujú zdaniteľné príjmy a vykážu základ dane, sú povinné platiť daň z príjmov.

V tejto časti nájdete ustanovenia, upravujúce z pohľadu neziskového sektora práva a povinností právnických osôb v oblasti dane z príjmov.

Dôvodové správy (6)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (28)
Neziskovky všeobecne: Zmeny daňových termínov z dôvodu obmedzení pre koronavírus
Vytvorené:19. 03. 2020
Autor:Mgr. Vladimír Fujak
Zobraz celý text

Odborný článok prináša informácie o rozhodnutí o odklade daňovej povinnosti, ktoré prijala vláda SR ako jedno z ekonomických opatrení na zníženie negatívnych dopadov súvisiacich s mimoriadnou situáciou na Slovensku, ktorá je spôsobená vírusovým ochorením COVID-19.

Dane/ Správa majetku: Bližšie k zavedeniu dane z poistenia
Vytvorené: 8. 02. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text
Odborný článok podrobne rozoberá novozavedenú daň z poistenia a jej možný dopad na výšku poistného.
§ Dane: Riadne, opravné a dodatočné daňové priznanie
Vytvorené:13. 04. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

V praxi rozlišujeme tri druhy daňového priznania, a to riadne, opravné a dodatočné.

Dane: Postup pri registrácii MNO ako daňového subjektu
Vytvorené:29. 09. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na právny režim týkajúci sa postupu správcu dane v súvislosti s registráciou mimovládnych neziskových organizácii ako daňového subjektu.

Dane: Registračná a oznamovacia povinnosť podľa Zákona o dani z príjmov
Vytvorené:22. 09. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Zmyslom tohto odborného článku je bližšie rozobrať uplatňovanie právneho inštitútu registračnej a oznamovacej povinnosti vo vzťahu k mimovládnym neziskovým organizáciám. 
Dane: Postup daňovej kontroly u MNO
Vytvorené:18. 08. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zmyslom tohto článku je poukázať na celkový priebeh daňovej kontroly, ktorej výkon za splnenia zákonom stanovených podmienok môže nastať aj u mimovládnych neziskových organizáciách. 

Dane: Doručovanie v daňovom konaní a MNO
Vytvorené:13. 08. 2015
Autor:JUDr. Adriana Kováčová
Zobraz celý text

Zmyslom tohto článku je poukázať na právny inštitút daňového konania - doručovanie a to vo vzťahu k MNO.  

§ Dane/Neziskovky všeobecne: Nazeranie do spisov
Vytvorené:10. 08. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na jeden z právnych úkonov zabezpečujúcich účel a priebeh správy daní – nazeranie do spisov. 

D Dane: Základ dane všeobecne
Vytvorené: 4. 08. 2015
Autor:JUDr. Adriana Kováčová
Zobraz celý text

Prinášame Vám odborný článok zameraný na základ dane všeobecne a vo vzťahu k MNO. 

Dane: Daň z motorových vozidiel za rok 2014
Vytvorené:19. 01. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
V obsahu tohto odborného článku prinášame prehľad dôležitých informácií o dani z motorových vozidiel za rok 2014.
§ Doručovanie
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:Ing. Peter Hennel
Zobraz celý text

Doručovanie v daňovom konaní predstavuje právny inštitút, ktorým správca dane oznamuje určitú skutočnosť daňovému subjektu, tretej osobe, prípadne inému adresátovi. Riadne doručenie písomnosti má v daňovom konaní veľký význam. V prípade, že písomnosť nebola adresátovi riadne doručená, nezakladá pre adresáta žiadne povinnosti a v takom prípade nie je možné voči adresátovi vyvodiť dôsledky vyplývajúce z doručovanej písomnosti.

§ Dožiadanie
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:Ing. Peter Hennel
Zobraz celý text

Zákon o správe daní správcovi dane umožňuje, aby o vykonanie jednotlivých úkonov požiadal iného vecne príslušného správcu dane.

§ Lehoty
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:Ing. Peter Hennel
Zobraz celý text

Lehoty v daňovom konaní upravuje § 13 zákona o správe daní a poplatkov. Ak nie je lehota pre niektorý úkon v daňovom konaní určená všeobecne záväzným právnym predpisom, určí primeranú lehotu správca dane.

D Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:Bc. Katarína Ludányiová
Zobraz celý text

Daňovník si môže v určitých prípadoch pri splnení zákonom stanovených podmienok predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania.

D Zaokrúhľovanie
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:Ing. Peter Rybár
Zobraz celý text

Špecifikom pravidiel v oblasti daní je zaokrúhľovanie či už základu dane, preddavkov na daň, alebo samotnej daňovej povinnosti. Aj pre neziskové organizácie platí, že nie všetky sumy vstupujúce do procesu vyčíslenia výslednej daňovej povinnosti sa zaokrúhľujú matematicky, ako je v bežnom živote pri platbách, výpočtoch a pod. zvykom.

D Výpočet preddavkov a termíny ich platenia
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:Bc. Katarína Ludányiová
Zobraz celý text

Platenie preddavkov sa rozdeľuje do troch skupín. Dôvodom je rozlíšenie daňovníkov pre potreby platenia preddavkov podľa výšky dane, z ktorej sa preddavky počítajú. Výnimka z týchto prípadov je možná len v prípadoch ustanovených Zákonom o dani z príjmov.

D Preddavky
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:Bc. Katarína Ludányiová
Zobraz celý text

Všeobecná definícia preddavkov je stanovená § 66 Zákona o správe daní a poplatkov. Preddavkom rozumieme povinnú platbu na daň, ktorú je daňovník povinný platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie ešte nie je známa.

D Účtovné odpisy versus daňové odpisy
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:Mag. Barbora Čubíková
Zobraz celý text

Základný predpis upravujúci odpisovanie dlhodobého majetku je Zákon o účtovníctve, ktorý stanovuje účtovné odpisy majetku. Na účely určenia základu dane v podnikateľskej činnosti a uplatnenie daňových výdavkov vo forme odpisov majetku postupuje daňovník v zmysle Zákona o dani z príjmov. Nakoľko odpisovanie majetku riešia samostatne dva právne predpisy, je potrebné rozlišovať medzi účtovnými odpismi a daňovými odpismi.

D Hmotný a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:Mag. Barbora Čubíková
Zobraz celý text

V § 23 Zákona o dani z príjmov je vymenovaný majetok, ktorý je síce charakterizovaný ako hmotný alebo nehmotný majetok, ale sa nemôže daňovo odpisovať.

§ Registračná povinnosť pre účely DPH
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:Ing. Peter Rybár
Zobraz celý text

Tento článok upravuje registračnú povinnosť zdaniteľných osôb pre účely dane z pridanej hodnoty. Zdaniteľnou osobou pre účely DPH môže byť aj nezisková organizácia či nadácia.

D Nehmotný majetok
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:Mag. Barbora Čubíková
Zobraz celý text
D Hmotný majetok
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:Mag. Barbora Čubíková
Zobraz celý text

Medzi hmotný majetok na účely Zákona o dani z príjmov patria okrem iného najmä samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1700 Eur a prevádzkovo – technické funkcie dlhšie ako jeden rok.

D Odpisovaný majetok
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:Mag. Barbora Čubíková
Zobraz celý text

Odpisovaním sa pre účely Zákona o dani z príjmov rozumie postupné zahrnovanie odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku do daňových výdavkov, ktorý je účtovaný (v podvojnom účtovníctve) alebo evidovaný (v jednoduchom účtovníctve) a je používaný na zabezpečenie zdaniteľných príjmov. 

D Čo nie je daňovým výdavkom
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:Bc. Katarína Ludányiová
Zobraz celý text

Zákon o dani z príjmov vymedzuje, že daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady), ktoré a) nesúvisia so zdaniteľným príjmom, aj keď daňovník o týchto výdavkoch účtoval a po b) ktorých vynaloženie na daňové účely nie je dostatočne preukázané.

D Povinnosť podať daňové priznanie
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:Bc. Katarína Ludányiová
Zobraz celý text

Každý daňovník - právnická osoba je povinný podať daňové priznanie v ustanovenej lehote s výnimkou daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie.

Daňovníci, ktorí nie sú založení, alebo zriadení na podnikanie, Národná banka Slovenska a Fond národného majetku SR sú povinní podať daňové priznanie len v určitých prípadoch.

D Príjmy, ktoré sa nezahŕňajú do základu dane
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:Bc. Katarína Ludányiová
Zobraz celý text

Pri úprave výsledku hospodárenia na základ dane existujú príjmy, vymedzené v § 17 ods. 3, ktoré sa do základu dane nezahŕňajú. Dôvodom tohto ustanovenia je fakt, že ich zahrnutie do základu dane by v podstate znamenalo priame alebo nepriame dvojité zdanenie. Taktiež sa do základu dane nezahŕňajú príjmy, ktoré by nebolo účelné zdaniť.

D Zisťovanie základu dane neziskových organizácií účtujúcich v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:Bc. Katarína Ludányiová
Zobraz celý text

Neziskové organizácie vedú svoje účtovníctvo buď v systéme jednoduchého, alebo podvojného účtovníctva.

D Zdaňovacie obdobie daňovníka, na ktorého je vyhlásený konkurz
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:Bc. Katarína Ludányiová
Zobraz celý text
Ak je na daňovníka vyhlásený konkurz, končí sa zdaňovacie obdobie dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu.
Odborné stanoviská (29)
Dane/Združenia: Usmernenie k oslobodeniu členských príspevkov prijatých poľovníckou organizáciou od dane z príjmov právnickej osoby
Vytvorené: 8. 03. 2017
Autor:Finančná správa SR
Zobraz celý text

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) odbor daňovej metodiky vydáva k oslobodeniu členských príspevkov prijatých poľovníckou organizáciou od dane z príjmov právnickej osoby nasledovné usmernenie.

D Predĺženie lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane podľa § 45 ods. 1 a 2 ZSDP v súvislosti s predĺžením lehoty na odpočítavanie daňovej straty podľa § 30 ZDP
Vytvorené:28. 04. 2011
Autor:Ing. Božena Jurčíková
Zobraz celý text

Predĺženie lehoty na uplatnenie odpočítať daňovú stratu z piatich rokov na sedem rokov bezprostredne nadväzuje aj na legislatívnu úpravu § 45 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní v znení neskorších predpisov.

D Odpočet daňovej straty u daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie
Vytvorené: 5. 04. 2011
Autor:Ing. Božena Jurčíková
Zobraz celý text

Za zdaňovacie obdobie 2010 môžu odpočítavať daňovú stratu aj daňovníci uvedení v § 12 ods. 3 zákona o dani z príjmov, t. j. daňovníci, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie.

D Príjmy oslobodené od dane - § 13 ZDP
Vytvorené: 5. 03. 2011
Autor:Ing. Božena Jurčíková
Zobraz celý text

Vo všeobecnosti platí, že od dane môžu byť oslobodené len príjmy, ktoré sú predmetom dane. Príjmy, ktoré sú predmetom dane a sú oslobodené od dane upravuje § 13 Zákona o dani z príjmov.

D Lehota na podanie daňového priznania - § 49 ZDP
Vytvorené:28. 02. 2011
Autor:Ing. Božena Jurčíková
Zobraz celý text

Podľa § 49 ods. 2 ZDP daňovník nezaložený a nezriadený na podnikanie ak splnil podmienky na podanie daňového priznania, je povinný podať daňové priznanie do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, v tomto roku do 31. marca 2010. V tejto lehote je daňovník povinný daň uvedené v daňovom priznaní aj zaplatiť.

D Registrácia daňovníka nezaloženého a nezriadeného na podnikanie podľa ZSDP - § 31 ZSDP
Vytvorené:10. 02. 2011
Autor:Ing. Božena Jurčíková
Zobraz celý text

Postup registračnej a oznamovacej povinnosti daňového subjektu upravuje § 31- registračná a oznamovacia povinnosť ZSDP. Povinnosť registrácie má podľa odseku 1 tohto ustanovenie právnická osoba alebo fyzická osoba, ak získa povolenie alebo oprávnenie na podnikanie.

D Právna úprava a daňová problematika daňovníkov nezriadených a nezaložených na podnikanie
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:Ing. Božena Jurčíková
Zobraz celý text

Právna úprava vzniku, založenia a zániku ako aj hospodárenie daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie (ide o organizácie, ktorých právna forma sa v praxi najčastejšie vyskytuje) majú rôzny charakter.

D Minimálna výška dane na úhradu - § 46 ZDP
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:Ing. Božena Jurčíková
Zobraz celý text

Z dôvodu administratívnej náročnosti spojenej s daňovým priznaním ZDP ustanovuje aj minimálnu výšku dane, ktorú daňovník vrátane daňovníka nezaloženého a nezriadeného na podnikanie neplatí. 

D Postup prepočtu daňovej straty vykázanej pred zavedením eura odpočítanej po zavedení eura
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:Ing. Božena Jurčíková
Zobraz celý text

Odpočet daňovej straty, ktorú daňovník vykázal pred zavedením eura, t.j. za zdaňovacie obdobia končiace najneskôr 31. 12. 2008 a tieto sumy daňových strát bude daňovník alebo jeho právny nástupca odpočítavať v zdaňovacích obdobiach po zavedení eura, napr. prvýkrát za zdaňovacie obdobie roku 2009, kedy je platnou menou mena euro, je daňovník povinný sumu odpočítanej daňovej straty prepočítať zo slovenskej meny na menu euro.  

D Zánik nároku na odpočítanie daňovej straty
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:Ing. Božena Jurčíková
Zobraz celý text

V prípade, že na odpočítanie daňovej straty alebo jej časti uplynula lehota na jej odpočítanie podľa § 30 ods. 1 zákona o dani z príjmov, nárok na jej odpočítavanie od základu dane zaniká po uplynutí 5 rokov, ktoré začínajú plynúť zdaňovacím obdobím, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. 

D Lehota na odpočítanie daňovej straty vykázanej do 31. 12. 2010
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:Ing. Božena Jurčíková
Zobraz celý text

Za zdaňovacie obdobie roku 2010 má daňovník možnosť odpočítania daňovej straty vykázanej za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, pri ktorých sa uplatňuje päťročné obdobie ich umorovania až do vyčerpania jej odpočítania od základu dane v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach.

D Odpočítanie daňovej straty - § 30 ZDP
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:Ing. Božena Jurčíková
Zobraz celý text

Účelom odpočítania daňovej straty zo základu dane je, že daňovníkovi je umožnené priamo zo zákona znížiť základ dane na dani z príjmov o sumu daňovej straty, ak túto daňovú stratu daňovník vykáže za príslušné zdaňovacie obdobie.

D Povinnosť podať daňové priznanie - § 38 ZSDP a § 41 ZDP
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:Ing. Božena Jurčíková
Zobraz celý text

Povinnosť podať daňové priznanie upravuje § 38 ZSDP a § 41 ZDP (pre daňovníkov nezaložených a nezriadených na podnikanie a právnické osoby). Znenie § 41 ZDP určuje daňovníkovi nezaloženého a nezriadeného na podnikanie, kedy nemusí podať daňové priznanie.

D Zisťovanie základu dane – § 14 a 17 ZDP
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:Ing. Božena Jurčíková
Zobraz celý text

Podľa § 17 ods. 1 ZDP aj daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie dosahuje príjmy z podnikateľskej činnosti zisťuje základ dane z účtovníctva, výsledkom ktorého je výsledok hospodárenia. Tento výsledok hospodárenia potom upravuje o pripočítateľné alebo odpočítateľné položky podľa § 17 až 29 ZDP.

D Predmet dane - § 12 ZDP
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:Ing. Božena Jurčíková
Zobraz celý text

Daňovníci, ktorí nie sú založení a zriadení na podnikanie môžu podnikať podľa osobitných predpisov (obchodný zákonník alebo občiansky zákonník) za podmienky, že touto činnosťou sa dosiahne účelnejšie využitie ich majetku a nebude ohrozená kvalita, rozsah a dostupnosť služieb, pre ktoré bola založená. Príjmy z činnosti, z ktorej sa dosahuje zisk podliehajú daňovým povinnostiam podľa platných daňových zákonov rovnako ako zdaniteľné príjmy daňového subjektu, ktorý má povolenie na podnikanie.

§ Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov - daňová a účtovná problematika
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:DR SR
Zobraz celý text

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov sú ako špecifická forma právnickej osoby definované v zákone č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Na účely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o dani z príjmov") sú spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej len spoločenstvo) považované za daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie. 

§ Daňová a účtovná problematika obcí
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:DR SR
Zobraz celý text

Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

§ Upozornenie DR SR pre daňové subjekty
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:DR SR
Zobraz celý text

V súvislosti so zaznamenaním podozrivých telefonátov na mobilné čísla daňových subjektov, v ktorých sa neznáma osoba predstaví ako zamestnanec daňového úradu a telefonicky vyžaduje poskytnutie osobných údajov o daňovom subjekte, Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica upozorňuje, že pri osobnej komunikácii správcu dane s daňovým subjektom je zamestnanec správcu dane povinný preukázať sa služobným preukazom resp. aj písomným poverením zamestnanca správcu dane na výkon daňovej kontroly.

 

§ Informácia DR SR k pojmu daňový nedoplatok
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:DR SR
Zobraz celý text

Vzhľadom na nejasnosti pri definovaní daňového nedoplatku v súvislosti so splnením podmienok stanovených v § 79 odsek 2 zákona č.222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o DPH"), podľa ktorého daňový úrad vráti nadmerný odpočet platiteľovi do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica uvádza nasledovnú informáciu.

§ Pokyn DRSR k dani z motorových vozidiel
Vytvorené: 5. 02. 2011
Autor:Daňové riaditeľstvo SR
Zobraz celý text
Daňové riaditeľstvo SR vydalo Pokyn k dani z motorových vozidiel.
§ Daň z motorových vozidiel v roku 2011
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, sekcia metodiky daní , odbor služieb pre verejnosť, január 2011
Zobraz celý text

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnilo informáciu k podávaniu daňových priznaní k dani z motorových vozidiel za rok 2010 a k plateniu preddavkov na daň z motorových vozidiel na rok 2011.

 

§ Pokyn DR SR k zaraďovaniu stavieb do predmetu dane zo stavieb
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Odbor metodiky daní
Zobraz celý text

Predmetom dane zo stavieb podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) nie sú všetky stavby definované zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ale iba tie stavby, ktoré vymedzuje § 10 ods. 2 zákona o miestnych daniach.

§ Usmernenie DR SR k podávaniu daňového priznania k dani z nehnuteľností v roku 2009 v súvislosti s prechodom na menu euro
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:DR SR
Zobraz celý text
Usmernenie DR SR  k podávaniu daňového priznania k dani z nehnuteľností v roku 2009 podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v  súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike.
§ Usmernenie DR SR k zániku daňovej povinnosti na dani z nehnuteľností
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:DR SR
Zobraz celý text

Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o miestnych daniach") daňová povinnosť k dani z nehnuteľností zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. 

§ Informácia k novele zákona o DPH od 1.1.2011
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Sekcia pre správu daní, Odbor služieb pre verejnosť
Zobraz celý text

Zákon č. 490/2010 Z. z. z 30. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o DPH“) prináša s účinnosťou od 1.1.2011 viaceré zmeny. Najväčší rozsah si vyžiadali úpravy zákona o DPH súvisiace s povinným transponovaním smerníc Rady 2008/8/ES (článok 3), 2009/69/ES, 2009/162/ES, 2010/23/EÚ a 2010/66/EÚ do slovenskej právnej úpravy. Prehľad najdôležitejších zmien, ktoré novela zákona o DPH obsahuje:

§ Informácia k uplatňovaniu základnej sadzby DPH
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Sekcia pre správu daní, Odbor služieb pre verejnosť
Zobraz celý text

Tento článok predstavuje informáciu k uplatňovaniu základnej sadzby DPH v súvislosti so zmenou sadzby DPH od 1.1.2011. Informáciu vydalo Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, sekcia metodiky daní, odbor služieb pre verejnosť, február 2011.

D Zdaňovanie daňovníkov nezaložených a nezriadených na podnikanie
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:DR SR
Zobraz celý text
Pokyn DR SR k zdaňovaniu daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie po 1.1.2004.
D Daňové priznanie za rok 2010
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:DR SR
Zobraz celý text
Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2010
D Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:DR SR
Zobraz celý text
Informácia k možnosti predĺženia lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby a právnickej osoby.
Príklady z praxe (25)
Dane/Správa majetku: Nájom nehnuteľností a ťarcha na strane prenajímateľov platcov DPH
Vytvorené: 7. 05. 2020
Autor:Mgr. Vladimir Fujak
Zobraz celý text

Prijatím novely zákona č. 62/2020 Z. z. bol zavedený inštitút ochrany nájomcov pred jednostranným ukončením nájmu zo strany prenajímateľov. Toto ustanovenie chráni nájomcov, avšak na druhej strane neprimerane sťažuje situáciu prenajímateľom, ktorí musia platiť DPH aj v prípade im neuhradeného nájomného. Aké možné riešenia/opatrenia môžu v danej situácií prijať prenajímatelia, aby to nemalo pre nich fatálne dopady?

Dobrovoľníctvo/Dane: Podpora dobrovoľníka vs. zdaňovanie
Vytvorené:28. 08. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Je podpora dobrovoľníka, ktorý vykonáva dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu, považovaná za nezdaniteľný príjem v celej sume alebo je to nezdaniteľný príjem len do sumy 500 €?

Športová spoločnosť/ Dane: Používanie e-kasy pri predaji lístkov na športové podujatia
Vytvorené:23. 07. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Aké sú povinnosti podnikateľa v súvislosti so zavedením e-kasy pri predaji lístkov na športové podujatie?

D Dane: Daňový výdavok súvisiaci so zakúpením automobilu v zahraničí
Vytvorené:25. 05. 2016
Autor:Mgr. Zdenko Podhradský
Zobraz celý text

Nezisková organizácia zakúpila v zahraničí ojazdený automobil, ktorý potrebuje na dochádzku ku svojim pacientom. S cieľom splnenia všetkých podmienok na uvedenie do užívania zaplatila nezisková organizácia okresnému úradu správny poplatok vo výške 700 € za vydanie rozhodnutia o schválenej technickej spôsobilosti vozidla. Je tento poplatok daňovým výdavkom neziskovej organizácie?

Združenia/Dane: K povinnosti podať daňové priznanie pri dotácii z obce
Vytvorené: 9. 03. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Musí občianske združenie, ktoré dostalo od obce dotáciu na svoje fungovanie a aktivity, podať daňové priznanie? Iný príjem okrem dotácie z obce nemáme.

Školská spoločnosť/Dane: Transferové oceňovanie zriaďovateľa a jeho škôl
Vytvorené:27. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Musí mať zriaďovateľ (podnikateľ, v pôsobnosti ktorého sú viaceré súkromné školy, stanovené vo vzťahu k týmto školám transferové oceňovanie (transferové ceny)? 

Školská spoločnosť/Dane: Poplatok za odpad v škole
Vytvorené:22. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je možné vyrubiť základnej škole poplatok za komunálny odpad aj za žiakov, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt a dochádzajú do školy z okolitých obcí?

Školská spoločnosť/Dane: Predaj školských uniforiem rodičom
Vytvorené:18. 09. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sme súkromná materská škola, ktorá zabezpečila deťom školské uniformy nákupom a následne sme v tej istej sume za uniformu vybrali peniaze od rodičov.

Je predaj školských uniforiem zdaňovanou činnosťou? Sme povinní použiť pri predaji uniforiem a prijatí platby od rodičov v hotovosti použiť registračnú pokladnicu?

D Dane/Školská spoločnosť: K oslobodeniu odborného učilišťa od platenia dane z príjmu
Vytvorené:14. 07. 2015
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text

Stredné odborné učilište je príspevkovou organizáciou. Má v prenájme stredisko praktického vyučovania, kde sa vykonáva odborný výcvik žiakov profesie kaderník, pričom poskytujú platené služby zákazníkom. Nejde o podnikateľskú činnosť ale o hlavnú činnosť uvedenú v zriaďovacej listine školy. Výnosy z uvedenej činnosti sú súčasťou rozpočtu školy. Sú uvedené príjmy oslobodené od dane a príspevková organizácia nemá povinnosť podať daňové priznanie? 

D Dane/Všeobecne prospešná spoločnosť: Dodatočné daňové priznanie neziskovej organizácie
Vytvorené: 7. 07. 2015
Autor:JUDr. Adriana Kováčová
Zobraz celý text

Neziskovej organizácii vznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2014. Nezisková organizácia tak urobila v lehote na podanie riadneho daňového priznania. Po uplynutí tejto lehoty našla nezisková organizácia v mesiaci jún 2015 vo svojich záznamoch príjem z prenájmu nehnuteľnosti, ktorý nebol zahrnutý v riadnom daňovom priznaní. Je povinná podať dodatočné daňové priznanie?

Občianske združenie/Dane: Daňové výdavky na rekvalifikáciu zamestnanca
Vytvorené:25. 06. 2015
Autor:JUDr. Adriana Kováčová
Zobraz celý text

Stanovy občianskeho združenia definujú ako svoju hlavnú činnosť organizovanie detských táborov. Na získanie dodatočných príjmov vykonáva združenie podnikateľskú činnosť zameranú na výučbu hrnčiarstva starších ľudí, za ktorú si účtuje poplatok. Zamestnanec združenia musí kvôli tomuto kurzu hrnčiarstva absolvovať rekvalifikačný kurz. Je možné tieto výdavky združenia považovať za daňové výdavky?

Dane/Školská spoločnosť: Poskytovanie stravovania ako služba oslobodená od DPH
Vytvorené:22. 06. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sme súkromná základná škola, ktorú zriadila právnická osoba v súlade so školskou legislatívou. Zriaďovateľ má zriadil aj súkromnú materskú školu a súkromné gymnázium. Súčasťou súkromnej základnej školy je školská jedáleň, ktorá poskytuje stravu okrem svojich žiakov a zamestnancov aj žiakom a zamestnancom materskej školy a gymnázia. Je príjem získaný zo stravy poskytovanej všetkým trom súkromným školám oslobodený od DPH, a zároveň sú tieto výnosy z poskytovania stravy pre materskú školu a gymnázium oslobodené od dani z príjmov? Súkromná škola neposkytuje stravu materskej škole a gymnáziu za účelom dosahovania zisku.

Všeobecne prospešná spoločnosť/Dane: Obrat pre účely registrácie za platiteľa DPH
Vytvorené:16. 06. 2015
Autor:Mgr.Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Nezisková organizácia vykonávajúca prospešnú činnosť pre ľudí bez domova dosiahla za 12 predchádzajúcich mesiacov výnosy z poskytovania stravy pre ľudí bez domova 4 250 €, ďalej dosiahla výnosy z nájomného za prenájom nebytových priestorov vo svojom sídle v sume 35 000 €, a zároveň dosiahla výnos z predaja prebytočného nehnuteľného majetku v sume 20 000 €.

Dosiahla nezisková organizácia obrat pre účely registrácie pre DPH?

Dane: Nezisková organizácia ako možný platca dane zo stavieb
Vytvorené:10. 06. 2015
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text
Nezisková organizácia má vo vlastníctve 3 podlažnú budovu, ktorú využíva čiastočne pre vykonávanie činnosti, na ktorú bola zriadená, jedno podlažie prenajíma účtovníckej spoločnosti a jedno podlažie slúži na vzdelávanie mládeže. Vzniká neziskovej organizácii daňová povinnosť k dani zo stavieb?
Dane: Zdaňovacie obdobie daňovníka v likvidácii
Vytvorené:10. 06. 2015
Autor:JUDr. Adriána Kováčová
Zobraz celý text
Základná škola prenajíma mimo vyučovacích hodín telocvičňu súkromným osobám, z čoho jej plynie príjem, ktorý je predmetom dane. Z tejto činnosti jej vzniká povinnosť podávať daňové priznanie. Dňa 10.3.2015 vstúpila do likvidácie. Likvidácia sa skončí 30.9.2015. Aké zdaňovacie obdobie má daňovník?
D Dane: Úhrada poradenských služieb do zahraničia a daň vyberaná zrážkou
Vytvorené:26. 05. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Nadácia so sídlom v SR vyplatila rakúskej spoločnosti – daňovému nerezidentovi sumu 2 500 € za poskytnutie poradenských služieb pri vypracovaní projektu vzdelávania znevýhodnených občanov. Je slovenská nezisková organizácia povinná zraziť daň?
Dane: Určenie daňovníka pri predaji nehnuteľnosti na prelome rokov
Vytvorené:10. 04. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sme mimovládna nezisková organizácia, ktorá mala od 02.06.2014 uzavretú zmluvu o užívaní nehnuteľnosti. Dňa 11.12.2014 sme podpísali s predávajúcim kúpno-predajnú zmluvu. Zároveň dňa 31.12.2014 sme požiadali o vklad do katastra a ten prebehol 15.01.2015. Kto je v takomto prípade povinný zaplatiť daň z nehnuteľnosti na rok 2015? 

Združenia/Dane: Povinnosť platiť nájomné s DPH
Vytvorené: 5. 08. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je občianske združenie povinné platiť nájomné vrátane dane z pridanej hodnoty, keď nie je platcom dane z pridanej hodnoty?


D Školská spoločnosť/Občianske združenia: Materská škôlka a daň z príjmu zo školného
Vytvorené: 5. 08. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Občianske združenie je zriaďovateľom súkromnej materskej školy bez právnej subjektivity. Poskytuje vzdelávanie detí v predškolskom veku. Za túto službu vyberá od rodičov poplatky. Je príjem z týchto poplatkov oslobodený od dane z príjmov, keďže sa týka hlavnej činnosti združenia (vzdelávanie) alebo nie?

D Dane: Občianske združenie a DIČ z dôvodu podania daňového priznania
Vytvorené:23. 06. 2014
Autor:Mgr. Ing. Peter Hennel
Zobraz celý text

Ako občianske združenie sme podali (dobrovoľné) daňové priznanie s nulovou daňovou povinnosťou. Máme príjmy iba z činnosti združenia podľa stanov (oslobodené od dane §13 ods. 1 písm. a Zákona o dani z príjmov). DIČ nemáme lebo neexistuje dôvod jeho pridelenia. Nemáme zamestnancov (ani na dohody).
Daňový úrad nás kontaktoval, že máme prísť sa registrovať na DIČ lebo si nevedia priradiť a spracovať naše „dobrovoľné“ daňové priznanie.
Ako máme postupovať?

 

§ Oznamovacia povinnosť DzMV - príklad 1
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:Ing. Jana Kolnikova
Zobraz celý text

Nezisková organizácia kúpila do auto 9. januára a na vykonávanie podnikateľskej činnosti ho začne využívať 12. januára. Kedy jej vzniká daňová povinnosť?

§ Predmet dane z motorových vozidiel - príklad 2
Vytvorené: 5. 02. 2011
Autor:Ing. Jana Kolnikova
Zobraz celý text

Zamestnanec občianskeho združenia využíval súkromný automobil na služobné účely. Je občianske združenie povinné podať daňové priznanie a zaplatiť daň za toto vozidlo?

D Minimálna výška dane - príklad 2
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:Bc. Katarína Ludányiová
Zobraz celý text
Nadácia dosiahla za zdaňovacie obdobie 2010 zdaniteľné príjmy z umiestnenia reklamy obchodnej spoločnosti na budove, ktorú vlastní. Základ dane za toto zdaňovacie obdobie vyčíslila v súlade so Zákonom o dani z príjmov vo výške 88 €.
§ Sadzba DPH - príklad 01
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:Ing. Peter Rybár
Zobraz celý text

Nadácia registrovaná ako platiteľ DPH vyúčtovala nájomné za prenájom nebytových priestorov v sume základu dane 10 000 € za obdobie od 1.12.2010 do 31.12.2010, pričom svojmu odberateľovi vystavila faktúru dňa 8.1.2011. Akú sadzbu DPH uplatnila nadácia pri tejto dodávke?

 

 

§ Registračná povinnosť pre DPH - príklad 02
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:Ing. Peter Rybár
Zobraz celý text

Nadácia „Zelený kvietok“ podporujúca pacientov postihnutých cukrovkou dosiahla za 12 predchádzajúcich mesiacov z verejných zbierok organizovaných v uliciach slovenských miest príjem 43 280 €. Zároveň dosiahla príjem z predaja reklamného priestoru na oblečení pracovníkov vykonávajúcich zbierky v sume 39 100 € a príjem reklamného priestoru na ploche vozidiel používaných nadáciou v sume 12 000 €. Je uvedená nadácia povinná podať žiadosť o registráciu pre účely DPH?

Súdne rozhodnutia (40)
Najvyšší súd SR z 16.02.2011 - Zdaňovanie zahraničných športovcov, ktorí napĺňajú znaky daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou
Vytvorené:29. 07. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Krajský súd rozsudkom zamietol žalobu žalobcu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného Daňového riaditeľstva SR, ktorým potvrdil platobný výmer Daňového úradu, ktorým správca dane podľa § 44 ods. 6 písm. a) bod 3 ZSD vyrubil žalobcovi daň z príjmov vyberanú zrážkou. Z odôvodnenia napadnutého rozsudku vyplýva, že krajský súd z podkladov pripojených v administratívnom spise žalovaného zistil, že správca dane vykonal u žalobcu opakovanú daňovú kontrolu dane z príjmov. Na základe výsledkov opakovanej daňovej kontroly zistil, že určené osoby vykonávali u žalobcu športovú činnosť (hrali hokej) na základe hráčskych profesionálnych zmlúv v ľadovom hokeji, pričom všetci boli občanmi Českej republiky. Zo športovcov sa niektorí nezdržiavali na území SR viac ako 183 dní. Žalobca vyplácal uvedeným športovcom za športovú činnosť pravidelné mesačné odmeny.

Krajský súd poukázal na to, že daňové orgány vo veci rozhodli na základe zistení,že žalobca ako platiteľ dane bol povinný vyberať z príjmov daň zrážkou , a ak tak nekonal,porušil povinnosti vyplývajúce zo zákona.

Krajský s úd sa nestotožnil s tvrdením žalobcu, že správca dane svojvoľne a podľa vlastnej voľnej úvahy zaradil športovcov, ktorí sa obvykle zdržiavali na území Slovenskej republiky viac ako 183 dní medzi daňovníkov, na ktorých sa vzťahuje osobitná sadzba dane, či zrážka dane vykonávaná platiteľom dane. Tiež neprihliadol na tvrdenie žalobcu, že nemal možnosť zistiť, kde je takáto osoba skutočným rezidentom, pretože nemá na to zákonné prostriedky a žalobca ako daňový subjekt nemohol uplatniť medzinárodnú zmluvu.

Proti rozsudku krajského súdu podal včas odvolanie žalobca a žiadal, aby odvolací súd rozhodnutie krajského súdu buď zrušil a vrátil mu vec na ďalšie konanie, alebo aby napadnutý rozsudok zmenil tak, že rozhodnutia správnych orgánov zruší a vráti im vec na ďalšie konanie.

Najvyšší súd SR z 12.12.2018 - Vplyv väzby štatutára na splnenie daňových povinností právnickej osoby
Vytvorené:11. 03. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Daňový úrad vykonal u žalobcu daňovú kontrolu. V rámci kontroly zistil vážne pochybenia v rámci odpočtu DPH. Správne orgány vyzvali žalobcu ako kontrolovaný k súčinnosti. Žalobca bol v priebehu daňovej kontroly nečinný a na výzvy správcu dane nereagoval. Keďže žalobca na výzvy správcu dane nereagoval, teda nevyužil svoje právo v priebehu daňovej kontroly byť aktívny, navrhovať, označovať a predkladať listinné dôkazy, podávať vysvetlenia na požiadanie správcu dane, ktorými by preukazoval uplatnenie nároku na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. Správca dane si z toho dôvodu bez súčinnosti žalobcu zadovážil podklady pre rozhodnutie, a to predovšetkým zisťovaním podstatných skutočností od iných daňových subjektov, v ktorých tiež prebiehali daňové kontroly a ktoré boli prepojené konateľom - spoločníkom v jednej. Správca dane dospel k záveru, že žalobca neuniesol dôkazné bremeno, a preto nebolo možné uznať odpočítanie dane zo sporných faktúr a tento záver logicky vyplýva aj zo samotného vykonania dokazovania správcom dane.

Žalobca namietal nedostatočné zistenie skutkového stavu a toho, že postup správcu dane počas daňovej kontroly nebol v súlade so zákonom č. 511/1992 Zb. považuje za neopodstatnené. Uvedené odôvodňoval tým, že bol vzatý do väzby, a preto nemohol spolupracovať so správcom dane, ani predkladať doklady a dôkazy na oprávnenosť odpočtu nároku na DPH. Krajský súd námietky žalobcu vyhodnotil ako neopodstatnené, pretože od začatia daňovej kontroly do vzatia do väzby mal konateľ žalobcu dostatok času, aby predložil všetky potrebné doklady a dôkazy, ku ktorým bol vyzvaný jednak s upovedomením o začatí daňovej kontroly, ale aj po začatí daňovej kontroly. Napokon konateľovi žalobcu nebránilo nič so správcom dane spolupracovať aj v čase, keď bol vo väzbe, pričom krajský súd poukázal aj na to, že žalobca si zvolil právneho zástupcu, a teda nič mu nebránilo na výzvy správcu dane reagovať aj prostredníctvom právneho zástupcu.

Najvyšší súd SR z 12.12.2018 - Odvolanie s obsahovými náležitosťami žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty
Vytvorené: 4. 03. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Krajský súd rozsudkom zamietol ako nedôvodnú žalobu, o preskúmanie rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR, ktorým potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Nitra, bola žalobcovi uložená pokuta vo výške 30,- € za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. a) bod 1 Daňového poriadku - za oneskorené podanie daňového priznania. Krajský súd konštatoval, že nesprávnosť postupu alebo rozhodnutia žalovaného, by bolo možné vyvodzovať iba z nesprávneho posúdenia obsahu podania žalobcu označeného ako odvolanie, ktoré podľa žalobných dôvodov smerovalo k odpusteniu zmeškania lehoty podľa § 29 ods. 1 daňového poriadku. Konštatoval, že podanie žalobcu nespĺňa také obsahové náležitosti, aby bolo dôvodné ho považovať za žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty. Podanie žalobcu, hoci logicky obsahujúce dôvody, pre ktoré podal daňové priznanie oneskorene, zjavne reflektuje na uloženie pokuty rozhodnutím správcu dane, nie na vykonanie zmeškaného úkonu. Voči uvedenému rozhodnutiu podal žalobca odvolanie. 

Najvyšší súd SR z 31.01.2018 - Prihlásenie daňového nedoplatku do reštrukturalizačného konania
Vytvorené:19. 02. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Daňový úrad vydal rozhodnutie, ktorým podľa Daňového poriadku vyrubil žalobcovi úrok z omeškania v sume 261,90 EUR za neodvedenie vybraných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti na zdaňovacie obdobie 2012 (február) v ustanovenej lehote, jednalo sa o preddavky v sume 1.194,16 Eur a 880,32 Eur, ktoré mali byť odvedené najneskôr dňa 5.4.2012. Úhrada preddavku v sume 1.194,16 EUR bola uskutočnená až 24.1.2013, z toho vyplýva, že žalobca bol v omeškaní 294 dní. Úhrada preddavku v sume 880,32 EUR bola uskutočnená až dňa 26.2.2013, z toho vyplýva že žalobca bol v omeškaní 327 dní.

Právnym základom žaloby bola námietka nemožnosti uloženia uvedenej povinnosti na zaplatenie úroku z omeškania vzhľadom na skutočnosť, že žalobca bol v období 10.5.2012 - 29.11.2012 v reštrukturalizácii. Neprihlásením pohľadávky správcu dane do reštrukturalizácie sa jeho pohľadávka stala nevymáhateľnou zo zákona, skončením reštrukturalizácie jeho nárok zanikol.

 

Najvyšší súd SR z 12.07.2017 - Rozloženie dôkazného bremena v daňovom konaní
Vytvorené: 3. 10. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Krajský súd zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného – Finančné riaditeľstvo SR, ktorým potvrdil rozhodnutie Daňového úradu xx, ktorým bol žalobcovi vyrubený rozdiel dane z príjmov za zdaňovacie obdobie v sume 446.937,31 Eur.

Krajský súd uviedol, že mal preukázané, že správne orgány v predmetnej veci pri vydaní rozhodnutia nevychádzali len z daňových dokladov predložených žalobcom, ale najmä z výsledkov rozsiahleho dokazovania smerujúceho k prevereniu a získaniu dôkazov o tom, či predmetné zdaniteľné plnenia boli dodávateľom uskutočnené. Poukázal na to, že v žalobcom predložených faktúrach chýba podrobný rozpis služieb, nie je zrejmý ich rozsah a z predložených dokladov nebolo možné zistiť, kto mal fakturované plnenie vykonať, a chýbali aj zmluvy o dielo, objednávky, niektoré súpisy vykonaných prác, stavebné denníky, preberacie protokoly. Krajský súd zdôraznil, že pri takom objeme plnení, ako bolo fakturačne vykázané, je neobvyklé, aby plnenia sa realizovali bez toho, aby obchodné vzťahy boli premietnuté do príslušných listinných dokladov.

Najvyšší súd SR z 24.07.2018 - K povinnosti doloženia účtovných dokladov dodávateľov
Vytvorené: 3. 07. 2019
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Na základe daňovej kontroly u žalobcu na daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH" alebo „daň") za zdaňovacie obdobie január - marec 2012 a máj - august 2012, ktorej výsledky boli zhrnuté v protokole zo dňa 03.10.2013, vydal Daňový úrad Trenčín (ďalej len „správca dane") rozhodnutie č. 9313401/5/2164344/2014/Rud zo dňa 23.05.2014, ktorým podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Daňový poriadok") vyrubil žalobcovi za zdaňovacie obdobie júl 2012 rozdiel dane v sume 45.179,31 Eur, keď mu nepriznal právo na odpočítanie dane z dodávateľských faktúr vystavených spoločnosťami za dodávky pneumatík. Dôvodom nepriznania odpočítania dane z faktúr za prijaté tovary a služby bolo správcom dane konštatované nesplnenie podmienok podľa § 49 ods. 2 písm. a/ v nadväznosti na § 51 ods. 1 písm. a/ zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.


Najvyšší súd SR z 06.03.2018 - K neprihliadnutiu na odvolanie podané v listinnej podobe v daňovom konaní
Vytvorené:20. 02. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Žalovaný ako správca dane určil žalobcovi rozdiel DPH a znížil nadmerný odpočet za zdaňovacie obdobie. Právny zástupca žalobcu podal odvolanie v listinnej forme. Oznámením žalovaný žalobcovi oznámil, že je povinný doručovať podania elektronickými prostriedkami a preto je odvolanie neúčinné. Právny zástupca žalobcu podal elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne 2 podania podpísané zaručeným elektronickým podpisom- kópiu odvolania a žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty na podanie odvolania. Žalovaný nevyhovel oznámeniu pre absenciu preukázania existencie dôležitých dôvodov, ktoré by odôvodnili predĺženie lehoty. Žalobca podal žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, o ktorej krajský súd rozhodol že nie je dôvodná. Žalobca podal odvolanie, Najvyšší súd rozsudok krajského súdu mení tak, že rozhodnutie žalovaného zrušuje a vec vracia na ďalšie konanie.

Najvyšší súd SR z 24.04.2018 - K použitiu znaleckému posudku, ktorý bol získaný v inom ako daňovom konaní
Vytvorené: 6. 02. 2019
Autor:JUDr. Dagmar Pagáčová
Zobraz celý text

Najvyšší súd Slovenskej republiky preskúmaval zákonnosti rozhodnutia žalovaného - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, ktorým ma základe daňovej kontroly na daň z pridanej hodnoty vyrubil žalobcovi rozdiel dane za zdaňovacie obdobie pre porušenie § 49 ods. 1 a ods. 2 písm. a/ zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH") v spojení s § 19 ods. 1 uvedeného zákona, pretože si uplatnil odpočítanie dane z nákupu pohonných hmôt (motorovej nafty), ktoré neboli dodané tak, ako to žalobca deklaroval v predložených daňových dokladoch. Všetky doklady, z ktorých si žalobca uplatnil odpočítanie dane, boli za nákup pohonných hmôt od dodávateľa... a. s., a boli vystavené prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice. Podľa zistení správcu dane však predmetné pokladničné doklady neboli vyhotovené daňovým subjektom, ...a.s., ani vytlačené na uvedenej registračnej pokladnici, údaje na nich sú nezhodné s údajmi kontrolného záznamu predmetnej ERP. Žalovaný v odvolacom konaní znalecký posudok Kriminalistickým a expertíznym ústavom Kriminalistickým a expertíznym ústavom - KEÚ PZ. Žalobca nesúhlasil s tým, ako sa krajský súd vysporiadal s jeho námietkou o tom, že nebol oboznámený s obsahom znaleckého posudku KEÚ PZ zo dňa 02.03.2015, čím bola podľa žalobcu porušená zásada zákonnosti, súčinnosti a rovnosti zbraní.

Najvyšší súd SR z 21.02.2018 - K uneseniu dôkazného bremena daňového subjektu v súvislosti s uplatnením nároku na odpočet dane z pridanej hodnoty
Vytvorené:17. 10. 2018
Autor:Bc. Michal Jurčo
Zobraz celý text

Žalobca nepreukázal, že došlo k vecnému plneniu, čiže k dodaniu tovaru tak, ako bol deklarovaný predmetnými faktúrami. Správca dane nevykonal len formálnu kontrolu dokladov, ale sa zameral predovšetkým na realitu vecného plnenia vo všetkých vzájomných súvislostiach. Poukázal aj na to, že žalobca a jeho dodávateľ Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a.s., sú personálne prepojené v osobe p. Ing. A. B.

Najvyšší súd SR z 10.04.2018 - Zásada objektívnej pravdy v daňovom konaní
Vytvorené:12. 09. 2018
Autor:Mgr. Jana Koleśarová
Zobraz celý text

Žalobca sa kasačnou sťažnosťou domáhal zrušenia rozhodnutia krajského súdu, ktorým súd zamietol žalobu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného o vyrubení rozdielu dane z pridanej hodnoty. Podľa názoru žalobcu, závery krajského súdu treba hodnotiť ako arbitrárne a protizákonné lebo vychádzajú zo skutkového stavu, ktorý je v rozpore s obsahom spisu, nesprávneho výkladu právnych predpisov a nesprávneho posudzovania dôkazov produkovaných v procese dokazovania pri správe daní. Najvyšší súd nezistil dôvod na to, aby vyhovel kasačnej sťažnosti žalobcu, pretože konanie pred finančnými orgánmi bolo súladné so zákonom a krajský súd postupoval preto vecne správne, keď žalobu zamietol. Kasačný súd sa stotožnil s právnou argumentáciou krajského súdu a kasačnú sťažnosť žalobcu zamietol.

Najvyšší súd SR z 10.04.2018 - Dokazovanie v daňovom konaní
Vytvorené: 5. 09. 2018
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Žalobca, ako daňový subjekt sa kasačnou sťažnosťou domáhal zrušenia rozhodnutia krajského súdu, ktorý potvrdil rozhodnutie finančného riaditeľstva, ktorým potvrdil rozhodnutie daňového úradu o vyrubení rozdielu dane z príjmov fyzickej osoby. Žalobca namietal, že krajský súd sa žiadnym spôsobom nevysporiadal s viacerými nesprávnymi skutkovými zisteniami žalovaného, na ktoré žalobca poukazoval. Kasačný súd dospel k záveru, že rozhodnutie žalovaného je nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť a nedostatok dôvodov a súčasne zistenie skutkového stavu daňovým orgánom bolo nedostačujúce pre riadne posúdenie veci. Najvyšší súd rozsudok krajského zmenil tak, že rozhodnutie žalovaného zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Najvyšší súd SR z 01.03.2018 - K povahe plnomocenstva v daňovom konaní
Vytvorené:25. 07. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Predmetom konania bolo posúdenie rozsahu udeleného plnomocenstva v daňovom konaní zo strany žalobcu. Správny súd poukázal, že v posudzovanom prípade žalobca svoje právo využil a zvolil si zástupcu a účinne ho splnomocnil na zastupovanie počas výkonu daňovej kontroly, plnomocenstvom v písomnej forme, ktoré predložil správcovi dane. Plnomocenstvo sa týkalo zastupovania počas výkonu daňovej kontroly a na daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobia január až december 2011, ako aj daňovej kontroly na dani z príjmov právnických osôb za rok 2011. Na ústnom pojednávaní, konanom u správcu dane požiadala konateľka žalobcu o rozšírenie plnomocenstva pre splnomocneného zástupcu „aj na výkon vyrubovacieho konania po kontrole“. Vzhľadom na uvedené však Na zastupovanie žalobcu ako daňového subjektu počas odvolacieho vyrubovacieho konania už podľa názoru žalovaného splnomocnený zástupca nebol oprávnený, čo bol dôvod zamietnutia podaného odvolania.

Najvyšší súd SR z 21.02.2018 - K definícii konkurznej pohľadávky z titulu dane z príjmu právnickej osoby
Vytvorené: 9. 07. 2018
Autor:JUDr. Dagmara Pagáčová
Zobraz celý text

Najvyšší súd rozhodoval v právnej veci o určenie popretej pohľadávky. Súd skúmal, kedy je pohľadávka z titulu dane z príjmu právnickej osoby považovaná za pohľadávku pre účely konkurzu.

Najvyšší súd SR z 21.02.2018 - K nemožnosti daňového subjektu postúpiť nárok na vrátenie dane alebo daňového preplatku na inú osobu
Vytvorené: 9. 07. 2018
Autor:Mgr. Jana Kolesárová
Zobraz celý text

Napadnutým rozsudkom Krajský súd zrušil žalobou prokurátora napadnuté rozhodnutie daňového riaditeľstva, ktorým daňové riaditeľstvo v plnom rozsahu vyhovelo odvolaniu daňového subjektu bez odôvodnenia. Daňový subjekt podal proti rozsudku odvolanie. Odvolací súd rozsudok krajského súdu potvrdil.

Najvyšší súd SR z 01.02.2018 - K výsluchu svedka v postavení daňového subjektu vs. nárok na svedočné
Vytvorené: 3. 07. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Žalobca sa domáhal preskúmania a následného zrušenia rozhodnutia daňového úradu, ktorým bolo rozhodnuté o nepriznaní náhrady ušlého zárobku svedka z dôvodu, že žalobca údajne nepreukázal skutočnosti ušlého zárobku. Krajský súd po preskúmaní veci v intenciách žalobných dôvodov dospel k záveru, že preskúmavaným rozhodnutím žalovaného správneho orgánu nedošlo k porušeniu zákona. Zastával názor, že žalobca v danej veci nevystupoval v pozícii svedka, ale vypovedal ako konateľ kontrolovaného subjektu. Krajský súd ďalej uviedol, že nakoľko svedok môže byť len osoba, ktorá v prejednávanej daňovej veci nie je v pozícii daňového subjektu, správca dane nemôže vypočúvať ako svedka osobu, ktorá je štatutárnym orgánom kontrolovaného daňového subjektu a v prípade, že správca dane predvolal konateľa spoločnosti ako svedka, došlo z jeho strany k administratívnemu pochybeniu, ktoré však nezakladá právo žalobcu uplatňovať si vo veci svedočné.

Najvyšší súd SR z 28.11.2012 - Prípustnosť zániku nájomného vzťahu z dôvodov upravených v rámci všeobecných ustanovení o nájomnej zmluve
Vytvorené:25. 04. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Právny predchodca žalobcu ako prenajímateľ a žalovaný ako nájomca uzatvorili zmluvu o nájme nebytových priestorov, v ktorej si dojednali možnosť odstúpenia od zmluvy v prípade neplatenia nájomného zo strany nájomcu. Po zmene v osobe prenajímateľa žalovaný neplatil nájomné, v dôsledku čoho žalobca od zmluvy o nájme nebytových priestorov odstúpil.  

 

 

Najvyšší súd SR z 29.01.2009 - K zákonnej lehote na vykonanie daňovej kontroly
Vytvorené:23. 11. 2017
Autor:Bc. Štefania Čubáková
Zobraz celý text

Žalobca sa domáhal žiadosťou ako súdny exekútor registrácie za platiteľa dane z pridanej hodnoty. Jeho žiadosti však správny orgán nevyhovel. Krajský súd v konaní vyslovil názor, že súdny exekútor spĺňal podmienku uskutočňovania zdaniteľného plnenia, pričom podliehal dani z pridanej hodnoty a mohol byť registrovaný na základe jeho žiadosti. 

Najvyšší súd SR z 14.12.2016 - K určeniu dane podľa pomôcok ako následok nesplnenia si povinnosti daňovníka
Vytvorené:25. 10. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Daňový úrad vyrubil žalobcovi rozdiel dane z pridanej hodnoty určenej podľa pomôcok uvedených v § 48 zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok. Žalobca však namietal správnosť postupu správcu dane pri vyrubení rozdielu, keďže neprihliadol na pomôcku, ktorú nemal k dispozícií a taktiež neuplatnil ani výhody, ktoré vyplývajú pri určovaní dane daňovým subjektom. 

Najvyšší súd SR z 17.02.2015 - Daňový subjekt má povinnosť si daň vypočítať, priznať a zároveň aj hodnoverne preukázať prostredníctvom riadneho vedenia účtovníctva
Vytvorené:13. 09. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Správca dane nepriznal daňovému subjektu nárok na vrátenie nadmerného odpočtu DPH za kontrolované zdaňovacie obdobie. Kontrolovaný daňový subjekt v postavení žalobcu predložil správcovi dane iba faktúry, pričom nepriložil žiadne dokumenty, ktorými by dokázal hodnoverne preukázať uskutočnenie dodávky, a teda či deklarovaný obchod bol reálne uskutočnený. 

Ústavný súd SR z 08.04.2015 - K vykonaniu daňovej kontroly bez oznámenia dôvodu vykonania kontroly
Vytvorené: 9. 08. 2017
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Žalobca sa domáhal ochrany svojich práv na súde, ktorá spočívala v zákaze správcovi dane vykonávať u neho daňovú kontrolu na mieste zisťovania. V žalobe argumentoval tvrdením, že daňový úrad vykonal nezákonný zásah tým, že vykonal daňovú kontrolu na mieste bez toho, aby kontrolovanému subjektu oznámil dôvod vykonania kontroly. 

Najvyšší súd SR z 20.04.2017 - K povinnosti daňového orgánu riadne odôvodňovať svoje rozhodnutia
Vytvorené:19. 07. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Z odôvodnenia rozsudku krajského súdu vyplýva, že žalobca namietal nezákonnosť rozhodnutia ako aj postupu, ktorý predchádzal jeho vydaniu. Konkrétne poukazoval na to, že daňovú kontrolu na daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie január - september 2011 a november - december 2011 začal správca dane na základe jedného oznámenia o začatí daňovej kontroly, o výsledku ktorej bol vyhotovený jeden protokol a v nadväznosti naň bolo vydaných 11 rozhodnutí za každé zdaňovacie obdobie, čím malo dôjsť k porušeniu právnej istoty a zásad Daňového poriadku.

Najvyšší súd SR z 22.03.2017 - K oslobodeniu príjmu daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie
Vytvorené:29. 06. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom sporu bolo posúdenie, či príjmy z nájomného a z predaja drevnej hmoty u daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie, spadajú do rámca oslobodenia od dane z príjmov. 

Najvyšší súd SR z 28.03.2017 - K zdaňovaniu príjmu športového klubu z prenájmu plôch na reklamu
Vytvorené:31. 05. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Podstatou tohto konania je posúdenie otázky, či na základe podkladov predložených žalobcom počas daňovej kontroly boli dostatočne preukázané skutočností opodstatnene nasvedčujúce záveru, že výdavky je možné uplatniť (odpočítať) aj od príjmov súvisiacich s nájmom reklamných plôch a časov.

Najvyšší súd SR z 26.01.2017 - K splneniu podmienok pre uznanie daňového výdavku
Vytvorené:10. 05. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Z obsahu administratívneho spisu mal odvolací súd za preukázané, že správca dane vykonal u žalobcu riadnu daňovú kontrolu dane z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2004. Výsledkom daňovej kontroly bolo zistenie, že žalobca si v roku 2004 účtoval náklady vynaložené v súvislosti s nadobudnutím tovaru (papiera pre polygrafickú výrobu) faktúrami z roku 2003 a 2004. Za účelom preverenia si skutočností rozhodujúcich pre posúdenie týchto výdavkov v zmysle § 2 písm. i/ a § 21 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z.z. správca dane vypočul konateľov spoločnosti, z ktorých výpovedí nepochybne vyplynulo, že dodávateľské spoločnosti reálne nevykonávali žiadnu činnosť a žalobcovi žiaden tovar nedodali. K jednotlivým faktúram uviedli, že faktúry vystavovali len fiktívne za províziu, v závislosti od výšky sumy uvedenej na fiktívnej faktúre, pričom k nadobudnutiu predmetného tovaru sa nevedeli vyjadriť. 

Súdny dvor Európskej únie z 15.12.2005 - K oslobodeniu príjmov z prenájmu vs. podmienka rezidencie
Vytvorené:13. 12. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Tento návrh bol predložený v rámci sporu medzi nadáciou založenou podľa talianskeho práva a daňovým úradom, ktorého predmetom je zdanenie určitých príjmov daňou z príjmov právnických osôb. 

Krajský súd Trenčín z 10.12.2014 - Faktúry ako odraz reálneho plnenia vs. uznanie daňových výdavkov
Vytvorené:27. 04. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Základnou otázkou v súdenej veci je otázka, či sporné faktúry odrážajú reálne zdaniteľné plnenie a teda môžu byť uznané ako daňové výdavky (samozrejme pri splnení aj ostatných zákonných podmienok), alebo sú len fiktívnymi faktúrami, čo vylučuje, aby boli uznané ako daňové výdavky. 

Najvyšší súd SR z 27.01.2016 - K splneniu podmienok na uplatnenie práva na odpočítanie dane z pridanej hodnoty
Vytvorené:15. 04. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom súdneho konania je  preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR, ktorým potvrdil rozhodnutie daňového úradu; týmto rozhodnutím správca dane žalobcovi ako platiteľovi dane z pridanej hodnoty nepriznal nadmerný odpočet za zdaňovacie obdobie a určil vlastnú daňovú povinnosť za dané zdaňovacie obdobie.

Najvyšší súd SR z 16.04.2014 - K neuznaniu vynaložených výdavkov ako daňových výdavkov vs. nezníženie dane z príjmov
Vytvorené:15. 04. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom konania v danej veci bolo preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie (dodatočný platobný výmer) správcu dane - Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty, ktorým správca dane vyrubil žalobcovi rozdiel dane z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie a zároveň neuznal vykázanú daňovú stratu na dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie.

Najvyšší súd SR z 09.02.2010 - K oslobodeniu od dane z nehnuteľnosti z dôvodu výkonu náboženských obradov
Vytvorené:13. 04. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom tohto sporu bolo posúdiť, či oslobodenie od dane v zmysle § 17 ods. 1 písm. c) Zákona o miestnych daniach je možné aplikovať aj na časť stavby kláštora, v ktorej sú ubytované rehoľné osoby.

Najvyšší súd SR z 02.12.2014 - K neuznaniu daňových výdavkov daňovníkov nezriadených na podnikanie
Vytvorené: 3. 11. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Cirkevná organizácia ako daňový subjekt napáda neuznanie daňového výdavku za zaplatené nájomné za prenájom priestorov od nadácie, z dôvodu, že tieto využíva ako svoje kancelárske priestory, pričom poukazuje na to, že nájomné na vlastné kancelárske priestory u podnikateľských subjektov nie je v praxi spochybňované ako daňový výdavok. Taktiež cirkevná organizácia napáda neuznanie výdavkov na prenájom existujúcemu nájomcovi (podnikateľovi) a tiež budúcim nájomcom, s ktorými mal uzatvorené zmluvy o budúcich nájomných zmluvách. Žalobca má za to, že preukázal vyvíjanie aktivít smerujúcich k dosiahnutiu zdaniteľných príjmov cestou podnájmu týchto nebytových priestorov, a teda že tieto výdavky sú výdavkami daňovými

Súdny dvor Európskej únie z 17.09.2015 - K zdaneniu kapitálových výnosov a príjmov z prevodu podielov nadobudnutých tuzemskou nadáciou
Vytvorené:28. 09. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Návrh na začatie prejudiciálneho konania bol podaný v rámci žaloby, ktorú podala súkromná nadácia proti rozhodnutiu nezávislého finančného senátu, ktorým zamietol právo zohľadniť príspevky príjemcom rezidentom v iných členských štátoch na účely výpočtu dane, ktorej súkromná nadácia podliehala v zdaňovacích obdobiach 2001 a 2002.

Najvyšší súd SR z 03.04.2012 - Nazeranie do spisu obsahujúceho znalecký posudok
Vytvorené: 7. 08. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Z obsahu administratívneho spisu senát Najvyššieho súdu SR zistil, že daňový úrad odmietol  vyhotoviť daňovému subjektu fotokópiu znaleckého posudku, nakoľko ho považoval za pomôcku podľa § 22 ods. 2 zákona č. 511/1992 Zb.

Najvyšší súd SR z 12.02.2014 - Pokuta z rozdielu nadmerného odpočtu DPH
Vytvorené: 3. 08. 2015
Autor:Mgr. Miriama DRaškovičová
Zobraz celý text

Predmetom súdneho preskúmavacieho konania je preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného, ktorým bola žalobcovi uložená pokuta vo výške 33 110,50 € podľa § 35 ods. 3 zákona o správe daní z rozdielu nadmerného odpočtu vyplývajúceho z podaného 5. dodatočného daňového priznania k DPH za zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac júl 2005, ktorým znížil nadmerný odpočet uvedený v 4. dodatočnom daňovom priznaní k DPH za zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac júl 2005.

Najvyšší súd SR z 29.01.2014 - K odpočítaniu dane z pridanej hodnoty
Vytvorené: 3. 08. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Predmetom súdneho preskúmavacieho konania je preskúmanie rozhodnutí žalovaného, ktorými bol žalobcovi podľa § 44 ods. 6 písm. b/, bod 1 zákona o správe daní vyrubený rozdiel DPH za zdaňovacie obdobie.  

Ústavný súd SR z 24.01.2013 - Splnomocnenie v daňovom konaní
Vytvorené:21. 07. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Z obsahu sťažnosti a jej príloh okrem iného vyplynulo, že rozhodnutím daňového úradu  (ďalej len „správny orgán“) bol znížený nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty uvedenej v daňovom priznaní sťažovateľky za zdaňovacie obdobie apríl 2008 o sumu 10 706,49 €. Proti tomuto rozhodnutiu podala sťažovateľka odvolanie a 4. augusta 2009 predložila splnomocnenie na podanie odvolania pre advokátsku kanceláriu. Správny orgán rozhodnutím zamietol odvolanie sťažovateľky ako podané nepríslušnou osobou podľa § 47 ods. 5 písm. c) zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v platnom znení do 31.12.2011 (ďalej len „zákon o správe daní“).

Súdny dvor Európskej únie z 18.12.2014 - Možnosť pôvodcu odpadu vykonať spracovanie odpadu sám vs. miestna daň za odstraňovanie tohto odpadu
Vytvorené: 9. 02. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou Società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale, ktorá je vlastníkom turistického hotelového komplexu v oblasti Taliansko, na jednej strane a Comune di Quartu S. Elena na druhej strane vo veci odmietnutia tejto spoločnosti zaplatiť miestnu daň za odstraňovanie tuhého komunálneho odpadu.

Najvyšší súd SR z 11.03.2009 - K zdaňovaniu príjmov z reklamy u športových klubov, ktoré sú občianskymi združeniami
Vytvorené:24. 10. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Napadnutým rozsudkom krajský súd podľa § 250j ods. 2, písm. d) O. s. p. zrušil a vrátil na ďalšie konanie žalovanému rozhodnutie, ktorým žalovaný podľa § 48 ods. 5 zák. č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov potvrdil dodatočný platobný výmer Daňového úradu P., ktorým bol žalobcovi vyrubený rozdiel dane z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2003 v sume 2 586 300 Sk okrem iného i s odôvodnením, že reklamná činnosť nie je činnosťou za účelom ktorej hokejový klub vznikol. Príjmy z reklamnej činnosti patria medzi príjmy z ostatných zdaňovaných činností. Správca dane správne pri kontrole posudzoval príjmy z hľadiska predmetu dane, to znamená, či príjem je predmetom dane podľa § 18 ods. 4 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov alebo nie je a nie z hľadiska dosahovania zisku, ako sa nesprávne domnieva odvolávajúci sa. Náklady správca dane posudzoval z pohľadu toho, či boli vynaložené na činnosť za účelom ktorej daňovník vznikol, alebo na dosiahnutie zdaniteľných príjmov.

§ Súdny dvor Európskej únie z 16.10.2008 - Oslobodenie od DPH z dôvodu poskytovania služieb úzko spojených s výkonom športu neziskovými organizáciami
Vytvorené:20. 10. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Canterbury Hockey Club a Canterbury Ladies Hockey Club na jednej strane a Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs na druhej strane ohľadom uplatnenia dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) na poplatky vyberané zo strany England Hockey Limited, za ktoré ako protihodnotu England Hockey poskytuje služby Hockey Clubs, pričom podľa Hockey Clubs by tieto plnenia mali byť oslobodené od DPH.

§ Najvyšší súd SR z 26.11.2002 - Vyrubenie dane vs. daňová kontrola
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Žalovaný správny orgán rozhodnutím zo dňa 24. apríla 2002 potvrdil platobný výmer Daňového úradu L. M. zo dňa 6. decembra 2001, ktorým bola žalobcovi vyrubená daň z príjmov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roka 1997 sumou 22 165,- Sk. Proti tomuto rozhodnutiu podal žalobca včas žalobu. Domáhal sa ňou jeho zrušenia ako nezákonného. Uviedol, že k vykonaniu opakovanej kontroly správcom dane neboli splnené podmienky, pretože podnet na jej vykonanie mu nemohol dať žalovaný ako odvolací orgán a nedal mu ho ani Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len "NRSR"). Navyše, v rámci nej nebola zistená jeho ďalšia daňová povinnosť. Dôvodom k vyrubeniu dane potom nemohla byť ani skutočnosť, že si v daňovom priznaní podľa § 41 ods. 16 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 286/1992 Zb.") aj podľa usmernenia daňových orgánov uplatnil zníženie dane. Zvlášť osobitne žalobca zdôraznil, že po tom, čo NRSR rozsudkom, sp. zn. 6 Sž 221/00, zrušil predchádzajúce rozhodnutia daňových úradov na predmetnú daň, správca dane mu rozhodnutím vrátil preplatok a toto rozhodnutie sa stalo právoplatným. Dôvodil, že za tohto stavu už nemohla byť vykonaná ani opakovaná kontrola a ani vyrubovaná daň. Napokon uviedol, že žalovaný pochybil aj v tom, že pri rozhodovaní dostatočne nerozlišoval postavenie súdneho exekútora. Podľa neho do účinnosti novely Exekučného poriadku - zákona č. 280/1999 Z. z., t. j. do 9. novembra 1999, exekútor spĺňal znaky a charakteristiku podnikateľa. Až po tomto období, tak ako to uviedol Najvyšší súd Slovenskej republiky v odôvodnení svojho rozsudku, jeho činnosť nemožno považovať za podnikanie.


§ Súdny dvor Európskej únie z 14.06.2007 - Oslobodenie od DPH z dôvodu odplatného pridelenia učiteľa na výkon práce k inému vzdelávaciemu zariadeniu
Vytvorené: 3. 12. 2010
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Tento návrh bol predložený v rámci sporu medzi Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord‑Kennemerland/West‑Friesland (Horizon College) so sídlom v Alkmaari (Holandsko) a Staatssecretaris van Financiën (štátny tajomník pre financie) v nadväznosti na ním vystavený daňový výmer týkajúci sa dane z pridanej hodnoty voči Horizon College.

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (45)
D Daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb
Vytvorené: 2. 02. 2020
Autor:
Stiahni súbor
Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb s účinnosťou od 1.1.2011, ktoré právnické osoby prvýkrát použijú pri vypĺňaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2010.
Potvrdenie o zaplatení dane
Vytvorené: 2. 02. 2020
Autor:
Stiahni súbor
§ Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja 2011
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:Trenčiansky samosprávny kraj
Stiahni súbor
Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré upravuje aj daň z motorových vozidiel.
§ Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja 2011
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:Žilinský samosprávny kraj
Stiahni súbor
Všeobecne záväzné nariadenie Žilinský samosprávneho kraja, ktoré upravuje aj daň z motorových vozidiel.
§ Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja 2011
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:Bratislavský samosprávny kraj
Stiahni súbor
Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré upravuje aj daň z motorových vozidiel.
§ Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja 2011
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:Prešovský samosprávny kraj
Stiahni súbor
Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja, ktoré upravuje aj daň z motorových vozidiel.
§ Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja 2011
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:Nitriansky samosprávny kraj
Stiahni súbor
Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktoré upravuje aj daň z motorových vozidiel.
§ Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja 2011
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:Trnavský samosprávny kraj
Stiahni súbor
Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja, ktoré upravuje aj daň z motorových vozidiel.
§ Vzor plnomocenstva
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:
Stiahni súbor
Vzhľadom na požiadavky daňových subjektov o zverejnenie vzoru plnomocenstva na zastupovanie daňového subjektu - právnickej osoby podľa § 9 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, Daňové riaditeľstvo SR zverejňuje vzor plnomocenstva.
§ Všeobecne záväzné nariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja 2011
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:Banskobystrický samosprávny kraj
Stiahni súbor
Všeobecne záväzné nariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja, ktoré upravuje aj daň z motorových vozidiel.
§ Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja 2011
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:Košický samosprávny kraj
Stiahni súbor
Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktoré upravuje aj daň z motorových vozidiel.
§ Potvrdenie o podaní Daňového prizania k DzMV
Vytvorené: 6. 02. 2011
Autor:MF SR
Stiahni súbor
Potvrdenie o podaní Daňového priznania k dani z motorových vozidiel
§ Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
Vytvorené: 6. 02. 2011
Autor:MF SR
Stiahni súbor
Tlačivo daňového priznania k dani z motorových vozidiel
§ Oznámenie o vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel
Vytvorené: 6. 02. 2011
Autor:DRSR
Stiahni súbor
Tlačivo oznámenia o vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel
§ Poučenie k Daňovému priznaniu k dani z motorových vozidiel
Vytvorené: 6. 02. 2011
Autor:MF SR
Stiahni súbor
Poučenie k Daňovému priznaniu k dani z motorových vozidiel
D Vzor oznámenia o vykonaní zrážky dane
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:
Stiahni súbor
Vzor oznámenia o vykonaní zrážky dane v zmysle § 43 ods. 11 Zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
D Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:
Stiahni súbor
D Výkaz NO Úč. 2-01
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:
Stiahni súbor
D Výsledovka Úč NUJ 3 - 04
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:
Stiahni súbor
D Výsledovka Úč NUJ 2 - 01
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:
Stiahni súbor
D Súvaha Úč NUJ 1 - 01
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:
Stiahni súbor
D Výkaz Uč. NO 1-01
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:
Stiahni súbor
§ Daňové priznanie k DzN
Vytvorené:30. 11. -1
Autor:
Stiahni súbor
§ Žiadosť o registráciu pre DPH - tuzemská osoba
Vytvorené:30. 11. -1
Autor:zdroj: www.drsr.sk
Stiahni súbor
§ Vzor potvrdenia o podaní daňového priznania k DPH
Vytvorené:30. 11. -1
Autor:zdroj: www.drsr.sk
Stiahni súbor
§ Žiadosť o registráciu pre DPH - zahraničná osoba
Vytvorené:30. 11. -1
Autor:zdroj: www.drsr.sk
Stiahni súbor
§ Poučenie na vyplnenie daňového priznania k DPH
Vytvorené:30. 11. -1
Autor:zdroj: www.drsr.sk
Stiahni súbor
Register pojmov (73)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť