itretisektor | 2 % z dane
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

2 % z dane

Základným predpokladom fungovania neziskového sektora je zabezpečenie jeho financovania. Významným spoločenským nástrojom slúžiacim práve na podporu neziskového sektora je daňová asignácia, ktorá predstavuje možnosť daňovníka (fyzickej alebo právnickej osoby) poukázať určitý podiel zaplatenej dane z príjmu za uplynulé zdaňovacie obdobie vybranej právnickej osobe, ktorú zákon taxatívne vymedzuje.

Právna úprava 2% je rámcovo upravená v ustanovení §50 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení. Zákon bližšie definuje:

  • kto je daňovníkom,
  • ktorým právnickým osobám je možné poukázať podiel zaplatenej dane,
  • účel, na ktorý je možné použiť podiel zaplatenej dane
  • spôsob registrácie prijímateľa
  • povinnosti prijímateľa ako aj
  • ďalšie podmienky a náležitosti, ktoré súvisia s použitím podielu zaplatenej dane na osobitné účely.

Centrálny neziskový portál prináša v štruktúrovanej forme pre poukázateľov a prijímateľov 2% odborné informácie, stanoviská a analýzy, ktoré by mali byť praktickým pomocníkom pri aplikácii použitia podielu zaplatenej dane na osobitné účely v každodennej praxi.


Právne predpisy všeobecne:
Dôvodové správy (6)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (8)
2% z dane: Postup pri nenájdení sa v zozname prijímateľov 2% na rok 2020
Vytvorené:15. 01. 2020
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Zmyslom tohto odborného článku je v krátkosti vysvetliť postup v prípade, ak sa organizácia nenašla v oficiálnom zozname prijímateľov 2% v roku 2020, ako aj poukázať na možné dôvody, ktoré mohli viesť k vzniku tejto situácie.

2 % z dane: Stanovisko Finančnej správy k vplyvu zápisu v registri MNO a poskytnutie 2%
Vytvorené: 6. 11. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text
Odborný článok sa podrobnejšie zaoberá stanovisko Finančnej správy, ktoré nám bolo zaslané na otázku, či dostane občianske združenie podiel zo zaplatenej dane za rok 2018, ak si ešte doteraz nesplnilo povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií. Odborný článok prináša dôležité informácie pre príjemcu podielu zaplatenej dane za rok 2019.
2% dane: Moment posúdenia nároku získania 2% dane vs. povinné údaje v registri MNO
Vytvorené:24. 07. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Odborný článok sa bližšie zaoberá momentom splnenia podmienok byť prijímateľom podielu zaplatenej dane a postupom v prípade, že existuje absencia údajov o štatutárnych orgánoch občianskeho združenia alebo organizácie s medzinárodným prvkom v registri v čase registrácie a prijímania podielu zaplatenej dane.

2% z dane: Sumár povinností žiadateľa k registrácií 2%
Vytvorené: 1. 08. 2018
Autor:JUDr. Henrieta Bicáková
Zobraz celý text
Nakoľko začalo registračné obdobie prijímateľov podielu zaplatenej dane, prinášame prehľad zákonných podmienok, ktoré musí organizácia splniť a postupu, ktorý musí dodržať, ak sa chce stať prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac v odbornom článku.
2% z dane: Zmeny v mechanizme použitia podielu zaplatenej dane
Vytvorené:27. 10. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Dňa 17. októbra 2015 vstúpil do platnosti zákon č. 253/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Predmetná novela ZDP sa dotkne aj ustanovenia § 50, v rámci ktorého zavádza s účinnosťou od 1. januára 2016 nasledovné zmeny. 

Manuál pre prijímateľov 2% z dane - Zmeny v mechanizme 2% od 1.1.2010
Vytvorené:31. 01. 2012
Autor:Dagmara Kubíčková
Zobraz celý text
Mechanizmus poukazovania podielu zo zaplatenej dane (nazývaný aj daňová asignácia) prešiel od svojho vzniku viacerými dôležitými zmenami. Pôvodne mohli iba fyzické osoby (teda „ľudia“) poukázať 1% zo svojej zaplatenej dane z príjmu v prospech prijímajúcej organizácie. Po dvoch rokoch takéhoto fungovania nastala v mechanizme prvá zásadná zmena – zvýšilo sa percento poukazovaného podielu z 1% na 2% a súčasne ako v jedinej krajine na svete sa umožnilo aj právnickým osobám, aby poukazovali svoje 2% zo zaplatenej dane v prospech prijímajúcich organizácií. Možnosť poukázať 2% z dane sa neustále vyvíjala, neskôr prišli v mechanizme 2% ďalšie zmeny, ako napríklad zvýšenie minimálnej sumy na poukázanie 2% od fyzických osôb z 20 Sk na 100 Sk, zmeny v účeloch, na ktoré sa môžu používať financie z 2%, rozšírenie okruhu právnych foriem, ktoré môžu prijímať 2%, či predĺženie doby na zverejnenie špecifikácie použitia financií v Obchodnom Vestníku.
2% pokračujú v nezmenenom režime až do roku 2014
Vytvorené: 2. 12. 2011
Autor:Peter Handiak
Zobraz celý text
Parlament na návrh neziskového sektora schválil zmenu v asignačnom mechanizme 2% dane a ponechal platný stav až do roku 2014
2% sa majú stať "výťahom" pre rozvoj darcovstva
Vytvorené: 1. 02. 2011
Autor:Peter Handiak
Zobraz celý text

Inštitút 2% dane môže významným spôsobom pomôcť opätovnému nárastu darcovstva na Slovensku 

Odborné stanoviská (3)
2 % z dane: Aktualizované informácie pre prijímateľov 2 %
Vytvorené: 6. 02. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Notárska komora SR aktualizovala ku dňu 6. 2. 2018 informácie pre prijímateľov 2%. 

2% z dane/Odborné stanovisko: Aktualizované informácie pre prijímateľov 2%
Vytvorené:19. 09. 2016
Autor:Notárska komora SR
Zobraz celý text
Prinášame Vám aktualizované informácie pre prijímateľov 2%, vydané Notárskou komorou SR. 
2% z dane/Odborné stanovisko: Informácie pre prijímateľov podielu zaplatenej dane (2%)
Vytvorené:23. 11. 2015
Autor:Notárska komora SR
Zobraz celý text

V súvislosti s každoročným procesom osvedčovania splnenia podmienok prijímateľa na účely získania 2% notárom vydala Notárska komora SR nasledovné informácie. 

Príklady z praxe (62)
Dobrovoľníctvo/2 % z dane: Úhrada mzdy koordinátora dobrovoľníkov
Vytvorené: 5. 08. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Občianske združenie je prijímateľom 2% a vo svojich stanovách má v rámci činností aj podporu a rozvoj dobrovoľníctva. Môže byť mzda koordinátora dobrovoľníkov, ktorého zamestnáva občianske združenie na dohodu o pracovnej činnosti, zaradená do zúčtovania 2 % ako priamy náklad, alebo je to len časť nákladov, ktorá spadá pod administratívne náklady združenia a môže byť zahrnutá do vyúčtovania 2% len čiastočne? Aká časť administratívnych nákladov združenia je povolená zahrnúť do vyúčtovania 2%?

2% z dane/Združenia: Evidencia počtu dobrovoľníckych hodín pre 3% z dane
Vytvorené: 9. 07. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Je potrebné na účely poukázania 3% z daní členov občianskeho združenia preukazovať v účtovníctve počet odpracovaných dobrovoľníckych hodín týchto členov občianskeho združenia? Občianske združenie nemá uzatvorené písomné zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti, všetky verejnoprospešné aktivity bez nároku na odplatu vykonávajú členovia združenia.

2% dane: Zmena termínu špecifikácie použitia podielu dane z 2018
Vytvorené:22. 06. 2020
Autor:Mgr. Vladimir Fujak
Zobraz celý text

Podali sme zverejnenie špecifikácie použitia podielu zo zaplatenej dane oneskorene až v júni - bola nejakým zákonom/ opatrením táto lehota predĺžená alebo platila pôvodná do 31.5.? 

2% z dane: Zmena názvu združenia po zverejnení zoznamu prijímateľov
Vytvorené:24. 02. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Občianske združenie schválilo zmenu názvu, pričom ministerstvo zmeny zaevidovalo až v decembri, po uplynutí lehoty na registráciu do zoznamu prijímateľov 2 %. Aký údaj je potrebné vypísať do tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - údaj, ktorý zaregistroval notársky úrad platný v čase registrácie alebo údaj o mene a adrese, ktorý je platný teraz ?

2 % z dane: Vplyv odkladu daňovej povinnosti na 2%
Vytvorené:12. 02. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Môžu 2 % z dane poukázať aj daňovníci s odkladom daňovej povinnosti?

2% dane/Dobrovoľníctvo: Dobrovoľníci a poskytovanie 3% dane
Vytvorené:12. 02. 2020
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Aké sú podmienky poukázania 3% z podielu zaplatenej dane dobrovoľníkom? 

2% z dane: Infomácie k poukázanému podielu zaplatenej dane
Vytvorené:12. 02. 2020
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Dokedy najneskôr musí finančná správa zaslať prostriedky z 2% na účet prijímateľa?

Ako môžeme odkontrolovať, či boli správne zaslané všetky prostriedky? Kde môžeme získať výpis darcov, ktorí súhlasili s odovzdávaním osobných údajov? 

2 % z dane: Zmena sídla po registrácii na 2%
Vytvorené:29. 01. 2020
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Nezisková organizácia zrealizovala zmenu svojho sídla. Nové sídlo nekorešponduje s adresou uvedenou v oficiálnom zozname prijímateľov 2 %, ktorý zverejnila Notárska komora SR. Môže mať uvedená zmena vplyv na vyplatenie podielu zaplatenej dane?

2% z dane: Predaj auta zakúpeného z 2 %
Vytvorené:21. 12. 2019
Autor:g_Monika Ivanova
Zobraz celý text

Organizácia použila finančné prostriedky z 2 % na nákup auta na sociálnu službu, ktorú sa však organizácii nepodarilo zrealizovať napriek tomu, že ju má uvedenú v stanovách. Organizácia zvažuje predaj auta. Ako má postupovať vzhľadom na použitie finančných prostriedkov?

2 % dane: Poplatok za registráciu u notára hradený z 2% dane?
Vytvorené:19. 12. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Môžeme finančné prostriedky z príjmov, ktoré sme ako občianske združenie nadobudli z poukázania 2% z daní, použiť na úhradu poplatku u notára za registráciu na príjem 2% z daní v nasledujúcom období?

2% z dane: Priradenie výdavkov k správnemu účelu použitia
Vytvorené:31. 10. 2019
Autor:JUDr. Adriana Kovacova
Zobraz celý text
Plánujeme použiť 2% daň na mzdy a odvody zamestnancov v hospicovej služby, domácej ošetrovateľskej služby a domácej opatrovateľskej služby. Je možno toto považovať za správne čerpanie v súlade s paragrafom 50 ods. 5 ako sociálna pomoc alebo pôjde o ochranu a podporu zdravia?
Neziskovky všeobecne/2% dane: Nezapísané údaje v registri MNO vs. dopady na prijímanie 2%
Vytvorené:17. 07. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Môže občianske združenie prijímať 2 % z dane, ak nemá zapísané v registri všetky údaje v súlade so zákonom o registri mimovládnych neziskových organizácií? 

2% dane: Prijímanie 2% prostredníctvom iného subjektu tzv. reťazenie
Vytvorené:16. 07. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Prostredníctvom 2% bola financovaná nákladná liečba fyzickej osoby. Pre nesplnenie povinnosti zverejnenie špecifikácie použitia 2% dane nebol prijímateľ zaradený do zoznamu prijímateľov na ďalší rok. Ako inak môžeme získať prostriedky 2% daní, pokiaľ nebudeme mať nový subjekt na prijímanie 2%?

2% z dane: Úhrada výdavkov z iného účtu a refundácia na osobitný účet
Vytvorené: 5. 06. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Môžu sa finančné prostriedky z 2% použiť tak, že sa najskôr kúpa uhradí z bežného účtu a následne sa finančné prostriedky presunú z osobitného účtu na bežný účet?

2% dane: Celkové prijaté sumy podielov zaplatenej dane
Vytvorené:15. 05. 2019
Autor:Mgr. Miroslava Kušníriková
Zobraz celý text

Kedy a ako sa dozvie prijímateľ koľko financií získal z podielu zaplatenej dane daňovníkom?

2% z dane: Následky nezverejnenia špecifikácie použitia 2% v Obchodnom vestníku
Vytvorené: 7. 05. 2019
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Aké dôsledky nesie so sebou opomenutie zverejnenia špecifikácie použitia podielu zaplatenej dane v Obchodnom vestníku v zákonom stanovenej lehote?

2 % dane: Čiastočná úhrada tovaru vs. použitie prostriedkov v lehote
Vytvorené:24. 04. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Môže byť v špecifikácií použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov zahrnutý výdavok, ktorý bol uhradený na základe zálohovej faktúry v roku 2018 za tovar ale ostrá faktúra bola vystavená až po dodaní tovaru v roku 2019? Je teda podmienka použitia prostriedkov v danom termíne splnená uhradením zálohovej faktúry?

2 % z dane: Darovanie financií osobe „zastupujúcej obdarovaného“
Vytvorené: 5. 03. 2019
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text

Združenie poskytuje finančnú pomoc z podielu zaplatenej dane osobám s rôznymi ochoreniami. Ako správne označiť stranu obdarovaného v darovacej zmluve, ak chorá osoba nie je spôsobilá na právne úkony? Možno za obdarovaného označiť osobu, ktorá sa o pacienta reálne stará, aj keď nie je jeho opatrovník, zákonný zástupca a pod.?

2 % z dane: Zmena bankového účtu po registrácii prijímateľa 2% z dane
Vytvorené:13. 12. 2018
Autor:g_Jana Kolesarova
Zobraz celý text

Je prijímateľ povinný vykonať dodatočnú registráciu, ak po registrácii v príslušnom roku zriadil osobitný účet z dôvodu presiahnutia sumy 33 000 eur súhrnu podielov zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb?

2% dane : Nedoplatok z preddavkov na daň a nemožnosť poskytnutia 2% ?
Vytvorené: 2. 10. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Správcovi dane sme predložili vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane k daňovému priznaniu so zámerom poukázať 2 % z dane.. Správca nám však nárok zamietol z odôvodnením, že sme v zákonom stanovenom období mali nedoplatky, ktoré vznikli nesprávnym určením výšky preddavkov na daň. Ako môžeme svoj nárok na poukázanie asignovanej časti dane uplatniť?

2% z dane: Forma vyžiadania potvrdenia o nedoplatkoch na povinnom poistnom a dani
Vytvorené:12. 09. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je možné požiadať Sociálnu poisťovňu, zdravotnú poisťovňu a daňový úrad o potvrdenie o nedoplatkoch na účely 2% aj formou emailu, resp. je na to nejaký formulár?

2% z dane: Ponuka zľavy z produktu za poskytnutie 2%
Vytvorené:26. 03. 2018
Autor:Mgr. Monika Ivanová
Zobraz celý text
Ak združenie ponúka daňovníkovi, ktorý mu poskytne 2% z dane, možnosť získať polovicu týchto poukázaných prostriedkov ako zľavu na kurzy poskytované združením, je takáto forma v súlade s princípom podpory neziskového sektora?
2 % z dane: Poskytnutie podielu zaplatenej dane iným osobám
Vytvorené:28. 02. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Je možné poskytnúť iným osobám okrem prijímateľa prostriedky získané z 2 % z dane? Sú aj tieto viazané na účel? Musí byť tretia osoba zapísaná v registri prijímateľov 2 % z dane na daný rok ? 

Nadácie/2% z dane: Použitie 2% z dane do nadačného imania
Vytvorené:21. 02. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Sme prijímateľom 2% z dane, pričom by sme tento rok chceli časť z týchto finančných prostriedkov vložiť do nadačného imania. Ako sa využíva tento nový inštitút? 

2% dane: Použitie podielu zaplatenej dane na štipendium
Vytvorené:31. 01. 2018
Autor:Mgr. Lenka Michalovičová
Zobraz celý text

Je možné z príjmu z podielu dane hradiť štipendiá, ceny pre študentov či účasť na vzdelávacom podujatí? Akým spôsobom je takéto použitie nutné vydokladovať? 

2% z dane/Neziskové organizácie všeobecne: Povinnosti pri obdržaní 2% v sume vyššej ako 33 tisíc EUR
Vytvorené:17. 01. 2018
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Aký je správny postup (vrátane auditu) pre občianske združenia, ktoré z 2% obdržia sumu vyššiu ako je 33.000,- EUR?

2% dane: Zmena názvu združenia a vplyv na možnosť prijatia 2%?
Vytvorené:23. 08. 2017
Autor:Mgr. Miriama Draškovičová
Zobraz celý text

Má zmena stanov - konkrétne zmena názvu združenia vplyv na možnosť príjmu 2% z dane za tento rok, teda či môžme prijímať 2% na rok 2018?

Čo všetko musíme urobiť, aby sme mohli byť prijímateľmi?

2% z dane: Nárok na 2% a nedodržanie termínu na zverejnenie špecifikácie
Vytvorené:29. 11. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Chybou účtovníčky sme v roku 2015 neskoro uverejnili špecifikáciu prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2012 (prijatá daň v roku 2013). V tomto roku sme za vyššie uvedenú chybu (t.j. v roku 2015) boli vyradení zo zoznamu prijímateľov 2%.

Máme nárok v roku 2016 prijať 2% dane za 2015?

2% z dane: Použitie podielu zaplatenej dane na obstaranie hnuteľnej veci II.
Vytvorené: 3. 08. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môžeme použiť 2 % dane na zakúpenie keramickej pece pre Domov sociálnych služieb pre mentálne a telesne postihnutých, ktorú budú používať klienti tohto zariadenia v rámci terapeutickej činnosti na výrobu keramiky? Pec bude majetkom zriaďovateľa domovu sociálnych služieb. Sme občianske združenie, ktoré vzniklo za účelom podpory ľudí s mentálnym postihom a ich rodín v rôznych oblastiach.

Združenia/2% z dane: Vyhotovovanie výročnej správy pri prijatí 2%
Vytvorené: 3. 06. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Chceli by sme si overiť, či je občianske združenie s povinnosťou auditu účtovnej závierky z titulu prijatia 2% povinné vyhotoviť výročnú správu?

2% z dane: Oprava chyby vo zverejnenej špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane
Vytvorené:18. 05. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Naša nezisková organizácia zistila, že v špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane, ktorú zaslala už na zverejnenie do Obchodného vestníka, sa vyskytla chyba v nesprávne uvedenom IČO našej organizácie. Akým spôsobom máme v danom prípade postupovať, ak máme zo zákona povinnosť mať zverejnenú špecifikáciu v Obchodnom vestníku za rok 2013 najneskôr do 31. mája 2016? Má takáto chyba vplyv na splnenie povinnosti zverejnenia?

2% z dane: K dodržaniu termínu zverejnenia špecifikácie použitia podielu zaplatenej dane a stým spojené následky
Vytvorené:18. 05. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Dočítali sme sa, že prijímateľ musí mať už v termíne do 31.05.2016 zverejnenú špecifikáciu. Znamená to, že už nesmieme zaslať špecifikáciu na jej zverejnenie v tomto termíne, t.j. posledný deň - 31.05.2016? 

2% z dane: K oznámeniu o poskytovateľoch podielu zaplatenej dane
Vytvorené: 2. 03. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Vo Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby sa po novele Zákona o dani z príjmov účinnej od 01.01.2016 dá zaškrtnúť súhlas so zaslaním údajov prijímateľovi. Znamená to, že v zozname, ktorý organizácii správca dane zašle, budú všetci daňovníci, ktorí chceli asignovať v prospech danej MVO alebo len tí, ktorí splnili zákonom stanovené podmienky na poukazovanie 2 % a teda ich peniaze boli reálne zahrnuté do asignácie?

Akou formou a v akej časovej lehote poskytne tento zoznam daňový úrad prijímateľom? 

2% z dane/Združenia: Použitie 2% na odborné školenie člena združenia
Vytvorené: 3. 02. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sme občianske združenie na podporu a ochranu zdravia. Jeden náš člen sa zúčastnil odborného seminára zameraného na získanie informácií a zručnosti ako pracovať a komunikovať s pacientmi, ktorým pomáhame. Je možné výdavky na tento odborný seminár financovať z podielu 2%?

Neziskovky všeobecne/Združenia/2% z dane: 2% dane a zakladajúce dokumenty MNO
Vytvorené:27. 01. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Je potrebné explicitne uviesť v stanovách, že medzi príjmy združenia patria aj príjmy z podielu zaplatenej dane na osobitné účely?

2% dane: Kontrolný orgán použitia podielu zaplatenej dane
Vytvorené:26. 01. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Ktorý orgán kontroluje použitie podielu zaplatenej dane a na základe akého zákona?

2% z dane: Doplnkové informácie na tlačive pre poukázanie 2% z dane
Vytvorené:19. 01. 2016
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sú daňovými úradmi akceptované formuláre - Vyhlásenie o poukázani sumy 2% (3%) zaplatenej dane, ak sú potlačené z druhej strany, napr. doplnkovými informáciami o činnosti občianskeho združenia a pod.?

2% z dane: Faktúra ako doklad preukazujúci použitie podielu zaplatenej dane
Vytvorené:17. 12. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Občianske združenie pri súkromnej základnej škole prijalo počas roka 2014 príspevky z podielu zaplatenej dane (2%) na podporu vzdelávania. Zriaďovateľ školy (podnikateľ) nakúpil v mesiaci september 2015 na vzdelávaciu činnosť počítače. Pôvodne mala byť faktúra vystavená na občianske združenie, nakoľko mala v súlade s účelom minúť 2% práve na kúpu týchto počítačov. Môže zriaďovateľ školy vystaviť občianskemu združeniu faktúru za počítače v sume zodpovedajúcej 2%? 

2% z dane: Zodpovedajúci pomer použitia podielu zaplatenej dane vo vzťahu k administratívnym výdavkom
Vytvorené:24. 03. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Aký pomer finančných prostriedkov môže byť použitý z 2% na administratívne výdavky, tak aby bol zodpovedajúci?
2% dane: Poskytovanie 2% dane medzi neziskovými organizáciami
Vytvorené:19. 03. 2015
Autor:Mgr.Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môže obec zriadiť neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby, ktorá by z 2% dane alebo sponzorských darov podporovala ostatné neziskové organizácie nachádzajúce sa v obci ? Nie všetky neziskové organizácie by sa tak museli zaregistrovať u notára ale zaregistrovala by sa len nová nezisková organizácia.

Ostatné neziskové organizácie by v prípade záujmu poskytnutia 2% preukázali, že daná suma napr. na základe kópie potvrdenia od rodiča, ktorý daroval 2% novej obecnej neziskovej organizácii, by sa preúčtovala na daný účet. Poplatok zaplatený neziskovou organizáciou založenou obcou za registráciu by sa rozdelil medzi tie neziskové organizácie, ktoré by dostali príspevky z 2% dane. 

2% z dane: Prijatie podielu zaplatenej dane po zverejnení ročného prehľadu prijímateľov 2%
Vytvorené: 9. 02. 2015
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Sme občianske združenie, ktoré v roku 2014 získalo z 2% sumu 30.000 eur. Avšak k 30. januáru 2015 sme dodatočne od Finančného riaditeľstva získali 7.000 eur. V ročnom zozname prijímateľov 2% zverejnenom Finančným riaditeľstvom SR v januári 2015 sme mali uvedených len 31.000 eur a nie 38.000 eur. Čo máme v takomto prípade robiť, keďže máme za to, že notárska zápisnica a ani zverejnený zoznam nie sú pravdivé? 

2% z dane: Použitie 2% na poistenie národnej kultúrnej pamiatky
Vytvorené:22. 12. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Môžeme použiť 2% z dane na poistenie národnej kultúrnej pamiatky?
2% dane: Použitie podielu zaplatenej dane spätne?
Vytvorené: 8. 12. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môžeme si z 2% uhradiť spätne výdavky, ktoré nám vznikli ešte pred ich prijatím na náš účet od daňového úradu?

2% dane: Použitie úrokov z osobitného účtu
Vytvorené: 5. 12. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Ako môžeme naložiť s úrokmi, ktoré máme na osobitnom účte, ktorý vedieme pre prijímanie a čerpanie podielu zaplatenej dane?

2% dane: Použitie 2% na obstaranie hnuteľnej veci v zahraničí
Vytvorené:28. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text
Môžeme použiť poskytnutý podiel zaplatenej dane na zakúpenie zdravotníckeho prístroja v Českej republike, nakoľko je lacnejší ako na Slovensku alebo si musíme takýto prístroj zaobstarať len na Slovensku?
Nadácia / 2% dane: Použitie podielu zaplatenej dane na výdavky so založením nadácie
Vytvorené:24. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

V roku 2013 sme založili nadáciu, na ktorej činnosť sme zakúpili materiály v hodnote 250,- eur, ktoré boli hradené z vlastných zdrojov zakladateľov nadácie. Bloky o úhrade máme odložené. Tento rok máme prvýkrát na účte peniaze z 2% dane. Môžeme si z týchto peňazí uhradiť výdavky spojené so založením nadácie?

2% z dane: Zrušenie osobitného účtu v banke
Vytvorené:18. 11. 2014
Autor:Mgr. Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môžeme zrušiť osobitný účet a na príjem platieb podielov zaplatenej dane začať opäť používať bežný účet organizácie, v prípade, že nám súhrn podielov zaplatenej dane po minulé roky klesol pod 33 000,- €?

2% z dane: Použitie podielu zaplatenej dane na obstaranie hnuteľnej veci
Vytvorené:14. 10. 2014
Autor:Mgr_Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Môže občianske združenie zriadené pri domove dôchodcov, kúpiť z prostriedkov získaných z 2% z daní televízor a následne ho darovacou zmluvou darovať domovu dôchodcov?

2% dane: Povinnosť vrátiť nepoužité finančné prostriedky získané z 2% z daní
Vytvorené: 9. 10. 2014
Autor:Mgr_Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Musí nezisková organizácia vrátiť finančné prostriedky získané z 2% z daní, ak ich neminula?

2% dane: Nepoukázanie 2% z dane v plnej výške
Vytvorené: 9. 10. 2014
Autor:Mgr_Miriama Draskovicova
Zobraz celý text

Ako postupovať v prípade, ak nám na účet občianskeho združenia nenabehne celková suma 2 % daní, pričom máme vedomosť o tom, že tieto finančné prostriedky nám boli poukázané?

2% dane: Miestna príslušnosť notára na osvedčenie splnenia podmienok pre registráciu prijímateľa 2%
Vytvorené:23. 09. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Musia si organizácie, ktoré sa chcú registrovať za prijímateľov podielu zaplatenej dane, nechať osvedčiť splnenie podmienok iba u notára v mieste ich sídla?

2%/Združenia: Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom
Vytvorené: 9. 09. 2014
Autor:Mgr Matej Trnavský
Zobraz celý text

Občianske združenie z dôvodu výšky prijatej sumy z podielu zaplatenej dane (2 % ) v roku 2014 má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Prostriedky začne čerpať v roku 2014 a pokračovať v čerpaní bude v roku 2015. Je povinnosť vykonať audit za obidva roky čerpania prostriedkov alebo iba v druhom roku t.j. za rok 2015.

2% dane: Použitie podielu zaplatenej dane na vzdelávanie
Vytvorené: 3. 09. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Občianske združenie zabezpečuje odborné školenia pre svojich členov. Je možné, aby občianske združenie z prijatých 2 % použilo peňažné prostriedky na vzdelávanie svojich členov súčasne s úhradou ubytovania a stravovania (ide o viacdňové školenie)?

2% Dane: Povinnosť vytvoriť osobitný účet pre poukazovanie 2 %
Vytvorené: 7. 07. 2014
Autor:Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je prijímateľ 2% povinný vždy založiť nový účet? Nestačí ak použije existujúci prázdny účet?

2% dane: Získanie informácií o poskytnutí podielu zaplatenej dane
Vytvorené:16. 04. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Je možné získať informáciu alebo potvrdenie o tom, že organizácia (prijímateľ), ktorej som poukázal podiel zaplatenej dane (2%) ich aj skutočne obdržala?


2% z dane: Účel použitia podielu zaplatenej dane
Vytvorené:24. 02. 2014
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Na aké presné účely môžeme minúť finančné prostriedky poukázané na náš účet z asignovaných 2% daní?

Verejné obstarávanie/2% dane: Podiel zaplatenej dane vo vzťahu k povinnosti vykonať verejné obstarávanie
Vytvorené: 3. 04. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text
Príklad z praxe sa zaoberá povinnosťou vykonať verejné obstarávanie v prípade ak sa tovary alebo služby zabezpečujú z prostriedkov prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov. 
Čerpanie asignácie 2% po uplynutí doby čerpania
Vytvorené:20. 03. 2013
Autor:Mgr. Veronika Tóthová
Zobraz celý text

Prijímateľ 2% dane poskytol časť svojho podielu inej právnickej osobe. Táto osoba nevyužila celý podiel v zákonnej lehote ale nepoužitie podielu oznámila poskytovateľovi po 31.12.. Poskytovateľ by chcel vrátené prostriedky „refundovať“ inej osobe, ktorá vynaložila náklady v zákonnej lehote do 31.12. predošlého roku, v súlade s účelom použitia podielu 2% dane. 

Je možné čerpanie poskytnutého podielu dane, ktorý nebol použitý v zákonnej lehote, aby bol „dátumovo a účelovo poskytnutý správne“ ale po zákonnej lehote?

„Objednanie“ sociálnych služieb dočasne u iného poskytovateľa
Vytvorené: 2. 11. 2012
Autor:Mgr. Alexandra Vicová
Zobraz celý text

Možnosť objednania si sociálnych služieb u registrovaného poskytovateľa.

Príklad – nadácia ako príjemca podielu 2% zaplatenej dane
Vytvorené:17. 06. 2011
Autor:Ing. Peter Rybár
Zobraz celý text
Nadácia Zdravie našich detí, zaevidovaná ako prijímateľ v centrálnom registri prijímateľov vedenom Notárskou komorou Slovenskej republiky, prijala podiel zaplatenej dane na osobitné účely podľa § 50 ZDP (tzv. 2% dane) za zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2010 vo výške 6,000 eur. Zahrnie nadácia tento príjem do základu dane z príjmov?
Vznik organizácie a registrácia na 2%
Vytvorené: 2. 11. 2010
Autor:Milan Andrejkovič
Zobraz celý text
Organizácia vznikla 22.12.2009. Môže sa už ísť registrovať do Zoznamu prijímateľov na rok 2011, keď do posledného dňa na registráciu (15.12.2010) neuplynie ešte celý rok?
Povinnosť zamestnávateľa mať odborovú organizáciu
Vytvorené:25. 09. 2010
Autor:JUDr. Iveta Boškajová
Zobraz celý text

Autor odpovedá na otázku, či musí zamestnávateľ vytvoriť odborovú organizáciu.

Súdne rozhodnutia (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (8)
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO
Vytvorené: 5. 02. 2020
Autor:FS SR
Stiahni súbor
rovnaké ako v roku 2019
Daňove priznanie z príjmu FO - typ B
Vytvorené: 5. 02. 2020
Autor:FS SR
Stiahni súbor
Aktuálne tlačivá 2% dane na 2020
Vytvorené: 5. 02. 2020
Autor:rozhodni.sk
Stiahni súbor
Aktuálne tlačivá 2% dane na 2020 http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/
Vytvorené:30. 11. -1
Autor:
Stiahni súbor
Daňove priznanie z príjmu FO - typ A
Vytvorené:30. 11. -1
Autor:FS SR
Stiahni súbor
rovnaké ako v roku 2019
Register pojmov (18)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť