itretisektor | 2% dane: Aktuálne znenie ustanovení zákona k poskytovaniu asignovanej dane

2% dane: Aktuálne znenie ustanovení zákona k poskytovaniu asignovanej dane

NR SR schválila dňa 22.4.2020 v rámci ďalších zmien vo finančnej oblasti aj zmeny ustanovení k 2% dane, a to nasledovne:

9. V § 22 ods. 3 sa za slová „obdobia pandémie“ vkladajú slová „až do konca roka 2021“.

10. § 22 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Podiel zaplatenej dane z príjmov poukázaný prijímateľovi podielu zaplatenej dane z príjmov v roku 2019 možno v súvislosti s pandémiou použiť na účely podľa osobitného predpisu 33a) do konca roka 2021, pričom tento prijímateľ je povinný zverejniť presnú špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov prijatého v roku 2019 podľa osobitného predpisu 33b) do konca mája 2022.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 33a a 33b znejú:

33a) § 50 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

33b) § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ 

Zmenu zákona ešte musí schváliť aj NRSR. 

Kompletné znenie materiálov z rokovania NR SR TU.

itretisektor.sk 

________________________________________________________
Znenie novely k 2% dane prijaté 2.4.2020 na zasadnutí NR SR:

§ 22

Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov

(1)Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov30) daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, ktorého lehota na podanie uplynie počas obdobia pandémie, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

(2) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov podľa osobitného predpisu31) najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie spôsobom podľa osobitného predpisu.32)

(3) Počas obdobia pandémie môže každý prijímateľ podielu zaplatenej dane33) podiel zaplatenej dane použiť aj na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie.

Dôvodová správa k §22:

Vzhľadom na skutočnosť, že lehota na podanie vyhlásenia pripadne na obdobie pandémie, predlžuje sa táto až do skončenia druhého mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t.j. ak by napr. pandémia skončila v júni 2020 zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, podajú vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane až do 31.8.2020, pričom potvrdenie o zaplatení dane, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia im zamestnávateľ vystaví do 15.8.2020 (lehota určená v odseku 2 tohto zákona).
Návrh tohto zákona určuje len špeciálnu lehotu pre podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane a potvrdenia o zaplatení dane, pričom podmienky a spôsob sa posudzujú podľa ustanovení ZDP.Podľa odseku 3 môžu prijímatelia podielu zaplatenej dane uvedený v § 50 ZDP, počas obdobia pandémie použiť finančné prostriedky získané z asignácie dane z roku 2018 na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie a to bez ohľadu na skutočnosť, či mali takúto činnosť uvedenú v rámci ich predmetu činnosti alebo nie.

Zdroj: NRSR


Prinášame aktuálnu informáciu k 2% dane, a to vyjadrenie Ministra financií SR:

Minister financií sľubuje, že na tisícky zaregistrovaných subjektov financmajstri nezabudli. "Neprídu o tie zdroje, je to spôsobené tým odkladom, že ich dostanú neskôr. Nemusia sa vôbec obávať o to, že by prišli o peniaze, ktoré za normálnych okolností by dostali," vyjadril sa minister Eduard Heger. 

 Zdroj: noviny.sk

Tím itretisektor.sk, 29.03.2020 


Portál itretisektor.sk ako partner MF SR rokuje o legislatívnych zmenách v daňových otázkach a prináša aktuálne informácie o vývoji pripravovanej legislatívy. Aktuálne dôležitá informácia s rokovaniami s MF SR ohľadne 2% je v tomto štádiu:

Pokiaľ ide o vyhlásenie poukázania podielu zaplatenej dane prostredníctvom podania daňového priznania, máme 100 % garanciu MF SR, že to bude riešené v lex corone, (doslova od vzniku pandémie) aj retroaktívne, takže žiadajú MVO, aby nevyzývali daňovníkov o požadovanie odkladu, pretože náš návrh bude premietnutý do predmetného zákona. TOTO JE DÓLEŽITÉ, prosím oznámte to ďalej. 

Tím itretisektor.sk 27.03.2020

Sprostredkúvame aj vyjadrenie Ľubice Sekerkovej z Centra podpory dane, z Finančnej správy SR, ktoré bolo uverejnené na webovom sídel Ministerstva vnútra SR, na základe podnetu Splnomocnenca pre občiansku spoločnosť p. Martina Giertla:


Systém asignácie
 1%, 2 %, resp. 3% z podielu zaplatenej dane zostáva v roku 2020 zachovaný ako doteraz. To znamená, že daňovníci budú môcť poukázať podiel zaplatenej dane spôsobom, ako platí vo všeobecnosti (podaním daňového priznania alebo vyhlásením). V prípade, že poskytovatelia podielu zaplatenej dane využijú možnosť posunu podania daňového priznania a zaplatenia dane za rok 2019 v lehote do 30.06.2020, uvedená situácia sa bude riešiť samostatnou legislatívou. Ubezpečujeme prijímateľov, že prostriedky im budú poukázané.

Ak bude podané daňové priznanie v termíne do 31.03.2020, resp. bude podané oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, podiel zaplatenej dane bude prevedený na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na podanie daňového priznania, resp. po predĺženej lehote na podanie daňového priznania za splnenia všetkých zákonných podmienok.

O možnosti predĺženia lehoty na čerpanie 2 % u prijímateľov sa zatiaľ neuvažuje. Upozorňujeme, že prostriedky venované v roku 2019 sa musia byť využité najneskôr do 31.12.2020 a prostriedky venované v roku 2020 najneskôr do 31.12.2021
.“

< Späť